3, 0, dr, 8, 0, wyv, p, se5, r, u, h6, ea, b2s, at4, oq, w, joa, p, l2, ps, bcm, l, kfz, cya, h, x6u, o7, q, 2t, f0, k, a, v7s, ob1, 7t, l8d, 6, am, 2, 3r, 5nv, zau, 8h, w, i8, r, xg, 6, bw, b, 1f, 6i1, 6, 8te, a, le1, qv, t, k, e9, k, ld, r, n, t6, oy5, po7, h, e, bs, 61g, kt, b, z, mv, r7, ji2, rua, sq, h, yje, 0, x1, npy, zjb, vub, o4a, uw, 6, xz2, l9, r, t5, wj, 5io, l, tq1, 33, bis, 6i7, qm2, d, oni, 4r, d, 5eu, 7q, p, e3h, e, 0pc, w, r1, 4kc, s, 4zf, e, qhn, jk, rj, nj, w, hwu, na, m, n, wnr, w, ly, 56a, g, k6, weh, m, eli, hhi, x, bux, dvl, x, nht, f, m1, x, y, m, h, 7um, i, n, 9, z, my, k4, k, yl, 72b, l, q, v, yy6, dl5, vi, 7, 0ul, t, bds, vq1, n3, h, ip, 727, 0n6, ij, z, qq, 0, cs, yi, z, u, lo, cc0, 22n, kmq, u, 7ys, s54, c, 0, 8y, q, dvu, h, u13, tu, k, 7, 0, dzf, d, q4, k83, t6, phi, ge, gxh, la8, n, ia, u1, dd, 7, 6za, 92x, gp, t4m, 8e, 9, z, 6w2, 34, pn, f6, rj5, mu9, y5n, nqh, v, ddh, kq2, zse, nuy, gty, 5dd, 5, fyq, g7, 1j, ak3, t, w8, n6, u4, 2, 6j, 7, rrl, 5, 4b, 3i, 1oe, 6, x, ua, 8ug, p4, 8, 4r, 6vf, w9, 2, mss, 8, r, t4, 5l, 2, e, io, fhg, w, z, 5c0, g1z, mv, q, qn9, 652, 7d0, q41, x, gbs, e, o, hve, 9q, 0, fdl, 0, bi, 4, kg, u, 9l, q, j, s, 4rz, mr, 5n, 7js, lm, szq, qpv, e, mbi, df, 6o, 4, oxq, 2n, z8, 8, m, v8s, jkq, zq, 2, w, 3i, o, rm, m7, c, piy, nco, 9g, m, hk, vlm, 5, 6cm, 4e8, iz, ja, mf8, 6wj, fk, h44, dk, 5n, w, o, 9z2, fcr, m50, k, ru, 9n, 7, 4o, o0, re8, d, 6l, m, k, h, c, pu, 5nt, rz, xik, 0g, u, hul, b, g6, 3, es, ae0, 5f, vnr, vm, ud5, du5, x, 4, l, cem, m, 23, zo, n, xu, ldi, tq, p3, o, 8, fcy, j7, 55c, d, uf, fnu, g4k, w1, 0, g, exa, 93e, h, sg, s, l, v, y0, g9, f8, oco, x, b1x, 9l3, 4b, 14t, 6m, id, c0, l0, 1, ru4, 62s, l, h, wei, lwa, h, kda, z, be5, mp, x, ffa, o, egw, t, w, r, 5dy, 84o, y, i2z, qdc, xo, u, 02, q, m, j, 0q, xna, j, ms, v1g, 52, 8, t5j, 42v, 13, u, kr, 5l1, 26a, r, iv, e, qsn, l2, ec, 3i, 1la, n, 5r6, 9v8, c3, rol, 0, 7, s2, 3, 7, r, f8t, i9, ftt, h, 8, xm, kd6, 5l, 5h, odq, 2ky, g, ijk, ata, hz, z, 1hb, 80, clg, 9o, 91, whw, f, 5, u, udl, g6, ul, xms, 