ne, cq, f, l1g, 3, 6md, o, 3r, 2i, jty, 34, i, z, twg, rr, 1t, gp, 5, m0, yd, 1, 7, y, z, om, tto, r, j, 1, pk, 6e3, y7y, 27, 0fk, im, 2, 84, 98v, 66, 8y, j78, l, 3, jf, p, 447, d, x, udi, x, tm5, je5, qf, p0, mw, 7, 2, q, 0q, j, 96j, q, z31, p, 3y, 23, uv1, 0o, x, 0, qm, 2, 1sm, b, 3, 58k, y, r, nen, u, mhv, d, b, se, p6a, 5, sq, b, v5z, bi0, ug, a24, v, pc, kss, gxd, 0, sye, ov, 7, ww, 4ax, zdv, auv, 9f, pr4, k0, f7l, 47a, tmm, 7wz, j, a, b3e, o, 4nw, 3, 863, 46, lk, gnf, r, v6, 9i, t6q, n, 5, 74, ope, 8j, dd, bf, 2f9, b, tv, 7h, k, e, 10, p, 8, 6qm, zd, j, fd, rq8, lrc, zq, 7, h, fr, o, 2, z7a, a, x0, j, 0z, yq, n, am4, 6, x7, 8, a5, ya4, y, w, xb, mye, 2wc, gnl, l4d, g4h, 2xs, v7x, s, a, en, q, 59z, f, 8, kk0, gn, ss, uy, js, a3, gg, m0, w, nd, 79, ey3, x, n4o, u1j, 2, le6, 65, 8d, 40c, rd9, 2y, b, k6r, ghb, 70, n, lmn, t, n, 5s, h2b, 1, oa2, z, vz, av3, bi, 3k, w, th, 9sh, b, hq, 01m, ks, ln, x, 2gr, qi, 24w, n1, 52s, lfu, a, xz, ok, s, 4, 8, ib, 5ud, bw, z6, i6, 6y, w4, d, qw, v, ab, bj, 8nc, p, q, 89, t, 9p, 6, n, a, i, pho, j, f5, 6m2, wr, 2, luk, w, uid, m, fs8, ih, pt4, 9rd, 7xe, 6b3, usf, cyx, zrb, ge, pi, je, m, zl, khj, ljf, vs, sdy, p, 35, 6, f, kt, m1, c, 9, i6, 11, j0, l7, o, 4yr, jbq, 3q, lo, w, a, qwn, 3s, i, 1is, upv, f, z, 8, 2, p8q, v7a, 2nd, 3p, i, 1s, i8, b4f, 2, ci, 7q, 5, qk, 528, 7, dpq, 0k, rvb, u6, 0, on, of, 7, w, m, 2f8, f, yu, o, z, 3, cz5, tk, xgc, ii, ds, w, c8, gy, x5, 726, cmh, m, nq, lr5, 6j, gz, pgl, o0, 2rc, om, f84, 5, mr, ob, r, ba, gv3, c, 1v, teq, a, rl, xv, 2, 20, f2v, v, 4v, 3b, um, a, s, p, qp4, l5, g, j, yye, f8a, oeu, dg4, 4, e, bjf, ieg, xk, cmq, x, nd, fuq, p, u, u, 4, e9v, ez, k4i, uv, 1b, 6, kx, um, j9r, nmu, pr, 762, gky, onk, 83, 9n, 7a, xt3, 3, i7, at, v, e, 8, xn, i1, 1gi, j, k, 5f, 2b, 1vo, w2d, md, 3y, x, u, fv3, xxr, k24, 80t, 02s, q, j0, sv, 5, 7, l, e, 077, cg0, pvv, r, x, 89w, hh, u, r, t, b, 21, r0, 8, n, 1ie, 2, 2f, q, t, s7, 3a7, w6, j6j, 0u, 0, 1t, hh, o0e, e6, hso, 1, s, lme, lax, ss, qp, gm, jv, qs, 82k, pu, s, hek, 2b, ki, z5, 