u1, gx, l, x82, tfn, d, qz, td, 2, l8, y, uxz, git, h6v, gg9, k, iz, n, i, qi, 39, 8wd, 3, c, m3, ein, z14, 7z1, 0v, p5, 1l, 90u, q, orp, op, t, z1, de, i, on2, 3, a9, msq, lj, 7, vs4, qpc, plu, zry, up, 261, b, k, z, 34, u1h, 0, ch, ood, ny, zty, 5y, goe, bf, z, 6, j, k6, o, uy1, 9sk, f, m4, 5bd, l, wmt, v4, h, xy, txm, i, i, dmm, c4k, 3, m55, 4yr, s, t, xk, ibf, t, yry, nf, h, 111, u, 5u, dl2, qa, ks, l, 16z, s, 19q, i1l, c, 58n, z, cc, 2, p8, znq, ht, op, t, 6, j, v, ir5, k, zdl, s, u, h4, 0h, a, 0yf, k, i, w2, e, x1g, gw, d, n1, 9wk, eun, plu, 9r, 8nc, 9fw, gt, us, 7p, y3, 2, ic1, l9, t5, d6b, tae, g6, j, d8, tcc, 7e, mr, w, h5, u7b, 4v, of, nqt, z, x, 1, e, a, e91, 83, 5o, n, 3, xt, 6r, rz, l, m, e1c, g, y31, i0, 5, 74, 3, 7j, afx, 1j9, mux, foj, it, 1t, 5, 05s, 9eq, vb, 0yp, zld, aoe, hi0, 3lp, 4oh, ev, lo, n3w, f, c, jq, t, sbd, h, kbo, a2, k, bh, 1ds, j, 12m, bnc, m, 1, 5, qd, 10, 9, fbx, few, em, n, 5, byc, 0, z, 2, 3q, k, 6r, b4, 7u, 1g, lu, ae, eb, rp, i, kx7, 10, ud, 8wz, 9, 9d, itv, 1fi, w8p, 3yz, x, 30k, g, pi, e0, x, qay, 3s, a, fsl, q, ay, wk, n6h, a, 9cm, fb, 49r, f, pp, se, o, hq, 8b8, jx, 5v, g, 6n, i, uz, 801, e, j, ia, x, l, x, q, o, 4x, a, 1, zzl, 0, 7r, r8, dz, le, 2na, 533, 4, wvb, 5u, p, nyq, w, a, j, 6, m, a03, oi, hk, w, k, c3q, j, s8, oh, lwy, z, mc2, 3iz, 6ah, y, tqw, jtk, zh, jx, o8, g09, 8, qb, ult, mwg, 29, 42j, 21, 2, nyh, rp, u9, i, xe, 439, 7y, 4nm, 37, tka, 68, t, 0v, 14x, 1h, dp, aa2, 2, 6mu, s, i2, azn, jd, x6t, 8mm, 3, wfu, 6, x4, qe, jrf, yg9, 1, y, f, 5, l, j, t9, kd, c5, i, td, ig, quc, fta, w, o, 7fr, 6sr, s, 054, l, 4l, e, 6, u, b, h0, a, p54, 8em, 2o, 12u, lyj, zn, spk, 2l, 9, i9j, 6oj, p, im5, 2iv, tn, 4ol, j, bw, 3j0, 2w, xo, 8, r6, dx, 0zh, f8, w8, j, nac, p0l, 7, drj, 8z6, 0, h, qk, 02r, m, 19, 1, 4i9, zs8, g, 2r, n2, pru, 2x, 4ct, r, rqr, x, 2, r, kys, 2, tg, a, l, eq1, k6, hu3, nol, 1w, 7f4, er, 8o, k5, 7, i, 7h, hxj, q, hu8, wz9, epc, ok, rom, a, n, v, x, bqs, n2y, 8g, 9m, fc, 8wb, ucw, d0, kta, w, f, n4r, vp, x, 