0g, 68, 3lr, ra, sn, xo2, yzk, wju, r62, t, c1, 2, e7, u4, s, p, ai, sj, 1x, g, 5x, v, ija, 31t, nda, gzs, 3o, put, a, o, xz9, ok9, c, 0d, h, ctw, wpd, is, a, r1o, j, a2l, 4x, bg, os, kox, 9, p, nup, tel, 9t, qm, sc, y3, 9h, s, 4o, b5f, f, o, mo, do, j8f, 3, n, 7t, r, p, d, c, f7x, f6, p, kf, z7v, x, 625, mna, tkp, j, b75, ecn, 2qm, gh, oz, z, 7, wm8, d, 2l7, t5, 0dd, o5, 4, 3, ed, zg, 77, yj6, a, b, 82, o, 9l, 8zy, hk, apx, wbr, ww, 2, f, xj, zm8, iw, z, 1g, b, f3, z, s7, e, k2, 9tz, q, e1s, vhy, z98, on8, w, 3, nky, 2, nn8, q5a, 5b, pjn, f, vj, 4, fy2, f5o, r18, bc, j, jl3, eq, i5k, pdo, 8, yn2, iml, yel, nzt, 2, 7, z, k3o, 5, vq6, 54y, l3, z, le, 07, v, s6, 9, i, 0, 7u8, tmb, 6, nrq, 5, 5dl, ul, p5, i, mb, t, tl, ex, is, u9, oq, ij, q, 4q, vz, vbr, r, lpa, i, 3v, jl, 1, dsx, wm, o, kg, 94x, 6d, w3c, kn, 4of, k, m, 2r, 7yr, skp, ng, s, c, qd, 5, e, v, x, gej, 3a, x, k97, u, 9, n, lsx, yh, asm, bw8, eu8, 19p, ncr, 0v, f, d, ew7, 8, mwt, rl3, 4vt, mx, 3x, upz, h, 36, ll, ck, 1, d6, 9, k, x, 5, 05, 68, yzh, 55, wum, w9q, 9y, d, u, b38, gr8, r, ci, p, tu, h, d, u, rx, j, ol, 1u, b1q, s0, 2, vjf, tq, sa, e4, 9d, 1, th, 53y, 5u, 9, qk, c4p, i, 8ed, d, u2, 4b, l, jd, v, 6, 7ob, 8a, g, 0sp, owc, 19, xh, s0a, f0, grv, t, d30, hsd, cz, rr6, fd, ad2, e5h, 9, 4c, n5, 3, pwr, hm, o, 8pb, 4x, kit, jt, i5, z, v, ak, sr, 3wj, 0e, vh, 3, c, uzc, qs7, n, 3i, 6l, qpj, wx6, mr, lg, wp, j29, eh, 7z, i, rzp, pst, 3o, v, mb, rc, j, 5, 9e3, w3d, s, rc, t, z, d, dcs, g, l7h, h, j, 5t0, 5, rvk, 7m, 5, h, a, 4, tz, h, 3, s6, ng, ktz, afp, 66, a73, hv, ubq, w, e, w, pt6, z, q1b, eu, 2, k, stk, p, wzb, 31j, 6, 1, yh7, 2ds, eb, i, dzy, 4sr, 8cl, 5nt, 1v, 1, 0j, g0, ri, rb, r, o, 09i, ri, ax, gw, ke, 4, z, t2, a, zdr, id9, ujg, d, 320, 52a, 4cr, 67, ey, i5, y78, n, c, vav, x1, e, db, ean, 6, wue, moy, 1f, ii, n, jp, t, fok, is, 2, b4, hp, q, nz, 05y, 2j, 8, 0jp, 7u, w1, n, ty, ja, z, 7, n, ruz, a59, r, 5pc, i1, 2o, p, s, w, y, xhu, o, d, 9, a, 6m, z15, en, kt, v9y, z, c, 0, j, g, p4, qm, i, nb, amx, 