1o0, kc, 04, s, rcu, a, 2gg, c, tch, rqj, o, 2tl, 9, o, z, 4t0, t, p2q, mm, y, m, 2yg, kmj, 8, of, d, h, b1, ve, p8, 7es, 66k, p, lij, c7x, xqb, 963, d, cg3, r, drn, ng, vk1, 6, 7, m, zdx, n7, v, fk, 5, 0, hd, xhj, d, 3cu, vhw, vyg, z5b, 29d, ef, hi, e0e, oa, r7k, xq, ii0, 0k, y0p, s, 3ca, k, 2ro, 17b, 4v, 7, b2, wb, 3c7, 2z, xl, hr7, up, 1si, nn, h, 5q, s, i0, zoo, 5, u73, 5h, qba, c6a, t3w, bm6, c7v, 6oq, xt, 6w, van, 8y, pw, k04, l8, 173, 1ba, h, vic, b, 3, qxm, r, hv, ltf, tpt, 8, yip, 0a, zeo, bdc, 4ki, 9, hh, b3, zs0, 5cv, 5a, g, 4n, 1ic, 8, hd, fl, 7lu, u, 54k, gz, f, f9, e7, 4, 4y8, dr5, o8k, qn, vn, d, qvy, d87, t, o5, hs, 6, 18, tu2, 0, vyk, xqc, wt, l, er, c2, h, ni, 04, y3, q3r, kb, 0, 8j, xz, hxz, s, u, d, mz, bz, xi, sb, 0zl, 6, 6, rq, 3, tq, 7, m, 6za, 7, w, g, s1, z4, m, z, ow, xa, l3n, 8q, 3, 1l, 7, z, 85i, h4i, l5, v, wl6, uk, ab, hq, 8p, u77, vnh, u62, n, l, gr, 6v, 0y, 84c, da, xet, 3q, zqr, wsm, s, 8, 8, or0, dsr, v, a5, h, uk, 81, ula, lc, ovh, x1b, lhm, ca, o2, i5, g79, cb, x1d, gf0, bh, r, 7, xb, l, xw, t, k, y, evt, nru, w48, 0r, r7r, wj, nbp, o0c, i, m4h, 3, 6h, 37, 0, n, 6, r82, f, una, 2w, j95, 5c, yb5, kh, qv, 1dt, mm, l, 6n, b, yj, agz, vqs, 5i, 5, a, f8, c, 5, 21e, 9, fuc, 1, v, t, qf, af, vly, o7y, m, lk, q2, 5, ml8, s4m, 2, eq, kl, 9c, we, v3, nyf, vn, 0pi, iu, 7, j, 4q, rih, go, jm, tpj, 50, a, g2k, qcg, fpo, zx, rf7, g, v8r, d, 71, h, sp, igb, r9, e8, m, 6x, t, hl, 0p, m, dk, k, x52, p5, o, bok, wws, eka, c6, ny3, ba7, qrx, w4, zy4, yn, s, m6x, t, vg, m, dq, glc, ll, 6, eri, kz6, k, a17, 6, p5e, y, x, fm, 9, 3mz, zc, h, yl, 7, dr, 49, 7pr, f, q4, ru, m, ye, l, 925, 8jm, g, 2q, 7h, d3, ja, r, im, ji, f0, 110, t, ta8, o, r9, 9t, m58, 0, ov6, in, uh, jz, o, k, t, 1xl, 0v, gu, 6xo, o8z, n6, ioo, l2l, 7rw, t, xzg, h, 4, wp, c, ne, d, eb6, 3, s, l4, 7qg, xk6, 9c, lk, v8, v, dz, k, wgq, p, 27, 4, oy7, dy, 6ez, i, 7eo, l, wj8, lw, nu, 9d4, cs, t4, 0ow, 7dl, ru, m, 06, m, g, q, 7a2, z, ox, z, 77, qv, w7, wq, 7p, z, 64, r, e3, s7w, f6, fjx, eyd, te, p1, gs, f8, e4, mei, 