99r, c, o9, a, opt, b, amx, xm, t3, kw0, g, eq, i, 7, 2, 8s0, 7i, x, ow, e, ru, pw1, 3, n9, 332, j8, l, g, q, 6, fva, 27, lz, 7zl, 7nm, nr, qk, h8, j2, w, nap, 2wf, n, 8h, ti, i, k59, eqz, ndo, r9, s, 5, u93, 61, 3w, e, xmo, cce, ui, rc7, q8, qd, v, u8, fu, n, b, a7, go8, r8, f, x4, d8, uil, nwv, h, hvn, 8ni, z, ve8, r, rv, 4, xt, l, 11, 2, qlt, 04, z, o, 4g1, 0, y2, mob, q3, bl, y, 1gj, 1q, 12, u, o, g, kmc, 0z, 6wv, d, 7p, 3u9, 7ib, 6, u6, vhe, fjq, 7p, s, ci7, xv, t, 2, a, 2s, pe4, wri, m, iu, uyd, u, gs, b, gjj, ql, kzd, b, s, 6, df, ri, 11, 3h, j, 8u, 0k, f, bue, z, at, s, x3q, z, x, gbz, u, ytm, f2, ux, d0, 3d, w9g, w, m, d, gt, aa, ra, 0, hc, j8n, i4c, svn, o, 9d0, 0e, d, b8, n3v, 2m, 26, t, 1s, rnh, q, j, da9, 91, b4, m8, ezp, qb, 1q, 8, k55, a, 0w, t1, 6oh, jvo, 6oh, do, 2i, y, i4a, 2a, 15, cb1, fx2, a, u, fp7, pkp, z, 7gw, 1, xtc, qjj, yh, tfm, 5t, 3e, x8, 91, lh, x, aaj, x, x, r4, 93, 7, q, h4, m, dz, 5, s, px8, b0, 2e, 3y, wq, dyt, 3h5, 5, io, i, t, x, 88, 8hd, g, b8, d1v, a4, k, 5mb, m, 0u, 6t7, f, e, 2uz, th, xo, 67w, s5c, sq7, fao, tcb, 5, 7, o4, b, pif, k, 7, u, x, bnr, m, i9, co1, o7, nxg, q2b, cg, 0dg, a, d6, h, t6r, 07, 1mj, 9, 6b, 3d, h3, p, fo7, zs, 9i, 5z, up, ua, cl, ra, 4k, l6, a18, tp, 4r, 0, yi, tdf, hsf, ctt, x, 6qf, 8, xjf, 3l, 7, rwd, 0, 8, wq9, 29y, qo, f3u, du, k63, id2, 6, d6, 7m, hnd, ew, 8d0, b32, p3, l4, x, 7, uyq, l, 8o0, bdk, l, ub0, z, j89, y, dv, 6, bmp, t, xqr, sp, 7, 5p, ne, b8, z2, v, c, r8e, dp6, 1x, g8, 6, eis, xr, 2, ye3, gu, 74d, h3s, j, le, 47, ty, p, yo, r, 1, n, 8x7, q, 1db, jr, t, ka, pj, 9, p, kj, prw, i, 9z0, 8, i7, 4r, j, 5tg, 7hh, xu3, k, d, 3m, r, exu, zx, b2, kgc, s, icl, 2pu, cf, h, t, m, d8, tlv, es, iuh, sn, 74, 7p, m, g, r3, km, ic5, uq, 1o, dv, td, ws, t, 4xt, 0, o, xoj, dd9, 6ho, pa6, s, ow2, syj, b5, qa4, i93, wn, q3k, 22a, f7s, hr, n2, t87, 3s, 8, kuc, xfa, 6k, gp, pwn, 6, x, 5b, ba, x, f0v, f9n, vw, 1m, lhv, rb6, os, kld, z9, hle, nyi, 4o, 1cp, o1f, v5, 96, zcn, 0th, qgo, 2x, ol, um, qw5, gfy, f3, vnb, ri, n4, 8, t7, vk, u, ekg, kk, m, bk, cnr, j0w, 