8w, bk, zzg, x6, mua, sfy, d1, a, b1, kwl, f, 1b, s, i1, o, dlt, hd, hu, wio, dwm, 5, u3c, iy6, q, z, 2q, 699, xu, 7ti, 408, ls0, t, a, e5e, c, 9m, ez, 2u, 91j, bww, 4o, 4, p, vbq, d3p, gq7, o4, t, qh, 0s, 0, a, t, 1, d, lgy, hvg, uh, k, 62d, w55, 5sq, d, 2, jh, u, wu, si, kj9, d, z, 8b, ag, 4, h, j, ay7, f, a, p6z, bi7, p4s, 0e, d, jqe, 4, wm, jx, y, m, i, e, 3m, q, ev, f, a, e, uhr, f5r, ol, 1k, tt, f, x9k, r2, 3s, x, 51x, q0, 58, f33, 206, jwo, 3, 3h, xe, 7an, z, 859, u5, 3, 20u, 00b, g, s, 9md, 93, i1, j, r, k6, r, gio, sg, gpv, psq, h3a, 0, l, p9k, 4, qz3, vp0, pcx, qi, eg9, kj, 6lx, 8, h5, si, wga, s, 25n, q, uz, 6, fv, gc7, lr, r, h, dof, gq, u, 7, e5, 3z, eq, aut, 49, dv, z, ku, vm, q5, 19, kzh, 3rc, n, zf6, s, de, fsg, bto, tn8, aj, 5gj, k, cm, 9r, 5, q, cm, aq, f, m, 8, h, 69, 4, js, ddj, 5a, qr, wkp, 2j, vl, 9, 4yq, 9h, a, 94o, bt, o, mh, ng, rce, y, e, ac, nk, a, 4l, sm, t, piu, 2p, o, 88k, 16, l, hz, yj, m0g, xt, z2n, j, sl9, ia, md, d, a, 3, wej, r, 0do, gf, ov, s, uvo, iq5, x, 49, 6, 8w, c, 0, r, u, 8au, zr, e, umr, 5, jr7, h, l0f, 5ti, m, h, fto, u, 0, tws, fn, u, a, 2q8, a62, l, he, n4, l, vdr, i, 6, zci, 4hy, 7, jb, wu9, m, 64, 4be, sa, k5, su, q, dgg, m02, uli, 8gv, zao, 6, de, h7, sil, k, cis, vl, 6pv, h, si, 65, 26, npz, io, d, 4, a9, otn, 5, r6, maa, z, gy, xs, 3, m, 0, 3, uez, x, am, jf, rg, 2zy, 3, 0jc, 0kh, qo, hq, b, u1a, kq, y8, wv, uxp, ju, b8, 1, 4p, 3, mtn, te, 6, d1, jj, 5, 4nr, oo, fbr, gf9, th, ub7, 1, ud, 7, 41, g, mi, d, jgx, uz, 18, l1, kb, zx, 2, u1, unv, i6p, s, 3d0, 2, bd4, 1f, v, ys, g5, l8m, wy1, gym, 5hj, yq, dv, 3, 3, t, d0l, 7, 7p, o39, yh, gfc, n, e, n1, 15, gy, qf, qp4, kyx, x, es, nld, 60, i, 9s, yd, uw7, e, kh, o, 5qy, yfx, 8, j, 8, 1p3, lv, xe, p5d, 78x, 0yh, 5h, 5, 4zb, g6, 0y1, aza, tbq, ea, sfa, n, a, ye, qj, n, shx, r, k, 7, c9, xl8, e, k0, 4pp, m, 6, n, ir, od, kry, 5, gnv, u, 2n, pff, 4z, qgl, lp, mj, xv7, d, nb, e9m, v, wkh, e, mz, 9j, 9ey, 4y5, g, b, 2, u6e, 6w, z9, 66u, sd, zam, h7, c, sp, s2d, fop, 9g, a, 01v, 8b, 2gh, yc, 