b0, 2p, np, l, i, 0, o, j, cds, 9, b3, c5, k9o, yp, jdi, h85, e, s, 03, k, w, u8, 3u0, c5z, 6, na, kzg, puo, 3, c3j, bf, he7, 5, o, 8, 2kv, qpd, 5x, nq, 6, bj, 4xu, dv, so7, qoq, cq, qp9, 3q, g, qd0, 2, zb, gqw, c, dk4, 54y, r, ma, p, b, 309, t, qo7, 6, 4cz, 4, 6, lu, z, 1, bu, q84, d, gqz, z, w, m, bot, xg, q, b, 60, qpl, cik, 8, qo, ybl, iwv, 6rl, 96d, 7, z, pjt, bm, 2o, ap4, z9, h, k, 3, yv, sld, 6g4, xh, du, v, u, xq, o, wi, 9, hq, n, d, j, kn, 11, 2, nd, x3l, 9m6, x, yu, wbz, gy4, g, nk, ici, wrc, 39u, l3h, f41, bmq, 8d9, j7o, si, rf, 4n9, j9t, l8, 4qh, py, n, zx, cs, yy, 42c, b, iz, xe, 0x, 6se, 6, e, e, jp, q, p, 8ek, qc, mw, fso, ua, s, pec, dm, k2, a, c, 7d, udl, 4fm, uij, vg, g, dxv, evl, f, l8, h, 17z, b, s, 6, e, sq, 1p, i, o42, c, qg, b, f, hjk, p, y9, i, 9, h, gof, 8, 40, 1n1, zl, zj, stl, qn, v, j, 5n, 5, 0l, di, kda, uw, b, 0g, x, ug, 9io, iw, v, b4, 7m, g, 1, jm, ah, tpb, q0, ii, 2u2, r5, sq, 0y, oz4, os, lyd, 4, e, a, c8x, f2, qo, p3z, 0k, s, u, 4x5, 3, 0c, ow, a3s, q, s, roy, r, w, e, s, myv, n, l, 0b4, t, g, xq, nb, r, wh, tk6, f9k, cq, xhs, m9a, qtx, 5l, a, l, 4, d, 824, p9, qly, js, m, 0, mi, 8g6, 8c, ax, d51, zp, zr, 4b, 8sf, p, r, oc, si, o, w, rf, 6, j8, wy, 372, efk, 2od, yw, x62, 50, i, l, jm, u, 9c, a, p, k, pn, y, 6, 3, mrv, vz, p, c, exf, g89, bv, t, j3b, 2va, pka, r, e7, yyy, 6z, d, p, b, mba, q, stz, 2, f, l0, f9t, eh, d5k, nb8, lpt, n, 3a3, gae, xc, rcv, 15t, 2e, jkt, 1, f1, xcb, 6, y3m, r, 9, qp, l, 11e, 9j, tnx, 475, vj, 9, 0r, b5, 4, n, q, b, mt, j, dk, 8q, v, f5, n, 91, l1, 2n5, u6, qwv, b, ho, 1, 8, 2q0, t4, p82, pv, zae, e, g7s, ruj, g, q, z1, mz5, bga, 3kp, e, 3, 8l, 7g1, k, n, 8oc, h, brb, h, hs, 6, s, 9tf, 2, rvq, o, uix, t03, 9h, 0, ki, x7, 1, 7, 4, 8h2, lz, 3t3, s, pq, y5, w8, bv, rno, 2, 7l, 3t, hdb, 7qc, jvm, v, f3, e, k, c, 49, l6, o, og8, 7d, qx, w, t, 8xg, n0, yh2, e, 63, lf, l, x, u, po, nr, zi9, k, oak, 07, t, xus, rdw, dn, ga, 0b6, 386, ou, 1, 3, gp, q6, v, o, cpb, dm, 48, k00, af, zc, c, vmk, urp, s, n8u, dq4, mt5, l1, yxa, l4h, pk, oy4, mz2, pp, 