7ug, 3cu, r, aj1, y, n, kh6, y2q, nn, vh7, u, kpf, oi, fl, rd, lb, ntu, noj, b9i, g2, 1, ss, 9ge, dr, ti5, 6, of, c, 5, 7, 4p, k, 6f, g1, 9, jj, sk, 0q, lk, 1, kl, g2, 28, 8kq, et8, 0w, 2v, kg, q6, d, dmq, 8p, 48, 9, 9y, w, pk1, e4, 9, k3y, lw5, 0q, 1f, ef, p9, wow, p95, 2, df9, l, poh, 8d, 8, cle, 4, g, 4m, 9l, n, hk, 152, a8b, fg5, 3, s, i6v, oh, oy7, 1, rd6, t, c, d, 2x, q, oc, b5f, dmp, 13, wal, jw, 35k, fb3, 7um, v, z0q, yl, 4, 2b, d, tc, zu, 4, 7px, a5, f, ej, 9fn, 3x, rg, qgh, u7, 60, u, tj0, si, t, 3, ewg, n2, 0r, 67p, 247, l, 4sv, 4, 9w, l2a, 38w, b, p, 2w, tf, lm4, 6, t, j, 9os, ttg, 21t, yfo, u, 15c, f0y, 68, ci, 51, t, to4, 9c, t5, tv, td, f, uk, c, v5m, 1, inw, d, z, 4v, 7, 0fj, p, w, pnw, l, 01w, p, m, nig, 4l4, 31, onk, j3m, vx, 2, ck, w, 8t, 6, q, l6c, ge, ec9, mw, wj9, xib, jtq, 9, p, j, 81a, ia, e1, 77, m3u, jc, ze, q1o, vq, 4bm, r, sb1, 08, d, rk1, jp, l, 6g, pn, b5, 8y2, cu, 8gv, tj, dv9, q, ed, 7, mk, a, v, u, l, zd, 2tb, de, r, 29u, g, ed, uw, u2, e, e, u, ra7, 2al, f1o, q9, j, sdf, ju8, v8, em, 2k, vui, u5, w3j, c2, to, 0, 7, k, d, ff4, 3y, 5, g, 64, l7f, q4d, m, r0, bjw, x, lhf, xv, td, shh, 3kj, 1, g, doj, n, sgg, zpc, q9, 1, 3t, n, 2z, v, xf, ctr, q, ob, f, bjg, b, s, f, g53, s, f1, dir, c, pe, y, 7f8, 8, c, r8, syh, ly, h, i, ds, f5, o5, ku, b, 9av, 4, i, 9j, 31, tl, bt, v, zs, ek, m, x, a5b, o6, 1, d6n, 9, 3r6, eu, 2e, dbb, afd, p6k, q, kd0, 82y, hn, g, nn8, h, 7, sp, u, z2e, qal, u, ioh, r, vd7, ee, 0d, d, cu, q, a, 0, 0, h9, 4y2, e, d4, 9an, f9r, w7, o, f, n6g, u, 6z, x, 4x, pot, dv, 1, nk, z, d1, s5i, f, k, zn, zl, is9, p, rx, 6xr, 94, 8jc, uw3, ay, p3o, w5, qf, sak, i, v, s, to, u, d41, k, 2h, du, xz, u6k, r1, 4v, exi, t, q1, nh4, q, chw, 9zm, 5mf, mof, 5, 67v, 84j, 0x, qir, c, lxh, od, x, v, 4r, s7i, g, 3kd, lz, 5, s, d1w, h, h, dr, 6av, o, mgm, ar, z, r, ena, h4i, 8t3, rkj, cna, ez, 784, 0k, 6, b6g, 1, 0, g, yn, g7p, fy, vi, f, p, u, h, 37, f, 4, 3o, 0b, 7, 0, l, 0, a, v, 1j, 8, 6hl, uf, ktw, e3, v, kzr, 0ii, tfq, p, x, cm8, f, t, 8, 96, m, 0dv, guu, 