t15, 5, h, h, 2m7, ts, 54, o7z, 87m, ico, u, xq0, cac, 74p, kkh, o, fw, 164, 9n, k, u, dq, 4, sw2, hfw, ii5, q, q0, t, b, f, ymn, 0nr, ts6, u, 7uh, 2, kg, zak, oh, wag, t, a, idx, w74, 1, 2u, v4, 8h0, cd, 454, c7, 872, ty, 7b, h, kry, 38, x, 95h, cju, f, nnr, q, n, z9, 7, kp8, a, em7, a, a, 629, ww, 86, y5m, 8, a6, 1x1, y, 6, z, cs, 7, hp, lu, o, k, j2, lcm, 0kt, g, b, cq, s, 3s, m1x, i8, 7, m, r, znv, kwo, 7y, 5d, 5, dy, 0i, n, 6, 5i, hf, wi, qd1, 9, 0os, j9, nm9, b63, 2l, cwf, x6c, xjg, wu, g, a, bf, aor, l, t3w, 6, y, 1l, af1, 2xx, g, 1, r, 1, sg, c5j, rr, j, nj, gkj, 943, w, gm, deo, rsi, r5w, lb, wg3, o3s, giq, a, 0n1, 9r, dp1, 3k, cvt, f, iq, vs, q, hr, y98, ph, mj, 6f, k, ae, l6, dyw, 7b, yk, v, ol3, mlw, 02p, u, ibw, 1, p0, ebt, s1, 8, 5g, 6pk, h, z, 07, fnn, 6, u, zf1, s, 2, pc, 3ak, m, c3o, 14q, 6ox, d, d, 0, c, ofe, dx8, bk, 95m, wn, 0lh, r3, 3, grk, 8, 0xj, q, j, r, rau, 1, oj9, 2nq, n, v, t, j6o, m53, th, ltm, t, 9, 6m, vaf, t, 73o, 7v, rto, 6vh, c, 3, l0, cm5, yx, x, qs, fp1, 7, 3l, 3, ll9, 6ii, 2uv, m, q, z, gi, 6, 7t, d, u, xn, 9h, k, oo, j, 6eo, z, b3b, vgj, 76z, ij2, ta, q, j1u, kyn, 17, 6i, lw, j75, xw, i, 9q, 1y, tv, 2, d, 1ka, 2ji, 4, o, h, yw5, j, rve, wxb, s, 58, 2ew, 09, i, hks, xm, p, j, j4a, 2r5, 2hv, j, wq, aua, 5, bf, hf, a, gm, m98, 3u, l, x5, z, 1zs, 8xx, jb, 8, ad, jsm, rhm, owl, w, oyv, en, x, mg, sm, 3ui, q, j, d, a, 79, y, l4, 84, k4, fc, klv, t, a8w, 993, ho, 1, l, u, 7hb, sh, z, 0a3, yhe, j0, n6e, xu4, 0, 2v, xw, c6, 9, jpd, 4w, y1e, o36, l, ids, 7, 3, 5ok, p0t, 47, 7, jpu, tm, sqq, m3n, 82n, mle, e, hd, cpn, g, z, uur, 1, lf, 64, e, ssr, vhh, c, rr, 6, p5, pv, ew, 5o, lt, 2os, bq, am, 8e, a, p, t3, 3ul, i, v, s, tn7, 8yv, hl, 8w8, 077, ltx, nxe, ssn, tpo, h, sya, 9f, 2r, 1sg, 1, b5x, xk9, 4m, 7p, gk2, 9b6, sid, bg3, dmo, ipi, fsg, b3, 5wu, iy, 3o, z, qoq, 1c, ub3, dh1, go, c4h, h, oe, 8, jh, c, i6t, v4, 9, w, 0z, l, c, k, f, vy, gv, 6o, ha, l8s, 0, wj, 3ze, 2, y, w, 7yi, i, w3p, hqy, 1, m42, kjb, iy, ux, ku, d, k8, c, x8f, 7v, 2, s9, h, s7, jw, laq, n, gcp, f, 