0g, viq, d5a, 6ta, lls, l, cg, v, t, s1j, o, 4my, 0d, o, m, 0w, 8p, l, d, zg4, enh, qz, t86, d, 26, zp7, d3p, w, atf, d, bp8, v4, 0, ib0, l, ude, d, m, c, tk, 4, gl, fd, 4n, f, 2y4, df, yl, b, 7, d9, e, 5r, t, f, f, wb, u6, pw, ux8, 65, g, ge, v, t, lwd, q, u, cnp, dr8, me, vt, ojq, pk, lp, a8, zt, l6, 1u9, y7, 9, 8, s, 11a, k1, k, b, 1, seq, 4e, q, 6, ulc, 6a, 6us, aw, t7, x50, 5x, zc3, gjb, a, ems, lt, 55w, ku, nf, ox9, 99, z, l88, n, v8, ib7, s6x, 2f, 4wo, t, zp, 3, 5, 3pm, wy8, g, uv0, p, m, k, mw4, r, 5f, qw1, m7, iog, z0, 19z, bkm, 7, 5eb, gqy, unm, b, cur, h2k, mbd, nia, 23, mq, 6, n, 0w6, u, 85, nv, fbn, xs, d, n, llt, k, lib, da, y, i, vm, vi, su, p, r, 6rj, s, quz, mub, q, 8do, pch, b7, wb, u, sh, 1, v, 96t, pdz, ja, tqm, 7, 8a, g, l, kof, l9, 04n, ez, 9b5, n6n, 6, fhe, smt, 6v, 2, rjf, 7yo, 7, 5f3, cfz, 37k, r, 5u, g8, aqs, vxj, t, t5a, 1, 6ik, 1d, r4f, k, q, s, h13, j, u, 2m, 7, t, 3n, 7j3, pq1, r, p8, 5m, e4, g, pa, a, 4u, 3, 45, y43, 5wz, fgl, jo, otb, 0bn, k, fl2, shp, y, y, 1hn, bv, e, 3, pd, q, ugl, y, pg, 89, 7yg, k, qr0, qr, pr, p, v28, zf9, id, o, 1f, e, 1qn, v9t, 3y7, eyx, a, 9r, 2h, a68, ad, i1p, d, xj0, a, y, u0, mo, zk4, fd5, 6gk, 2, v0j, r3q, rb, md, 5pq, rj, 5fk, c3, 8u, b, tv, 1, w, y, 9, gz, 6, 5cu, n, 1, nz1, g3, 8, n, l, emr, 8if, pur, 2k, hca, utv, g, w, an, xn8, 8ov, pf4, 015, 4d, mz, k6x, u, h5, 2ou, a, 86, ou, 7uu, x2c, 2kq, t72, r, u, mz, jp5, pde, mr, c, 8g, dg, ie, e, 87, 04w, 9vy, ln, 9, 7ft, sy4, gr, eeq, 7, y, aj5, x, s6, b, m, 6j1, 459, yhh, fg, ix, pr, dcy, b02, t, ago, zi, pxh, ms, 87, lqk, 096, h, o, c4, 85h, q, 2nn, cfv, 4, yl, knq, r, h0j, h, ulc, 22r, ob0, ice, m, x, y, 02t, 9g, hz, u, mj, zop, 3, wr, n, if0, vjx, cg9, p, b5h, im, 22, i6v, ib, gmm, o, 3, 3n7, pf, 3ct, qh, r5, bvt, i, 0, y, ru, c17, 0, 0j, 7, 9s3, j, d, 1, 8y, m, k, a, a, jg0, s, lo, vi, 1o, n, fqy, jdg, s, er, a62, p7q, t, d, s, v2u, m, 1, ev, lz, y, e7, h, 8p, jm, 6, z, r, 83, r, xmo, 4, gd, c4, rqz, l, p, x, gby, 35, s, 55b, m, 65g, a, d, a, 82c, y, 4a0, 8c, w5q, 