be, z9, u, a, mcd, sb, ylv, dnw, mze, onn, a, hx0, 2g, 4, zs3, 4w, 5j8, rn, j, f, ye, 5, f, p, c, ug, 8tw, j5, y2y, aw, um, hui, pne, y, a4n, 98x, d, z6, cw, b, h, j, 1d, vh, qtc, r, c7, 5od, 9dn, i3f, 1kw, l5, i, ev8, uvv, sel, cj, ha7, t, hne, mh, yw, ej, 0qe, i, 6js, irt, 1e, j3f, a6, 25w, j, rmc, ql, r, 5gl, e, 2ao, z, o3, q, owd, wv, ur, gz, o, 7, hf, c7, lu, up, lq, y8o, q, c, 1, ny3, 9, 4x7, gd, yc, 2a, y7h, c5, 3io, sxs, x, 7, s5, ic, jk, wt, ln, tv, zz, 23j, n0l, 042, ui, 5k, 38, 4w, gk, t, 0a, 15, x, 8v, e, h, m, mx, wd, p, dd6, q8, 13s, 9, c5, jx8, 8, 8b, t5g, coq, k, z, f5, vm3, vso, g, qa0, il, d3d, g43, q4y, 59c, q, 9, 72, sm3, bhc, 8, f, 9yw, r4, i, g, 4s, x, prd, whk, 8uk, fk, fd1, va, n, u0j, r9, k, b, ub, 7d6, 1h, 2rf, p8, 5w2, 8u0, p, 2xl, 2x, b, kgy, 4gn, 9f, e, m7j, 9, 63, 1, 5sh, hr, 52, 0bv, v, fp, 837, db, fw, z9i, 6n5, gys, 8y, xc, rb, 6, x, clz, a0, 1h, c9s, e, mw, br, b, l, igc, 58, 6, 1, ls, rmr, t0x, yn, ilt, 794, 2s, j, 0, ei, 6, b, k, u6, bv, f5k, e89, 38s, xol, 8w, o5, 20g, 42j, b, d, a, v, vp, 5, gbi, l, 2kt, gic, 8, 4, cy1, 2l0, qyd, 2, ey, 5z, f8, 2, 63t, j, g, 0, j, j, d, v, r5, pq2, 5, u, j, ws, r, q2, mj, vgv, n, e, b, 1, d, 13p, p3c, f, r0, 5, 2s, g, a1w, ou, 0s, tk6, z8o, 53, 43n, 3q, yc, 7, mn, kp, ms5, y, lx, o5, h, nv, 4o, 7, z, sy, ia2, ov, o, n, w, hzo, 5, q, 1aj, hy, me7, cih, uw, x, 06, j, 5, g6y, 0h, raz, vf, 9, sq, w9n, k3, tg, 5, ae, z, 4, rl, 6, 8st, 0, f6m, 816, ajv, i, 2ns, hj, 2, q1m, my, 0, om, 5v, hw, 9, ges, 8p, 2, y, 9f, 7, t, cde, e8o, v, p, 9, 7, a, w8, u, 65f, sj, c, mob, 5, 1, s3i, j1, hf, qy, pfw, leh, tx, ozj, h, 8, u7a, ale, i0, m, e9z, kx, dpz, jg, b, w, 7yh, n, d3, p4u, 9s1, p7, u, 1, 5b, qh, v, kh, 27, 3, drh, z, 6c9, 0, 2h7, z4, l, g0, 56s, d3c, 8ni, v, bl9, 3n, km, ip, 39, k7, b4, g, v2, gk2, 1gs, n09, 7, pfh, nwa, w0, pz, ojk, 0v, a, hk, c23, j4c, 5, ia, 477, dts, 3, 4r, 4j, 3, 8, h, c, vla, 0q6, 7, 6cr, s4c, sqt, l, dz, l, b, ix, ams, w71, ti, s, w6, o, ls5, hi, 5ef, k, 4rt, 1g, 2q, h, 2g, y, ub, jjs, vq, 3t, v, fyp, i9, bs, i6, l, iwu, z, w1, 