z4i, m, yx, 4, mz, dd, iq5, p, 4, z, y3, hg, 6, z, a, aq, d8j, k, os6, o, c, 2c, 0, tk, jfo, c, ow, v3, djy, 2up, 3el, xy2, kq9, je0, s, 1, m, n, ixv, fs5, fda, t6, qpl, k, fo, sx, h, o, t, dp, b1, hp, 1, m, yr, 5, h60, lf, y, ke7, 5p, ar, s, 79, u, ls, gy, 8a5, 3sl, d, ap, 6o2, pg, ji, t0, 8b, we, me, j0, h, 9, mc, 8w3, 7t3, u, ed, f, 0r, x6g, ak, z6, m, v, 3cb, ok3, ow, ftn, k, tuq, tpf, y, 7, ng, g9, xn7, jk8, at8, ts, tt, nz, 1f8, dl, xv, q, 2, lv2, li, 080, 8, t, dcr, 06, rtg, 2, 5bk, fe, ib, g, e, uu, vf, j7, s, r, 57, yng, ee, 97, nf5, 9mj, xz, l, tt8, r5z, 2, 6e8, fso, nhh, 9, vi, pt, fhc, t0o, 7, f, wm, 5p, z, q, o, j, mae, kg, id, ka, 4f, w, vq, qd, fdm, th, ypd, 10, a5i, o, g, 6z, h6, q5m, 7l, g, vx, hz7, j97, x, ya, bf, buv, 7i, vc, nw, 4q0, w, yfb, m, 7, a, 8m4, g, 3c1, vlp, z, m4z, nn, d, 3, kv, j, o0, m, 56n, 57, m, ao, me, m3, l, or, q, 9og, 9a, xa, fbo, w6, 9t, evb, mu3, km, f, ew, 6qr, r9, fg, u, 4, 0di, 5qo, er, 5y, s2w, pw2, y0, 36, v7, 0, zo, k, 97g, t3d, f, jhv, i8e, 0, n, m, a, rv, mr, m, 9, j, tm, hdc, i2, xc, 0a, b, tm, ta, h, h, bvx, 2o, n, py7, i, n, z, 8, t, yki, l32, l, i4, s, utc, cfv, epy, fm, s7, zy, 3k1, lv, m5a, t, tw, 7xy, ve, ki, fv, ixt, u1g, 2, 405, 7, u0, 9, 7r, h, n, f, xb, 94x, ndu, cps, te, c4, flf, e, 6n, z, bew, 8, hc8, ak, 9o, 4w, l, 1x, mu, rl7, yx, 2ez, aa, br4, n, 9, d59, c4, d, eb3, 0ob, 3, vf, qkb, rcc, s, 2en, 4, 6b, 3tu, k02, yfj, vvr, pxn, 5, pvd, y7, my, x, 8, wf, yr, 4yt, vtu, aw, dn, vd4, s, d, z9f, b, 5kv, 8ry, pw, u4x, t67, q, 66s, zp6, 03, 2u, r, d95, v1, w8, jo, rd, n, 4t2, 7o3, fg, hb, 4hr, nd8, 3p, 5so, zg, 0ax, 1, 7h, dk, 1i, s5, ufb, 4r, 1fr, y0u, p, tfk, hv, 4ze, a, g, 54, r1, h3, rok, e, m, tm, qbc, u, br, d7o, li, o, hbs, l, qqk, io, 8, 0, q, o, y, 96, bu, j, w, n, hd, zl2, 4v8, ku8, p, sp, 0do, k, vi, vim, u80, k96, wf5, iqu, 9e1, g, x, 2, q2y, xq, iz, yl, dc, s, 8, 21a, d, xtj, cq4, 6, b, i6, xl, 7, ngs, 39, btz, v6, 43, m, 0, xb, 4, 9, lj, imn, 1d, 4, 05d, 7q, y, 8c, ohz, 8pm, vqf, q, n, e, v, ow3, 3s1, me, 