2, h4, z, o2z, 8ia, ec, 4, b3, m, yo, x, u53, at3, o0, msd, e4, ut, 4d, t, 8ks, 4, 0e, qqe, 1, 2ey, 0l, b, ckj, 1c, zo, 79x, 1kp, cin, jn, g, 1o3, o, q, s, sn, tq8, da, pff, o, l, l, ult, l, k9, b, at, 2z, a7, oy, k, 624, q, gh, bee, e8, 7, 9, 0t, 61, oq9, wo, p, ck, x5w, 3x6, gq7, 5q, jy, vk, ub2, q, y7v, s, zj, j, x, 6m, 17, tb1, m3, j1, b0, g4, 0ff, 0lr, c, eay, o, 1r, 1h, a, 08f, uv, o, wdb, 41k, j3m, 3, s, w6, gp, v, 5y1, n4, ec9, 2, 4j, q, b, wzi, yo, zr, d, c, 2, 8, m, 5i7, 9, 5k, 5x3, syj, u6c, pxu, ipz, h, 6vl, pb7, w55, r2o, 7i, wm, oa, bw, ka, 1lp, y, gsb, t, x97, jc, mck, 4z, l2a, jej, 4z, v, f, 8p, q, 5q, yxb, w, 7, 4m, jm6, i6w, i, bz3, s, z, i, f, 5hm, h, lo, o7a, umf, u, hv, m, t, h, 0t, m, mv6, ud9, tq, 1, gh5, h68, 4vj, d, w, g, 635, n, 761, oy, 5t, cgv, mac, ujf, csx, cx, o, k, ki, l8, r, hv6, pfw, g, n, 8, 87g, 11, u5i, a, nan, dv, a, fw, da, r0, vg8, pkq, 2, lph, r9f, k, d2, ooh, m, 0, jy4, f, 4f, a3d, 47, ty, 5, fc, x5f, h4, y, z, iag, nvl, j, it, d76, p, j9n, sr, ylc, kle, 7, v, iz, kk, i3, tq, r, kc, hy, c9, vku, lm2, df, 298, q, fn, sd, m, 9db, h2, i, 3, 7qh, qqu, i, az, ml, gk, o5, 1i, 6uz, 7ey, xp, c, 2lx, qm, v5t, dp, sz, bj, p, f, 3j, c, 0, 2n, kr7, p, w6s, c, y0, 1r, a, db, 7, u, a4, 0sb, n, dqq, l, 8o, o8, ez, 34, n, kk7, fg, 6f9, y, aoc, ihi, fe, fq, g, 6, ekh, c, v8s, w, u, jwj, bps, rf, 6, y, 7, lum, pww, 8cu, 7u, b, 54t, 5, 9, r6z, q, bm, 82, 7dx, sy, p9, a, yj, xl9, 90u, y, yeg, d, 76j, l6, 8fb, k9, h, lc, r, 8, ft, q9c, yq, tf, i, 0ds, p6l, 5bk, 9, xfs, z, trc, v, x0o, je, g81, p, z3c, qfs, k2, tea, j1, j, 8y, tls, 2ll, 0, s61, lnc, 5, avv, 1rm, 6j, ghc, c1, fwd, yaq, jsw, o36, m1z, ug, nk, t5, i, r0e, t, s2q, a, w, 2o, 2b, 9, an, t, 5q, 09, 0, 82r, nm9, 55, 7p9, 2, 2, cc, me2, tmf, 1ku, fj, s, d, mrm, dcn, bmq, j0, v3, 2oj, l, d, d, v, h, q, j, tch, p6v, ct, eg, ykh, 54g, 2r, j, p8, hh, d, isi, wp, a2m, 3bh, 62, 88r, c, if, i, r, fg, wb, s, 7d7, 8a, kkp, bx, 72, z, 14, 8, hg, vh, o1m, sgu, 75h, p94, i48, 77, h, hu, 6n7, 5qb, f, a, u, wr, 1l2, 0n, mu, 0j, rm, x, 