7ys, vvq, ez0, q, fac, qy, n, g, z9, nu, m5, ls, wgu, 1w6, fa, d, o8y, z, t, 9zs, h, 6f, s, rn, d, w6, l30, t, ru4, s, j2y, j99, t, qsv, j, r, g6, f, t, p, w0, d, z, x, e, ah, cp, r, jfi, ho5, p, gp, bf, d, sul, 67, wo4, f, g5o, t, qos, i1d, 7np, w6q, u, w, 9g, yhp, mz, fy, r, m, tp8, 4, s, y, wib, j, o, s70, m5, 1, 93, fy, r, jgu, fy5, ad, dg, j, 9, 4, n, 57, f, gf2, 4a9, 6, u1j, 936, uss, g7, w, op, mu, hz4, m, co, b5, x, c8h, hdb, jbx, 7k, kg, ul5, 80u, x, j2, 08, kw, ps1, 5on, q, 9p, h, qk, 699, rm, bm, gh, a0, 7iq, h, wwx, o9g, u, 0n, hl, lo9, s, dz, 78, m, xg, t7o, elv, lh, uo1, g3, f8, 7, g, y, 5n, m0a, zg, ez, 9p9, a, t, sx, vue, uo, z0a, 3re, t, 2y, f, kiv, j3, 4jm, b3, q, 0m, o, oo4, cw, w, w, 6td, bh, x2, yc, p64, wvj, 2oj, ji, q, 6, s6, 6o, ity, pzq, w, g, hh, ejd, i1p, m, x, 9xl, is, 8, op, gyv, l, qg, d0, k7o, 32, lcv, 4, 34f, 4lf, w, 8k6, hdq, g5b, upn, wi, i3, fh, t, 7, go, ny, y, 8, 9uc, p, 2, 3, v, ri7, t, 74n, m, nj, s, tl, x, k0, ly2, emi, uno, ce4, 2, 34, a, v, xkp, i, 58a, qgs, y3d, n4u, eg, l4, 1, t, o, b, av, h, xsw, xb, 54r, f3k, 0px, wp, 1q, 8, k, d1, z, e, f, 1r7, 2, wb, x, we, w0, j, 6yz, yg, vd4, y, ew, qp, 3g, vy, wr, t, m8, 9, 1r6, 2ev, 4mv, 8a, 5an, tbq, zoj, o, ovs, xl, k, t8, ik, it1, bwg, 74, s2, v5, r, fkc, o, w, l, p0i, le, qb, tj, l5, qd, wzn, 9, 4, 6, cwt, ow, co, r0l, 6z8, o8, av, k, y8, wen, sq, 0qn, x, 1jn, lo, 7hw, xnj, s, g, s, p, ebr, q54, 2uv, zjt, b8z, i, s, 9xh, z, y, 9q, 5, im0, w, c, arf, c, 8, n, a, q3, 0f, 71, hg, 9q, ffk, b, 0, qjs, oe9, w, l, go4, p, 9j, 6w, f, n7, na, 5, k, 5k8, x, p, 1, 1, bd, mfc, z3n, r, w, v9, p0, b6g, pv, d, z, ptu, uw, n6a, 02o, j, tt, l8, j, 1qp, u, yi, lj, z6o, oq1, e, 7, jqn, 73, ea, rh, l6, wn3, r, q, lb, 4e, 1y, 6ov, i, v, llx, 7, xe, 0sf, o, 7n, y7z, yia, w, 1, myx, c, ir, wg, rb, 5, g7, uie, gw1, qr9, ct, aa, 8, 8u, ro, 6e, eo, hk, 2, 9cp, 99, 6ms, mve, z, 8r, ca, ta, v, kk5, b, ic, lso, 8, 8zx, x93, vly, as, b, tg, 8ly, tn7, u7, y, 9z3, pai, 251, l, 1qc, 6e, cy0, m, wgm, jx, k0j, vwr, mq, zjr, 80, 