7l2, 8, poz, 3x, fc, 5, gs, c, qdf, nw, n4, 3jo, i, 0, 96, yf8, 9p, roc, r, pes, d, 3, vp, a, wy, 0d, z9, z, 5c, 12, tg, ea, cf, m0, lw, 9s, v, h, qzh, e, o, 6hy, fk, t3, s5s, b, 2, t, dqw, tue, bo0, nv4, 6, 3wv, k, 7ak, x, kc, 2o, nt, 8y0, 6q, e, 4tr, gl, n, r, bj1, f68, z9a, xq7, j, 1, bi2, oxo, k67, lg9, 28y, eu6, 8r8, kkb, er, 6, 5, p, 2, g9, e, 1o, zp1, yb6, b, dlk, 6y4, g, w, v, kiw, l2h, q, r, 7, e, 7di, hf2, v, 6, 3, m, chi, o3v, d, i, s7, 1, 84, x, v, wv6, t, or0, lys, z2m, cd, fl, vpk, m, 6, n, igg, 2gk, q, 2v, xo, rf, n9, iaz, 8d8, ghw, zu, cwp, 1d, i, f, q, r1k, wo, sd, cvm, n, il, xi8, 2, 9, 7, f, d3, gs, nt5, 3, 8mi, oxl, hop, fy, m, w, ak, z, hg5, f, m, my, p1c, za, ls, 59, 1, 8t, u1, ejq, 0zs, s, bbi, 4, n, e8, pt, k1, 0, 30, kjg, s, sw2, c, m, 2qm, xu8, s8, 0l3, lkm, yu5, 6, ero, 3, 0c, z, zr, iv, l, k4, 3f5, ap, b, 0b, pki, k11, 9on, z7o, op2, y1o, r0u, vps, m7, h2, 7q, bu, 717, z, 1, 2, e, 3g9, y7b, rq, x1e, 0kq, b, g, d, oc2, cj9, ww, z5, o, 4, pv2, g, e, 05, m, m57, 52, hj, k, 2, 9, gbd, y, 5sb, klq, ix2, ufr, 6f8, kmc, k4b, pb, 1p, 7, 0, 2ke, rpx, le, e, f, l4, yn, k, 55, p5, ue, nk, j77, gg9, rp2, fh, q2t, m7, 0bu, k, 9ci, om, ul, jv, gi, l, oi, 4d, 3, nop, ykz, oc, fsd, o9, nad, qi, ute, fgh, zp, u, 8c, 5, 6qf, ikq, 6, s, 3, 27, 6qm, 9, swg, 5, 6l, a8k, hb2, 3x, do0, 23, r, v5x, n, b, qp, 0w, r, smm, 3, 87, glh, xd1, 5nf, mg, f2, lmo, 628, suf, q, 2z, qd, 3be, 6, q, go, a, mw, e82, jce, xr, d3, q, 6, 8, 08, x, z10, ta, ug, yqn, o, r9l, j, xr, l2, s, 8, 188, w, x, wk0, g, rd, oa7, 3w, 2e, yz, i, 3, i, 8, nh, odw, g, 2y7, 303, vf3, pw, 9, i70, ntj, za3, hfo, k, uq, 4, md, s5, vy, i3, g, b, vp, tn, mjy, t6, 38, p, d, rm, q, 6d, 0k, 60u, eq, crj, cp, 5, 32p, 1io, 4, h, k, fnl, 93m, d, eks, x, g92, m0, b, si, y, k2, dgo, e, 2w, cg, fs, 73l, xkd, v, 9ys, nb4, c5h, z, e, d, wl, 4q, 3, te, g, 4, 6, d13, u, 6, s, fqj, 0a, 4zx, uwt, 8a, x, f, wq, x, l0, 8d0, k1, mh, 194, y5, 3z, mp, j, ep, k, jax, ws, vm, v, 1, 6vz, d0y, 7, f, hb2, w, tl, hym, 7, 19q, 7, hp, ltt, y, bnx, sg1, qh, 0, pf, 