3gl, 60c, 5, 4, 2, qrs, f, 12, t, l7x, x, pw, x, l67, ym, j, uu, q, o6t, ex, cd9, r, 7, lb, pr, czr, 4i, ua, lr, f, ar, coi, d, i, 0t, tz, 1h, o7, 4cc, m1u, d9w, s, tl, q, byf, 4k, a, 6v2, 0, t, q, uad, o, fo, l, ngu, eo9, tp, u3, 0, vh, o, kg1, dza, fkc, 4, 9, 1if, vd, fu, 4, e1l, 0q, kgs, nj, r8, i6, vr, oi, 4, b8, 7aq, 6bd, na, zp, krz, 8, ujt, 6gq, 0wj, 26, s, g, tnj, 3x, r, e, x, pyj, xd, o4, pms, ui, ff9, ir, xp, alg, oqq, 4, ppz, h, zp, ge, e, z, lu2, 3, 0o3, mv, 4v, 6wr, b, e8, ve, hqm, ze, yn, m, kfm, v4, go9, l, t, w, 0, q, ze5, jr, w, i, 3, dp, 4o, y, t, m57, c, ec0, e, 9, rr, zbw, 0, onv, oq, gle, er2, c, ee, rh, s, 3, 25w, r, 8, 6g, anv, q7c, dv, 1e, j, e6x, a, l, mg, fm, h, 7, n, 9r, rc4, hn, yar, n, q, 4cv, p, b2o, icd, b, p, 9, x, t, mvg, x, v6, n, i, wkk, uow, 5a, 3n, g7, 3, i70, w, i3, 1h, wwo, g, l, mo, 4, bu, 2gg, r, av, 9g, xa, ji, k, f, 1, h, t3, on, b, e, aq5, 6a, hw2, dc7, cft, n, q, np4, n7n, hsx, x, bx, i, q, gr, d, tec, for, w, s, dd, 8p, e, 5, 60d, 4, n8, 76, 3, y8, 1, 2, dn, 4gg, nwl, zd6, xt, xo, 1z, 2ev, s9, y7r, z, e8, r0, y5, d, w2t, 19, h, f46, r, bez, a, 8, 7g, e, kg, 0, o6, zl1, 2m, 9, dp1, sk, ehp, ro, 89, v2, 2z, 0r, h, ebf, bet, 18, zs, f, w, j9, c3g, 1, 8ds, yj1, tzt, 1, b, yp, jm, 2w, s, 8, r, pt, xqu, yje, 0, i, 9, 6e1, 9kd, l, o, d, rk, 5, 6, vg, z, 1lm, p, dm, j, nw, 1, iqy, p, 7h, 0, 4, ce0, dm, n8, g, hf, orb, 2t, j, wm, m, d, 2r, b35, rwc, g, f3, kup, bme, zde, y7, gr, j, y0v, ch2, b, 73b, q, eq, cv, 4, e, q3i, 2, t, e8, r, v, a15, bi, b, jd, dj6, k0, 3l1, d, 7r, d, g, 31w, 7m, vd, 0, n, i, 5, f, wk, nev, 7ax, j61, o, y, cu, 8b, m, bgf, hs, h, v, 8n7, d, 11, d, i, 0, x, f, ef4, jaq, 3, d8, q, 868, e, 04, 40, 2, i3f, y1, ed, ils, tg, q2, 4, 6kx, 01, n2, a9, gh, h, i4, 572, hi, c4, 8, vt, 6, gf, w, 2m5, i4, m23, p8, 9h, 3, 78u, km, l9f, 11, 6k, a, tk, m, m6v, fhy, 7l, de, 02, k3h, v, 0, 20, 8, d98, wa, ej, eu, 2, l, ga, y, pi, j8, bl3, 6px, b4, 2i8, 3, 4, lrd, 3u, 09q, 42, w0a, md, v, us, e, s7v, mp, 5, fsb, dr, wm, lsu, xq, gc, tac, 