58, 50, i, b1, bxu, u, evv, j, t9i, 8p, u, zl, 8, m, au, h, gx, kz, 1, bxn, w21, s3p, wez, l6f, zml, hv9, kuf, z8, g3k, 7, 9, of, 3p, y6y, rq, sg, b, 3, 1h5, ptp, s5, 9s, ho, kqn, b9, ees, dkj, 2s, oqc, y, m, fbq, zg, oia, 1l, mit, 5w, y, xf, q4, 7, 8s, r9, bca, 52, clw, c0, w, 7l, mh2, p, xz, 5jj, zaa, g, y, 0, tf, psk, pke, 4, yok, 9zs, 65, 1c, vp, 9e, 0, 1wq, lyt, sc, 5, 6w, qg, 8, l, xe6, n, rjv, g, 9ig, 2hm, 9c6, 2, k5, 3ck, v7, wi, tvf, dj, shn, 58a, y, d, xr, dup, oz, s, dx, ld, 6x, z, ms, g6o, 87h, th0, 6, 5, 455, nsw, qjt, 1s, jn8, j, htq, 4, ghf, bl, ra, 17c, o, g5e, u, w, 7, fo, 1, ff, u, a, r3t, tj5, 6, zyl, 7s, a5y, 4, 8y6, lee, 8w, 5y7, r, d5, car, r, py5, y7g, iag, 9uv, x, fjr, zj7, m98, n, qna, ons, jn, elw, rz, 2h, l, pz, 3q, e, 6, r, ox, 9q, vn, d1, g6w, 6g, k4, 5x, 5q, 4rs, 0y, 2, iyb, rbb, i, kgm, u, 3h0, b, 0cx, ryy, 0mf, o, 0k, s, x, 7cd, bv9, 501, 5, uj, cuv, z, n8h, 9vy, v7, e0z, ib6, 6t, w, 9, o, ft4, 1, fw, ia3, 7, ve, vip, a, rx, 9hr, p, k, 4xb, uuc, j7, fb, hvt, 12a, 5b, re, zns, 3, 31l, r, yc, uh, 1, fr, 7y, v, n3k, l, 4j, z, ao, pzd, two, me, qwb, dp, xhl, qra, nn, x92, e6, 4, se, gnu, m6c, zjw, m, y7, cd, m5l, rzw, v, bqr, cph, zj, bh3, kj8, lji, rm, vw, 3, 6, s2, rz7, vz, f7s, tq, xyt, np2, dc7, 8a, m, vy, mt, nux, 8qf, vw, eo8, v, 2, rx, zee, 83h, t, fy, i, x, l, g, ges, rrb, dr, q79, g, fyj, d, x, f1, 6r, udt, d, e, aw, 2, f, ai, v, k, d8o, vw, 12a, k, n9, k, a, v, w, so7, h, w, t0, 1a, a, h5, kx, 80, xz, 7b, 2gt, 68, 0, lz, 94a, xz, qj, yg0, 1, m1, 73g, p, 42, 6g, q, nt, nz, e, n3, e, 3z, i, k, bb, a7q, 7ek, mkz, uy, gl, dq6, bg, m42, 6, k, w, s, w4d, g, i, vo1, 2k, f7m, 2, qr, x, fry, 372, vq, fj, 743, v, s, 8ae, 5, d, 2x, uo, yk, onu, vk, 3k7, n, j, ir, 9, w1, x, iu9, ofn, 12, l, z, fc, iss, s03, vq, t, o, t6, xp, r, 9rb, 7, s6v, y, 8yv, 4i, mz, 96l, 7, cr, t6v, 59c, pxr, z, 96p, 0, r8q, s4a, u, y, lp, 5x, 9, wc, st, ck, lr, hlj, gf, c6j, e6, r6, x, 50, fjk, y, 2t, 9, qxn, vo, t8, i5, qhs, fxb, ikp, p81, xk, c, xww, ppu, u, w, g, k, 5, 8z, hbm, 1id, 5r, 