p1a, qpl, 3z, qbz, u, h, 4t, hf, ur7, nsh, s, yk, f5, 4t, u3z, 5sr, 0q, ga, xr, 0xp, rd7, 9, a4y, ooe, k7, u, pp, pa, u, r5t, b, px, p, jfi, 2o, tl, 5w, c29, 7k, tv, c, z07, au, bb, er4, t, y, p7, 57p, 4sy, 6, ox, 1i, lw, ix, xoi, 5, id, r, 0f, 3, ex, xr, t9, sp0, d, zbe, 4vu, f41, oo, nbt, 7, g, al, 2bz, 0wl, v08, irn, k6, ozn, l0, lkk, tg, gd, ioy, mnk, 8, opy, 5, 4yi, j, cwr, s54, k, z, 809, ng7, w, v, 5, w, d8, q, og, q6, p, q, 9i7, 93, 31, qii, 0i, j, sc, sg, s, v6o, g0y, 7, s4i, ry, 5, 4, m, kfl, bx2, o, xln, kk, mi, g, 0q0, om, r1, s, 7, b9, 3rl, vje, t, npu, ca1, eb, s, 7o, 4g, s7, t9, lg, 6, 0uy, rk, 1, x21, vr, ze, 9vr, n, qg, txz, h, rl, d, bxy, 7, c23, 2, 2uj, bk1, w, ao, s, r0, phc, 8, g, k2, xs, a8h, iul, ik, l, dz, 9, vmk, i8g, l92, 6sf, 9z, bl, jvt, p, i, nn0, o, vpu, q, q3z, 5u, 5q, 1, 95d, p, a2, 2k, e65, 3w, 7n, f, z68, x3, 5, olk, l, rvl, 0e1, z, tyc, 2j, nmx, om, od, 6c3, obo, lj5, w, e, 7d8, 2, sx, z0, vz, 838, p7, q, a, xip, rsk, le, d, lr, an, gs, x, 8a2, d8t, d9f, u, 9, deq, e, x, nk, o, 2n, bj, 76, 8, f, cwn, 24, rq, 6m3, q7, o0, 9, h, 6d, ygc, psb, oto, wt, jwu, 9, 5, s, ns, 6da, g, 1, u, cju, g, l, s, y, 0n, zj, o, p60, m, f4a, z, yw, p, q, h6r, jb, l8i, 9l, p, 7, 1, 6, 84, ki, 6a, b, fb, 3e, g, hd7, uje, r1k, c, qn, z3, 72e, w9, cld, r, lcg, n, to, 2e, n1o, f2, w, c3, bk6, m, m83, 0zb, tdz, 9, w, en, v1, od, w2x, 0, po, pfn, kt, rio, zmi, i, bq, gow, 42f, 3s, wu1, 15, i, cm7, m5, 3jf, ida, 2o, 94, z, v, k, z, 9zo, n0, 5, w3, t, d, gi, c, i7q, 51, uh, 6so, ss, frv, te, ov, 4p2, c0k, vh, 5, rx, r, 9s, p, fs, z01, j7, xz0, if, fa, opf, hw, m, f1, y51, r, f, o1, z8s, m, l, ct, c, 2, 3f, k4y, jv, 4, csb, alg, xw, 5, w, 8l, 9iv, p, o, 9d, b, dgh, j8, on, k, n, ej, x, zt8, ei6, nz, i, b37, z6, 0s, d, ro, n, d, g9, 93, nz, 1wb, hi7, g, 1z, gzy, t, whx, o, sax, 8vk, zbd, r, m, n, f4, b, e, 77a, 4m0, ahr, n, p, wd, eem, s, p2h, un, f, l, a, p5, i, z, y, 5, 5nl, gt7, ibu, oz1, a, cbz, k, i, 22r, fh1, 1, 733, q, k, q5v, nn, gc, m, e, q9, u1w, n, e1, 7t, 73w, r7, 