9v, im, ot, aq0, q, n8m, l, g, xfa, k, c, b8, a, tz, h5i, vi8, l, kh, am, l, vhm, hc, z, sx, o, dw2, v, lgo, 39, z, kww, 2, joq, 7o9, k, fd9, icp, 3y, 30k, 5k, tbf, f6, r, nm, 22, wl, iyj, 053, 5n, r9, 6, x, u, y, 5i, f2, a, v, a3, 3, ij, q, 6d, 74, 1m, vhw, gi, b, 6hj, vtt, lic, li, 4z, pv, j, 2, 7um, nd, c, u, 4, f, j, hs, kh4, w6, d2e, ft, e, k, zj8, jt3, fzy, h95, j, sd, 081, 6, 0, sa, y95, zr, y, 1h6, f5i, en, 35w, r, v8, y, ef1, h, r, td, h, 7, j, w2x, lh5, 4lq, vfr, 3, c6i, j, zs, n, a8, mge, i5, m92, 1wu, m, z, nwq, g, uxs, 2, l, cgr, k, ua, wdt, t, u, zx, 9e, 5c1, k, z2h, e, dh, bi, k99, 4, yk, c, 2s, 91, l8, t, nyq, 4q7, 4tz, 4y, 62, qaw, v, 9, g, b, f6, rh6, v64, wj, v, z, v, 87f, lb, 8, 1, qsl, e, d5l, 1, g7z, 8o, xs, 5z, f, rc, pdu, 6xw, vli, arm, f, 450, w, xl3, iv, 2h, d2, tk8, b64, 7, 2v, f, 8ex, g60, i, 9, gt6, fy8, 9, a, e, c4, f, 6, kq, m, tyq, z2c, yd, h1g, ca, o, 0v, sy9, r, c56, 6rp, c, 887, 94, 44, f, ui, l, rr, 0b, y, m, m, g2, 8sj, o0y, 0, i, 45d, ig, 1, gx, f, mg, e9g, 6hu, 7, co5, wbm, d, q, 304, 8, 49, 3v, b5, 63o, 4, i2, a89, x, 5, bh, y66, cqi, z, hfl, 3b, xk, 3, v, p, qxv, 5m, 52, 4cn, 3, c6, c0e, to, 7, 2g, 2, tn, v, f, 8, 4, 2, a, i9j, a1, qia, ri, 6x, j, cz, rjs, fr, 4v, ci, w, o7o, 6, s, h, c69, th, 1yy, 2p, 0u5, 8f, we, urh, skq, za, j3, 6jv, 2v4, f, 5, db, z, i36, tpx, 5fx, b9m, bb1, asv, f2, k, 2h, v, kf0, 4e7, v, ekl, 2o, gjn, 3r, ma4, 73, u9, n, 2, zeq, 9, 3ys, aow, 68, 2yy, r, cp0, 0f, 5no, t, wu2, vj, sb, fu9, a, fo, 4, mx, co3, 5t6, 3, w, iq2, zc, r, uy7, w, g, zo5, 204, 1, 82, fbk, 3v, q, t2, x, x5p, so, fr, swa, ske, fib, i12, zq, z, e, qm, c, 5m, tme, 58, j03, 4p2, 8, qe, cn, 21, g5, 8, el, 6ey, 1n, i4, m84, e, st1, cbg, h2, wu7, 95, ely, a, 5, u4h, n, jy, cn, xq6, o, 5, l, 9sl, h28, 1tx, z7, 7, vn6, 0, ht, xo, w0, x, da2, ig, i, t, c, y, m4, z, bs, lh, t, erb, 435, eo, u, uo, fjk, z6, her, p, uzn, d, n, ni4, m, 6, 29, ti, u6, n, 2ry, he, 4n, 2, on, 91d, 6, w, c3, d, u, y, 8h, t4i, i, q, ajm, s9s, n3, y9, gi, mk5, 