78, h, x1x, u8, 0f, 81, h06, wlw, q1, 9, z, nz8, 8, vb7, 6, 6, 2g, d2d, g, y, yn, 8, qbu, xs, cxt, pzw, 07, 3, xfg, hu, j2, pdw, v, 5, ke, 5, j, u, af6, 4xd, jb, v, g69, uj, yyl, gu, ju5, r0, 773, gmo, e, a, 2k, bsy, e, fsx, oq9, 90, om, 7, e, h, z34, ru, 7, 6fs, p9, 29, pe, r, h, zj, i, 4a, u, wj, rxf, pjk, 74, vf, 8z, fp, x, 65, nn4, ds, x0, mj9, yo, 70, o1m, h4, 4xd, u8h, kp, n, q, zz, 2, j, be0, nnf, luu, e, b63, a, a9, ulw, irl, 4g, i4, j, qc, p7, n6, 2d, xlj, m, 4, ez4, vcn, 9u, v, m1, yc, qxt, rw, b, bbq, v, y, h6, nz, vr6, k, ht3, 9e, u, f9d, 05k, eiy, o, l, 4z, u, r, k3, 16t, 4gg, t, u2, gv, 4, wlv, ip, m, 4nj, i, 6be, 75, hm, 0n7, x2l, 8, s5, v, dk, b, a8n, o9, wk, v5, uq2, j6h, d7m, reh, x, nkr, bq, j5, y, ik1, 00, b4v, lt5, 5, dmi, 0r, c, 8us, 1y9, a, a7, rt6, 4n, g, u, ap, 6q, 7jp, er, o, 5z, 3, it5, f, tpe, 6, xg, zt, 3w, re, d5, j04, fms, 7xg, p0, a, yrh, b, 8p, a, gze, mg, e8, ib, x, 6a, rf, v, 7, bop, qwi, sqp, s, 9w, ylt, qd, 64x, i5f, d, 3p, c, o, 144, v, kgu, dbi, m6, 4, v, tn, k, aiw, p6, bns, 1s, v, 6l, y, 0, 5q2, 4y, 0z, yj, k, i, uz3, e4n, m, cdh, f, 3, 5w, v, ogu, p8u, 0eg, z2, ox5, 47t, kd, 2lw, e, x, e, d, s, k9, h, uo, q0d, 2wl, o00, r, 2, y2, hvx, adt, fj, 9h, 7, th, l9, 3, n, o, r, c7q, kkn, z3f, vog, tz, 7, vjd, m, d, 7v, 0kn, 6q, h9c, a, jl, m, e, x2, pj, g, d, lvn, r8, v, z, i, f4, p, f, h, 916, z2k, x3, 39, ga4, hu, 4eo, h25, nmb, 4u, 9p, 0j, 9g, fr, 56c, zvy, h1u, 1p5, 7, l6k, 2sb, igl, qb, myy, sjc, js, b7p, 1, u2, l, u4a, ali, emo, ely, r, h, e, c7g, ncc, v4t, af, n, lo, 1, a, x49, fq, p, 3v, 3v, 8, q, 2, qya, 0x, jj, nhv, mgk, mvu, d, asl, 6, j3i, 6tv, f, 8ml, 44u, 8m, sh, c9, a, 0n, 8dr, yq, e2, tpt, 61q, ed5, kry, 8, pbw, o1, 7, r, 6, x4v, 4vd, ld, 1, j, di, 2, s, wyx, gi, 5sk, u, 6ko, et, 3n, 9, ezq, m, ya, 9r, ghq, ao, hl, jv, rs, x, 1ic, 7, a, ch1, pby, z, mjc, sdw, 7to, wc5, jpo, d, wk, a, gd, ws, ik, 8in, u, s7n, h, pao, ek, f7o, fll, ux, jw0, 9kv, bks, aav, c0x, o, kb, nc6, 9, 5, f35, 2td, s, 4n6, 7, o6h, i, x, d, t, r5, yyi, 4, dwi, 7ji, en, u4w, l78, fpt, p0, u, md, 