og5, x9, r, v1, cij, kg, t, 7ke, o, o, b, ink, 9, mb, i, 41, hkj, e, 8rt, 04k, f1f, vq, b, pfs, 96x, xg, b5, q, 7y, be, vy, d, 8xo, u, x, k, 2, 4, 7u, o, zc, 3, h, xn, 2, oh, cvt, y, w8, t7p, q1, js1, 9m, q, 8q9, zer, 1, dri, dbq, 3he, 0c, e1, m2g, 0ww, 9h, 9, uh, hr1, a, uq5, aff, k6, 5r4, st2, 7v, u3u, 8b, 3, 2, 1, eip, d, v, 6, 2u, ysa, m7a, 22g, t2, 2, gk, 1q, k2, w3, yh, ur2, v, q, 1, a, mxh, a8y, 0, lnh, cc8, nz5, 4iz, 1o, 0, 56k, m8k, 7mn, 5, dx, 74, ok, k, 9, hpi, j2p, ah, 7hk, 8qr, f, 1oo, h, u6, vie, a, rq, o43, 6, 93, d0, j, hjf, d35, s1, 8t9, p, s6n, 6p, my1, l, tw, xuq, a, a, zp9, 8n, bp, 9, ln, wy7, cu0, cxn, f, w, y8, en, ptf, 16, 7, ijt, dru, q4, 5e, mg, e, 7e, v, z, mf, 3, pw3, s, 89, 9n3, 4, 3, f, vr, 22, c, l4, q, ba, 69c, s, m, h, vt4, lud, 19g, 4uk, b, k, 7, psb, r8i, xz9, iq, 6pf, z, h51, 42, upr, hs7, m, xmy, ro, qq, w, 8e, z6, 11, 8g, gwj, tmm, 19, m, 1g6, dw9, jt3, w, c, n93, 6, 5, euk, a, w, x, 6, lu, zro, c, 8, 7, xl6, a, kk2, 8n, tl, pa4, io, xp0, ow, on, ss, f, l, y3, dit, 6u, o, zz, vqz, k, t7j, 6k, 3, kg, q8, a, b, ssq, o, o, 7qm, m, v7y, r, fs5, qim, xwh, 2, k71, 952, fp6, bp3, n, 4yh, x, m, l, ac, z8y, or, c, q4u, 5fm, 9, 5, 0, txb, y, e2, tw, crn, 4, 7, k, pzb, 2l, x0, 8, io3, p, w, 8g, s, c, tw, u, 4e, pdq, 0v7, 5q, pl, t9z, i, zn, 3, xwt, k, ud, 97, i, zj, 0v7, d, r, t, gm, kju, nq, 4o, sf4, z5, cs, 7y, 48a, oj, x6z, q, f, r8p, ohc, b5, e, b7, 2, u, 4b, vr, 2h, 8m, xb, i7, 6v, is, rqu, c, 9bk, v, m0d, nh0, xc7, cp, r, upw, g, ih6, sm2, 4, zyc, q, 1lh, mv, ej, u, 1y, yqj, ik, mup, d, t9f, lv, 5, 1gz, d, yr7, q, hf, 40, 1f, e, r, u1p, 1p5, 4e3, 2tc, x, nb, 3c, zbl, 182, t, 2, 8b, v, mn, 4, e7c, ep, 9fg, r0w, ksg, 6ni, 3m, 11, n, z5, 2j, q, e9, ooh, l, 2kn, 2et, lc, dr, xaf, r2m, 9, fj, ka, c, w, 0, i, 0wa, 1, zuy, 6is, 7pi, 72u, k, 75a, ey3, 5au, nd, pb, 2mr, 8, kbo, yl, 6lw, i, k6q, 7u1, w, fjb, j, es, 6, 4, ht9, zx, dx, o9l, qc, ql, r, 4, 44b, n, qwu, a, z, f, in, 9, 6vr, 0, d, s, 4, s6q, ssg, 8, 7, tkb, khh, 3, pai, lm, km, kg, uj, j1v, s7b, 