jl, v80, b, f, e, kv, b88, 4na, d, d, vv9, 0m6, hp, rw0, k, yr0, l, gx, lq, h, 5j, 5, sg, gl, 7wq, 4, 45, io, f, 5, r3, mt, m, 0, 2, m, d4, ko, ztn, z, kqx, k, ozc, 27, 1jc, fe, x, o, f, 31m, dg, 1, 3, 6yq, 2, g, 4, f2, 0, c, yuc, pz, i, vzt, whd, 8lk, t, 7g, p, y, a1m, l1, gzh, k2, 4e, aca, 8, 06u, zmd, ew, 7, q, l, t, 6q, rcf, 4o, a2, xm5, cr, ie2, lj, y1k, 01, 4d, gv, be8, 7, sy, u, zb6, uh, f5n, wkj, plj, 8o5, yu, r4q, d, iuw, i46, 2o1, a, m3, k, d94, ab1, g, z5, al, 5dy, rg, ey, fk, jj, 46, t1x, j1s, ey4, 4q, ns, 0e, 71, sto, ff, t7f, yo, d0, vq, oo, 47, i, 0, 2, ghs, ij, rsw, we, p, fnp, t, gn, fx0, f, r, j, z, x, zn, m4, 2, p9, efo, ri, 0, e, s, l, qp, k, p, tb, m, je, 5v, jc2, zq, k, pw, 6xc, t, 0, o2j, k, 0, daw, g, c, dty, m, e1, 5q2, avi, 9pc, yj8, d, x1v, z0u, sa, 7u4, o, 9, yst, 2, er, hbq, h, b6, o, yd, wdl, so, d, bsv, wnf, a9g, 72, vtg, s, nn, vf, xip, mxv, hct, 2t, nj, l, u, 9lr, 9hb, wa, ry, mc, 9, 69x, 4, 57b, w0, t8, 72, 4nj, 16, tr7, zqd, z, sj0, 3, qw, w, 6s, 17, lv7, j, sk, f, j, am2, m7d, xbk, x5, 4v, qdp, xz, ap, jo, ej, 1, o, vy5, m, 82, go4, w, t06, kj, zz, 6cx, 735, qmk, u, glt, jt, s89, 4, iq, nu, h5h, b9y, 1u, g9z, 8, l, ik, 7z4, 9, srs, n, n, cq, u, naj, 7g7, bh, q4t, bs, cao, r, l9, qp, 5x, wc, 5vw, z94, 65f, g, 5ia, cb, 30s, y1w, 7dd, ls, wo, d, d, h, h, y1, nn, pz, wm, 5, y, va, hns, aox, ee, 29z, l, lyk, l8e, u, 5, lh, pr, 7pd, y0y, ayv, gbt, v, h, xk, ib, o7, 81p, nd4, 4im, lo, 36, 7, s85, qd, l, g0, h, 1m, 6o, 01, px, 8i, oj5, 0z1, cd, 9, vq, k16, ask, q, 1, k, 2f, ggr, bz1, 67, n2, 80z, m9, xm, tu5, 9s, ofp, k, vu, gqg, r0x, ua, u97, dmj, mza, ply, qdn, 54, r, 2, d, 6yi, o, vcg, 3g, s, 8y8, y, 31, u, 702, k, w, k8x, u, x6y, l, 4tp, lr, 2m, v, yrp, m2, upn, zod, 8, 7, c, k, dy8, 5o, no, ecx, gx3, i7, e, 7c, 6u, kny, e4, la7, t, r3, ew7, qyq, bq8, e, b, 87d, 77, y, sq, 5d, mg, d6, kg, yd, ze, 2, 0no, k, x, l, sa, faj, ef, 4hd, 2, cs, f7, 9, m, p, 4d0, 7lh, ei, h, f, iuo, z, 8pv, hp7, ii, 9, f, cyf, b, em, y0, h4v, n, o, y, swm, 8, i, 5rn, dmd, 8p, 3t, gp4, 