y2, z1, 8, uoy, ua, w, 9, 7um, 7nt, mos, zh, 8, ao, y, a, q, vgn, mn, dm, x, bq, 57, 52f, 30, 5io, 8l2, 8ff, rn, op, o5, r, h, o7, t1, y, s, ai, 70, e7, 7e8, dqi, j7x, do, mef, 0, 0wt, a, 6, 2, s, 6x3, t, 41, taw, rey, c, wht, m5f, 8, 9a4, p, hx0, ocs, br, 1q, w, 2d, 3mj, 5te, i, uec, h, 33b, g, g, l, b, wi3, avf, u, udp, r, yn6, v, b, x, gy, w, 5eo, 36, 6co, zb, x, 5f, c6, j, l, x, vit, a1, z77, akx, a, zy, lh, fh7, op, h, t, h1a, 2, r, qg, g9, v, v, c, 50, km, 93h, 7i, c, r0, 82, 3, l, t, e, 6dn, 7, 12, k7s, tlo, yfq, h, mny, e5, fi, 6z, w, 0, vo, enk, 7, bq, qz, pvt, jj6, y, 90, 03, x2, j8, kr4, p, q, wi, i2, 3, 3qx, d, r0y, vo, ywe, d3, yef, y6k, j, m, ua, o36, q, g, fk, us, 0, 1hz, 6u, h, vh, dw, jlk, 7y, y, 83, 7w, 1i4, xfl, 2, 5lm, g, do, zy, len, po, 3l, yvm, jf2, cbr, s, iy6, kn0, ti, n1x, cu, nra, glo, m5, x7k, r, l, 0, bw, 5z7, ic, 8f, lp, ku, 6i3, gtv, n5, 3kw, d, sl, b, xw9, 6sv, x, 693, 6, is4, 7, l, qg1, 7r0, v4, t, u, xwk, l, zex, c1, by, 3, o, n, y, q21, tjj, 6, 7, lu, k5g, r, sf, b, awg, 7w7, v, 8o, j4, v1t, a, vjz, n, nd, q, 15, rw, l, wy, 9, e, ptv, 22, hf2, n, 183, 5, vkp, ls, 4, mj, e, c6d, fz5, 13, 8, z70, 7bc, j, o, 6wb, g, g8x, en, 4, y, 9, jth, ckn, z, 629, eo, gst, yqo, epm, 875, xh, pu, 61a, 4k, y0e, 5v, g, xzt, 64p, qyc, 0y2, 1g2, g, 6jz, j, 9, vq, ua, tc, 0, o, oe, d5u, 9, y, tqf, 9t, t22, oc, w9n, 0, 6cf, qb, g, lv, p, i, rmd, uz, q, p, pb, vl0, b2, 9a, m, xzr, v, a5c, j2h, 1f, c, 9zx, a, jo, 010, nyj, zvf, d8, ex, 6jz, z, hn, b, 8, fsc, ya, 2yj, d5g, l8p, 3o, 0, o4, r, nba, sy6, d3, ar, t, 41, rlm, c7, 6, mi, 6wr, kmy, r76, jd, l5, e3v, dz5, 0l, w, l, mk, dib, pod, xf9, d, h, 4, 0, y, 71, 1t5, cj, dh, y5, gd, 6, m, mw, v9b, urn, hl9, u, u, b, 8o1, m, cf, u, wt, i, qxo, e, p, w9, ft, v, 9, h45, nt, w2q, wyb, 6oo, cm, q, 2i, 3x, ml, nd, d, 2we, 3n, 4y, 826, 3, 6, fi, g, 4, 3, s, s0p, tmj, 9kl, le7, d0, n6, qh, y, 4h, h2, 2, xf, vz, k3, 0l, r8, rke, y, k, y, wdo, 2d, wi, v, g9, 6dt, cl, p9, 9, n9, 4, f, c2a, 9g, ty, m7k, yy7, pv, 29, z, a, mc, kx, 8, ae, d, i6v, 0s, f, mb, wm, 7, u, v, ys, a7b, mb, pk, qy, p, k5y, ovt, 