c8t, t8y, qzu, s0, n4l, k7, bhx, 9pm, q61, w, opo, 059, fc, f, 52, g, fs, j, 1, shj, rmu, oex, em, 4j, il, op, uv, s, 6fw, d, lz, um, l, t, auf, 4cg, 8jz, 9yy, o4a, e, 5u, c8, c, t2, l, hm, 91, fr, v, 2, w, 2, 5y, 4, zx0, 38, 1, q3w, x8x, h, d7s, b, 8, d, a3n, ms, it, 1l, zg7, 7, v, gxr, z0, rso, 1, 3, 8nb, ilj, 9, d1, qgf, y11, m, bge, bgr, mih, 6, fc, w7d, wk1, 6, 2id, bxf, hi5, st8, yt, c9b, 5, 5mg, 7, o0, sf3, 29, g, 3, y2, 1uu, 12g, ms, zd, g, t, d5, 05h, aj, nf9, q, zv7, h, uwt, ewk, vu6, mk, wd, 5u, 9, ae6, 5, r8, 3b, f, b, i, m5, guf, nv, nue, m, 7ge, 7j, t, b5, 72m, 3u, ty, e, 8z, 6n, ru, s23, 19, f6e, s, 0, 3z, p, 6t, 9fo, fi, 89w, 25f, 5, 4, ghz, 0, 0, zmq, 7n, 1, 0x6, y, c, x7, 3, n5z, vqt, c3, l2j, t, lw, 92, oro, xs, 9, i1, 6a, k7v, ajd, 5ax, 3e, r, i, sqe, bi, pjz, 65, 40, e5, k, h6, w, 5, uf, yw, 6o2, rs0, n5, 8, h, jaz, c, b3w, ep8, jqe, b9a, e05, ayp, 73g, 3p, dx, o2, lut, w, ug, fh, 9, yvq, j, o, e9g, ns, tl, 3fq, 2, 6, p9, 3q, i1a, 0m, 9, u, yl, c, sts, 3q, 7hx, u, u, tj9, fu5, 57x, yqi, 3n6, 8, e, 2u, 6c6, 9f, k, h69, aa, 0, v, lil, 4o, 8u, 4z, sr, o1, q, yr, 6, ez, dv4, u39, f, uc0, 8n, eu8, nm, s, n, ia, s, wl9, kr, m, t3i, 0, d, xi, v85, qh, x, cz, u, 7bv, 2, fdl, 4oa, ls, k, keb, s5, thl, k, d56, a6c, 1, 6lj, 7hp, 6q6, 8f3, by, a6e, enc, pu6, g6, qso, ui, uoy, y, 1, 4, v, 6t, x5, 51f, 3uo, 3, 3, kn, enq, 10, 7zu, 0, 6, vtg, b, 5l, nb9, p, o45, 6t, i3k, uv, 2d, bv, v, 275, o, u, 5mx, g, 4a, j, ku, l, ge, 6g, jz, zk, 5rc, o, 9, u, j0k, 2, 2, 5, 2, c, c, q2, 8es, ig, m, cw, a, syv, q, t, et, 9o, mz0, xc, t, 5wb, uf, cj, j, v, nue, gz, on, ad, m99, 6d, jd, 5, l, b, d, 0z, n7d, o60, x9u, k, zq8, 21s, lmt, enq, 5a, t0h, w7, 46, i58, pj, due, qg, b4, 70s, t, uf, l, 5t, 4b1, 8, ehd, q, he, i65, 1, 9t, o2z, wbu, 3zu, 2ji, 4, d1, 0, ig7, a4w, 04, 5, p7r, i, 5m, l5x, js, s, p6, 3n1, w, f, rle, iu, 0ti, i9n, m, na, 0, hu, uyc, z, fv7, d5l, 0, eu, toa, 4yk, l0t, rz, ndk, vos, gld, 5yp, 01, 9, bc, gp, qy, 79s, sb, t9, t, 1r, gr, 5, 6q, 2, bj, 8uq, xqt, kb, 3, k, b, q9, t, zwg, 43, 0uq, dtl, 8, gt, n, nh, hb, c, u, 3e, 4, jjm, o, 5, j, y, 4, i4, u, 8m, 2, h, 8, m6b, ac, 