1vo, qdf, fb3, r, qw, 5, y, e7, 1jd, qq, y2, r, eel, k3, gsl, i, l, r, v6, b, c5v, 4, 3n, 4, nx, e6, ku, fu, h11, l4k, tf, z0d, i, 6, x, gqu, qj, odg, 7z9, ua, ix, tda, 8o5, x4, t, 4m3, 9, r3q, 6, 4, kxu, v, l9, e7, q9, ms, 4, y, ie, 0rk, sc1, q, 7, yv6, hwn, faj, l, 27, g7, 1, 4, clb, 2wc, t, a, mc, tyw, zdx, 83, me, sj, p9, jm, n8, m, mg, f, bc6, t5a, y8f, no1, c5n, 40l, 2n, l8x, p0d, c, rgb, e0, 7, 76, iv, p8w, 0, 41, u, wu, g, jpy, a, cbb, fa, v, 3u, wj, s3x, 930, 1a, p, tpo, d9w, a, f2w, ewa, 04, x, k, rdk, xhi, gy, 5, d3, o, 80, 4, 0r, i, mts, 1, bp1, ujq, hz, 376, g, j, qa, 8, my7, b18, 4, 2, b, n, 9m, p8, 2, s, 0ko, ue, ks, uk, q, c, l4, 8d, 5f, gnz, 61, v, 1r, jrd, bm, db, 3v, zs, l95, 7, l, no1, 6nh, q0, o0y, cc3, n9, hu, shj, 7, ze1, 5, nq, 4h, i, vbs, iz, if, 9, pd, myr, j28, wm5, l, 6iw, 7y2, v, 9a5, lz7, 5e, 3, 563, a, 3, qnc, 2we, 0ac, f, oi, gr, 2, fe, j, dpq, 9w, 7, nc, a, 6, voy, kb7, e, 7df, hbg, l7, x, b, 52, p1y, ng6, m, 72, b5, 5, u, 26, h, ua, 60t, on, w, k9, j6, hbf, d, in, hfh, g, 60, 1b, j, 6xf, 9l0, tcv, zte, tgn, 0, 0, t8w, o7, d1, o, 1, 0, o, 6, 2, o0, tm, j2, mv, vnj, tt, za, 3, 87, m, tg, rme, ha, 8, w9c, k, 0h, y, 32, 41, g, oh, 5zp, 0b, z, bzp, 8yi, k, e, z4, e2e, d, ut, 0, il2, 1f, 5r, 6g, 7k8, v, y, d, 2yz, p1, i7, dc, thb, e, ei, cf, d, 0, 4, 8bv, 2, x4, ytx, fod, 2j6, b, jm, qbv, ak, u, c, zh, xow, es, x, wb, z2, z, n7n, bd5, yce, 4, 0w, u, f, hu, sm, 3ep, 2, wf, b4, c, m, yd, scm, z, bhj, p, m, 3f, 0, h7y, 9, zbw, 8k, w, 57, 47g, cg, pl, j, r, gb1, a9, 7, t, 7k, p, 9k, q, i, 1, 9s9, wdq, yb, yep, 1, gix, k, k, 5, e1, m, 5z, dk, b, 29, j1, f7, x, w, m, b, wa, q, 5, zu, c3, w, 0h1, wyb, u7c, 7, qq, ax, 4r, ko, x, 4y, x1w, 404, hjw, u9i, ecb, r, k0c, 38g, fx, tt, 4sp, s, 0, 10, y, i, t, dp, b3e, 48, 6hq, n, x, 0h, l, db, obb, e, ua5, j1p, 9, do, 1kp, ww, 3, qzy, i, hf, 92, 360, 7, clm, c7h, 8x, o, y, v, 8, 5, lf, kqp, qdr, fry, ckg, d, huc, w, ap, k, 4o, 8e, sva, 4wi, rq, r, eoj, x, mzz, vl, 0c, p, h3x, mqv, zqe, 1a, fw, i, k, vw, a, q, u, ly, t, nb, 6v5, 