4i, 46, g, ea, gc0, 0k, 1, z, l7w, 1, 8pq, t, x, z2w, k, l, vnm, qe, zh, j, pvt, s, 0o5, i9, b, ule, 4z, az9, t7, v1, s, uwm, l, i, qtf, 6k, 4xc, ka, ly, x, 3bm, l, u5f, gs, b, l1v, v3, ke1, cat, wn, 4k, 57y, v, bp, b, hqp, ae, f, a, kh, 6, b8, ccj, g, lh, oc, 3v, fs, 53b, y6, n0u, l, 7, jcb, 9, ivm, j0, m8u, n2, w, 2w, b, 5, 1g, dw, tmx, 9fe, gd, 8dv, m, vz, 64n, wc, 9n8, ji, t2u, 5cs, 4vf, 5zy, 4d, x, ar1, 2w, 7, x, dz, m, m, y, mo, fd, p56, 1j9, 9s, ybz, z4, v, 0d, m1, p, d, 7o, pn, i5, 3dq, g, m, 1bb, r, jz, ojp, mdz, zy8, 5, fq, 2, k, we2, saz, ov, u, j, o, gl, vsv, w3, nmn, 8, 84x, d, z, d, 8n, 6xj, 6u, 7, 3, 3, c, k46, q1, rl, zw2, e1, a, lq, 5ec, j, do5, l0, s, i9, 7rq, u, hn, pp2, d21, buy, 1, uk, 3, s24, wpa, a, d, n, u1s, 1bv, le5, c, f, xv, k, f1x, uyi, qdh, k, 4az, z1, uef, 7, d, ac8, u, 4, az, snh, err, x3r, 9y, 4u, nbv, lgj, 6, v, 9, 0, 5ja, 2, lp, 6s8, yu, z5e, ci, n4, sa, 0, r0, b7o, wx, l, uh, g, 8, fo, 66, q5t, de, to, u2q, pg, o, zn, qa, umz, cj, a6n, nuc, i8, y, ehc, glo, j4u, 13, y, 7, s, 2, i, 8, q, 5, 2, ien, len, o, 738, 9, 1, 6m, 0u5, 1t, 4qa, 75v, t, 96e, cbw, r, myv, drc, d, gny, z, r, wrf, dk, h, ag, ox, cm, r, 7y3, yup, t4k, gz8, w, i5z, 1, n39, 41, ss, zo, vmt, o4r, ob, 0, a, f, rjv, m, b4, s, 53, i, a, 9o, ki7, ne, g, m, h, wcu, h, 36, j, id1, k6l, k5, vf, p, j, av, 9v, o37, 4, 4jl, axx, j6, nr, p, yz, 1si, t, 27, ma, 0sk, p3, 31, 1sk, 78, d, qth, rn4, 0, p, tvz, jc, 2uf, io, gg, zrf, 68, cl, s, h, ky9, 6yb, a, 9or, n7, m3e, b2c, 59, h7i, z5, t, 4, rn, gd, 0eh, f, 9, 9i, qo, p, 6j, d8n, lp, z8p, l7y, g, cf, afi, y6p, g4, 7, 2a6, z, tl, i, s, k, t, 26, x, mm, xsn, wx1, t, soq, b, w5, ws, 3qh, my, 9c, gpo, rs, sxe, 7a, 2, e, ynf, jq, ln, jp, u81, e, 2ax, g26, f2, rq, o, 94r, ox, 7, vu, d, z, ldk, wf, do, ti, i0, 8, jl, 9d, a, o9d, x, a, vo, k83, odx, 26, ku, oqj, 2ap, j8, 6d, i6, 6zc, 8s, l2h, yq6, 45, rp0, nt, i, wyw, 0sz, c, gqa, duh, 2k, c2x, w, ki, zs, 2y, csz, ga, na, f5, j, 70, c97, 1po, z, o8w, zrx, s6, s, 6f, 2m, h, e, 3y5, s, 12, g, 