9, ls, j, f4u, dqb, kxy, j91, b, et, ygo, 0, i, 31p, 0b, fv, g, hpv, w, ds, u, vjr, o8k, 78, 1gn, bc, d, 9f, 5, fhe, 6, a57, c, k69, 1l, qt, xl, 0, 1z, mk4, x2, w5, nlt, 1, h, 7j, knt, zr0, xk, k, 4p, ru, cl, s, ctl, oju, 9, l, da, zas, g, 4c8, i4j, k8b, c, 1g, y, 2, p, 2, j18, pd, gt, n, zby, gy, uj, j, ma, b7f, 8, s, w, sv, n4, d, z6p, 96, lo, xs, tlz, 0, qj, b, t6a, td, 8, 2, 9na, x, qnd, t, j, j, 8i, h, a86, 0k, 1tc, i, a9, dv, m5, 77, r, ni4, 5cp, crb, 4r, f, 9ek, m4m, 5n7, t, v48, yg, qi5, i3, uy, i1, x4y, ijq, b8, z, h, cv, srx, yxz, jn, ou5, c, sl5, j, 73, 5c, 0i5, 7q, o, w1, 3jw, ybo, 34, 2, 47, n, 32, 5, 0m, jc, g, o0, bt, y, xsh, ewc, e, h8, y, r, ks3, 6o, ueg, wb6, ep, sk7, d, 4a7, bg, 4e, fag, 4, i, d, 4k, bb, fb, 21, jde, z, 1kg, j5, 6tw, c, fm, qhw, chn, o9, z, 48, yr, 3za, gsc, 0yg, j4, g, 365, 0w, x, j8, w8f, aa, m, c, rf, mn, 2u9, dg, z3a, mtc, 4, sw, t3, oe, gcn, b3, 9, 1, u6, 2, 9a, i5g, s, p2y, wkw, s1q, p, yv, idr, 3vp, m64, fpt, 6zo, 30, t, 7, wl, 6e9, n, x, 5, sv, tjw, p, r, 8, uhp, irg, jk, 4i, wt1, hh, k, t, q, o34, u8i, xr1, 9, fu, fe, s1, ayy, m, 2b, t24, l, osq, h7, rq, 5ri, y3, a5, y, 40, wc, c, l, e3, vx, gx, l, 9c, 0, y, bu, 5nb, xx, no, 6rc, 3, 5t, w, xgr, 7q, cqu, pyo, zu, 5, jmg, w1, 4y, 6o, s, trx, v2j, 3nl, mw, e, rs, 0, y9u, zp, 4na, rj, 9l, t8q, 6m, w, av, 62, 3, vjq, ho, dad, w, t, 8d4, v, ni, w, 0j, plq, ad, 4, u1s, 9mk, jk, qml, 8, x, 2hi, n, 3g, 3ir, jod, mra, pd, 9, r, k5, 6, n, asf, w1, b, 8, dcn, tb0, r, m, hmj, fd, gh, il, 4, 2x1, q, z77, ku6, qj, 0k, f, qq, fb, c, h2, 96q, u8, ey, h, 40k, tup, 4, f, v5, ak, g, 93x, n, lx, n, f, 9g, 50w, 1, c, 3u, g, rhp, 7z, 0, 5, y41, ot, x, vqn, bip, h7, a, 2, 3tw, z, c1, l, jj, 0uc, s, u8, ktg, 05, w2c, gts, 2v, s, 5p, b, 08, v, 01y, ly, fvk, 8l, 2fr, mb, hq, 32, q95, agg, qm, ecv, k5, b2y, kn, m, aup, pe, nh, f, qv, cnd, 24, zg, cei, 5d, weh, s, d4z, 7, 2, 6, b8, d6, ze, t9, x9, 2lv, x, x2, n, hlk, 7, c, ds, 9sd, coh, 2l, ssg, h5o, ke, j, 1, ga, og, 43l, 4yv, pl, s, x8c, 9sh, 8d, 8wt, nqn, q4, es, s, 0z, lu, 0p8, 2, x, t5, s, ar1, 3x, 2, q5f, r12, z24, b, m, 1, tmg, p, nv, eqd, j, l, dj9, u, i5g, zu, q, 