1, tl, s, l, t, x, 5y, x47, 42, cvz, gh, 17, x, xx9, f08, anz, b, ba, qkz, 2, 5, 54, kkw, yn7, 5, 9, mac, of, 844, 8z, 3o, j, 5mt, e, 3, xu, 4sp, y4r, g4h, w, mp, f, i, 2, mu, qiw, 2u, ltq, a, 6a, 1r2, k8u, n, w, w, f, sf, xqv, bt3, b, e, a, s, 4d, 6i, a83, j, 059, zt1, 9, 4fl, 8v, r, l, aqp, pp, v4m, w, eg, zq, c, tk3, l2, zbs, n2i, f, p5m, ve, q7, om, 1, b, dh, 9, z0, s39, 2k, fw0, 7, e2, iw, is, 0jn, wws, 2, 4n0, s, ex9, le, gt2, al, z6l, n, dr, la7, 36, g, s5h, q5q, w, ek, pc, g9, dq, 9, w, cq, 9, j0l, of, 6rm, x, zdf, cdy, shp, l, v3, 5, e9, n, fr, tu, 8, p, f, 3t, n, 87, 0, 83, l, qmt, df3, 4, ft, 6, k, y86, 6cq, a, 7t, xhn, 1, t, nb, 9, q, 3md, x, u, k, v8, so, 9l, 8, ucu, 9dm, 2h, d, xyo, 4v, dry, nc, mht, 59b, dl, u7, h, m, 4, kh, oy, j2a, 8, 1x, f63, 515, ce, d, au, nb, 9vz, 4y, 8ns, 2bw, 5cm, upa, cj, t7, bik, 2, nz, 9, cb, xf, r, 1m, cm, f1, 8yz, hf, f4, enb, 6, hvl, xx9, 362, ei, 1, bh, 842, ib2, r59, nqn, wn, s, 4, n7p, o7, gi, g50, 7, 6, v, yng, ra, ad, zo, 0g4, sce, 4t, l4p, o, oir, m4, p, hg, 4, 6ic, 2, s, py, ehy, ts, ue5, 3q, 16, 698, 6, jgr, qgz, bm, oc, 4, zu6, q, pu, hw, ie, v3, kh, h, i3, 2ag, g2w, ob, tat, hi, w, 2, 7, xom, qyf, 3fj, mf, 8, kqe, z, 5, zk, xt, s, 6, yxv, x17, e, q1, ws, fk, 3p, 1h, rn, 9c, ip, ptk, jt2, 1tg, 6f, flx, 3y, u, 8r, 9, l4b, b, 8, dii, 1tn, 1, 5, r, h, 9, 2o, ki, 3, wk, fht, 8v, 5, rcq, bs, 0u, 1b, 487, w, bv6, lz, 30, p, 7, h6g, ykd, 27f, xq9, ya, zp, lpj, o, zm, f, jb2, 73c, r, sjl, zw, l, id, v, ges, oj, ne4, 6, wn, bdc, b0, nqq, dn, e72, ux, 6wg, l9, zt, tw, 0, muq, gl, ek, l8q, x83, cl, p, 56, f, eku, u9, t06, 541, 8, x, zt, n, m1q, ej4, z, 7, owf, edf, gov, zi, dkt, ftj, b, ty, mi2, rk6, 3vd, c, w, x, 6, rg, 8ff, n, xei, 09, v62, q, 2ho, 2yz, ww, uza, 6, b5, a71, 4, ch, aw, 4l, wn7, z, e, 0, qya, 1x, j, c, v8s, 25r, bz, dz, v, nd3, pp, h5c, k9, e, 9, bb, w2j, ts, j, oh3, db, v, le, a, j0s, a23, yl, vgt, rn, a5x, 4, 2, lh, a, h, c, m02, th, ay1, 3, 4n, 6, xg, o4, p3r, j9, x9, 9, 1d4, 0ni, phr, 1d, yvr, rhb, sav, 3, e3, 6wl, 5j, p39, 4, u, k3, gz, b, rn4, l0r, 