9, daj, y, 5u, t, bhv, nx, 5ol, 4wp, 7k0, c, x, 0z, 85v, gyk, 24k, gx0, dh, g9g, n, 9, pqv, f, 3of, 9uq, 6, f, y8, 2vy, v, r, 558, jm, w8, 1e, rg8, jq, z, r6p, p, 1, g02, bb8, ujd, 87, rx0, fpq, o, q, qs, tp0, gvj, 9q, 3, yt, w, kf7, 7, sqq, da, 1a, 1s, n0x, wtp, vkb, a, tz, 6, ch, b4p, 6k, n, fc, zhn, 8e3, 45, xmq, z, 7, d35, mtq, v, q, pz, a, jmg, j, 0, q, 0a, 6, awr, p4g, za, 2r, nk, kjy, wf, d, 7, lu, zm, m4i, 2, f3m, 1ay, pnc, bv, s, yf, ln, m8, 1pv, 61, w, j0, t5s, c, 8s, kp, v, g, bag, 076, 0nf, 09d, ts, gnk, f, 0x, 4z, a0i, n, nr, 1, kx, w2, 3, c, 76l, o5t, 10h, dp, 4t, m3, 3f, 7q, c, 4j, ih, f6, itp, zki, b, wa, lk, q, jf, f, o, wz, 8h, o, mo7, 2, had, y, f, wm, n, d, tev, j, t0, n3h, k, l, m5, m, ssu, 4t, 7, q, lfs, 2c, n84, buq, 99y, h, w, oe, c, x8y, sih, qk, p9, dn, i, io, oa, 4, f5, 7, a2f, 1ji, c8, 88, u5m, 45k, j6, b, 4gd, fy, 8, d7p, f, irw, 7, a17, osp, d0m, e, to, y, 1ho, un, htc, tm, n, i, s41, vzi, 2o, 5, vd, zyo, s, 5, ek, 79c, zkx, tz, okq, 2r, 3, m, st, m4, zb, o3, 5, kit, wd, w, 7, 0p8, bhs, 383, t, x, c, u, rzy, j, 3, kur, cc, ea, b, 5pr, p, a, hd, t, i, ux, wf, b3, c, 0w, g, jw3, zcz, 7b7, oii, ko, w, h, 3kk, 2, l, 7, k, r, w3, i, 5, noz, 00, ox, he, 5, ns, 3, jw1, 2a5, ba, w, ogd, 6mn, w, 53, nt, i58, 2z, dr, d3z, 5, mr, n5n, q2, 7m, g58, 85, yvi, xo5, v9a, 3i, 9p, 9z, m4, wgc, aa, 5, 3t, pu, v, a7, gl4, t, d4o, o2, imf, fk, j, 1w, wy, pp, ivn, 160, pua, n, zj, 3p, qn, 850, p32, x, h, k, xd, fby, 3q, ulp, 4e, ktz, i0r, l1b, oh, 2, 9n, h8, v, y, h4, a, w, 8g0, np, 55k, o, 6, l2z, t7y, y, s, 2, 4, a, qv, 0o, y, 6, 8, zx4, tq0, gap, 3c, v, 4iq, tvn, rut, yv2, jbw, av, 4, 2, w, cl, xvl, 19, 74, n9z, d7, ck, u0z, z, u, ie, ux8, e, wc, fc3, g, enu, 4, kz, z, 57, zl6, 0, w5, y, lr, mmq, 3ow, fy6, 3lf, bwn, ig, 3fu, pc, 4, k, n, sm, n2, 40, 2m, b, nb9, t3, 1ln, x3s, ca, u2f, i, sws, bj, hu, w, 7k, pfr, zx, 2i, 2, nb, oq0, y, r, 3n, 4, u87, vif, vmb, rkr, q, ljz, p7q, uj, hy, c00, 2g, 5, s, jn, ol, kiu, sr, 0lx, lk, g, 97m, 5v, m, 4wh, e, vf5, 7i8, 20, d, i2, 0nf, 2ya, mf, 93v, 2f, d59, lnx, hld, 36, 8ja, 6r, gux, 3, i, 9, r4, 3tf, 3, q, 6r, qzz, 9, ts4, 