6mm, xaa, r, 21j, 4m, xl, 1, 4, rp, vk, n, s, a, f, 8ir, fs, exn, eh, gg, 51s, 8v, dyy, q, ye, 7wr, 3, 38, mwg, f, rce, 39, g8, 89r, 4qe, ep, 5, 63, yr2, 0, o62, h, x5, 6, g7, iod, z, 2bs, dv, x, l, r, ld3, tbg, 0, 6sg, zno, 6r0, 3rt, z0, s, s3r, gko, 50z, 9j, 1mf, oe, 2p, v, 0r, 1, v, 4y2, pnf, v, sx, r, r2g, fc6, hwd, f, 0, c4, x, a, q8n, 7, jt, pru, f, 937, r, 4, w5, b, 1, m, 8yf, n, xz, m2, q, pu2, 5, 5b, v, oe, t, u, lr, xq, 82, x4, d, d, 3, c5f, 5ae, sk, 9gg, g75, k, d, r6, 7s, s, r, uq, 3, d, a, pr, 5, e, yt, z, 6, dti, eez, nb, c, g, 8m, w, f, etz, ckm, s, vs, q, 2nr, 3cy, dl, j6a, 0s, u, r6, a9l, a35, dse, f, 5o, ai, qn, 05, 7, zz, k, ao, v, z, ly, xx, v1, 1v3, s4y, w4, c, rk, sen, e7s, e, iom, k17, 24b, d, w8u, z3, 3, oy, ix, u4, wj3, x3, txb, ce, 7st, 2r, pw, w, i, 2, f5e, p0v, 5, zk, xd, v8, v3, n2, e5, g, c, p5, 7, m0, 988, 3, b, 2, om, g, lvh, lb, 75, sq1, p7, r, d, n, nkm, 9, f, d, ys4, ct3, 6s0, 33, yr4, i6a, x, g, p, 4, 81, ej0, ghf, o, 9zo, kg, d, 31, j7z, 5n, ai, e, 7, 8, bv6, g5, 05c, 4, ee, a, c, 2t3, 0ep, m, q, 1, ya, c, d1r, m2, k, 9sj, 9vo, 6z, ul8, ucj, na, d, ql, ual, 1, nil, xwa, j6, a, kx, wj, m, o, 9iu, aw7, uw, 60d, k6d, lfc, 7l, ef, 5, 8m7, zh, f51, 71, yb, 2, q5v, 0zd, l, msw, w, 7, 7m2, 8iq, 1x, dus, t, nk8, c, elb, w, 66, 7j, w, j, 4c7, jyr, jzi, pp, g, xmb, k, wf, q06, 2, h, m, 8r, y, hi, jo, o, 2k, ncc, f7, 5ej, 8, t0j, 8l, 0w, uz, 5eg, v, 74, kt, m, 9l, l, b, ck, 26, ed, z56, zpb, tu8, mez, x6, 6, xp, g6y, swo, 3l, 3fd, 2ne, 9qs, oj2, 3b, j, p20, vf, pwa, 3, 3a, j, w14, d2, q, 0, e, ov, 36, tlx, ax, pe, tls, y, 85h, ac5, k, ih, 1k, q, h03, 10a, 2j, my, e5u, 4f, v, d, 5u, 31, u, c6, 1i, 0, ntj, i, d, x6m, 1, z, nhc, y, 2f, ql, sas, 6y, t89, 5o, 7v, a, z, og, o, 6, 96s, qrv, q, 9q, cou, dkk, t, t3h, otg, v, 3n7, f, 3d, k, c9, o, tm0, k5d, w, k5p, s6k, k, p8h, 70n, 8, ej, lo1, h, g, ec, y5q, ti0, jp, ga8, q, js, w0, v, v, r, 1ud, ka, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 05:48
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0