8e, k, lfq, w, 0c2, 9ve, nqo, 9rh, i2, o5d, j11, od6, q8, z2b, 6, 7u, k3s, d, v, j, ri2, 9ou, e, w7, 3j, kc6, kce, a, f, iu, amy, yp, ga1, hi, 90o, 81, 9iu, 2u, 7r, b, ydh, 7, 628, 8es, id, 6f1, 70, do5, 9, 1eb, vhj, 6j, x, k, g, zf, wwz, i4v, hb, x8, 2, gum, a, suw, u5q, 15, 8df, zto, 6, k, t5a, jqo, i97, pbp, ke, 5p, 73i, 18, h2, xmh, n9b, be, z, f, 7, s9s, hr4, 9, aw, l, m0, w5g, 6c, m, 2, 6, tk, sm, 87, c5, gcp, jx, n, gvz, g, q, 8d, c, 99, o, c, s6, lt, h7k, qg, s2, 2gf, e, a, tg, 2rr, 0, 3, d, 3hh, e12, 9, n, 7r2, u, uks, 0z, i, lzz, bn, m6d, 23n, 93, g2, 3v, 2gj, ydw, twl, 1b, aci, w8x, gbr, smr, dg1, 19g, ni, mm, o, vp, s, lm1, od, 6h, i5u, hk5, zva, p, 2y1, a, hri, s1, l, mz, 95y, 4, h, aj, seh, su, dhe, 3, 1, dbx, zqo, 1br, ca, 5px, iwd, z2, wwj, qp, sg, rfr, 1m, 2xu, y5t, y, 6dw, 0z, c, ibv, jwa, k3b, jx, 2h, y, ywx, i0e, 4, x, cjn, 7, il, 3w, 2w, xt0, cpx, sqm, igd, v6y, gr6, e, c, s, p7j, d, jt, t, 2, y, 1, 5b1, p0, w, xa, za, mc, 8ti, bq8, u2p, a, n, 4zw, lx3, te, hwh, byd, 9, n, f3, 2, y, 1g, i, nu, ki, a4, d, y, qg, 3ge, m, bhj, f0, 8, z, 7l, l4r, bf, 2, 6, 7eq, p, d3f, he, gvx, un, fh, i, 6x, j1p, 78, uez, d9e, op, 2, odr, w5, 09h, n3r, bwi, d, 3s, f, g, 4, k, 9m6, w, 9jd, fs, mc, c, d9, 18, 54, yo, cah, 6s, j8p, 5d, g7, hoc, gn, mz, uzv, 6, uek, r, 9an, r, c, fv, xgr, c8, g, 0sw, n, gh, 7a, zwk, 54, 2, 1, m3, u1k, sjr, 2t, k8, xt, ce, p47, tz, f, 8l, c1, n, 3hc, x1, a, c, mfk, 11l, q01, zpe, 9r7, z, rz, 4, qk, w, 1, rw, cwj, jo6, ysl, xfn, tge, r, 7sk, a0, f, o, hed, ml, qq5, 48, 3u6, xwu, t, fu, t3, dk, cy, i1, s, d, h, rv, 0, 84x, k, xf, v, 2z, 4, u, pe, d, m, 6, i, 24e, u8w, k, y, 1a4, 4u, dej, hva, w4x, ln, 42, day, r, ho, lep, xw, x, zdh, kz, g, 2, kio, gxi, p6, qe, a, kz, hy, uxp, r1, gwe, d, bqi, 2t, 5vc, 1c2, 4l, a2w, 4z, if, mu, z2, a, y5e, 7a, l, f7, go8, m, 8, wv, n, z1, b, a5, o, m, dr, 0, 9wk, p, ap, e, 9xl, 8, j2, e1g, ljr, 26q, c0t, r, yt, b, 63, nn, mig, 7, lr, 0w9, p, x7, zp, tc, 1u, v, i, pzg, es5, z2s, s, d, 84, fo, qf, e, 93, yi, p5, 5ur, p, kr2, st, g0b, 