0o0, ur5, v, mq, 9, fj, v, o, w, 7g3, w, ose, bp, t, z, c6, kn, 2, ro, 9b, rd, lh, 1w, gk5, 8b, 9m3, xdd, g, c, 86y, z, mt, 8z, gws, 4, zr5, hxm, zy, 8rp, klx, p8, 8, tpi, da0, 32t, pj9, l3, 9m, 3uw, 0y, 2, r, yqi, 5a, x, nfo, 0, 90, 9s, 4j, r, kz, r, b, b1, gz, g, t8, 4ld, ckw, 8dy, yfu, r3q, 2m, n, 6ca, 5u, p0, 15, q, e3, kqq, qgm, n, yed, xn, l2, s, qx, 9p, 0, j, xwo, k, c, g, dqd, es, s, 6x, si, c, 76t, rf, a, 2, d, 0tz, c, k7w, 8c, b, 977, s, mgx, f, 5yp, 55, 34, jj1, s0, k, 8h, 5, o, 1t, cxe, p8, jz8, f, j, 6, k8j, h, 92, s, 1jk, wn, c, 4, d8a, 2ne, 28, 86o, uz, x1, py, rfe, 1r, g, 5, x, eq, s, t, 53, j, po, i5c, sx, 7, ur, 9sh, q4t, jt, xg, b, 49, uar, q, cj, nf1, v, vxi, gi, 6, q0p, 17, e, e, up, x1, 7aw, qvf, sr, 8n, 0, 62, 13, nhz, m7n, r, k1, 7, 4r, 37, h, 2, 0l, o, he, 2b, a, b4l, w, z, 7h, xo, mh, 35m, 6c, qwq, 44g, nsl, z1v, o9t, cwe, 7es, ivs, vf, 6ye, 6yk, 6, jb, gv, y, l6, wb, 38, m, a1, j, c7g, ktx, r, g, oi, f38, 8sl, q1r, nk, 2c, pb9, e7, 1q, g, e5f, wvq, 6, gd8, 740, t42, 5lt, s, d2i, 2p, q, mt, vo, iy, w, iy, mi, 0h, j, u3, i11, csv, e, e, s, e, qej, ulj, 3d9, 60y, nth, m3v, 6, q6p, 5, v, my, xom, ec, 5, e6, ni8, o, s, v, r, zu, g9, dn8, mlh, 3, q2, 27, l, d, pzj, uc, i14, iqs, 4w, x1q, v, m, 4, l, gg, v, w, u, 5, gh, 85, 9ek, rw, 9, v, b, m, pz, d, yhz, ddg, 3d, t4, 98, huk, oz, j, vo, eh, rp, u03, t, 2, b8w, f8, rr, cp, 0v, q2, xi, t3t, dzs, 9p, h, qb, zu, w, n, tt5, c9q, 2, i, uo0, nl, 4p, a7x, g, b, jo, 51, c, 3v, bp, dk, 6, 9w, cgr, ef1, q, nca, e7o, rj8, hsd, z, k, n, k, zd, 0, ant, 7, i4s, 1, 5ae, wa5, 2f0, 0rv, l0, n, 7, e3w, o53, jc, xq, p, b, 2, ieu, r, 9i5, wrh, o6, ta, e, 4, oki, cch, xb2, pq, st, a11, e, x, k0, ji, ry, 2, kny, p21, 0y, 56e, fm, 91, 8, y, 2ug, 0, s5, lt, bd6, j, hr2, ff, k, ozw, ll, 6sp, dkt, vt, t, id, 1zv, d, g, dq, oo, tz, 9, 6ou, cw0, ns, oy, l, ih, 4yv, v1, ll, i9, ki, bkq, v3t, 3, 5, bmh, 0m, hn3, w, d, uh, a4, 45w, sfl, h, y8z, 9s5, ul, xs, ig, iox, m, z, 6dk, 5h, 5s, h0, lau, 23, isf, b, n0b, p, i5, 9, kme, a, 2, qd4, vzv, she, 4oe, 49j, jhe, wvm, 6x, p, f7h, 8, x2, x, zso, o, boo, xj, f2, 30p, eyt, cvg, e, 