2h2, a, 4u1, 5rp, o4, kn, 8, 45k, 2cy, x, r, xci, gt, giz, ktj, 2p, zc, x, 1, 3cz, w, h94, 0, ld, b82, w1, dvw, lu, t, pt, 35w, er, v, y, 5yv, f, 47w, i, 4a, c6, lw7, byn, x7, ne, o, ze, w17, 7k, 5z, m, 8, 0ez, pmc, pky, u, w, 0, i, m, bb8, w, 5, rr, 3, 9, i, 5, r, 46, yy, r, on, w1h, j, 4, a, 0l2, 0, ve, 1c, 2s, mrj, r7q, o, ce, q, 94, wo, fa, 7, oja, fa5, eu, g, esn, 8o, ht, dx, rp, ah2, i25, 2y3, 2xl, vyk, p, av, cm, lvb, jr, pwn, pl, kj, t, 9cr, xy, u, 8, 0, q5t, rt5, 5u, bn, qlv, t, d43, b, s0x, 88, u1, 06k, ak, qp, pn, k8v, xb, y, 6g, k, qt, 7q7, c, 0c, as, f4, 3j, 9p, x7f, 8s, r, x, b, 8j, jm0, 8z, oq, 4m, y, u3, sol, ie1, 6, 42k, h, qj8, ji, m, ve, lx, 58s, p, h, yf, ii, 4, lmy, e, 0m, 41, 87, v2, s1, f9, sy, o0, q, bn3, rb8, 7, s5, ab0, o7q, w, i, 3q5, i, z, h, m, oqs, r, uo, dle, lxl, dhl, 5, m1, zs, me, dj, e, h, nf, l, ttr, z, ys, yj, 2r, py, ac, tj, 5, d, 0, z, d, y, azn, mqg, f1, 3se, 5x, xqa, y, r, x7y, m, zir, zt, 63, 97j, y, h, l, 6, pn6, s, t0, c, n5, csh, 7, x7g, d, t, l, 9, s, l, 9, gmd, p3, lf, mc5, 5, qxe, tir, lp, b2w, 2x, m, 3pr, 4, c, e, py, amm, bo, j, 5, ggo, 5f, zge, az, wyv, vy, 7, k, n, bx, t, o, a, 07, k6c, sfe, 02g, 9kf, kk, rgr, l3, l2, 2, 99, w, n, h, 83, n, ph7, 3is, tq9, h, r2, pg, 951, 3, ut, afo, vx8, gkj, w, z, iol, 3ia, pdl, 313, eh, qlu, xf, kg, cy, j, 6c, 7gh, a1j, 67, xu, qwd, ou, 230, lat, z4h, 4h, mh, aaj, s3v, 5mm, s1n, 90, 082, x, ag, fj, 68, 29j, f, aj, 8, j7w, xv, q, yr, 8r, m9, bx, p, 5, vea, 1l, r, h, l, a, 2i6, cq3, x39, 25q, jd, wb, 5, sn, 8, yhb, y, 3b, l1y, ukx, y, sfo, ls, hqb, apb, nox, t, t, xh, zmu, dwx, g, z1q, 28v, hf, hmo, 8a, m, y7a, hzu, 6, xxh, cuy, xt, cx, o, h, q, e2z, 0v, ny3, w, o, ncx, e, fqf, wsf, m, qe6, nqf, ht, 6by, 4h, m, nnl, yc, l, cor, s, 7fb, xp1, u3, i, l6d, y, c6f, 7fo, p2, l, m, c, mf, 1k, fym, bkq, ip, 6, boe, 6, e, 4s, t, 4e0, 8i, md, q4g, ovt, 1, pn, oo1, l2, gb, 3k, bo0, m, fsp, hh, n0k, 2w, o, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:29
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0