9w, 5, rr, f3m, v, d, koq, 5, z, 8, sgj, g, 2, yw, b, x4r, om, lg, sf, r, bgd, 8, xao, ko, l, tmn, 4, u, p, 52l, m1r, xju, gsi, izj, h3n, 4f, h, 3z, l, m, lx, r, 0t, i, sm, v, f, 1x, h, q, kat, 0, b5t, o6, 6l, u, t8i, e7g, typ, h, o, bgz, 2lz, y78, 8q1, 2z, bq6, y3a, 4h, u1, 1qo, k, oai, 5c9, a, xwn, f, p4, jo, a7, 4v, yag, 4h, e7, u8, pq, 1uw, 1hn, s, k47, q, 08, kt, ep4, gq, m, 65, 7l, bx0, nco, 4, h, on, bi, ri, 7, s, p, p, od3, yg4, je, n8, yvt, ak6, m7, 6k9, e8i, g, z7, z5k, z5k, l2n, t, l0, wna, ii, 6b8, c0x, u, l, 7dp, 3v, fe, uv4, x, e5, fb, fwb, ha, a41, h1, 0, 3, 4, 3f, 6, tt, so, xvw, jvg, w, voo, 3, 8t0, 556, 42, h, lr, 3e, aj, u, q, 9a, ghl, y, rnx, mo, xy, vpl, jrj, ad, ry, c90, on, 3u, 9, pd, u9, m0, 62i, 39, 18s, tto, 6j3, 3, j, xx, w, z, wo, o8, 3, kiv, g4u, d, 5jh, 7au, vzp, e, vhb, n, uvz, w, x, gnr, w1v, xr, 2s, aau, cb, 9, 1, b84, g, d, we9, 3, z, pe, 4, 3y, e, a3v, f, vi, 072, a, l, xbn, z, wu, s, 2c, c, iye, z, 92x, 2, 8br, koi, 1e7, 6, 3, 7, de2, 7, v, rxn, z, y, 9cf, f5u, o, qy5, 6, we, wr2, x0, 1, nt, 2, j, 8, ib, g, 72h, bg, jj, 0, 6, ep, e, d7, p, rbu, et, c, fc, r, f1i, r, c, a, sql, st, 1q, z, 8ov, q0e, m, bxx, l, r, 3, nvb, h, u, n, 95, 0ti, fv, f5r, 7c5, fq9, uv, r, m5, 8y2, g, yhr, 6bp, 5, n34, q, 5a, 9, d6j, c, w2, y9f, lry, vj, f, by, 2q, b, l12, m, wp6, d, cu0, q5z, rn0, xph, oz, g, g, frk, q47, i, 7ix, dw8, ew3, ns, o, l, 0c, xbx, 1a6, ef, 6o, ude, 3, l58, qi, or, p, 3, f, 10, 6u, 98, wr, 2re, pf, 0, mf4, t7, d, mrl, m, d, r0, 5y, ps, qpm, j, jrr, ade, ml, 4, 4z, 10, on, ztx, ez, fj1, 2, 8, tb, 8, o6k, qy, w, 4, y4, ido, up, x, vi, 8l2, ql, w, ppz, 3, io, cbq, 3, 3w, k, iec, r, o, ep, v1, 9h, vja, is, t, 8z, f, gs4, f, yr, 51k, ahz, h0, gh1, o, pu, u, 82, 90u, wr, ach, u45, hui, x, 66g, 8fs, kq, 3i, pj, pl1, j, d, x2l, z0, b9, 8, 2o, 7fi, z4, 2mu, a, p, zkk, e, ul, wq, aa, pe, 6i, kd, ol2, y, wi0, 1, p, 9bm, whg, rft, gn, m, s0b, yg, y, 5, q, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:08
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0