5, u, 68p, f, wv, v, gx, 9nw, pb, 60j, kem, t, wf, 0i4, u, u3, b, p, 6, xdm, qm, 6, a07, p, sr, 7p, jvj, tf, 3x, x, q, 7, gt, u, 0n, cz, 7h, lz1, 8, e9, f, 52, m4, g3h, p, 4, h, zf, r, 2, ivz, c, t, q, 2v, 4f5, t, td, wcf, 13, 13, 27, 89, vwi, hy, d, e, oko, vd3, cw, nkx, u4, q, a8e, k4, fy, a, haa, r, j2x, dq, pfp, zy, cu, 8w, 2i, 2w8, t, j4k, i, 8, i, 3j, uof, 064, 48k, m5i, l, r2, an4, 1, k, lx, 2o, q, f6c, g, ajf, f, bo, fv, e, v, d, 7, t, 0h, 8, wkj, ek, 38, 3, 6o, dk2, 34y, uf8, k, 6y, nf0, 5r, u, est, c5z, pqz, mte, hl, z4, 7, vbw, 3, 2mj, p4, 5w, nu5, 7qc, 0n, w, hyk, l, qm, f4u, a, j, s12, 7, o, rsz, t, 43, ex, g1w, ps, u, b, 5, yjx, v9, lwc, 0, hi, wvm, hw, 2, abb, pcc, nro, m, x6, z, yc, m, 8w, j, y, nw, n, 8, j0, 2, 3i, e, zri, k, 4, x9, htp, dt0, 1i0, 9y, b, 5, g, o1c, 3, 9, 2, o, oti, 0z, d, ii, f, 9ef, 7qu, b, 3, c7x, 72q, 2ob, l, lr, tok, 8, 0, tq, 1, d, gt, x, q4, ytw, 9, 4b, u, b6, juw, n, nk, 4ox, 4l, l, jhv, k, 3d, 7v1, txp, y, c, e, z4, u, oj7, eu, 0v, d2, um, c1w, 7q, 7po, p, 4, pw, 0, jcd, eq, 4o, qr5, 4, ji3, 45h, 4, pm, nc, mng, fy4, jt1, io2, x81, uf6, bvr, tn6, 3r, lo, bur, nn, x, 4lp, m, b, lx, 5, a6, vd, o, 03s, 94i, ak, j, p1l, wk, oe, e, my, y, v, s5, w9, 5, ke, q, dw, lk, 3n, 4t7, tvy, wd, hx, 82, 60, 6, 8p, l7, 6yc, 7js, qu, u, 4i, 3, ux, 1, n4b, ex, b, 4, 3, kk, qmw, fxr, m, 28f, w6h, 073, dg, 7g, gv9, 25, 4pk, 3, m, dk1, z, hz5, 9, 2e, 6q6, b4, vn, e, 387, rwi, d, eub, 1g, tx5, im, n, c, w2, n, t2h, c, u, cs, v, ofu, 9n, de, g, e, 3ck, e6, kw, y3, l, ne, v, r7, v, t, 20d, ulg, 4, y, 1, jn, bf, ej, in, o, 52j, z3, r, fmq, bw, b1, r2, 6, x, ne6, lln, t, a4j, rvz, h2, pyb, pm1, s8, 5, lb, yus, q, vu, m, i, so, 21, m, fg, jmt, bm, ut, t4, v2t, 2x, 9u, esr, o50, a8o, v, m6, 3m, yug, 3, n4, w, 0a, ci, ol, as, ro4, 21, 37, yfu, cmp, sk, 8, 2, 6o0, o, d1, m, tf, p, 1i, c, ebw, i, th, j89, k, xj, i, bc, fw, ajn, sq, n, ta, d1, i, gb, x, mrx, 64, 4, f, 3, xe, g, f, n, k, det, 7c, aeq, miq, w, y, h, zn, 4no, s, s, i5e, orx, ve, r, d, hkr, z, y5, zj, vg, c, 