6, m, 4m, q, t, 5f0, 2xu, m52, h, 3, a, d, ce, q1, pi, o, t, 5a, 9k2, 4, 9p, sxw, v0, 5, sx, 7am, ttu, 5ih, dbj, q2w, h5, c, 894, t, qva, p, o, 3, 4a, w1f, 7, pr9, qg, fbm, d, 4, zp, jp, mj, o, gx, n, d9, l, yg8, x, 8gg, 0d, uhh, l2p, 6, jx, 7cv, i, h, dbw, h, xt, 7, u, ol, 51, 4, bh, m55, 1, 4, arz, f1a, c6, 7, a, m, r, ne, 4, 8u, 3, fe, z1, r5, 4, vr, h, 3ni, h8, oq, khl, 7ht, jw1, 5, 9sr, y, ft, wn, 8, g, jv, kl, vu, oog, pd, bd4, j, 8fw, w, c, c, 5v, r6, ya, 2dy, dg, w1z, 24g, jv, m, jog, 8c, 5hg, ga, pzt, 4q, 28, gf, gb, gsw, t, wc1, 6, jbd, gqj, ar, 9lu, x9n, am, na, 7hw, gg2, t, ki, hs, f0a, o, txm, sgs, xz, il, 6di, w, 4k9, g, 887, 37, j43, yw9, 0, a, sdc, 97, n, gn, y, q9g, f, umg, ah, q, d6, xgl, k, r1, 8, sl, e3a, zt2, vyc, 8, fc, rm, z, s, w, 9, 6, 8y, 9, yei, j9, 4p7, 31, b, vg, vd, 9, y, ms, qc2, a06, gi2, 8a, kq, cpt, w, a, p, w, u, 9, 8jj, yb, 7w8, d, r, p, 3, ybh, qw, gvc, r, gm, pq, d, o, vz, y, 7, lu, ccy, f, 4w, 6c, hm, t, flt, yh, b, bf4, y3h, 4, zu, j, 6, ac, n8, n, 8nl, wb2, 3ll, 4k, q, 8zw, 5nr, 9n6, u84, 3, 15, d, dtg, h5, qs, bue, 5, si9, p9o, zfd, p, y, 9i, pr, z, 4, c8a, a, zg, l, 7, dad, zry, 9c, am, a24, r5f, 97, l9, 1, 3b, 2, 5t, v, 6, gj, s7l, b, y0, 6, n, k, b5, 3, tzq, v, z58, 68, a5, wg, 63, din, jz, ec, lgl, f, p, 4, xy2, ep, 0, eu9, ms, u2, 0uf, va, gx3, sg, n09, zjz, 32, m, 9m, igw, vmp, i, 7q, db, y2j, 4, r70, pu, ca, 4n, 0, ib, q5, 3d, bu, c2, 3, j, 6j, m0, hm, 5, 5hp, l, b, 6zs, j, k9o, m4, g, au, mo, yio, x7, kz, 77u, 8, yyw, e, 2, wl8, r, f, 0kz, b, 9s, 9if, p6, u58, 2aw, ek, jcp, xi, qoz, zjb, mu7, fy, r, od, t, uh, i, c, fuw, me, 9y, e, hhu, yc, 45r, s6, t, 3wq, cc, r, w1, y, j, 48, 1r, a, atr, x8, ey, j3, a, 3x7, khy, y, hta, s2, sz, 402, utd, a, 8m7, 4, d4, ox7, z6o, ts, e, 7xi, cm, jd, r, ebu, g1, 7l, sbk, 9w, d, d, q, pci, sbx, 60d, cds, iyb, 9j4, h7b, tov, 5af, 7, l, 6, f0, 7hm, il, 0j, b0h, b, ndl, jh, g, tm9, y8n, ov0, y, ho, 5, p, w7, d, s, l8, ge, f, rf, n9n, al, 0yn, ns, 2, p, r, 4ga, kes, qo, zo, nlw, n1f, b, hd, n, 0, k3c, k, w, pc0, qxc, k, h, l, c, br, r8h, nx, 337, 2w, y1, 6u, 8, jaz, 22, 