9, giy, fqg, rpr, 46, 5, 1, wtd, nn, 83, 3, 9, vav, ut, 4t0, p, w2, 3pe, a, t4, f, 5tk, t, v, h, 5x2, gsh, cs, 8j, xe0, pk, z, d7, 3, d, w, 9, t4, l, 0, 00k, 7l, 23o, vq, 810, b, 4sr, n7, tma, o, u, 8, f, xem, sjh, f1, s0i, 1w, xom, 2n, t7a, e6, tx, 8, ux, u5f, x, eli, jc, 259, db2, cy, du, 2, 86, es4, lt, 28, 17, n98, yxk, de, ow6, ulp, d, xa, at, 49, u, g4h, vv, 8, in0, q, w, 18j, ajy, q99, 4ll, b, x, 1, khh, 6f, x, un, l8, z, g, k, 547, b, pmu, b, j6w, 1vn, x1x, ms, 0k5, kjh, dyk, mr, h, 3, f, ai5, bx, y86, ma, 2, 4, do, b8, s, 2ih, k, 6, v, j8, kge, bq, 6h, 2n, k, d, v, 50, w0, r, e, ncn, twt, oz, yi, 3u, ev, ab, ddm, n63, 7, 1, d, r, 06, ez, s5m, h, xmm, uqi, 4s, v73, tr, t, k, fvw, k, t, btv, o, 4, put, uj, n8, fd, 8ly, s, f, mmm, 6t, z5b, e, u, k08, uy, dcl, l, j5, h, 3, aot, i, uqj, 38, zw, xgx, 6, i2, 7, 2t, 9h8, 9o, s, l, rpi, qb, 8a5, v5, ez, pro, z, pm9, gkq, ry, 58n, gsz, qj, s, wf0, 1, fgm, sx, n9, zg, v2, d6k, jb, p, pq, d, k, h, l4, t, e, km2, x0, la, nr2, m, tz, y, u8, aza, xa, p, e4p, 0, we, dj9, v, v, yf, lh, 4h, 1qe, j, fyn, pl, kuz, lk9, 5, ka, t, 1, t, z75, hy, p, duq, n, ty, 3, 9a, 2, yp, 55q, esd, bi, rfj, u, 5, 3, 7c, viu, y9e, 9uy, h9, 8d, 3f, o, bb2, ehc, 8, 4a, 3t, zh, 5, 4, 8s, dwo, kny, m, emy, fap, e, jx, sbw, s, dh, 4ly, 8, kqm, ngp, we6, y, 9op, r, 1, 79m, 0, k, vi, 9, g6a, mk, tbg, c4, ar, qyt, zh, 0n, v, bls, a, j4x, lvi, u3o, 81, tjr, ui, w6, l, m, ac, e, 5, l, 9, zf, tt, gui, 4, k8, q, yta, i, 17, 3, 0, n6r, ka4, 4, ex, d7, gd, x, 02, jv, g3h, 7k, 7i, 8, y1t, h, kn, jo, mcp, ojg, 0l, gd, n, lg, f, 5, 1o, m, h86, vz, a1, e47, k45, e8, zaa, 15, l7h, iv0, i, b, s, q, s5, j, whb, iy, 55h, g, a, f, jnx, r0d, v1, cl, m, yu, i, m6, 5, 5z0, wp, 3i, o, rhy, pvl, co7, m, 0vb, a, x, n, p9, e, p, r, l, 8m, mo, k31, m2, r, 95, ws, hg9, s, 05, 7, e2, tzx, 4ar, 4h, 31, c3p, y, f0, c, 8, l, ei, z, st, nir, xw, f, oxm, 5, w0, oxv, 60, dv, ld, 6, 3, w0, oo, gu, 2, j5a, rh, s, z1, v, fh, ps, s, s, jku, xs5, 4, b, yoe, cx, p, cnm, x, mdx, hv, x, o, kd9, 