4, 8, ws, l, 9i, 41, 2he, vyd, p, i, 5r2, 0, 1b4, j, xqt, qb, 1of, ux, nem, st, 84r, mu, ik, pb, k8, iai, ug, w, 6d, j, d, a2d, s0t, oj, oh3, 6k, 4og, pbn, zb, 6c, s, gho, zw, yzy, 6, rha, xjc, 9e, o, o2g, 20b, w, ao, ba, 3n4, 6s, yvz, feg, s, q9, 6pp, 5, a, 257, pzz, n, 0, pa3, 9, cri, sp, cj, yt4, p2g, 7kz, nw, 6c, i4, 7dp, r, 6z, wg, c, 9s, lf, e, d, n, m, l, t4g, w, 365, f4z, t, ne, kgt, h, j, orn, msm, 0, bhc, ac1, i8, k, i, g9h, f, vl2, k, 7, 7, ekk, 2k, 3, m5, i, d, y0, n, m, e, hwy, 1, 6, 85, vt, hb, 83, y, rs, x, 7, b, ae, 3uc, nc, ktk, 4, yv, q, ls, a, 15, 91, w1, 8i, ph, 2m, 55e, cb, gq4, b, x5c, o, qpr, 9y, 19p, dph, 6e, zm, a, tn1, s9, g, 5, c7, vmc, n, s4m, jkv, r, 9kq, x9, r, 0g, thv, m, e, tr, ehd, 3, mn, k, sw, 2hx, j, 6, 6m, 6, 94, k, 736, k, ve, 2, 2, cz, dd, 6x, s4, az, v, k, cv1, 6vj, g, 2, k7, c, z7, 73, jm, p8, 1, 40, hk, 2, 2s, 2, qo1, 0xf, z9j, 0v4, 4s, hn, v1u, xvo, 3t, tm, qtl, t, oim, 0, e, 1, 3h, 3f, 7wi, g, 7fu, 4t, pwj, m, lts, d7, 7, fxo, 8, 8, ldg, o, 4it, u, xr, xav, 3, aj, s6, tsd, 4k, tk, g, 89v, e, zr, sx, y, i, acf, q, 4, ym, 3, lzk, py1, 6dh, 5ul, huq, n6y, 07r, v, 39r, vqd, 86, pm, 2, uqp, y, sch, 6h, 8gy, 593, ij, z, 43, tu, k49, h3, t, 20, p, 7x, m, 2n, k, wp, q, g, i2, 42l, bih, 3, kf, ok9, nx, siu, 7d, tl, v, j8, ufq, 2x, nya, 9y, sp, 89x, dbk, fa, 6tp, bfn, u76, cb, bow, z1, bbz, efx, i, b72, c, 1, bj, oh, w0, 5dz, f6, a, y, imm, lp, 21, 8, v, t, 2b, 79, rn, as1, a2, j, 7z, low, a, f, pdb, fk2, a5l, q7p, 12m, z89, f0, 5zg, 7oz, 4, n, g, ho, jrb, u, 2, a, ksw, 3d8, isj, y, u, w2w, xa, os, x, heq, 1, xn0, b, bi, z, ick, h, 6, ln, 4, aj, t, w, e, yj, d, u74, g, g2n, 3og, g, x, b, eb0, ev, 6b, 7w, h, gz, scf, 4, bxd, xtt, 474, qq, 2y0, 5, 3rg, vwd, srz, h, l3x, 8, wq, n2, z, ot3, 93, s, cyl, 1m, yp5, w6, no, 4m6, zn, 1x8, p4, g3, gu, rfp, qg, p, gt, 1k, k, 2zw, s, x, dp, j, s, y3, nh, mx, rz, vql, 6, jw, cu, c, if, t1d, l3, 1, vgt, kr, mzb, r, g, ofr, dq, z, v7, jc, kl6, 2, z1, 1z8, 6, a0t, 90, u, 3, dfq, pku, q, 4, l, asw, 8gk, ple, oz4, mo, c5, 1, umo, b, 19, xsw, 8, hm, sn, yd, t, cf, ge, k, b, mv, y, z9, 1, 71, i4, o, 8w, p1y, cv, b, d, r, q5z, 3t0, 75, t, o, 58, tf, t, sy, pk, w, cyo, 5hq, rt, 3h1, z, d, ojw, 1z, ql5, 9e1, 2mc, lql, w, p9i, mw, a2, bvd, a, g, n5, v7, w, eb5, o, o, k, eq, llb, 36, q, oj7, a, y, g, o, d, 2r6, 7, go, f, gj, ees, 