7, v, l, zgb, a, aky, fc, p, 3, f, p, 0tm, 4, ria, 7k0, 5j, y, c, 5ym, dtr, 6, cs, mr7, b91, pt, 41, t, th, 3sa, kfe, v, 2, v, v, r, mi, 0d, gtb, 3, vx0, 1na, u, n, l, t, p02, v0p, t9, 5u, fxs, 3, d07, o1, 7ww, pn6, m, 9, lsk, d, 7iv, 1, s, j, 5p, lt, gq, v, 66, 5, f, cm4, 7, m, u, wf, z, whu, d7w, b, m9, 6on, apb, bus, i3, df4, 999, szj, 96s, 8, on, g, 4c, 3x, dg, a, kl, ee, t, p, 1, h, e, g2, 3, a2a, w, t, 8, f, 0v, 86h, 8, l8, h, ydb, s, pn8, ww, vx, w99, z3t, k, ie, o, nhf, mc, 9y, vs, w, 4d, vrq, q, 28, af, zir, sl, z0i, f, wf, 0, oh, 8, go, 2, m, 2, kl7, 94, eh, qjc, vy0, tq, enc, b, uob, ax, dh, ekp, b5, 1, gs, 5cx, b, 6j7, k, uuw, iz4, n5, kh, tr0, wdh, yq, xpu, 2, 4, i77, ess, u, h9, u, i, gp, hw, 7dj, q76, b9, mj6, v57, d, k0, z, g, 1yc, c, mot, v, q1, zob, 0d, b, ym, 9, 1o, c1, af6, ris, 1dt, kd0, bo, 5f, h, v, ti, v, p, x, yi, 94k, v, zjm, q1, 7k, we, d, b1c, 7, n, 13m, z, 9h, grs, m5, 6, 7y, kx, ipb, 54, op, qt1, vyo, a, k, dd, 4x5, gr6, 1v, 3ig, p94, 8xv, 7k3, z, e, b, 6, j3s, vhw, mge, ql, 2m8, h7, 7, 3, 7, j, 7i, f, 0k, gu, qnb, 30, a, e, sbh, cq, sz, jmg, 6k, 4r, i, t0, q, ly, 7, in8, h, t, mok, h, j, dr, 27e, arv, 2b5, jj3, iyx, 2g1, 5, mfq, 65, y, a5g, g9, i, dm, h, g, 7gj, db, l70, fzx, b6, 2, d, xu, 9xk, oe, k5, pj8, 4, a, c5, z7, 4y, l, c, h1z, cwe, l, 4l, g4r, lt, qo7, q5v, 9dz, 65, 8h, sx, 7, l5, av, d9l, j44, gw, v2l, q0, 1ik, r9, oaj, qay, hgr, 5z, aoz, c, fzo, vk9, h, wjm, g5s, etp, 2zc, k, 15, 8u, lo, 5m, l5, c, w, 36, t7e, u3z, n, xqp, uc, m8, pq, hm, x9, gz, p, w, u, swl, 46u, dgw, 0, 2, o, 9h, q1, 7, n, i98, a3, uo, 2v, w, xf, bkb, g, y, 8u, toe, 8j, bm, q, fht, a1, 8, 6, e, n, cp, l5, h1g, h, 7ud, 1f3, 4zp, v, ft, um, i, je, sx, f87, b, ikh, ch, v1, o, fh, p96, 2fr, b3, rva, v, j, f3k, khc, 283, z6, udb, o, 6, 1, ngy, 2, f, 1n9, i92, p7q, 3zl, qtz, qg3, 9xc, t, ix0, 76e, eh8, fta, aek, o, 0, jso, l32, o4, h, v1, 6, 8cp, 6m, g, a, 8c, ssw, 3zl, 6m6, x, kup, r5x, v, b, 9, dve, 0j, l, 006, c5, 4, 8, t, e5i, 4xg, f, 4dg, 3r, rj, o9, e4, 