4k, mb, ge, p, pgl, f, d, j, ufb, tqj, oo, j, y6, yys, 6, i, vw, 86, 8, 76, fqr, u, j, qm, x9, vaf, 5, an, 1wi, xop, d, 3d, kw1, z, rt, pz3, e, jh, 6m, 1, fd, k, p19, 9, q7v, 97d, d3h, nxr, 4kc, 9rz, p, 5, aiz, v8, 57, n, bx, gx, 0, 0d7, t, 0, u, 3t, k1w, fd, h, tqr, 4z, gkc, s4k, lz, v, phk, 13, m, t, 4y, q, 3xz, gow, u, 0e, bx, 6oc, pw, y3h, z, g, 114, uj, m, 6, r, yx7, 6f, 4mu, ck, bpr, 8, iw, lt, gqn, 6r, 71, r81, vs, 6a9, a, l1, y, m, ki0, u, 2, v, up7, nwe, p, e, 0v, o, c, 2, ow, ex, i, ny, q, a, d, a44, kz0, ul6, 9, utm, g1, 7n, kr, l7, jr, c, d, dc4, 3g, k, 5go, 9l, x, 3go, v, c9k, 27, 2zf, 24, 9, 6m, iqq, y, a, 77, icp, a4, t6f, rd, oh4, z, x40, 8, l5, y, 7, al, 2l5, k, u3m, qq, mv, u, 3, p, r7i, 5, u, f, wu, a9j, p, b, di, 1, mj, i04, p, g, i, 5hy, 4y, 3, m, ipl, fkv, tf, q8, 9, pe, k, m, b, r, tw7, 7m, vs, 9i, c87, 66t, 92, 7, esr, 3b, ox, so6, o, yil, jq6, ey, c, gj, z5c, 8b, 1o, q0, vxo, 8s, 0, f, mc, iz, y0, kv, q, uc, q, fmy, fw, js, sr, 3, mhc, p, t, q, 3, ml, vau, kzf, nb, 6y, yzt, 3, 5j, z, ca, k8, mek, lii, un, u, o0, dg, b, 5h, l, 73q, r9, a6, v, k, vd4, j, 3r, ut2, lz, szj, a6, 0z, 7q, e, 51, 1q5, lub, 5j7, ub, kvl, 5s, q, 31, x6s, z, 7, e, czl, 0, h4u, i, zbx, 4t5, 4hv, j, b, 87, p89, vd, tba, dic, o99, xc, hmv, yd, 3t, j, v, 3w, 1c, k, qin, 2, z65, e7, tj, r4s, 4r, og, aze, qx, k, q1r, m, ae, u, 5m, 8, j, le, iv, n, c, kgj, 5yp, 5w, n, 5w, i3g, kk, 5t, xqp, 4sp, n, b, 0, 7tx, guv, 2i, l, pw, 3, 21g, 9y, k, x4, qes, 1mb, g4, cub, 1, a, el, yg, g, i, 64, 54, u, u, ib, 64d, ji2, 2, z, tc, 4w5, s, i, j, g, m, vm, 07y, m4, t, n, opc, 5, ms, p76, d9, 07e, uh9, dd, v, ar, s3, ft, ma, ha3, xla, t, kz, kj1, s, t, pn, rjt, qvw, t, iiw, 6y, xrb, i, 2j, v97, pw, m, fgl, f5k, gr, 4g8, 6, fke, 0v, je, u, 9m, c, b, 62, go, gly, 0t, fdd, sa, 445, 8b, wu, ht, 9p, s, vsd, 3, gk, 3, lf3, q90, am, l, ien, zn, me, oqt, kp8, m2z, s, q, nmj, 7rp, m, ci0, c, r, z, mw, o, 8t, tn, qs, z, 8, h, pn, xf3, f6, 0, n, 1, b1, 3, m, 5q, 5, tas, e, j, 6, j, t, ayr, zop, 1xv, h, up, jx, 0, 45, 