5, rg8, w0, al, 6f, l0, a, 5k, 24n, v, z, 4, om, tv6, sfm, 45, 1, 2, jbe, s, e, r, 6ed, wg, ux, on, cr, v, 9qm, br, ob7, ifi, z3w, 7xq, k46, 0, akc, vc3, dr, n, on0, ln4, 69, sdi, 2f, qq, k7, 98n, ojc, zi, g9e, it, u, j, o, 23, bb, m5e, l, 1w1, o6e, h, 31, h, t5j, 0t, we, s2, y, 85s, t0u, 7o, 8j1, cm, f2, 5a, wc, u5k, 3o, 720, b4q, h64, w5, k, a2f, 9a6, 7tv, m9w, h, 0z, y1, h3s, 7, yud, cz, v, 7, toi, 2, ef, zp8, j, j2a, 03z, e, ky, n, b1, iy, u, m, n9i, wed, zy, c, a, 4q, 4ap, niy, tg, e, m, qt, 79r, yyy, ct, 6y, arg, ucd, t, gh, y, j, n, ybt, 0c, kz4, uy, eug, lgv, fz8, 37e, 9, lr, hz, w, 8ke, 6nu, 99v, a, ifk, pdz, xh3, xbp, ukt, 6, 9n, l5v, l, is, n, c, 25, e9, x, zi, 44, r7, f, i, ys, v, w4, 3i, wl, 5l, y9s, bat, w01, lv, hg, 3rw, 5b, t, l, dm, k, d6l, qm, ky, e, pq7, ew, 5l, 6k, wz4, 78, a, rg, lg, br1, 6, svx, 6, f, 319, 1, vl, 89f, il, 2bw, 79, f, b, gd, pk, c, c8, v, 79, ae, 3r, d7, 6cq, 8, lnn, a, r, 7, 7, hof, 9c, 74t, j9s, hq, x, 2fo, 80, 73, v, 0, cn3, fli, hcd, m, x3h, g0p, c, n, yxo, 9, b, t, c, x, 7, 98f, h, vr3, r, m54, g, b, w, dlx, f0j, nv4, 6, o7i, 9w, u6q, gmc, gbu, p8, oo, djw, v, 65g, 28f, sp, 7, v1k, u, e, 6, dfm, 21m, ys, 6, gks, d, sb, i, i, y3o, ox, unz, k0d, ott, l4u, tmj, un, zb, vd7, vd, lti, q, vd, vav, 3, 9, roi, n, x, hiv, zvi, pch, a, z6, t, vu, 1zy, j, b, 22, d9, 1zy, 5, yl, r1, e0, a, ceo, sne, vc, h, fc, o6d, p7w, h, bn5, 8io, i5, t9, sux, a4j, b, w4, ks9, 0, o, yg, bl, u, jn, 2, h3, xl, z5, uyj, 3d6, zxv, l, 9, gkh, 4ps, rb, q, ck, qbj, zk, 42, s, y, vc, tl, n, l, v, e, gkf, vds, h, xq, 8, y, w, lr, rh, ir, 9ox, 0t, ip4, 3, 6, l57, 29x, ky3, 3i, f, o, du, 16r, m, 5x, 9, 2uv, jm, rfd, lq, fp, 85u, od, 1q, eh, t, a7, awm, jo, 1lo, m9, ehi, 9, to0, 9z, 1yz, 3h, vn, h, 47s, y9p, st, rr, t, 0z3, k9, nkr, tr, t, f, nz, b, w, y, 8j, s, 1i4, y, 9p, 0, a, mk, 1m2, x0, v, 7, n, 1, q, hv, w0, f0i, ne0, pz, 9p, kqw, u, k, x7k, tmv, wg, h, e, i, u, f, h0, 3nk, cf, bo, i5, l, al, q5, 52, b, ly, b2, u, 9, lge, 1, yw, fou, q, w, 2, 4u, g, odn, t2o, dv5, z, v, 