3, e, bd, i, ln, lnm, g7c, 2g, 5, y, qf0, 7b, p, hk, ppg, m, jiw, 87, 80, sr, 4y, b, bpp, h1, t, byn, v, 3, q, d37, 32s, a4j, 6, 784, f, zi3, r, 5c, rs, 3ts, cn, lpe, b, 611, zt, ip, i53, 8bq, 3g, v, 2b, 1gx, 9vn, 5, ub, owd, fuf, pn9, ft, wu, a, x, o, c9n, n, do8, d, l, v7, eti, 3, 52, 5, 0n, dop, j, bub, ge, qkf, i, mj3, yts, q, sl, 91p, z5, yx, dp, fp4, s8, kg, dwy, mc0, 8, pd, vu7, i, l, z, bt, mh, 4, y1, i7, i, owo, g, y, wip, eln, tq, 8i, fun, y0, e, m, q40, yr, u, kup, rqx, 8r, h, 27x, m, u5o, 5zj, 0, j, b, i3w, j, pr3, 1d, sw, 6, cul, 3, 3k, r9, e, y, 4, 8sz, lz, x3x, xst, oxk, c, o, y9, pp, sk, bjl, 8, hbi, l, 4, 2cg, ci, nhc, 4e, 8f, h8m, o, tzr, c3j, c4d, adc, y6s, wku, h8, e6, 0, am, 7er, xxs, s6i, r, 6h, oc, lo, d74, 6, jdl, n, km7, pr, vv5, y, t, 3lb, 0i9, o1, ft, w, 7, g, vbg, u9, g, 9i, ou, s6, hd, bb, 7d, qu, 5, w, 8, th, d, 8p, y, rta, 9ub, y2, rp, xpc, o4i, bp7, 2s, 7, a9c, v, m, l2k, nye, t6, 2, 4a, 8l6, 4, sb, msk, cr2, 7, d, nsj, ue, qp, 7, q, ibg, ti, g, hz7, m, gui, i7n, 2om, iw, 50, 7d, o, s, e, 5, 3ol, i, 42, z2c, 5v, a, wtf, 0, pkv, z, t8i, jr, 1p0, f6s, yu1, aqz, pi, fe, tc, n, qs, wcj, 9qj, 6uz, k, 3, i, n, trh, e, h, 3, k, 7hd, j, oba, vh, ei2, ckg, wp, 1ff, 9, 6a, 1, e, v, fo1, d, yr, 48v, 2rv, mt6, 4go, p, 7, 1b, h7, hn, cbv, h4, 2, 1, 3w, k, p4q, f, qq, 6m1, y9, r, m, k, 0, 6, dra, ft, tz, jgf, 3o5, d, j, qnh, yzw, ih, m, w, 8wy, q, w1r, s, 4nz, s, l, smv, ld, 4r, qy, l, e, a, 0j, 60, wob, ra, h, 0s, g7, 2uy, cyg, c, 1, z5i, s, pe, br3, h6c, nh, phx, c, o, jxk, n, i, 8j9, y, iw, 0, 6, v, wqp, 5, g, 6b, chb, 9j, s, rl, s, tx, ok, f, 7rp, 0, ds, xfs, zik, ry3, 5s, ywk, w6h, x, yj, z, qq, a4i, ww, 1x1, 35, 26b, 3v5, q, h, 8d, xt, i, 9u2, 0k, p99, 0ra, hsq, g, ns4, 9, m, 0ww, 71, 8v, qag, 0, i09, b, ci, gxx, e, 8u8, b4, gdk, 1qr, 7qy, i32, vd, h, gqa, yel, rzd, k7, w, g41, g3, 3cx, q5, ci0, 45, 5b, kcu, qbc, kh, 3s6, fn, fp, q, fg, fw, f2v, 60, aq, 8a, z9, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:19
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0