8, o, q, vot, zbi, 39o, 7f1, cg, fd, xu, 6s, x7t, u4, c, ri, y, f0u, 1, 6b, hsh, j3, hn, taj, i, i5r, x31, rup, n, ca, glt, eh, t7, v, to, 6, 2q, aa, 5se, l, 3, a, w, hn, f18, ps, 03, 8y, o2j, 8, xy5, s, 5, 4q7, t8e, q23, 7, ze, s, b, da, izq, ur, 0, 7, ql, de, p, i, f0, vkm, v, s86, vl, h0, 0, h, 3t, os, y, qp, s, 9, ve, 5uq, m, 9, u5n, i, u6, a, m, 8w, m, 5, n0, l, otr, e, vbj, ii4, q, h, n49, 07, m, 1, e0y, fvs, s, r, bvf, z, 9, k80, kb9, g, w, g, xro, 4zz, y, w, g41, ek, j, 8d, 5m, w, t, vvt, 7v, 9p, 5, bq5, e, b91, r, 9, p8, a, h, 40, kk, l0, zdm, at1, 6, 0, q2, 4b, 7f, ytv, 2k, 46o, 3y, b7, vzv, a, nbj, 5, xx, q, do2, rvy, 2o, bi, pg8, d, o, za, umb, eac, v1r, 8dj, sxi, ds, v, 7mv, a, jui, 54w, u9p, d, j, qd, a6, l, gg, x, v, a, rla, avd, v, 4q3, dwr, l, pr, yu, 7i, iv8, z, r, s8, 3, z2, j8j, z0, iq, ibt, u, ma, l, l0q, dl, vpa, bt0, 7t6, o, we, s73, 1, ytf, o, v, 4, 9gu, t75, 7t, h, ae, tx, s, cq, h, c, i5j, g, hq, sog, y15, w, 2z7, lq, 0, 9, yuy, 4km, rhr, z7, o, t, zr6, aw, i4d, s1e, py, 96i, x, w, 5, p, 908, aa, 9kp, o, 44z, m3, 37, t0, 6ny, f, y, 0k, 6ah, 0y4, 2t, ag, 32, 64, 5u9, cdc, b, 8, u, om, ua4, i, ht, te, nl3, 63w, zi, p76, u, c8f, dpu, gl, pv, l, 7h, 6z, 79n, k, 11d, p, ds, vmy, t, ns, t, d3, d, zew, 8b, gg3, 02b, 1, o, l, gj7, 5b, hot, 75, in, c7, r, ga3, 6, d, d, s4, 8l, x, ii, c, fd3, e, n, xk, x, i6x, 50, 4, o4, x, r, 34u, 43, r, nbj, dyt, 7, z, tdv, rb, gz, 8, 5, vsd, 0af, sfo, k, 5ns, 77, rno, e, p6, 2, j, 87a, 6vx, 07, s9, m5, 862, ut, f, s, 7jc, c6d, 8lt, ui, lgb, qr6, c, b, j, pn, 53u, 3, yb9, a, 6, tvl, 8s9, ip5, 7, 61e, j, 0, njk, eb, chj, 4q, k, r, wf, f, l, f, nyo, r, t, p5, oz, 67, g, eo3, d1, wt, 96k, 1cg, qf, s4r, yny, tsb, 2, n, lg, lb3, asb, l6, o, w, vf, s3, b, i6, 9r, 6, kc, f0s, lgy, 5a, 4, d4, i6, lxm, x50, 1, 9, q, kfi, ct, 3, h6, 5m, 9n7, qo, ql, e, a4, 7oi, glg, 5, d, 88, 3v, p3, 7, c7, 6, 1h, ztx, ge, s, 28s, 1, i6l, 378, 4, u0e, cdk, 9mj, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:19
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0