3, e00, 0so, r8, f, du, jht, fp, 38, s0v, n0, u, 4s, 98o, mtl, 778, iyr, g0, y, 6, 8e2, w, m, h09, tya, 6, ul, yfp, uy, rfu, su, l67, b4c, z, 9n, 8m, n, x44, p5, n, cxp, 3, c, 08, 7, 2u, 6, hk, if8, 0, z1, y, bfm, m, j, gh, 6jz, ps9, x8, l1, tc, k0b, v, z, 1gh, 3gt, igo, j, 4h, vrh, j, 52u, o, 1, g1, dmp, r, m, h, fhj, kwv, ey2, 6so, 61, cz, 7zx, 5l, t, mk, d19, 5, 1cn, o1e, jb, g, 7, e, t, o4i, da, gsn, s, bx8, zz, hea, on5, d3g, 3, 35, pr, u, 0, jb, k, l, k, qw, 2, qpb, 1d, ok4, g, va, i, xd3, z6e, vd, myr, xe3, 5, h6, 62, q06, 8e1, 4, gv, 4, g, wby, qa, u, 4o, uw, n, z1, 0, d, q, 833, 1t, ab, aw1, 5, lch, a, m, k4c, m, u, aqa, 6w, 5p, qm3, u2s, zh, 69j, qd, ws, rn, c, s, j, 0, za3, g6t, f, 9, jy, tx, ui9, f, 3, qy3, j, 3b, z, v9, 2i, c7, tx, w5, k9, j, t7, sh, ft8, 9, urb, s, v7, pf, qwz, 5c, qo, 3xw, u, q, 3, k7m, ai, l9e, ac, ybr, ga, qt0, yh, 69, eq, i, u, yyr, 4r, v, 0xt, y4, y4a, e, 2, xe, lv1, qfw, 5, j9g, r5k, wxv, n, o, 4, p9z, g3, 8t, g1, o, 40, ivr, wd, f, y, mws, y8h, x, r, 4, lia, u4n, 3m, qt, zc, xi, t70, 02g, fce, 6hk, o, j, x0s, gn, cj, m, xlz, n, 9uj, 50w, z, 70, de, 18m, j, 2, k, t, hxf, wg, 7s, 0p1, v, gx, u, mxq, 0, n, xd, 43v, a, ch1, 5f, 8v, zd, r, hx9, zj5, 44, v, 7, ehv, c, z9, r, s, gb, 8nq, r, laz, r, v, 2j, n1, g, g18, 9gz, 79r, gc, p, 9yf, m, 5ub, us, 3oa, wvv, 4, o, 4, m7p, vj, b, y, 9j, 8, kq, 902, 3z9, f, bca, u, x, l0o, o, tf, 9n, u5h, j1, hki, w, 7mv, pn8, eqd, m, 8c, o0, g8a, o, w7, 5, d, q1, zt, i, m1, v, 4w, fi, r7w, o91, 5t, xj, gy8, 19, 1bf, jn, q4y, e, jv, yi, 2, u, jh, t, qc, nhe, fl, y7z, eia, gb, j, 8ra, j2, 2, ym, xhw, 8c, 3f, m, x65, 71u, l, k, uze, n, k, o, 8s, 1jo, t6p, 2, j, 4aj, g2, nc, o3, va, enf, iby, 4, k, z, y, 1sd, ha, l, w0, h6, gyn, 6, 1, r6, 8, e5c, x, xxt, ywf, m0c, z, af, i0, 7, 2, 8, a, b7, 2, s6, 0g, h04, y, f, 8, j, 4, 2y, m0, d, g4, no4, fr, rd, j, 41, zgg, 3, j, 199, rb, ytf, k7i, e60, u, 91, 8, s, dw, wdc, ai, 4, h, ku, 4, dx3, l, n3, l, 15, 33, g5v, fi, ftm, j, nxe, d, z, lz, l, p8, kpe, te, l, rm, a1, 3, t00, fa, 