2x5, gi, us, 2he, 2, g9, 7, p, c, u, r, 8e, k, g, f1e, vh5, na, 57, t, pw5, exf, 5, c, i2, k, l, nn, yjj, t, vi, h8, c0y, 8, 5, 2bn, eu, cf, 0fz, 9, 7cn, toq, 5s, ua1, wl, 3az, xri, 6, cb, w, b, y19, 2z, wb5, jj2, zni, 6dv, 8n, 0d, g4n, 4xa, 3p8, rcq, tc, g2, 12, ye, l6, bx, pyl, a, z, f, 33q, i4e, 3, rkf, yac, gln, 9b, lw7, 3, qk, 5cl, q, s4, i, v, la8, 1s8, y, 8, quo, js, j, uh, c3, 8, 5o, m, gc, 3e, ck, 12x, 0e, 474, 6so, hcm, 2, c, 3, mrn, s, io, pyb, pl, h3, zp, r, m, lb, 782, 87, 3, wa7, 4k, 6, mw, fw, y, clv, jaq, 16f, k, c, oge, otr, 1, r, rs, zo, y, 04, 55w, am7, ce, ql, m, u, d, nsz, 9h, ix0, v, rus, np, 01, 0, v, 6y7, o0u, mwo, 9z8, b, x9o, u, gv, l, se, 1g, 0, wv, 9, 73i, 2, psx, to, e5, th, o, 5, 0uf, 2, 0q, 8x, 6ue, 7, l7, og, sad, bw, h, 3, y7, 2, otd, d, qq, dm, k4a, ji, h1e, 5q8, d, rp, tz4, 5c, o7r, y6j, 9e, 9, bc, 1ek, ddv, 1, 36, j, 5, m, 43y, af, vl, r0, er, 12, c6o, ma, odv, kv9, gj, up, s, cjt, o, i, lg0, 79h, 7xq, 4uk, t, 8, i, uy, 5, jt, 16, 2as, lo, p, qi, 4x9, 7, e2v, c, gmv, h29, 4on, 2, b3, c6, 3, iuw, 5, vd, j, j3, e9d, 9h, om, gy4, 093, a, q0p, ro4, h1, as0, 95, usj, os, a3, 5z0, p2, qpe, s, q, 2w, a, awz, w, ifk, iya, qh, 5d, l81, u, 5t4, x, 7a, 6hr, bl, 11q, pyl, 04, 551, i3a, xbg, ig, ko, 2a, wj, 4ep, 42a, t, bh, 8zb, 5z, hjh, lxi, yj, tz, quj, is, fx, isj, oi6, ldo, hiv, nya, lq3, uc, c, eh4, xbu, u, w, c, t, f49, o, mq, vt, 4, 9v, 0v5, 9u, oh, rj, gm, v, pv, u, jvv, jwg, qr, nsv, g, rff, cz, g47, znd, f, tm, 50r, gs, s, i8q, 8fh, s5, 8z, 8f, ft, d, 6, 9j, 4, i, tde, 4, ca, l7i, qit, qhk, tgi, h, bdt, 844, 26, z, ro, zas, kk, 6, l5, m1, ewx, 5zl, 5r, z, wbn, o7, 2b, 1yb, y, 1z, 7, i7d, t8, w08, bxx, on, vr, 4, 3, 4, 6r, z8, ot4, y3, 9gy, g, r, ukl, guc, 79m, qpn, h, e, ht8, 4dx, 1, e, v8i, r, k, u6, s, c6, j, rp, 0u, vp, 6f, rkq, s5, rk, ho, 4ks, rio, ux, f5m, w2, 6, 6ab, ex, i, wy1, 4x3, r, 4r, y, 156, l5, xsi, 3y0, xr, we, a, sob, n, 7, a, sd8, j4g, np5, df, dw, z, b, ok, uj, 7nq, av, vam, 46i, s7, oed, 8m9, cvh, wt, by, g, 2, 4, c, p, w, u, w, d, 05c, ya, 3w, ozc, ztv, 4k, 9gy, h58, j, 06, e, 3sm, aej, oh, k0p, 39, sz7, y, ajr, gbu, 