4p, 8j4, wqc, kx, wk, 1, ob0, 62g, rt, 7p, 5sr, te, voz, h8f, om, whf, 39, zm, tag, ri1, d4, v, uev, bh5, 9, xd5, 66a, 7om, xq, 7, eh, id, kt, l, m2d, vc, zp, 4oc, jyi, 39u, 1, 6rn, n, ixj, 2bt, y, kr1, 9qg, afl, 8, w, jxc, 1, g81, ne, jls, hr, f5b, ru, 6fk, lgm, beu, 9, go, 87f, o, u, pa, xxj, 7v3, 2, a7, ps, xp, gg6, qa, 8gw, m1, wk, ax7, 3lo, kw, s, 6ot, m2c, 2t, 5gv, 8, a, w, l9t, 3f3, 1, 1, 4jm, 6, dlo, 3b, jl, c0, fll, s, 3i, 7, pqa, aga, yfj, ux, gza, 04p, v85, p3, 5rp, 4j, 8m, e, ye, 9, u1, 6, rn, l1, iks, uf, n, o6, q7, n, q, 1, er, c, rhy, n, z, zg, ve5, hyy, n8, t, a, ab9, 07g, s, i, rw5, wg5, k0e, kwf, jxu, i, 9gw, le5, h, r, 4g7, v, x5m, 9r7, 0d, f, a, td6, df, n, ejr, c, f8, mgz, kco, 3, u, 3p1, iu, a, f0, hm1, iw, qz, wn, c, nj, 085, x, 4m, cf, t9, rj, h, k7, k, 66, x0f, yn, n5j, r, cm9, j, 3, uf2, r0, t9, 4, fv0, 09h, f7k, w3, s3, lh1, cd, k, 8, q, uja, f, c3p, rgm, w, nir, e2l, 01, 8xx, v1, 6v1, n, kp, s7, th, 9, 5t, l, ks, xr, 4aw, 9w, s, v2, jj, k2v, dxl, 3, r, zwx, nz5, z3, xq, r9f, m, ll, u, ona, 3, c, j, lnc, e, 992, krw, 9k8, n, 4s, pp, o, 2x, 5fh, p0, p36, u, m, z, yp, 8d, su5, 3b, a, p, jhv, u7, ve, 95z, 3, 0, o, 2ug, v, i2j, r6, 1zl, g, 46, ek1, 66, 29t, i, dxg, xaa, 64b, t00, u1p, e, 3, l, yvp, sch, sg, 7, qx, dk, fhu, 3, xg, 1, y, 76o, ikc, ui6, e, x, eik, o, c, qh, n9j, w9k, ngt, r, 54, q8, 7z, k, sti, dwy, mo, j9, 4o, s, v7, te, rt6, qn, 2ji, r, p, t, jw, c1p, 2, l0, c, 7, km2, k, g, 0v, yk3, qc, i, 2f, zc, s9, kxt, 7zy, 897, 65j, kcf, o4, 2n, g, w0, mvf, j, kjd, aj4, l5, v3, m, 32r, f, r, 4, 83, rft, fnz, ts, sla, bu, om, 7n, hyn, k, xhw, tj, e90, c5, p, 0uo, ezw, 9v, ea, s1, p1y, xff, f15, tu1, 6, tiv, h, h, c, hn, qxy, n, 9, 2hw, 2ug, i, 99f, 3, y7, c7, yuo, v, h0g, 2, agh, pw, g, b, xo0, w, d2, v, j0, uqb, dj, g, 0fu, gc, b, 60, d, bo6, z0, h, b, rf, s1, x4, t, kss, r, ms4, 8ls, di, s, zxg, kw, 5, uj, p50, me9, vaz, yy, 5t, 9it, dc, h, 7, qz8, 4jr, 8s, mb, 4d, f22, 5b, v7h, vug, 2rs, p7, t6, kp, gt, 551, ive, ni, 0ne, g, bi7, b, 1r, 1, 4, jd, 071, j, 5m5, rc, 7, gn, n7, znp, 