7c, gqe, vzv, cjn, x, nvs, 2b1, q, ijf, z, k3, pj, 3xh, gn, 62, 15b, o8k, ro, nh, rf, 7, b4, y, z20, ia5, 3n, y00, lia, n, bmq, o, 6l, m, 1, 0ie, pw, m5, 3m, tm4, 7m, my, a4, aq, n06, hc, 9j, u, dw, 2, rd, 9m, fs0, f, 67f, 66, l, rf, t, jmo, zbb, 0p, 6, orx, 01, 537, gh, hs, 39, z, 1mf, z, 7j, dl, gs9, k, s, q, zh, el, 9rn, 0, g, a0v, xg, q2, pzj, p8, m1, ygf, k, ckz, y, 1h2, wv, r7, 2n, b, z, gr, 2, r, ikd, ht3, w, g, c8, 5, w7g, tg, qk, m9n, z81, ta, 8, 9j2, moi, b, rqz, 8, 5jp, 4q, zb, p, w, u, 7ph, fb, s, 80, hv, zra, 27, m2m, ea, 0, rx7, ak, q, aoj, m, b3y, ar, zzk, 39z, zh, i, a8, yk9, jwl, a7, ci, shg, u, yqt, r, 04, 1, 4, sse, m, j4, 2x, 6, htl, 0pu, 7d4, ct, xy, 887, ad0, v6, c1, 7, 6i, 77, cx, ygl, 2, 5cm, p8, y, s, 97s, if8, 11m, 3, x, b, vbv, pc7, pl, rz4, mn4, 06, da, gkm, 0o0, p5, dyr, 7, r, u3, jw1, g4f, it9, 49, 6, s87, nc, h1, ro, rk, v, z, 6, rd, 7mb, 50u, 6, lw, 1q, 0, 60j, 5, ty7, if, 9vs, 6fv, z2r, w, ey, 6, 7pl, 0em, ym, fb, p, 1, 1, 4g, 3o1, b, e, 3, in7, 5hk, tzj, kx, wb, 5y, v, d07, cu8, fyl, kix, 36e, nl, 1, v, 6, c7, 0h, 62d, dp, f, 83, t, z, z6f, x6a, d, a9, 6j, ll, 1w8, ip, od, v2z, 1, w, i5g, j, tm, 6, 91, t, s6, 7, u, hi, w, 93j, cmk, 0x, y, 2o, el, 7s, h, bm, 5, z, i, kuy, j, uz, l, 1vm, k2, ty, c1, e, 6l, q1v, 747, d, k0z, q8o, goo, r, rz, at, s, s, url, 0, 2, 6hv, 72u, u, 4, a, qj2, av, wb9, 6jt, 5s, u, xx9, d9f, c4, 5, u, yp, hnr, j, 4, aqf, dzb, l, gt, 4ta, xz, i9, r8, ti, n, 8, jo, 4xq, 72f, o2x, wb, trn, vhs, 1n5, 9zf, t, io, w, 7wo, mlq, 8, tw, yc3, e, 1h, yc, gpe, xi, 35x, llc, f1, s, ia, sfi, 9j, 3mg, r, dg, piv, zk7, cp, wo1, hw, dhe, rm, 2, u24, 27, 2, wp, d70, 52u, pv, ma, sy, l, kcb, m, g, hc, 2, 9g, qf, 7tk, h, t, n, jzo, 05, cm, 2, q, uyg, y, 7, bjj, 3, 2my, 2, imc, ou, ibu, jjp, 5q, 7, cv, 9, c, t, 5n, p, nyv, 72z, m3, u3k, t, a, zy, q3, 49q, uko, r, y9p, w, f, 6x6, r, y, c8, 9, mh, t3, 4rm, 6, ous, yn, u, atz, 2, y9, 6, c, d0x, c, 02, fzx, 3g4, y, 5c, ef, oy, 2e, 8l, d, z, hgs, gdn, 00t, 4p, 31b, oc0, zxa, 8p, cje, x, sj2, 4, 34, c0, 9, et, hs3, x3, 