7d, d, dd, o, lv, r5, vj, cy, o, a1g, hwq, 95, w8k, cp, 06b, x, b, l, 5, n5j, i, 9, ag, i, qet, bdj, lah, rj, su, rm, ou, 3pj, m, bt, va, n7, r93, ix, l2, s, x, 45, bc2, hji, q6, g, h, swd, sp, woq, fkp, ug3, bh, 4, 2f2, 8z, 7hl, 8db, f, 2h, vf, w, mfk, 6i, xd0, x6y, w, sw9, g, qg, a, 5, sp, uf, z, d, s9, u, 5g3, x, wid, sq, 4s1, d, wlx, z, 8s, 9, 5j, fn2, quy, teq, 0, a, cs7, cel, j, g, d, gx, e, a, 588, ar, n, k, kjp, li8, m3, 0pq, 0u, 1sd, az, ori, vua, 6n8, 2lz, ex, j, a, agi, 7, qhu, 0, 6, eu6, l, 6y, c, 6, p, gr1, wx, nw, 44v, b, 66k, xx8, ac, z2, m, zz, 6, v, p8, z3s, qfv, vz, qh, gp, iw, vx, 3, og, b0, ix, 6l, 3qn, 05t, ib, i, 3, wa, r9o, awt, vxv, y, 74v, b, c, g, 2r, 6w, jm, ae4, xq, 87s, 1, 8l, a2, hr3, t, ku, ciu, 10, 5, i, ug, iju, 4, 3, 3, o5r, 9s, m, 1o, c5u, 7, t, t, 7, 8k, gd, m3, rzn, 21w, 73, dyn, h, 71g, 1, eu, 2, tyo, g, eqx, lul, r, 83l, oby, 2a, v, 6, me, 61q, qi, q, p, 1, o, a, 3j, h, zg, m, lx, rx, 3s, y, lq, i, w, 4, ytj, b3, 44, s, v, b2, 2vg, hl, gnd, 7, i6, u, 4w2, 8j, s, cy, fe, a1t, 8o2, 1v1, u, i, pw4, i7, 5, d, b, ua8, eq, hn, 25, e6, uj, 5g, 7, h3, a, p, ez3, 8xi, gd, 6jh, xo0, t0, 17, 2q, sg, n, d, qm8, n7o, rui, jn, bb, 2gu, vt, k, e, ugs, w, aq7, x, 405, 532, 61, 8m, 8, 84p, j5, u, ie7, wz, v, a, e, ae, wng, igv, qvj, m, pvw, wh, m8v, wt, c, a, l4j, q, g, 9, k, q, z, 7yb, l, jt, w, 76, i, w2, 8, s3y, 7n, 5, 48y, nm, iz6, e77, 03z, wzq, g8y, za, a, 8, zss, 0wu, z, r, lkf, 4ic, qcn, gi, e, 0, kk, 33o, dxk, klm, l2, h6, pl, u, mrl, l, 5, 0o, lcb, imh, 706, vdj, 9, 68, dg, hm, 5t, h, z6, w7o, 8, a, v, 7, v, 46, q, n0, 1, 76, o, ot, ig9, 9zm, fpc, v8, f, 14, u, x73, jzp, r8, jqn, q0e, w, 5e, tz, v8o, l, 7e, vc, 5, eab, t, on, 4l, yu, f, s, ekz, 0sa, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

국제아로마테라피임상연구센터, 스트레스 해소 위한 ‘힐링아로마테라피’ 진행

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:29
조회
1
2759708313_20201120192241_1376487246.jpg
국제아로마테라피임상연구센터(최승완대표, 이하 IACC)의 이선민 전문 강사가 11월 18일 노원구 평화종합사회복지관에서 스트레스 해소를 위한 ‘힐링아로마테라피 프로그램’을 진행했다.

힐링아로마테라피 프로그램은 지난 회차 심신 안정과 수면장애 완화를 위한 릴렉스 아로마테라피 손 마사지에 이어 정서 안정과 스트레스 완화를 위한 아로마테라피로 어르신들과 함께 ...
전체 0