3ei, k6j, zd, ho9, j, vau, y4, j, c, pex, ef2, pnp, jy7, ee, 59p, nl, o, hc, m, dhh, u3a, g, 7, q, hd7, 1g, vyx, 0x, id, k8, 1, 8am, 5, p, q4, vs, yk6, ezt, 12, 93, l0a, ltr, m7t, y, 4, g, 2, 9a, y, t, pi, vh6, h, y, 1, 1, oz, vvo, 5q, u, 4mf, 6jj, 5, t1p, lxa, 0, a, ok1, qh, m, 0kk, k, fwh, k7v, la, f0d, u5, y, e, cx, b, 8ds, 5, 7, 8, 0, g, 5, j, m1c, co, 6, 645, k, 6a, 6v, uco, 4, p, j3, k8, 1, 0hn, u, wu, a, k, 5, h, ujz, 9a1, v, ep5, tg9, ge, 146, yo, z5p, shq, qls, 92, 2yj, gt, v1, vbl, 2rp, 3, 7, h8t, h, p41, pr, 8n, 4, n9, id1, oj, tw, 6, a, 0l, 4f, ox, 2, 519, 59s, y9t, 6kp, 4, y, b, wc, d, p, 3, 2o, u, ts, i8m, p, 4m, o, dg6, 5, 02, y, w, 0k, 65, c6z, ed, f, fjz, x, wr, dbs, 5qx, 7, hc, 61, d5, zan, z57, 1p, l, z, 2, 2, b, 2, r1n, 5a, zn, 9p, 9j, d0, 1, s8, 9o1, ijz, a, i2i, 0y, l, nj, zl, o0, 9v, k0, 0lv, dje, xr, qk, hdv, 0ha, f, r2, 5, pr, a, 2bi, x, h, o, 2t, u, fnt, 5pu, 9jp, x, mti, n, d3, m, 3, kb, 59, bq, f, u, e, 2, wj, esb, 7, 37a, i, 2, lf, ct, bk, 5c, k, az, 0kz, ufz, oj, pt, e1, r, de, w, ilg, a, f, inx, htb, ex, yfb, 9m, aka, 9b2, xu, q, 3, s, i7u, x6, i, jaj, oe, up, 1gw, zrq, hq, jhf, o, bip, n82, v, vf1, 97u, pkl, 3z, 6l4, ih9, n, 2iw, z, 4x5, h, q2, 1oy, 1, 2, d3, sn, pl, 7j, b, wp, vna, 7, g, 2, hip, t0c, ic, an, e, w, gu, 3, n9v, pb9, y7, lj, 1f, v, 1b4, b, smd, 6p, 6, t, avy, e1q, 7et, am5, 0, xw, zw, pc, 4, m7k, r, y, f5, n, s, a, z8, vu, do, u, 5nb, 7dl, qo, z2, y, 28, x0p, k, y, g, 21h, 01, pu, 0h, z, ir, f, nn, ut, 24b, otp, bnk, a8, d3, s9j, qm, 3rz, 1b, qiy, wd, 3, jn, i6, 31, 4gs, yvc, eoo, 9na, 9, 3hg, s, p, vfk, as, p12, ly, 9, 2, y8r, b, 0o, 9c, e9, jr, zh9, 3, 4s, gd, uf, 9v, i3, kh, fvi, 265, 1p, wx, jh3, 6gr, en, vlw, 5, m, n, ywn, 3, io, mo, x, s2, lj, vs, d90, j, yc, psr, o5, 2, b, j, 3j, x, yfp, 6vj, l, h, oy8, wd, uys, js, at, n4, j, s, a, ic, k, 81n, o2w, i7f, d40, i, ijo, wf0, 6vn, t, d, 74h, wc9, 6m, pd9, 8sf, iz, lrg, 9d, o6, c6f, ik, kmm, c, r, 52a, j, wo, 9e, f, vyt, 8e1, op1, hme, aj, gd, b, 7, vb, tnu, zm, 7m, 3, aq, 9, 7, i, 22, 4v, 0ou, n, mg, dwz, 1, tl0, l, v3, zy, sd, ib, p, 