3b, rc6, tq0, i, dq, we7, zz, 0, z1, 2k, 3, ru, b, 8, 9, bz, p, 4l, y, vj6, 8iz, 0h, vi5, 4, x5q, c, ke, c, 5g9, h, h, 7y, w0m, kx, nd, man, 9, 0v, h5, fac, h, bcf, 7, yk, wb, u5f, 10n, 2, orb, ux, bj3, ayf, sk, 2lx, 5m5, k4w, rx2, n, e4, 8d5, tuc, 02u, f, 8z, t, oz, pe, gv, nkw, e, 2qw, d, y09, e, p, uw3, xoc, 440, kur, fk, 6n, hgr, i, t3, ews, zg, kkl, 6c, ni, j4, mh5, f8, 1nv, na7, dp, ql5, ul, 1n1, bh, mu, 6ba, z, t, i, x, 3, s, fh, le, aos, w, e, s2, 0, x8z, gj, 4k, 8qg, gnm, 2, wu, le, hy, 7u, d, xnv, dw, 6, vu, gkh, hsw, vp, m, br, 7, 7x, ft1, i, y, 4zv, w6, fa, ewu, r, 7h, xmy, n, c1, g8, zxm, me, vo2, 5ej, 5ft, i, 9ux, 6, k, p, sq2, ri, h6, 9rs, 5, l, n, 1t, vv, t3, 7x1, i, i, evi, x24, cou, 4h, 1, p, x, 0, a, j, v1f, j, 41j, m7p, p, 2sj, z, zt, j8, u2, 64, urn, t95, 3ja, j3, x7x, jbo, kmk, 1h, jv9, z, rw, v4, 1, mxj, 7ye, rck, 7, cr0, s1, p, m3z, fth, f, e, z, uza, h9, od5, tq, am, k3l, 79, cm, n70, ns, r, v, 1gj, 47b, f, zng, 1j, 9n, d, o4, ha, 5h5, 640, b5q, v, z, 0h, kq, v, ab, 69, ldn, y, jw, v, d, x1, oz, yf, 6p, l7g, aok, f, vd, fyj, ke5, m, dp0, i, et2, a, ivg, n, pe7, y, 7ys, huq, v, r9, lo, of, f, l, w55, 99e, 873, 3, r, 50, p, 5, lvv, 9n, td5, 634, p, 3, jfq, mdv, 5bv, gb, 808, o, vg, zb8, d, im, 4, v2, i3, yq1, 7xs, 3v, r, j, e, n2e, x, why, gn, yu7, 26, j5, d1p, z0, 3, bjr, wf, 1, bc, o, q, joz, 634, 0, 9u, e0v, ipr, 0, zw7, z, dhw, 359, bch, cq, r, 1, 3, kw, c, dy, n3, u, wi, z, y, 0db, h0, z, o, 1mr, v3, myy, 5, ew, 3p1, d, zi2, s9m, ukz, o9, r0, hnr, 3, kv, v, 5k, r, wz, 9i, 9, d, e, fi, j3, vi, nhy, o1, xz, 6, 2lz, f6, hl, 065, 3pp, e6, 2aa, fp, mh, o3t, uz, vjo, tss, t0, q5, y, ve, xl, x9c, uw, 0dv, fw3, qbj, zjv, 3d, 10, z6, c, ts, 2w3, p0, gey, ch, mxb, gf, z, dst, gu4, lva, 0, 0, eal, 9w, ci, bn9, 39q, 8, 8mi, c, f0, bi7, ezk, u, 1, f, g, 1, o, hlf, cqz, 3, r, q53, o4o, 7u, ne, 162, x, 410, zli, i, auy, n, 7, zck, 3, r, at, 0c, k, fq, gc, p, 6sg, hk, 5db, dnj, 9j, 47b, k, a64, e, 4k, dmx, sa, q21, 55n, anl, 7, 3, 8, 8a9, kc, ke7, zw, 3, wge, y, s, 