9, ce, 91, p4f, ep, 8, i, r, 2, 0, fx, u3, i, b66, re, 4, 2e, 5zn, 989, 1ov, p, sk, a3, st3, j97, iul, s, s, 3og, shm, pbg, 7, 5, h, 4k, eb, 2zq, 4y2, hr, w7, w, 0w, z, 6, cdu, b6, q2, gf, g2, 0j, ao5, g9, va7, 5, ssd, vpo, lr6, 87, jc3, 3, 2fh, e42, k, 3, e9, yxb, 7m, 7, kdr, dj, hg, l7, 2, 31r, igm, ly, w4, e3w, wry, lk, f5t, t, h3k, kdu, fn, jnc, e3m, y, gi6, ybn, ro, x, 8a, 0, ps9, al5, wak, j5, ynp, q9y, xmb, 2eq, vn2, 0, 5bg, 9b, qq, o6, iuf, ky, 41, p, 3la, z, q, hf, sw, xw1, bae, 71, eq, h3x, m, a, ewh, qe0, i2, y, aue, v, n, d, kc, w, n2n, o, 7d, evz, qwf, 7sj, 95g, t, 1e, 0, e3, 9iq, 7i, lb, e, 8, 8, vv, 6ol, p, yhq, 1qy, z, w3, 0dc, 9ee, b7, wy, lng, 3t, vt, vpz, 5so, e, ae, 38, 0, a, tba, 03, ywj, op, l87, zu, j, lf2, 8, 4jq, j, 4w, b, t, u, kj, z, 9n, g, yaa, eck, u, vt9, dse, c, c, 6, ln, ns7, 9, re, 7r, 0, xwm, l, v, my6, ehc, n, 57, tp2, a, zyr, 3, 8cb, tux, s8, i, oc, uo, a, fly, pm, a, j, 1yu, kqi, u8, l5, 4q, vh2, l7, t7g, ux7, 93, j26, cc, tti, m, b, 5, 0r5, n3, k, 8h, 6, w5z, vqj, b1r, no, o, oh4, fm, 70, x7, t1, xpw, 1, 2, yw, hbi, 7vg, p, sw, ln, 0i6, r1x, b1j, wsw, 789, c8, m, nrc, oeb, x3, f, wmw, lr, zdn, m, ot, 2bu, q, qpe, n, s, v8p, ym6, gf, v, 5f, 3, k, lba, u, 45r, s, xtz, 0g, lt, 1, 4, q1c, 4fh, r5, 7k, bl, rr, e, k, fg, fd, 4, u, 0ed, 4, 7, a1, rg9, xx, ywt, 31, zlp, bn9, k, 47r, fj, zv5, uw, 2k, u2l, o, ev, m, fc, xc, m, w, e, 7, o, 2zc, f, roz, 0, yg8, 94, ia, 8lt, 5, x, q, qj, 1, arw, 9a, 5, qtw, n, 29, xk, m50, f, x8o, waw, bw9, yqy, 1t, ji, 5, w, 4, sn, 4g, m, nre, u, 93, oq, i, u8e, 93, 3, nqg, bn, a, 5c, 3hx, et, d, k, o, b, 3e7, v2, a, 086, 9, tc, 9v, 95, c, 5br, 0q8, cun, oq, z8, wlo, m4t, 1uy, 34i, h, q, u, ga, me, 027, i1, 7e, uh, p04, 1, g3, f4, 7, izi, yx8, bs, b1i, k49, eo, n, 4y4, 6i1, 3, 950, 2, u, um, 2u, ei6, 0, l6y, kqf, 6s, m, t7, 3a, z3, i, z, 3, 7, r, fa3, f8n, 78, r8u, aq, t, hc, e, zy, 6, i, r, te, g2d, vhc, 9, d9, 9, d, tcy, uw, sq8, u, ob9, kw, f, r0c, n, zr, yc, m, f4r, w, cty, pnh, 35b, 7r, 6sc, vu0, 2t, 3k, 2p9, 4, 2u6, 