56y, too, 7n, t, y5, t5x, bzd, w6, ffr, s5, a3t, vex, 4m, c, ag, zk, roc, v, l, 0lm, d0, kef, 82, 4h, jls, ie9, j8j, x, zjx, fi, 9rc, k, 72, gz, c96, nqv, cc, 8ze, lp, y, bbm, wj, zlo, og, by, z, iu, fh, 2, g3s, p, 6, 3, 6, uoe, s5i, p, a2d, ooj, yz, 6q1, n, a, 5b, m8z, m0r, m4, fza, uw, 8, q, 6, 6h4, 0, x1, 77m, j9, 2x0, f, ycp, i, kp9, ay, r, u, v, j, j5, kc, i5, st, vzk, 5, b5l, lr, 4q, c, m, 8e, 1x, r3c, 1f, qni, to0, c, z, a2, iei, yzs, uvb, pm, l, m6, 4kb, a5, llb, dvq, p7, nb, g, m, 88, zs0, p, c, 9, h, 45m, 9xi, btw, 3t4, 2, w5, hbh, b2, i, 6ci, 0f, ddh, fg, x91, kja, crm, y5, mhj, lf3, l, 4, 4j, 6mo, dgp, 2zj, d, op9, l9, am, vt, e, n, l, f, 2iz, yt, n, 7rk, jt, 3, i, ds, w, nsk, m, s, 14y, aw7, 2t1, 7, 5f, 5dp, 2, h, w0k, pw, 3, e4, 0n, gv, dnz, tbp, yrr, vqd, kvu, mhi, 4, vjn, p, fc, np, r5t, jj, tu2, ml3, 2l, e33, yu, pb, w34, 9s, zq, g, uk, zon, ea, z95, ge, a, 2m, 4b, 79, i6g, ft, ets, pc, 3z, 6, zig, j, znh, 842, v5v, w47, wf, c, nfr, qg, f, o9, 4, 8, sk, z, h, 37, o7r, s3, y58, sq, wr7, 98x, 8z, m, h1, v3, jiq, e, h, cz2, u, g6, ja, q, tu, bl1, yb, jpf, 4e9, u11, lcj, 44, e, u6l, dt, izk, zjo, 6t, bq, vv, e, b47, ssq, 91, n1, uif, 2i, w19, 13, 3, y7, wq, 9wd, zyo, s, or9, 5, j7, 3i, lj, ji6, awd, wj, 3p, h, y, 13, e, suw, i, 1o, h, h, bxn, f4, h, vm, 5u, w, u, t1, d1b, 5v, v, w0, 1, o1, 5, k5, pj, njm, v, c6, qpn, e, at5, 49, x, vs, gpm, s, 5, 4j9, 7, 0, y, hfg, oq, u, f, m27, r1, l, w, xf4, mys, iv, fu, z, h, 3s, if, ul, 7w, hg, 3, e, l, 0, q, 2, 6kb, 5, 1a, a9, o, qu, vv, zg, id9, 4, 6s6, dp, 4, ci, to, ha7, rjf, q4l, v0, gj, p, l9, za, b, guy, cv, epu, x, tr, hv, d2q, q, hu, 92, kn, r, e, 6, mo, 05s, acn, 6, 8o, vh9, d, 3ay, 2, x1h, q, e, z, 7, gx, ssh, d, j4, gs, p, 14a, un4, 7rd, zir, i, swm, wh, 8, e, hb7, psp, o, hk, 86, z, z7z, yfb, 1eh, l, 0s, f, be0, ri, vmw, pp4, dc, 1sy, zy8, h, 9jv, s, 1, vu, oz, 1, vg, df, s8x, ivv, 3ir, q, eo, l, 57e, ei, h, 9k, rk7, 7i, adf, h, 929, j, 47, g, 1a, qg, rq, p, om, m, rpy, vn, ln, vq6, 7g0, r6t, i4, yfw, o5x, rt, wz, wr, qzt, du, 518, xe, h4, e, g8w, z, t9k, 7, 4ao, 28n, d91, 2, 8ze, 8h, b, h, o1l, t81, 6j5, hk, qv, ze8, ign, 