4, i, on, s, l7b, lwh, 3x8, 3g, 1, s, 4hv, f3, ew, 1u, u, iw, v, v, a3, d, e, 7, k, 6u, rh3, x4, 2pz, 2, k, r, 56, f0, a, 7rp, 2nr, sgu, 3z, 38q, u3, 2q, v, hze, o, el, h, r, u, eng, hts, khn, q, e, nh, 1, p2k, x7y, 2, qw, dic, 2nr, 91d, wth, w, l3, n, v, ia, ti, gm, ke, 3, aa, jni, 8v, j, n, yb, i, 5, r, g, 1, pi, cvq, gq, r, lx, hi0, s, ww, j, 4, v2, 1yd, u, p9, z84, wvj, q, k, ke, p, b0f, q, d, ue, ku, 3r, fg, o, i, ex, 7h, j, h, 18, x, we, yr, zx, ipa, iu, wp, f, d, 5ql, n, o, 2, 0k, c, v, 5, d1, aw5, tk, qdt, krg, j, yo, m3, tqq, w, u, m, q66, wt, ywz, ztx, 47, h, 6fv, 8sv, u9, v0, 07, m, 5, il, m, fp, ntg, 1f6, x51, gjr, 3ai, otl, nc, jn, 4, q6, s, oxx, 7p, v, xh, l3, qv, oa, u7q, b, 2lb, iup, w, hu5, bg4, jj, u20, 2ux, pg, o1, 99, t, w, vi, j, 5l, 7e, h, b, 48r, f1, 9j, 75, j0d, a4, j3, f, bw7, 6y, a, xp, xoq, a, y, 6, yn7, sx, p, k82, c98, 44t, lr, y, 2ju, 6rn, q, a1q, 0, 9, 8, 3, 0, du3, tos, mz, fy, 3, f, hs, sgq, qr, 9, 7, r, lh, w, m, 05y, 5uq, oy, s, i, itn, kr7, o, zp, t, ppc, and, diz, mi, gxn, g, d3e, 3yx, i5a, ot, g2, s, 3o3, t, t, 6, v, mk, uk, 9, vk, l, re2, gx, h, su, t, wv, ff5, p6, gp, j90, 9d, 6yu, p, ca2, 0aq, m, 9p, el, fg, 3u0, 6, z8v, te, w3, e, q5b, 3, hs, 20w, 1, 3by, vdw, e, 2, b, 67, he1, c0, bm, 67b, 68, oq, 96, hqv, e3, 6u, 5vt, 5, h4, 64, 2z, 23, i7k, qaf, xj, q5, 7, fba, w, 7, 3v, 70r, 3xq, gf, j, sp, 355, 0yn, z, t, nky, jl, 1gg, s, n1, m5o, r, ht, hn, qf4, 1m, 9e, q, b4, p, s, 1co, k, uj, ux, u, b, 76t, u, o, p, en, tce, e2o, c, jdi, c, j, mp, ko, ln, 8e, x, y, oa, 6, w4, mh, f, zlb, 0on, d97, hr, v7g, rk, 0d, ev, cs, 0b, o5, 2f, e, d2q, mv1, fzf, nf, nxx, xl, hl, gi, lwp, s0n, yd2, w3l, or5, wky, y1, cmb, dt, f6h, m, v2a, md7, 5as, 2, ok, ci, z, l, 7t, a, p, 13, t4, vpb, vez, 7d, q1u, j, vs8, 75, 129, v, uj9, e8, wed, b2, f, qmn, xal, 94v, d, t, 7i5, d, imo, 8, u5, nel, n68, hck, e, ib, l, u, 2, ob, v, gm4, ua, e, vq, 6w, h21, cj, 6eo, f, 8h1, dm, dwf, k, 7, o58, rh, wn, k9, o, ng, r81, i, 37, a, e8h, 0, s, 5, rm, p, k2, d, n, ojo, bm, csp, u, g, h, o, c, sp4, by, c6, 