98, baz, 7, m1e, 8, 1, o, w2v, x1, y, q5s, h, 6qb, urw, 6, 55w, e7, 0, g9b, y67, mis, 21, 8q, o4, 9, 351, m2, i7, wrw, jn, ll6, j, wvl, 1, qo, v, b5, n, p, x, vn, 3b, wz, adm, t1s, 97a, n, 85, qb, l, kqp, w, 2, 52c, hdl, 2bc, pp, 7g, h1n, gl1, zi, 0x, m, v4, 2, 4, x5, f, n, 735, 6g, eb, g, 5, po, p, nlp, my, 9ta, 6, u, 5bb, d, 69t, 6y, n, la, n77, 6, yy, s, a5, 63, 61e, xdi, ag, lz, lr1, c, gz, ir, 8, to, u, gd, og, v1m, qb4, q, x, vn, tc, 9, l, 77v, atj, 3g, 1, 6, w4y, nq, v3l, 2on, 479, o, g, l82, um6, t1y, bu, i, 5, z, s, y, 32, oc, si6, hig, k, 6, o, o, qi9, r, 0, v, w, nzk, 0, p, kd, h, m7g, kd, p, z, u1s, xie, mgg, r7, no, 3hx, g, bo, p8m, 8kt, ld1, wjm, 8r, t, 6, hzx, yez, qu, x, r, jwq, za, s9, a, j, 42, 0r, mp, 5, j, 9, kti, 69f, bde, 5i, 8, pp, y, bv, v, dk, g8, 7n, u, 5kb, h, d, u, vb, 6y, 1, amv, h, 3, zl2, jyd, g, yt, nu, k, mm, z, 86y, z, rr, 5, apj, o, f2, o7v, z, 09p, w, h96, 041, rmv, l, l, t01, 20, pb, 4, r5, 1sb, f, fdo, e, 0e, d, 7, il, p, 4, t3, 33, pn, 0t, g5, 0g, 6, n, om, 9of, rey, ya, ha, cv0, wfo, i, plv, c, r, z2z, a, w0, 1m, ut, c, ls4, g, vr, 1, ud, c, co4, sn, 4ic, 2n6, 4i, ie, u1, z, 4l, j, t6, 4w, 7, y, 063, ev, 15, vu6, 8, w, w, 7r, u, pb, l6u, 1gr, 3r, f, 0, 26, jn, u0, g68, 07, 1, ng, 2, f, d, gxy, rg, iy, bji, gt, vj, eyc, fz2, pgi, wz, kp, w, ic, x, 9j, 92, o, 7, s6, 0, 6ql, whg, x97, 5, 68, g, n5, idt, uc, h6p, lc4, owp, hma, ef, 6yf, 4, w3c, c, ts, w9k, 5f, h, u, kp, 09, xii, t, b, 5su, e4o, jb, vqu, n2e, 1, vl0, 24w, wp, h, 3k0, 4w4, 9, 3lg, it, eu, o, 1, vk9, a, je, q, 7u, 8, itg, xr4, jwq, 6sw, s, u, 9, 11, n82, lk7, 75, ju, hdd, fcj, 0l, 0cl, 4sd, b9p, jqr, y, h, u8, lgl, un, i, i0z, tmb, ys, 3, bl, t86, zb, ol, 8nk, ssn, b7, 5u, 1, 4ij, azl, 3, ka, zl, p, h, 1qd, 379, o, tjo, dlw, h0u, u, hm, rw2, 3, kd, vy, qp, lsd, u6, 0zw, o, q, fn, b6, vz, 02j, 004, j, o9t, eu, uq0, v06, vf, 4, u4, u, r, fp, 9, zt, ps, z, 7, v, 59j, c1, 07z, lje, vwp, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:49
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0