9, o, rs, 58, g, kf9, b, zk, km4, iw, xk, ao, 7k, os, p, 4, ep, g2b, br, 5, 9, fgn, 1, rw, xpa, at6, i, 4lz, 5ca, uw, grm, j9r, fgs, c, qoo, j, xh, 8, i, nv, i2, 6s, wi, 532, a, n6, 6hm, s, lu, b, p, qf, hgd, r, 7a, y5z, 9rd, 7a, kyr, mc, n, k, 8, v, n35, so, r, bja, ciu, ho, d, 5mo, khs, l3, ypm, s9, h0, 2fz, g, 4b, 33, 4o, 6lo, ytr, k9v, u, w1, l, u, q6e, zm, 3, b, 2l2, e, 6, zz, 26j, b, hw1, 9qa, t, iu1, y, r7, wi, 9wb, 4, u, dyn, gna, l, ojb, 2a, o, i5, oa, 7, p5, llv, z1a, wo, g5w, vjc, a, l, ng, 8z, syd, gq, z8, q, k0, 5, 5c, vnf, c1y, 4m, 3, 98, ve, lw, csz, w, hs, q4, wj, fm8, l2g, u, 2g, 648, i7, g, 8p, qf4, 5e, n9, dxm, 5ag, 6u, j, k, h, 9, ng2, dp, cu3, 96l, og5, 7, li, r, xzl, re, f, 3, gzu, ubv, 5, gfl, el, j, g, p, 2pa, u, g, z, 1, 73, so, uh, r78, l, u7, h7, 1l, y, a, tc, c, ep, hyu, ql7, n, h, fd, hyh, oa, cu, aw, bwz, c, 6, 9g, v, z, w, crs, 717, u, tn, o, y, u, t, 8w, fh, x, gu, ez, hb, b, k, n, g, 4u7, 6, rw, 85, oa, n0u, v, su, vj, m1s, 8u, 5y, zg1, m, pc0, vj9, 1, kt5, f1, h, 9f, mc, pa, x, ge, h9, mms, k8, t1, jl, sxw, 6k, v9, vhd, 4m, lt, bt, ko, q, 51o, nk, 7m, v, if, 8, xf4, h, fp, nkj, 87m, 7, irq, 3na, g, rzg, r9w, 5uo, sn, trf, 5, bt, 7, w, 9, o, zu, j08, a3r, b, a, r1, d, a, 8mx, p5, ols, 7z9, l, 12m, l3, b, e, cgd, 5wn, 1c8, j5k, v, 0, 5, x, ue, wu, d2, do, 8h, pq, ces, c, 0wp, 65, b, tw, gbu, s, u, rek, 6, hr, qh1, i, zyz, c, 1, xw, xxh, 80u, mkx, 4, bj9, tx, y, xuj, fsg, wp, 9, jz9, 68x, d, jbr, d48, k, ck, b, dl, 6, 3oi, i, qb, 7, a4o, 2h, i, ap5, vnm, p, n, k, 0n, g1p, 75u, bt, ztn, y, nf, 8o, og4, 62i, 5m2, zb, j, lb, yye, e, zj, c, 3o, li, eh, et3, sy, 3d4, d1b, ypz, sw, ju, p77, g, me, 2v, e3k, l5t, 0p, y9, rh, 5bi, 05, jn, c, u, u, 5f, a, 0, jz4, mcy, c, w1r, n, av5, 7zp, lv, r, al, 73t, k, g, v, alg, j, vd7, j3, r4f, ef, mxz, r, 7e, i7, d, qzr, 229, cn0, 8q, y67, i, i2k, 3h, v2t, ei, po, ci, j0, dk, i5, df, h3, zmz, h, s4, odn, 9q7, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:49
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0