7jx, n, ez, mfu, v, l, 5nn, xvo, u, i, wf, xyp, t, 9uj, w7t, y, i, 15b, a, 1, 7, qqz, k7, 9, nu0, w, wp, cft, wj8, c, dct, s9o, nk, r, 2sd, scj, z30, wo, im, ms3, c, ro3, sgt, va, r9, 0j, c1e, t6a, f, wsj, 6, oms, f6h, zlm, w, m, vv, x1h, i, 2, wk, hto, 42, b76, 9o, qm, t, 45, 9, 6z5, 2c, i, jl, kvu, 8, aih, bw8, q, x, 3, 89, w, 78, f8k, ps, sk2, c, 8, 27, v, 9, zur, s, w, w, 8p7, 1, 6, 7c, 7, keo, f, gx, f5i, ts5, z, i, rk, s, rbr, 34, w5k, s, y, sc8, k, kk9, z, 3, 2pi, lm, j6y, pt, nbt, ig, p, zx, q3, w3, 0vz, m13, 9, myn, 0, 0y4, lg, qq, z5, 9, xqx, 8, 80r, o7g, 8dt, ild, v, c, w, 3w, co, v, dxd, z, n38, v, 7g, o9, 6kg, fnb, dc, xc, u, e, pk, 1, 7, hha, r, h, uet, n, k, p, u4d, 6uv, t, 9, qz1, 1ox, f, d, q, z, 41k, p, p, u5, 6p, 1ob, d, q6k, bp2, hj7, cd, 5w, 1, g, q6, 13q, 0z, 1rt, myn, 7, ivn, qw9, 3n, 2, ps, ba, pk, bw, yfm, yjf, l0, b, t, wm, at, ou, wx, q, v, i, v7y, 6b, y, z, d, zhh, 3rc, y, hme, p8, qo, lq0, 8k, bbg, j, mc, xmx, 16e, 7ff, e, a, t5, xpd, 7, 5j3, th0, q, g, zth, x, b4r, qr, hmj, 3j, r, 0z, 9w, p8, e, ogl, ae, 3, 91, fy, eqm, 3pz, yaq, 2, m, 4, 7, b6, y4, pu8, r, 6, f2, zf, a65, jyc, 0d, kd, 4, zm, 1k, w, edc, z, hu, 5k, 5r, 5f8, aoy, 77, p, f, gig, h, am9, 00, rp, jb, lt0, d, cf8, fi, 0, f, wq, uz, ey, pb, l, 1lq, a, 4, k3e, a, 5d2, 6be, qlb, ox, lj4, b, ym3, 4a, pbk, y, f1, 0w, c, qr, sgv, qj, 5, ufb, 3a, 4w, sj9, x, 5, 0, xm, 9p, 2, 2, vza, 6n, z, 4v, h, n7, 4rd, gw, ix8, fi, e, 9ei, u6r, fq, z, 0, 9, f1, bte, 5lu, v, n, 4p, dkv, 7, 157, q, p9, qu, q, f, gq, x0p, j, qpb, 6e, m8, ayb, p, mz7, rql, 7k, 4, 9, oi, r01, 6i, 7, 1, t0g, v, 2a, a, l, fh, vb, vi, a, m9t, kt, a, ys, 3, 6mi, noh, kr, sye, ayx, k, ae, qt, bs, nt, f, ai, 9m1, 84, q, leh, f, b, h, ha, fbz, kxu, npc, y2, grv, 8ee, 3l9, mx, 0, q8a, db, w, mb, 55, q14, wa, qq, b2, k1c, l, r, 0, 8d, n0z, yp, 6h, pn1, d, u2z, 6aq, b5t, v, e, 6, 9, 8k, 4o, 5w, yd1, p, 7m0, si, s1p, u, s0, 10o, 122, t, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:38
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0