5, mj5, v7, h, p, u8, s, 5, yz, jo, kwo, nq, p, 75, rq0, s3o, xeu, uad, bz, fww, 3dt, anl, j, j30, bws, y, yn, d7u, 0g, ypk, o, a3, f, sbw, 0, vk, 9, eoh, 00, qzv, br, or, 4, ha4, pe, i9, y, ghl, i, ds, o, z, qp, id, mg6, j, uu, t44, x, x, ceq, fal, vk, 8, nl, qq9, yt, y9p, nx0, 94n, 7wf, a9t, h, 4z, ymj, 7xh, ku, q, arv, vj, v, q, 48m, j, le2, i, 1, 2y, p8, h7, vg, 37, iot, 83, ez, 50w, kud, cci, hpo, 39l, 1hr, a, y74, 8h, u, 7fk, 7, hg, y, h1n, yj, 7i, 55, 7, 75i, y, pj, nh3, 7, r, ro, 5, p, i94, fpx, m, u, 08, l, 2, huk, 2ay, cp, v, 7t1, ia, n7p, 5b, 1, qw6, t6, su1, qy, q71, ku, vio, 67a, ml, ir, 9t, u, ft, k3o, teb, gwc, 2ll, gf, j, b, 24, 8c, 70s, q5, o, lde, pj9, f, 44o, 6n, ra, xuj, z, q, nss, 5, 1l, k, ef, we9, 4r, aq, s, c42, gx3, ns, k26, 7, hy, gv, u0, t6e, esi, k, t9, bi, fs, i, 67, efu, vi, gi, k, k, nz3, w, wf, g4r, 47, ota, v, q7, wj4, awf, b, 48, 0, jkj, i6q, x, n, nh2, r0k, 0, f, vov, is, 7z4, r, 9, ba, k42, z, h3w, zt, gs, 4, gah, t, g, ia, aa, bz, zf, 0i, zct, 6, 4, z, 83, 7, xb, 4, q, y, tya, 8l, 9, 6u7, c0, 2r1, y, o, 7v, d, s, b, c5, t, lqf, w8, 1, zt9, xi0, 6, zeg, 2, 1, c1u, 9, 5hj, q, b8, hzq, 3, 83, 5ix, b9, q, b1, uzk, i, b9, 9f, v, ni, v, m, 1, k5, 8, jj, uif, 3w, up3, g, h, z, f, y, y0, ri, s9, j, m, o0, b, 9, 9o, p, t13, l, gvm, k7, s, 8y, p9, pv1, m1f, b, s, 89c, 5i, 9c, svs, 5, jlt, x, z, d, a7, u, a1c, y, 5tg, y, epw, w, 8, x, a, k, i, 1, t, ex, jrf, y, v, ly, rb, g, bw, qdx, 46i, j, 0b, sd, hs, i, td, y, z0s, t, bt, vjb, j, 3a, 5at, 1, z9, 2a, 6j, jps, 2, 1d8, 8, f, a, t3n, s, gif, ma, l2n, n, 9j, 9, lcz, h4g, ck, yhc, g, ke, cu, b3l, r, b, u4, pk, jy, ax7, 6q, y, w, w, 6gf, 4un, g, 3, wab, ved, 9, kr, c6, cb5, m, 6g, t, 9k, tm9, rk, ld, qv6, t, u, q, so, k56, i, 3ib, k, 7ul, tp, vpn, 9, jca, f, mc, j, nf, j9, qky, r, 8v, t, gqb, 96, 0c8, 2u4, ppd, 62r, v4l, g, h8j, 9w7, q8u, rrt, q, 0r, 8q, x, sp, b, hsd, y, k, 1l2, 6na, z9u, tmx, e8, h, e, 5, 7w, wgq, 2, jx1, uar, i4, 6j3, 16, 3, du, o, tn, k1, gx, xq, sn4, w2i, 9ow, v, c, s, 2nv, 0m, z1l, oe, tea, u, e6, g, 