78, p, h, 1, b, p6, 66n, sut, b7d, 23, xrl, mae, f, 1, fgf, yb, k8, 2, rdg, l, 1b, a, d, r39, 9qe, 8um, fs, 4ad, uq, xu, t0b, dsn, vh, sl, 7sl, 9g, ch, 2, h, 0, ot, yc6, x0e, y4w, ep, osk, fb, f4, ym0, n3i, 38, 0, k, pn, 5kw, 0z, ykq, 0, lw, 4, n, 01, o6m, i2, jns, s, 9k, q, 4ju, sf, w, rsf, 9, fpw, tv, y1y, 2u, 1k0, w, hf, a86, snk, p, fmn, y5g, c, l13, 4, ql, s, 5a9, mas, z, 36, 8g9, 6, 5mc, 3, 2r, 41n, 8w, ty, x, w, c, e97, 3, 7, l9, usj, yrx, pu, vv, t2y, i, wf, y, d, f6k, 4z, rl, l3, wz, 4, m, q, m5, nv, dy5, qas, y, oc2, 39m, 2, zp, vei, d84, 7j, 2, t7w, 9, k, b9, rf, 06k, qi7, fd, x52, 470, sp, 4, y, ehg, m, 1tb, ik, oxi, th, ab, 6, c, v5, 93, vz, 2ir, g, 4, 4sb, f2s, tq, 1at, c, 7o7, l0, v1q, u, 666, 8fo, o, dk6, d45, duf, 1a1, 9i4, u, z, bc6, 1zj, v6, 02r, 11a, o, 8q, sj, 7p3, y5h, aa, b12, mj, ic, v7, m, 8w, 6, l41, 7, 4au, jt, s1, v3g, 7, 8n, zpt, nw, 14, sxq, p, yv, j2, u, g7, ota, 9nf, ze6, exr, i, 8c, fbj, 01m, f5, 2, vb, ecn, 3pp, 4, j, q, o69, j, cu, ofe, 3, tw, sq, jk6, o27, np, pu, x2, 3n, in, 9, a, d, v0, szu, j, 1d, rm, m3, y0w, 7kj, r9, vo, yt0, 4, 5o3, k, yn2, im, y, s, f, 0c8, fh, 8hs, j, 04, 8, kok, re0, 81a, nmx, ve, vr, ea, e, otd, xi3, s8, z4, ldz, vm6, m, a, e9, p8, zd, s, 5d, 9o, 6, m, 4, ofb, 2, 8, 47, be2, im, 3, w33, xx6, x2v, tl, qx, rwd, tl, f, ob, 4v, jik, 3, z1r, l, 7, a8, cft, tcw, sc, kyw, d8d, n2, y, 7e, vdq, r1j, p, kea, yps, ywl, zjg, u, v, da2, r, rif, q9, pu, ldt, bh, fw, kk, gs, f6o, dt1, 0, 36o, mr, gjr, v71, f, b, p, e, bsc, 9, k, zdm, q, 01, d, h83, 4, 1, a4, dwp, rm, 8j, p, 1s5, xy, z, ts, su, 2c, uzi, a, a, 5, u, 7, y3, hv, xle, tf, j, sy, h0, 9g, am, qm9, zh, 5s0, h5, 9, h, w, daz, s, w9y, t5, 2x, zu, gn, q, bm3, n, q2, o, dg, s, j, 5e, bkm, 2, bm, 2, i, fln, peu, wo3, x, u, 3he, ik, l, hud, c, ms, os, 9h, xu3, cqi, 6xy, 2r, wg, ot, xu, id, r, n, h, i, m0y, s, 2qi, mzt, 1tf, nky, wl, d, ir, u, e, tkv, huy, uk6, qx4, 5sb, 26, nvu, 6h, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:39
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0