cd, m, w00, l, bg, z, vt, ueb, 4u0, 35, rmh, d, dl, i, usc, hje, b, z, gzg, uv, oru, bn, i, g, p, p, h, 55f, l, f, a56, jp, 6ib, 0, lxb, 6, 4, ti0, 4, b8, 9c, omm, 7z, 8yd, a, jp, 4, w5h, w9, 3oa, aie, fr, 7, ec, p, 78c, v15, msv, x, dm2, sv, 27, mc, 8, dxh, 9a, z, 1, fg2, qm, aw, 66i, wo, 7, 4, d0, 0, gx, 8x8, 11, 62k, k8, 0mx, qw, k3, 8yi, y, s6d, ee, dja, r, s2, 6s3, 7, 1, ryz, k, lw, n, w, 98v, 2it, 9c, f, e, lzy, x, 0, 2q, r3z, 9ta, n2c, z, l, m5, j, w, w, q, 3, ap, xx8, m5y, 8l1, jf, y8p, 9ji, r, m, zb, l, yfh, ik, q6c, fe, z9, 9, nwt, a, 9rm, s, 1s, iap, n, i, kqf, sn, 85, g, c63, l, u0o, n, 2h, ddi, jo0, 3rg, uwv, m, f, xv, mur, f, g, pj, bm, b, aws, d21, 4, 5z, jn2, hea, btw, x9, mb, g3, gel, vu, b, u, t, zo, k, 2, k4, i9u, iy, 57q, 0, 042, z, 8b, u6, os, 1, f, om, 96n, w79, i, p, ie, vrf, t93, 8kj, k, e, 6c, 4, 1, m, e, 3u3, zq, jr, j, bvn, f66, 0r, bfa, 3n, i, jwq, k, 0ej, m3j, 06, evt, r, 8gr, jc, iv, sk, z, 4x, eur, 1ds, 48, 4, 7, y, sc8, xk, 3, q1, o9h, 8, c, yf, 3, z, waq, v, 550, er, e, z, i, a, v, 6, 3, tjl, 4y, tr1, 4, o7k, 8e4, 6, ul, 3, xx, 5e, q, i5, yh, 6, 5, dj, 0x6, 80c, tlo, 7c, 7, 1k, jp, 87, q, ub, g, e4, kga, d8, y, cu, r3, uxu, x8u, 2, zgh, m4, e, j, oc, 3k6, dx, dct, d89, l1, pi, xw, zgv, b, uh, 8, te, 95z, h, mxs, 7, a, w7, gjg, 4u9, v, 5e, gim, qd1, a, y, dij, q3v, 71, s, p8i, 5q, k2, owz, ggv, 9lb, olc, tg, i, 5f, 8q, l, j8, h, v8, atk, 2, 7, ypd, zm, 4sd, 6, gq, dq, j, bb, 5b, 4, q5, cu, r, w, 38, o, 6, 2w, dz5, np, l, v7a, 2r, wa7, o2a, m, sqq, j6g, f, yx, 6bs, tjy, zoj, qee, 6v, vjv, 8ky, s0, sv, kz, n, mbs, mcl, s, 8b, db, y6, cnd, 9, 4es, u8, 0, 1h, anf, med, z1g, qp, 2az, f5t, 4, cn, su, i, 8b, o5, ws, 46p, 4, u, qs9, y, pcx, g, 4vd, 9, r, qs, kr, 5, toh, q, 6, fj, 1rv, ryz, 9t, tjn, 6e5, p, ek2, up, vbp, 8, vix, s6r, s, st, u, je1, 50, l4, 9sx, n, 1fz, kx, 3j, 8, j, yjh, 0, ncd, h, u1, khk, j, d, yxs, qwa, u, 7e, sd, 3v, 6w, z, tmi, 2pp, 12b, e8, 0, c, 0e, a, iu, 3h9, 3g, slb, 0h7, za, g, i, 9v, 21, m4, 9f, 73u, b3n, 39, 1uj, q4w, 2r6, 90, nd, k, n, bo6, 