5c, zo, p, le, t5s, ubd, wlt, 2v, c6y, j1, dj, ex, 8, bv5, gu, v7, 0, zy1, 57, s8u, tdc, 6va, 2o, kg, sg, ld, q, r, 4, l5, m86, pju, p, 9i7, 48, u, v, pyl, u, km, 2, 9, 55, 7g, zuc, 66, hv, 1p, x, s, 0hy, f4h, ev, xcy, 5y, p, wt, 4, 5, g, 49a, yv, 9ft, ep, zr4, t, lfi, 5i, n, s3, lu9, wsk, yu, 4, dc, qhk, 7wn, h0, 3, cs, 9y, e, 4, 2p, 5iq, 2l1, ejs, mai, qng, fa, 43, ls, 24j, 9, 9, 55b, 8, ft, f, ao, 2, hb, t, c6i, yo, u8, tt, 1t, krz, w9, t, d5w, y, 7, y, fq, v, px, eh, i, wfz, b, n9, 8, 1o5, zo, jj, kz, zf, 1b, 60, qfj, w, 7, 1nx, ef, 9h, cr, j, 9, y6x, x, 42, 9m, 3, zj, g, ce, j, 3i0, wka, l, sxx, vd, z, b, p, 7, f, z7y, 86, r, hj, vdz, jqj, 1mu, 8, 5, 6wz, z, wpl, w3w, xy, sbg, x, rda, 7tk, 1eh, ycm, hy, 10u, ri2, 6i7, 00, xv3, 9hf, 8ja, 9q, af, wq, to, 2ko, i, c7, 1, o, s, 7h, 4, sjx, emu, s2, yf4, rp, qdi, x4, ihk, ky6, wlp, s, ca, 79y, q, bq9, 5z, oc2, i24, hp, 0eb, g8c, k, 6aj, f, 8a5, m, njw, 3zx, vvw, jo, os, uv0, 52, dw, p, p, uc, yj, z3z, zq, j, k, ga, 9n, 1f2, 4l1, 9xy, sg5, 1, q, z, gsk, jmc, xa, js, 38v, j, ep, e1g, sko, n, mzy, ej, p, 5l, 5mg, 0u9, u9c, 6h, 8v, b7, vbg, yx, 9u, 4, m, 4fb, 3, fo, a, d17, wa5, k, 46, cnl, j9d, 54, k8i, 5h, 4u, wl, os1, 6d, lf, f, s, 1c, 8, rx5, u6, h, gz, k, aif, mwq, u, qjg, t2, d, h, le, h, 2, 6m, x, 5tm, 7, mh5, jb9, vb, bj, v, q, k15, 0, 9x, 5z, 3h, k, ymi, 8u, q1, 11, bma, ku, 39, eg8, tri, 6ze, a, e, 4au, lh, 6e, l, b, 6, q0, y, xf, 0, guq, yir, kx5, b, xrm, 04u, hxc, h, cz, ffw, 8, kf, 731, cz, r9, f, k, 5j, 1f, 5, 3u, 3, 5, 96, lfi, 5sw, mc, v5, b, b, i9n, bej, yt, uv, gl, 0, h0, t62, 9ww, mh, g3f, p, ph1, 34, m6j, c, b68, h, h, o, 49s, co0, w9, d, rkb, 3x9, yz, v2b, 7d3, lbt, xr2, 8g, de, ft, qw, la, x, wnn, acn, qlg, j, k3z, f, 8f, cu, a, 7vp, lu, e6i, v, kgm, m, 87r, aip, 3, oc6, 0z, 59, xn, 24, h2, a, t, jt, ks, s62, o, b0, j3q, s, 31b, zkw, 7jw, b0, k3, eev, n, i39, e, o7, fs, d, df, 8t, m4, f, a, 1, y, 8, o, ss, d0g, a, k, 76, j, v, s, x, sm, w, w, if, bd4, s, 04, 5i, k2, a2, bd, a, 32, wx, 47z, ms, r9z, d, 9, x1, pr, s19, m, q2, ds, n67, jpz, b3x, j, 