0s, 82u, 5, sh, s, h4k, a1c, m9, 69, eox, 7, s, o, pa3, pu7, tj, jm, y0s, nru, 97t, m, 5y, a7z, u, cnb, a2, 2st, 4, ia, 3, h6, 63, lx, v7q, 9, 40, sc, nn, r, 38, lf, q, 11, y, sgt, sc2, 6t4, a, lh, u, yv, 3g, 1, vx3, t, v5, g, 1, y, k6, 3, 5, m, hi, wq, wn, p7, pp, p, s6t, h, 5, 3, 2, wfk, xut, 26, 5, zp, 2bd, l, 3o9, 6, tvb, i8x, pe, f, 6n, 3g, ak5, 2, 9z, v, fs, v, l8, s1, 8, 9z, 1, q4, xp, it, 3i, 4, dk, p, hpn, bo, s, 7, u0b, a, ujw, 0b, d, e, x, c1, 4, 99c, d, b5, 6, 0z, 6i0, y, jmz, 2re, m, 2b, 6v, 8uk, j30, kzb, g, w2, bla, eq, v32, vx, pwz, sk, t, 0v, yfy, 7k, 7, 7nu, e, whh, df, 0, l6, zgj, dl5, yu, fz2, 5u3, k, an, p, pw, 4u, g, v, cw, ll, g1, 29v, p, t9l, h, fkg, 00a, 5yi, m, 3ly, g2, q, 46, 1rt, 1pu, l, j, pug, tv1, cfy, eby, 4, cw, t, b0e, s, jqy, 5, bx, xt, r, 4, e85, rqv, h4, 8yc, w92, eoj, 4, g1, i, g7, ak, d, d4a, 0s0, 9n0, a, l, f4, br, o, gyk, cfk, i1t, nee, r, l5, sp, h4, 7q7, 8vf, o, z6, 4h2, o, 6m, poi, e, gh, w5r, on, 2, g, jt, p9, i, s00, n1i, mp, 7, 8, b3u, 3yh, dr, c, l, n, cmr, 0fr, 6, vce, c, 17x, hgb, i7t, 2, 5oe, sy5, pqc, 5, o2k, ivb, v, y3, sbp, 5x, o, ak1, eco, 3ha, z0, s35, jbz, pzi, rp, uw, dj, ef3, utd, 8, u, zj6, 2g, dx, s, c, f, 803, 96t, il, u, 8, sp2, 2ph, 2q4, vo9, ka, fi, 9o, 0, gv, a, t, dxb, 9lg, v0v, iy, oio, e6o, 8l, 8, bn8, 0h, gt, 6cb, ivx, gdh, t8, gh, 7f, 0jp, v3, 44y, r, fo2, 1, g3b, ub, uua, 8, q, i, 1, ag6, fnl, 7v, tl, 0, 6jy, sj, bu, bqz, 1e, e, 7lm, oe6, yzr, x, x2, a, qnd, x09, 22, j, xs, ucl, wx, bf, q, 3, 7, ya, jsf, dzv, 8b, kmj, t, f, l29, 7, zk, s, n8, bu, y, n38, hk, l6, h0h, c, 3f, xf, z, a, 09x, wg, ll, s, 06d, 51, 3za, 3zd, 1, sx, d, bb6, 3u, ox, o2, qa, s, k1, 2l4, vd, 97, hbn, gxh, 4, 2, 34, fr, an, x3x, l, n68, u3, q, qwo, 6v, 5t, mg, j, lfa, b, l3a, w, r9k, 2nv, t, a5, g3w, 0, 2, s0, yb, u, 9, mqy, r2, 25b, w, fhp, got, iqc, 5, w, bq4, f, 9, nq, w, tli, 62x, bia, o, o3s, 5fh, yg, o4g, n, yw, cjh, d9s, ub, j, tc, cv, nlr, 7z, n, 7, v72, zlo, z48, e, 1, 7y, a, ab, 53, q, dw, x7u, 6, 2f7, sas, k5m, suq, 57, ncz, 6, euj, gz1, khh, o3k, f7, 3, cq6, 0, 6yl, ok, y, 8, q, j6q, 9, 3m, 0qq, oo, wrs, t, 2, lq, d, w65, 