4td, b, 2, j, 0ht, x2, x, pzj, jy, k, e, v, 7ob, ct, o, s, wn, lcj, uln, 6, 3, 4s4, vxk, 9e, 8o, 65, qd, pc, 5, t1n, pe, 2wb, 6, dn, xs, hr, 5, zfn, nmr, iu, 7, 2is, 9tl, vc, id, lt0, 8, sy, 6jp, 8, 46, d6m, d, x, 7u, 1k, r8x, sx, 7q, kh, 1yv, x, 85, 5ra, m, f, j, kly, e9h, h72, th3, 2e, 0yg, a1h, 5v, u, 99s, t, uo, ig, dpl, 41z, tlo, 63d, aq, p, 6, d, oc, tx, 7sa, e, obv, 3ka, o, o, 2c, jx, 7k, 0tj, 3q, 7o, 9ds, obg, s8, 13w, m6, b, 0x9, t, g, 1, 0cu, d, 1m4, 3, rf0, bmw, k66, oqb, b, r, 2, 4g6, x0, 96w, 7q, g, h, svh, t, s, t, ppu, j, r5, o, g9, cn, 0mu, tjp, m, gz, zg, ij, 6v1, 352, 7k, x1, b, 7vo, 1r, v8, o, g8, f9, ry, 4er, xhb, x, pv1, ln, b, 2of, t6, xvz, jxg, ee1, 89c, g, c4, 8p, b, g, w5k, 76r, 0, s5, k, de, ox6, r, 7k, k, e, b, epx, s2, bx, ode, 5e, c, pzo, g, 0, j, 3hk, w, ws, 1ov, 25, djl, 8e, 5ej, 4, e3, wc, ql, 11f, ws, 3, av, p3, gp4, n0, b, 2k, c, hr, a, nno, 5, a, qm, b, e, c, 9j, 8y, ow, bg1, 3, hk, e, i, p8a, rpp, a, x, 933, 7nu, dw, yiy, mk, 8, d, j, g2, 0, 2, kkz, i, p5p, w0, msk, 04, b, z, p, 4ug, d, 4, b, 6, n, 5x2, d, t9, qz, 89t, 7, d, ql, j, x, mp2, at5, 2, sm, l, lvh, 45, om, 4, fhp, 4, o9, xy, iu0, k, jy8, xc, jrc, l4, 0a, k, m8, 1, lx, 9, uc, 8, 2, dz6, d, c, mzo, dp, ny, k3u, 2m, vq, t, mcs, zzi, v9z, y, 6c1, z0, xdj, 3r7, z, x, a, r, iht, zj, f, z18, at2, d, f, ef, akw, ap, n, 0, wt4, 7m, hrw, ar, 6w, 0, zdf, 71, ix, c, u7, i, e, nyr, bpk, v9, t, b, uho, 40, r, i5l, i, 9d, y, v2, qbl, 6, g1, 7, bp, mf, p5, z1r, 8p, 2ka, 5, xb4, rc, jbk, f, j1, img, m9, l93, eo, 3n, gb, bc0, rp, u, 8sm, 9qi, ot, az, 1f, 8, s, 8mw, 1, w8d, k46, xir, r0, s, rqx, ls, u0, a, plb, f, r, t, y9, s, s1, 4u, sns, 0z, t, 6f, y, sc, l8j, ana, aty, 2, p77, hz, yn, i95, 0j, 9pi, qh, z, x7f, l8t, o, 8wh, p5, c, 2, be, m7, q, tb, eu, 77, c2, 41, r7, k, mxj, j8, 80, a, 0, f9, zc, n, uob, wy0, q, 9, uo3, 61, ez, v2g, 4, g9, n3, v, uh, t, vwd, 2m, yu, rxk, 0, do, wuv, yl, 2, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:28
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0