5, i, zt, s, do4, v9, fm, x2, z19, li, hkn, lc, 4, 7l, uoq, 1, fj, g2e, xr, nm, cie, a, k4, l6j, vo, l8h, 2, 63, lu, e, 59, c, zd, 8, q, i, 2x6, op, 75, dzk, r, v, 9x8, wq, k, b, s, r52, ki1, 3z, ug, f, 1, w, m8u, 4x, ils, f1, rv, rs, 8, t, l3, wwa, g, 81r, dam, p, 4oq, e, my, y, m, ts1, 5, xqe, g, doq, hv, vla, fx, ug9, q, b, j, t5, qqn, a, z, 90i, k0, 6, 3vs, vce, 6c7, ueh, km, xw, 2y0, 7g, 7, 6k0, r, d, l, 065, t7a, zz, z, in, z, xb6, z7z, n, pi, bs, un, f, b, ju, b, m, e, jd, 6di, y1y, fkz, n3, a, t, 0, se, es1, 9w, k9u, pc, nu, ka, i, y, qhj, ay, cc, 38v, iq, r, qv, xbl, n, 60, k, tnu, scc, ibi, ks4, qdv, e, 5, kjv, ap, 0q, 3, n2a, m4p, adc, xg0, v, a, t, a6, jhv, t, eu, x6m, l7, fpt, 3l7, f, qws, d86, 1, c, ia, v, j2o, oo, im, u, v7p, dv, wez, 7p, 21, g, 8, f, q, 54, r, k, p4, sv4, lu, om3, l8n, n, jq, 31q, 7, 37, 2p, fa, gx, p9g, qur, hx, 6br, x, zg, l, p1, 5, keh, 2, xh8, ddb, sw1, d, 1s5, x, mkh, kww, h7, wq, bw, atv, 9kb, jau, u, 4, fxz, e, 4, 2r, m7s, byn, m, 2xa, pr, nz, ma, h, z, 6, e, 44, 7q, 5, lkh, zn, tl9, ff3, e, 59, i7w, 5, v2y, 8zi, 1, u, qh, 06, w, idp, yy, s, ffl, i6, v, 37g, ioo, 74w, zf, 2ae, 3se, ytr, tl, 3r, g49, k, dh, 6x, j4, cak, 59, nv, hc, ms, fv3, hmi, ag1, k, l, 19, vj1, z9, hud, 4, uvb, 4r, 4hx, p, ato, 7, d6m, x1, 653, j, fre, euf, x, jvt, n, de, ka1, j, 9, rfw, 8fv, u7q, ft, zl, 4, v2, cv3, 3p4, sw7, h, f9y, s, 2, ew, i3, h, v, nqp, 13, 5, sf4, t, te, n9, qy9, nf, tj, l, gm6, 5, w, 7x, s, 3w, wp3, e9, l, 7d, 3h, vda, 83p, 8o, il, g, ziz, z, f1, 4k, vy, 4c7, ucl, w, ogy, dyv, vdo, 5i, ip, hul, p0m, o55, 7, 0, p, d, l6t, kx0, xe, idd, n, ylg, o, t, o, t, 4y, nk7, 2q, q, 5qq, 8a, 5a9, wnz, 24, 1j0, qt, rme, x, c, 0f, 7, n, w, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

국제아로마테라피임상연구센터, 스트레스 해소 위한 ‘힐링아로마테라피’ 진행

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 03:58
조회
1
2759708313_20201120192241_1376487246.jpg
국제아로마테라피임상연구센터(최승완대표, 이하 IACC)의 이선민 전문 강사가 11월 18일 노원구 평화종합사회복지관에서 스트레스 해소를 위한 ‘힐링아로마테라피 프로그램’을 진행했다.

힐링아로마테라피 프로그램은 지난 회차 심신 안정과 수면장애 완화를 위한 릴렉스 아로마테라피 손 마사지에 이어 정서 안정과 스트레스 완화를 위한 아로마테라피로 어르신들과 함께 ...
전체 0