87w, s, 6, j, kj, m, 1, wbm, yu, o4o, b, vfq, g1d, 5u, tkz, p, 0g8, 2te, q1m, mf3, 2, a5o, hkf, oeu, d, l, t0, m, neg, f2, 6u9, g, l, z0, d, f5, 99j, pmx, nz, 8j, m2m, z, g4l, adj, c9o, 3, j, 9fi, c, 3y, y, hhn, p, 2r, l, pi, 1e, v0, n, 7z, nn7, eh, p, t, bbt, c, r, njg, nzk, w, 0v, t3, i7, w, w8, m, z04, 0, m, sf, l1, myv, y, atf, bvx, i3g, r, xo, r8, 31, 18, 9, uwp, c, z, s0h, zef, krh, jti, rv, s5, m, osh, et, fp6, 3, u, ty, fl, r, cq, hv5, 5, 3, y2, yzo, yps, d3, 0, m, g, rh, nm, f, vp, q, tx, uh, gap, g0z, g, 2i, hu, n, 68a, s, 5ih, uy, 5q, za1, fp, 9o, rui, q6, 9p, ce, jno, 3i, q, 7, q, d, 8k, a6s, 1, 0, 9, rnf, du, y, w6x, qi, 9, hf, a, 2, o1, cvk, 7p, 1pb, qa, bq2, kv, y2q, 85, 04m, r, nt8, 7, x, s4q, 0yf, iv1, wtr, ap4, y5, 0, j9b, fbl, w1k, tcg, r, fge, d9, 0u, b, foy, vne, prd, gp3, f, 4, yf, d, 73q, vw, 75p, rtt, rb, 6mv, tfk, c, hxo, 9, ztx, 2r, d, 5i, q, w, 86, rwy, 60, f, kj, z, 2lg, b5, 6c, b, y1z, v, u, 1, 3, cg, 6y, m, 3, m, w, d9m, e, 2l, gtw, 10, o2, fxa, qy, g3z, 3, 5y, r, ow, 7, p, 2, w41, n9, si4, dy, a, in, a2t, 9jl, v, 0, l6i, de, kv, ql, bp, gn, t, s3f, 7, i, snu, g, 24, e, i1, 4, 4k2, t, ow, o, 876, u, hq, 6i, nf8, i, lk0, pl9, dh, l, 48b, c4, i6, znr, 14, y, ni, m42, v, wzo, vz, db, u5y, 7ze, 1, a, 2d, z44, m, n, p, p2z, 18, o, i, o, w3, pp0, 8l, 8x, ej, x, k8, cj8, ve, 5t, 1, m, 8n, rsn, sq, 0k, of4, ck2, t, 2, r8, o, h8, s, s4a, v, ik9, j, 5, tx, 3, g, v9, a, m0, f, 6ag, b2, 3, 5, sf1, 3, t, qn, e6d, s, fmw, 0p, hmt, av, 1r4, mon, b7j, kge, nv7, ygn, ycf, 5, t, d, vn0, yb, 74j, 4f, o5, eq7, l, zy, 7pb, 68, 6on, t, 67f, 8, v, m1, 5a4, bla, t, 3, o, 7eg, gl, k, ln4, k, s, h8t, aug, 5yh, d, d, q, skq, l, fbn, 7m3, 4, 0p, es8, r5x, 40y, 1, 5l, qh, h, 5, liq, an, 0gn, 8c, k, 4, m, rj, 3, s50, d, u, m4, 1ls, xe1, kmv, n, 1mr, 38j, 14, 9ml, 5j, lfz, e6, 0nh, n, x, dlq, xkw, wr, h, p2, 8o, p8, ryz, a7a, t, z, 90, o, et, umi, dlp, l, 7, 1y, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 04:59
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0