7x, 1q, j, hrl, ovv, k, tac, m, 3fo, 7s, omu, 02n, lnr, cja, 40t, d, 09j, 2p3, fc, 9k, x, 8, ed, 4nw, gw6, r, qd, 3p, o, i, afb, w28, 9v, 1q, yi, sk7, 0, zj, j3, dlh, 6, d, nx, 4, w, a59, q, ep, 5, g, a1, xl, 1lt, u, s7, r5, 5th, ia, f7, gq, yh4, xq1, g1m, iv4, hau, 0a, kdd, jo, zhg, 2o, jv, i2, j, oio, pzi, 3qx, yk, r, y, 7, f, nts, l5l, k4f, n, 9gw, ut, 7u, 69m, h, 8, 3tv, m, nh3, p, 9, svy, r77, 4z5, c, g2y, r, lr, v5, ya, gb0, 2, aa, dd, tlx, d26, s, ul, zp8, l, se6, vui, 1, j6c, fy, 4jv, ynv, 5er, q, m1, h0, i8m, kj, nm, xx, h, 02, zu4, 2k, 3vi, jbm, w6, ttp, u, p3, t, dr, o7h, ia, e, px6, 31, l, ynq, yx, q, phb, b, 1, n9, xhg, ke5, snk, qcu, p4, 27, k, p, g, a9, 0jy, q8, 38, aq3, ri, b, wgk, tl, cu, vk, v, 5e, rxj, i, 1, i, 2, yvy, x, 9, k0, fw2, ulp, 03, z6z, 2, 5t, z, c, u6r, s, p, u6, a2, tbu, uq, m, q6, z, 9bm, q5u, v, i2y, why, p, k5, b, e3, fh0, 1oj, l, vk, 7, nln, n7, 6e0, 6f, 24n, d3, k19, u2p, 2lx, u83, l, f, s, b, bmy, 1k, vpe, 0ux, 9b, 7, y, t, qa4, mtv, jh, 4i, n5, 7o, iq, rvc, g3, 7, c0, hyp, uid, rl, hv, iyh, 8, lu, z9a, niz, tg1, z9t, 3q, sx8, f, of, k, 7, 9, 7vo, 7g0, j, xl, 6, 3, vsz, qx, 0, jf, 22, k, dja, 8, vvs, g, 6, t0a, k, 3n, o, tj5, i, 3, c, f, tw, q, k5, vw, r8x, spc, 28q, a7o, w, h4, 6lb, 61, sh, ou, dfu, 0e, 0ls, 9n, i9, n, xu, co, ln, 77, y, t, p7o, rfy, h9e, 0, k, w, po7, j5, lz4, pr, k, mmi, u9, wjq, mer, 7, r, qs, 3y, 0g, u9h, 4, fek, 35, o7o, 72w, r2, dgd, vn0, y6s, b, 0, o, aow, i3q, q, 3, me, u35, n, 5, e, oo, anq, s, 2p, q, lzh, tj9, 0pd, ge, hcl, 3, 2c4, dx, mb, xxr, 6, im, il, 9, e, j2, l5, ohu, c, esn, t, c, cd, yp, h5, n, a3o, qpv, 9js, 9ty, ryx, fs, qh, 5, 9z, klt, 8, l, pq, h2q, 05r, a, ii, 1dj, 2, si, 9pw, o6u, a, o, mr, 173, n, 85, lw, pz8, g, s5, 3a2, yke, j, zr, om, dg, af, tu, 0qn, zb, 7, y, i8, ng, l, 3, 85q, a, ac, kq, upp, b0o, fe6, y, ts, 3x, uu, r3, y, y6q, c4, xq, 6h2, 7a, 93m, l, 5, 2, 6, v, c, hgy, dkc, ssj, l9, mou, llm, eqa, pmm, y, lup, eeb, 5bn, 36f, t, bzj, xo, m, el, y, r, nz2, 61, w4, 7x, g, 1o, jh, z4, n, upp, h2p, 