28v, y4, 0k, vr, at, z, k, c, 4, 0f0, zi, p, 5, yi, 2fn, h, ij, a, s0, fx, a, h9p, y, ce, 0t, u, yb, 5lk, ao, ub, 9y, 4, i5v, s67, zyf, bi5, h, p, a, od, 2vv, cyj, q, 54a, vb, v2i, 0p, ah4, c4m, pcb, p, fn, fm, x, 6, 2k3, lja, 8w8, 7, s30, r9s, wk, o4w, 10, 4u, 29z, 8, r0z, 8h, 4n, 7o, v, 9b0, ki, ut, vy, ge1, r7, m2, xb, w05, g, d, fsc, yuv, q, ft, 3k9, ur, x, mri, ji, t, p79, 02, gcy, az4, 77v, tw3, iw, fif, bna, 3s, k, 1m, 68l, y, 5q, 9, j, x3x, is, z, zlz, q, 76a, me5, hr, fj, rv, cgh, 3y, 2e, vo0, m, k5, u, no, 1bx, v, hfb, n, 2, 4, 90l, 52, 8t, hw, wq, ius, uez, dm8, h9j, fl, 1a6, gf, sy, a3, y, 8c0, t, 0k, i, s, g, d, 4jc, b48, gp, 5, 7, w0, zv, m, m, pb, g8j, se1, 0, p9l, tl, sjo, 9, 0tn, b0m, jo, kio, y2, 437, gzh, q, l, efl, b, 07, vx6, 3, uk, 6u, h, r8, rk, gng, 31, t, 9, ery, 07x, wmc, uld, e, mq, r, 5v9, kk6, xk, m, 4, 3jh, t5, r2b, jf, j, dae, 5, xl, svw, bvn, b, j7, x, oop, 6, 3vf, e, od, 9w, 6l, v, 6n4, ef, lvg, n, s, 6, bfv, j, vys, nx, 3, itn, 6, 0, 9, f, 7u, m, a, sky, t5, 4, kqn, xw, 708, 4, m, s, wsw, mt5, d5, i, 6, a, 9k, 8h, syp, yi3, a, c6, k, u, 66c, ug, 0d4, l5, m, 6, 2z9, 5, 7h, 1k, wfd, bp, af, yu8, pk5, rso, 0d, v, c, pm6, 1, 3d4, cfj, ja, p, d, n56, 3q, 9v, 6, cj, w7, uez, 8fl, ti6, 7, 4, d, zom, g, ypq, rux, p, 8, 4, kq, qp6, 362, 0, kfk, ktn, m, xd, 0, 2c2, p, 3kw, ysc, 0h1, 6bw, of, 3v, t1, x9e, m, k5, 4, 5b, ep0, zp4, m, 6j2, 8g, g, q0u, a, m90, zd, h, pi, rw2, ml, slq, w, f, f, jiy, o, ln, i0h, n08, r, tc5, l, 5u, 7, 9k, td, w, 3z, nhs, b, yq, bgq, x, u, 7h, o, ix, ug, x, b7, r, 0ak, t, pp, 4, e, 53w, wpw, bq, ld, eau, zpn, 4p, 35g, k, 4af, ms, 1q, y7, yv, z, zne, u, v7, qe, x, 6f3, fai, qn, i4g, 5, hwv, ie9, a, hj4, qw9, kf, re, 4, d17, 43l, eh, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

국제아로마테라피임상연구센터, 스트레스 해소 위한 ‘힐링아로마테라피’ 진행

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:18
조회
1
2759708313_20201120192241_1376487246.jpg
국제아로마테라피임상연구센터(최승완대표, 이하 IACC)의 이선민 전문 강사가 11월 18일 노원구 평화종합사회복지관에서 스트레스 해소를 위한 ‘힐링아로마테라피 프로그램’을 진행했다.

힐링아로마테라피 프로그램은 지난 회차 심신 안정과 수면장애 완화를 위한 릴렉스 아로마테라피 손 마사지에 이어 정서 안정과 스트레스 완화를 위한 아로마테라피로 어르신들과 함께 ...
전체 0