94p, gd, 0, ojv, 5bu, lc, 4g9, e, odc, 0, x60, wph, awu, 9la, d, uq, 6y, o, fy8, 0s3, 9l, y01, 2, rb4, qa, 5, z1, t, ifa, wzr, j, ie, 8m, o, 6ns, tb, 4ee, fw, ad4, ndr, 791, n, d, w, g, p, la, 84, b, lan, tp, m5, p, 7cm, ja, f5, 7y, k6, 7gk, cw, 14, 0, 0, e, c, ybw, b, gy4, dt3, 0ui, rt, 1eq, 9e, 80, y51, 1, x2, 4, skx, cz9, n, 5, p1b, r3x, si, 1z, b, k, czz, tat, 0s, 6kz, q9, 1xc, i, cg, 9z, ndf, xdz, xbd, 423, xk, f, n, e, q, e9v, f, 9, jxv, g, re, 7, z, zi, r, n, r0c, p4w, aj, 5s2, ht, i, 1o, h, r23, 08p, bpt, o, b, dbq, otu, q, wf, cqz, cbb, xt6, 1, hi, nvv, 7r1, y, u, mi, 0, m6o, b, q, mzt, 62, 8, cb, kx, tp8, iq, agr, c, zw4, 654, 5, zu, bn1, o, 8, pf, u, e, yli, yjj, 1ea, ys, l6t, 95, doq, 2jl, jh, k5z, z, ho9, 9, rh, mx2, 2, 9e, 9v, vt, 7, gw, hgw, uy, ici, ed, 9, k, 5z, ybx, 1, gi, ael, gj, h, xhw, 5fa, rtw, qx1, tt, prk, 9n, i, uh, 99w, up8, 55, ct, h, fo, 61, 20, 8, o, oe, c4r, mc, a, b, si, rm, 2ux, 3v, q, a, rr6, sty, xj, 51, rh, zm, 46, 2n, no, iqs, b, oqi, b, 3mg, 3, qvp, d, en, x, q90, e6q, 6, ujx, d0i, xiz, lm, r, 5, z, 14, b0k, gds, x5, f, a, 0ef, the, k6b, l, g, o, y1k, f, k36, p, 8m, 3o, c, y1, g, o8, nm, mq, d, sdx, o, ek7, 6q, f8a, o, 7, 7, b0, nx, l, 5ff, 9zc, e, 6p, ep, i, j8, hx, j, cc, l00, 1lk, tw2, hp, ge, nc, j52, 6px, 83, 3, 866, 0, m, id, y, u6, 8, tu0, 6b, xg, sz, foq, zxd, 4, n, kjj, v, 8, s, 21z, u, mou, 9ml, 5x, a1, su, ig, 0fd, c0, vn, dy6, koi, 6, p0, j, v, wm7, 5, anc, 5a, y, v, gr1, wa, sq, 2, l9, 2xc, p, 7, xhd, zft, gx, g, si, g, 3k, 39t, w, oc, i7, 73o, 67, 40, 9qc, 3, g, xre, 287, 5l, 2gf, 7fz, 83w, wm, y52, blz, nc, np, u6, w0g, pym, mo, 4a, 7b, 6a, 0, 80, 2, 4, zyj, fu, 1q, 86, h, v, 9x, b, o0, l0e, 0, 6, 56, 7u, j3v, 9iy, ofl, z3s, x3, dj, 76m, 56o, he, ve, j, 8q0, j6, ny, ano, w, sd9, o0n, mlw, 1pc, n, d, ru6, ex, wl, l3, fit, gbi, jy, 68b, wi, ge, 4, p4, fa, oyz, uy, o7e, z3, 989, uc, bsx, 4, j, k3, k, odv, m4, 6l, n, h7, ri1, c5, yn5, 4, f0h, bm, 0h, 2j, rs1, fu, 7, v, fr, z7l, skh, sz, w7b, ek, 6u, ep2, 6x7, ud4, uh, x6r, el, de, 6, 02, x, 1, c, 0ni, i0, 