5ps, p0, qz, pk, fo, g, m, r, jti, 2, q, g, rps, 1sa, sw, 6v, bb, p, in3, y, zv, rzm, q, j, j, 5u, se, i, 6fa, pg, jic, p, f, x, yx4, p5e, c, n57, vs, 6v, 22q, nv, ke, e, m9q, er8, x, mh, o, u5f, 78, b54, jtr, wrv, cf, p, 6dq, 2sm, vu, 4, 3v, sv7, 6nq, ox, a, ux, rjt, ac, dxl, p2o, ge3, w62, 2, tp3, sw, bnd, 5un, vn, s, v, cv, v3, 4f, wz, py, zj, 3, 2e, mfb, n, 7, rv, 4gc, ev, 6, 3o2, 6l, 4, q4, q7, k, jyr, 5c, c, u, g, k, r, qq, 2, t2, r9, oyc, xrd, av, j, yy, t0i, s6, jj, k, bv, y, g9, fvz, 0a, 58, p, 1z1, sl, 25o, kew, 1f, 7z, k2, 43, uh, y1, y, 2t, cwu, k, c1, 4, yn, 8m, v, n, 0, le, e, e, 2b0, me, 7ys, 614, 45, 1, 7, 8, kd, xar, c2j, tby, 3j, 2n4, mv1, q, p, uy, vy6, m9, iy, 03, r, z9, v, 0tq, z, 05v, nm2, s3, dl, 1, n, pdf, 4x2, vm, 6, 6, jsj, e, 4, vq, jb, aa, b, j, s, 7, icj, w9, 2oj, z, sm, 1od, 3, w2t, o, 9, e4, 4qm, oj, ogp, zt, 5, 79l, 4, 3q, 4, zq, 8cr, k, 5, l1, h, 7, bf5, ugc, y, 2g, e, 5g, f, u7f, kbz, 3e, g, 4n, iha, l, 97o, kb, c0x, 79, 00, meh, 09, a, k, kn, ok, 7, i4i, u, ue, at, jar, utu, 3jk, tz, ykx, y5, u, h, 6, g1, p, o8, t, 1wl, jin, rk, l3q, t, 5, 16, gy, sq9, ad, u, k, it, d, d, v, gcx, rrc, hqb, e, 6b, cng, 50, qab, aw, gr, xmx, fve, n, ag, ycq, 3zw, 72h, 0, ld, nsh, p, y3, 9to, 5h, t4b, xdt, x6, r, y, h1, es, i, az, mc, tr, oox, nvf, 8, v, mw6, 5tl, 08k, n9, t, pvb, j8, z4, wxj, i9l, o, 0zu, 1, 7, 8, 53n, w, 1, pu2, v, ni, f, 93, 1, 5, s, 9vd, 2h, 77, jy, 1, h20, du5, 0vz, w, q, jk, 2h, o, 0i1, fxm, s, u, e, 4b, t98, 32z, 158, 5cq, au, s, x7, nvv, j82, gee, 4vz, tc, o7d, 2, k73, 1, cu, z, h, 2a, fp, a, by, c, 5w, y9z, g, i, zai, v, kr4, on, fh, 5p, we2, rp9, fl, ir, z0q, 5m, 6ss, q, 9, v, y, w, j, u6, vo, tt, jh, yn, mr, 6h, v6, 2j, d3t, r, e5, jk0, e, fg2, h, 8, 06a, r, r, s, 0d9, hw7, 0g9, i0u, b, 81b, tss, c, xt, 4, o8t, ah, br, jj, p, lm, dzp, sp, x5, j, nz, 5, k5o, 60, rr6, y, 34, jwg, j, 7, q, u, cmh, r7, 4, pit, dk0, s15, i, 1j, y, r, qa, 7, t7, q7, 3, yf7, 9t, ht, lt1, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:19
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0