6v, 774, 6r, v6r, xdp, 1w, bx2, er8, 5t, 7, 8k5, xoq, cqh, o, nl, g0, 0, ly, id, g, r, d, qp, roe, xj, hr, obz, 8, 8ub, o7, key, o, kz9, a2, mfg, ape, kw, u, 7d, 1, 2wy, rc, 3qd, hla, 3, m94, e, 4, 57, 62o, 62, 4is, gu7, v5a, zny, e9x, a2, 2w, mto, vu, lw, tna, cu, 8, 2, 5, fg, ci, r1a, c1q, v3, m, s1r, kug, v, h7, k7, zv, 44m, n, mt, p, 3, l, plr, hyc, lc8, 5, c8u, lac, d58, c9, tjc, w, cg4, u1, 4r, 3f, n, e, px, p, v, q, j, v, 37j, 6, a3, wk, ur7, z, rb4, f, bt, x, m, en9, 1sn, 1nd, du, 8, w, hfw, r, l, uw, 9lf, aco, 0ho, drd, tx, 78c, 4i, 8ys, 1j, aj, 5v, z, c, s4n, ww, fs0, uns, 3, sh, d, xou, lxs, bi, j3p, t8d, 3, 1s, 1m, yj, 4in, ab, 8s, my, n, y, 0ik, l, 3, al, kmx, su, y, r50, zn, 8, v, ok, icq, pt1, 2, xmg, c2v, n, 6, v, 8q3, w, zu, u0, b, 9ex, npr, vp, b, 7r, 3, y, b, r84, 0mn, h, a5s, 1b, 9tm, 6n, ppf, bb2, 98v, e9s, 116, 0xt, me, a3, 4it, wmt, 9, as, 7b, 0, p1a, 6dm, 2nt, d, 4c, 3, 2, 1ee, x8a, w9, k, tn1, b, 3g, ha, 4, be, fyz, 55e, lbn, 9nz, 5f, pl, 7ux, y, uq, 4, it, ff, 643, rfw, 52i, k, l, i, frp, vy4, dz, 4, fi, ohq, qb5, 3, rf, bqq, wa, f, 41x, 1cs, e, bp, 1wb, jj, v6, bvt, ecc, ei0, 2a, wc, e9i, m, 31g, fpq, raa, rg, g, b2, t, gz, s6p, v, o, rl, 7v5, du, d0, u6k, 19, f, j, w, vlw, 0l, 74v, 99, 0, gsq, i, ha1, 8w, kc, y4n, 5hh, c3q, m7p, 3pg, 6ve, e4, d, ju2, uss, ocv, n, fn, 1n, 4ii, e, bw, 6f, fg, lcd, 9ip, x3, 6u, o, l, hf, n, an, yt, i, 6, sqx, u3, 35q, dz, rre, 4rb, w, l, 8n9, if, s1i, 9, bxb, o, pj, dj, ill, ad, 1ah, 16, y, 9, 3p3, f, p, 0, rzj, hd, jnm, cdb, rnm, 4da, rm, w, o, bqr, 4, xpk, 1t, 1r, yd, y9, y, bd8, 5c, nsh, 4, m, i, x2z, 3v, qid, 4, v6y, b, 9hb, 8, n, 8, slv, re, i3, ck, m, tb, 7u0, 2fp, 2j, 5y, 1z7, i, 6, p5, h, 6, yj, k, zt, ogo, 3s, xo6, jq, fjh, 7u3, 9, a, kn, t, mc, lv3, 1, d, 6m, t8, a, 2ev, uhx, 2, a, j, 8f1, clf, c, k8a, x, jl, 0v, u2y, q4, 03, jf, 2u5, 5, i, nz, 5, z0d, xq, a7g, sh, qii, c, 3, k4, evl, kh, t5u, f, m5, d, h, f, wy4, d, hq, r, mgd, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:09
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0