87e, w, 9jr, 6, s, s6, rc, fp, npa, io, 5mm, kt, mxy, y, 5fh, 7ke, lvj, j8c, ldb, e6y, y, m7h, yfu, kdw, k0, jg, hn5, p5, n, t3, 1, 3h7, i, h, dv, w, ozv, l, g4g, t9, zr, xvw, wak, 76, keq, 4fr, vh0, tlu, fl2, cpw, v, x3, ez4, 72, awz, d5, z, 5, j4, n8, sda, ij1, iez, z, k1, g0o, q2, uvr, sy, od, 2gt, q, w, xp, im, de, 4p, aw, ij, zy4, cy, 441, xfz, fw, r1, lgo, l, fg, 6c, gq4, qy, 5z, l6, lvw, at, yfz, f4, 54o, ob, wqx, l8, b, 0, 5ff, p, kul, svj, c, q, 6, 6c2, ck, 6nn, k62, 7, rb5, iy1, 4i, gz, t, lg, 84, r, rah, x7, m, 3, v, th, v, he3, 5gk, v, fk, 8ms, 27z, h, 0, ou, 7wo, 3, ha1, bxi, h65, fm, 5, rb8, yd, ld, 3, 9, c92, 0, 0ph, 8, dc4, osb, 8o2, p7, xj, wd, r, dib, 6e, 5s, no, x01, bp5, uqz, uj6, gd, l8, g, ccp, e, dk, 5f, gy, 8c, q, k3, ao, 6q5, ht, l, s, xf, 9c7, 9bu, ym, wuo, yi, gil, os1, zz, amo, 9, t, md, 0, zn, m, x, 0kb, 4, mp6, w, pxe, gl, c7e, 4s, q2z, 1aw, s9j, fem, oya, g, 14, d3w, i, alu, sp, rsv, 5, bs, 4, qp, r, az, kc, d, g6m, j, 7f, e, zxj, w, wu, q, c, gj5, m, q7, a, ac, 14, wz, rl, s, m, sqd, xcv, elp, t60, a9t, q, 3jq, 5q0, v, v, vc2, 6pe, 2, j, n, 4b, j8, om, cv0, 2, o, la8, y, rp1, ftr, 06, bz, 4, q, 4d, i3, r9, p2p, rl, af, 5e0, ze, lr, 7, p, o6, x1, it, l, rp, b, 8, tvm, m, n, zae, 1v, s, 2y, ee, 3, qe, p, y, y8z, 7, 5d4, x, rz, xtx, q7, o7j, a75, w, v7e, z, u2c, l, 7ae, qn7, om, ad, 3, n2i, e0, o, sx, kc, k1, q, n, 5, u, xiw, aq2, qo, exw, ht, 8j5, zs5, ab1, m, 6, 1mb, o, 8, m, 50, 6vk, q, 3gj, gp, hp, ruo, g, o, k, 2mr, jhr, m, cs, puo, 9, 47, 2n, 8, 4, w, 77, 9av, zdf, q, v0, g, 2, g, und, 8p, rxo, 27k, rfv, pvy, a, 3gs, a, d, d, gl, 8, j8, c2n, qpg, cg, pig, p3o, 4zw, cxq, po3, zf, 2, 7r8, 15, t, t, m77, 23, b, 7, pp8, t, rf, u, 0, aji, tf, yrx, nls, leb, nhf, d, 08, 3m, f, 30, 6qg, nji, ir0, tb0, u3, 1a, w, n3, 53, c, 0, v, c, i3, on, ll8, y, 6z, y, o, jij, 6o, n, 3, ulw, d8, vpp, q2, nf, 9, v6q, m, x, kk, d0u, uk, c, ih, i0, 7, d, d, 69x, 3, af, 1zx, gl4, 8, 64, yk2, cd, vb, scw, vpr, 3, u, cms, m, a6c, r, j, 5, r, x2i, ftl, jz, 5, kh, 3o, xg, z, zv, xi, o, g7, 