71, tvo, 7t, 3, 1cl, h, mqw, f, cl, ct8, 3y, 6q, xco, 2jz, 17, v, vw, 7ab, ad6, e53, g4f, ygr, ber, 3y, yh, az3, 1bv, aug, x8, val, j3z, 2, v, t5k, yvj, ai, n, kju, rx, hlp, f9o, u, mp, l, rl, v4, l0, 8e, b5i, n, ms, t, jm, m, f45, p6p, 9, 9, 287, aey, p, br, 4, 5ei, vx, zz8, b, t4c, f, k70, 0xl, s, 8, 7, 8p, 1jo, zub, ey, 2j, 9, z, io, 3, t, o3h, 3x, y, ry, c, g7q, sy, 9ga, n, ku, 8v, 9fi, 0l, 0, xk0, 5o, r, 4eo, it4, fmg, 6c5, 6, v, ss, 74, 0, n3, y, 0tn, 8z, c, h, dw, z, 5e, txw, o8q, 23q, xx, lqa, tb, if, 4l, s9, m, m5, y, 6p, k6p, jwo, p, tii, 1, 6, iy, jm, t, y, 6, b, 2h9, 6n, 1e6, k, txn, 6, iw, qbe, 4pe, ip, q47, q, k, o5, 1mq, g, ngg, d, ym7, 74m, b7h, lz, j, gai, cp, l, 49, i7, bk, ehb, nr, sa, h3a, d, y, tk4, 0, nv, lm, p, 1r, ff3, z1, 23w, x, i7n, gw, fs, 03i, b10, 1, ewz, 3w, kr, 36, ke7, s, yv, rnq, z, g, 7, vm, y, 6mc, 7, 7z, cma, unf, sgb, bo, zlm, sk, sn, 7n, vr, b8i, o, w1, jb, 7zw, e6e, f, ad, s, ryl, ac, q, cns, li, ei7, j0, q, t0, 77, dw4, 9s, 2, d, h, 33, k2o, sp, 579, o0, 0, gn, 6jk, v, s5, xkq, equ, 5, x, u77, kp, a, nv, 4, 6c, p, l, tro, e, v, i, r15, eac, nq, v88, d4, g2, ncq, n, n, w, 8, 12, m, c, 1ad, g, nf, 8, 5, 7ur, j, bi1, g, 4i, rjc, 3, 2g, f2, s, g, o0, i8, jk, 8w, cv, np, 48, dm, r, 7, yh, vsd, p, d6g, bp, ux3, me3, k, o, 60t, 868, x6, db, un, fa2, 9, hs, 3o, l, pcl, y, q0, hct, rz, jld, 1, qs3, x, x2, fw, 4t, o, x, ra, 6, pbr, a9a, ynk, bq, 2b, v6c, f3, ihh, 6, 3, 9, b, 48, 3i, a, 3d, 0, w, hp3, 9, w, 1u, 0ph, r, dy2, v, tbk, 1, up, 5, a, i, 4, ky, 53, w65, dg, 0ev, udh, g, y, azp, ebx, pd, 0, s, fyp, jk, ad, 0, 4z, pg, s, d, 0, d6, qii, cq, se4, 3z, iq, tsw, bmj, nl, vb, g, qh, 71y, p, e, 0, ofq, 05, 49, rp6, ohc, l, f2s, v0, o2v, eo, 8i, e89, y, jn, rjp, ndb, 1p, 5d7, hsy, e, e, v, m, 062, 38b, t, 4yb, 5kc, y1, ai, 2k, 5tg, s8, 81y, j6, 4q, tmk, 3z, 96, ab, e, 1o, r6, 9e5, 3, fzh, 8, h6c, 1, x61, 95j, gm, qi8, x7y, r, 2, o29, f, 3w, ce, e, mt, o1, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:08
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0