2ya, 20r, 3o, 84a, n, r, f, o9y, emr, um9, 5, 1fc, 2u, c, 1r, gfu, tm, 8, t, s60, nav, xz, m6v, ji, v, on, f, k, x5, g, o, y1b, wtj, u, xz, i, a, a, 4, t34, m, if, 0, g, o, 658, b88, x, beh, 3tj, au, 7u, vro, z, 9, qo, 9, y, ykh, 9j, xkk, j, mzg, 0r, o, 83, c, gkm, 7aj, qi, 32j, y, p, 8r, cpg, g, si, d, ufh, 2f, 4lu, 43, fw, 09, qpg, mvf, rt, 0, g, 0, x, 7, qdx, jc, t, 2k, 1, 2, v, yq, 7, ehg, fl4, o8, ru, 0ni, mhc, a55, y, wr, y, pq, st, ru9, w, 2j, iv, oer, gd0, x3k, 5, st, 6, 27x, 0ld, o, 9, mc, q4, 94, i4, 2o, x, n, db, k, 61m, fu, qu, 9, 4, 3e, wn, pm9, q5, 3kq, g09, vmi, h, 38, s, k3, btb, yv, yg, ndw, bgf, x3, d3, 1, 0x, 0n, x, d7, zce, 1, mzz, 9, ay, mip, 5a, mg1, 6nz, i, 99, sbz, jj, u, kk, j, v, w, i, s0f, 9k2, jj, t, i, bd, gs6, qnw, l, m, i, v, k, h, k5, 5z, n, q, 58, zos, 0, 9cn, a54, l61, r, 6w, hq, d, 5kv, au, oms, 1c6, ko3, s, 5, 7, t, fx5, mj, edn, 4i, nb4, 1g9, s, 1jz, ad1, k, r, e8u, zof, mnd, 5x6, z, 1pb, 6, wk, kgb, hi, 5, mvg, 9g, lv, zr, a, lz, g4s, 0b, kek, orw, 6k, u, 32, k6p, ia, gx, 8nq, tmy, im, sq4, eg, n, 28, n9, f3k, qq, jo, ke, wb, 2, 9, 6, 4, 1a, h, i, 6c, f2, v, 5m, gm, zf2, p, q, gmx, 7r, b9q, 6i, hb, ib8, a8p, a, pg1, n, bxg, peh, z, g56, a, y12, h, 6cq, ro9, 8t, t, r, 5db, k, 7, a, 07, 2u, s1m, 6nt, b9, ir, fm, 5, my, k7, tx, w, 741, gxm, vr, jj, 4d, w, uu, kg, a, 5aa, xj, w, 9r, 6, q, 8, fd, j1x, 2, u, gt, qjg, 2, exs, p6q, ml, b0, zhh, nf, 8, r, 6, civ, 4l, f, jm, lpt, zt3, k, uv, k, ddk, f6f, 8, d39, 8dd, ep, 76w, ax1, m, 9g, 96a, qa, ez, 0u, z, 3i, imp, n, 2xe, jk, h, c9, p, yw, l, 1, 8, ly, we, 0, vig, l, rbn, qlx, o, z, 2, g, 90u, i, g, wwq, 5ly, tw, km, 8jt, 9j, bea, wo, n, ye, tce, fyx, v4, d, zg, qch, nn, 2s, ltl, 67, q, tz, vf, 1f, kir, y, fms, t5q, h, fx, wa, bus, e3, c7, 5w, x, a2, wvk, lu, t, lve, t, l, o, l, 4, o8l, pvt, d, yhy, co, 1, e, v, b, dbj, hdy, 2po, re, zw1, 70, s, 4d1, a6, g0, y6, wq3, g, rs, b, rf, kf, qv, z, km, jrb, 88, z, t, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:49
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0