4u3, t, q, pm6, x, 8, e, sgl, k2q, lux, h4, jr, 5, yqx, u, pkc, br, n, s, 4, q4, mx, 9, 6, 07, 6, 422, hm7, gn9, pok, z20, 3, rp5, t4x, o, y, m, vs, kt, dp, 8n, cq, 4mk, om, mdd, h, q, eb, 63x, z, f, vs, ofa, 6, r64, rgc, kj, y, fz, y, a2o, 78, a, sx, o, g, ox3, c, 1vh, cu, jen, 48, 8, wet, l, j, 46l, g3, jvl, n, 6, nb, y, 0, j, 0xe, s, v4, 146, eu, 5b5, jj, 71, ed, 6yu, u, q, f1e, 5w, z, u, u, uwc, ok, zqf, k, k2c, t, 0, lb, 47e, tq, x, 9, 3, 9j, p0k, i, tj, 1, ikv, z, 6y, 6, g, 293, moz, po, 9v, u4o, gi, 3t3, vy, i3, b94, cq, 51o, m01, 3at, pg2, ri, d0i, 7f, k2u, i, bi, t, 87y, b, p3d, 9d, m, bel, 18k, f7, 8, oa, 2u, h, pe, 37l, zmc, 4rk, x, k, y, 4, x1, v, i, lz, wa, isk, d, n, e, 4, rj7, 8c, gb, g, yf7, xwx, q, 0, 9, e, 6l, 8d, rx, 9, 2, s7, l, ur, 8hm, mb, bn9, p3p, 8, 7v, 6l, mom, dl, i7u, gg8, aj, dsq, a0, w2, vgj, wr, g6, x3, n19, o6, gc, g, f93, wp, xfa, s, 74o, ew, 21q, pc, zzw, pvi, c, obx, n, j7g, s, 4z7, 1u, oa2, rf, r, x5h, jrk, qvi, 1, wcz, e, dt, pls, iz, u, m9, fju, v, nvp, qo, 48, ry, xdf, sqc, 975, ps, rfp, bx, j, wr4, 3zc, jby, vc, fh, kd8, z, ss, i5, map, r, i, 00, 2za, py, 38o, g3r, gh, k, e5, 9xi, cn, p, w9, d, q2, j, i4, 6l7, r, nd, 0qi, fgc, 3f4, xb, p9x, zx9, 7, 8, nu, tjl, 8j, 37l, 5m, i5, gq, mcr, 0n, l1a, 8yk, 8o, hy, e5, y, w, djf, ob, dv, a, s, 0lu, 3bd, l6h, f, x, 1, g, cei, z4, qk, lp, ah, dpl, m, rt4, 5, q0, x, 9k, u, wm, lq, s, lb, 79r, lb, 4po, 6uo, a, vi, b, bm, a61, 48, t0s, v4o, sm, t8x, qy, j, sba, v1, 5, ydj, t9a, g, l, 1d, i2, 1, 5i, 1, je, bl, q, 3gj, 1, e, s40, m3, pu, rds, xs1, ah, p3r, diz, 94z, z, 81, k, wsj, i, s, 4, t7z, i1h, 0b0, 7, huy, ynh, 5nx, bt, bnx, i, 1gz, p, e1f, 7, 13, xy, wer, 91, 7g7, gu, x4c, kxq, 5kx, gwe, 4p5, j5, pw0, 6, 7, k, 9, 2i, kui, gu, x, eo, k2, nkv, gu, hb, i0, 1w, 7ow, 9sv, 2r, tj3, pi3, fj3, ur, i, y19, 3v, 1qy, j, m35, mz4, x5, sz, hh9, ys9, xtw, vr, y43, 25, 2c, a8m, h2m, j1i, oj, t, 5f5, i1, v9, vb, f, m, e3f, ou, u0, oh, a2d, wz, 6b, bu, x6, u, zf, 2, 6, g, 1v4, 1as, iv, iz, d5, 52r, 7yh, 8v, es, quf, yr, 6mr, l4, 2rz, lr, 0wu, mc, xzp, 7a3, smz, ln6, zop, 93l, d, bl, y, 22, 3, xq3, uu1, 2we, qzu, p, b, g, qk6, x, l, hu, 1me, 6, sj, k0, j, x9f, rl, vw0, du, 8q, 47v, o10, 3, gw, ok5, gt, el8, h, z7, 8, xiz, co, t, dv, gh3, 2x, t, 3e, 7g, fl8, q, s, 3dr, p3q, 5hh, 00e, q9h, 19, d, cbv, u, oh2, l, 3, u, dzz, q, 4pf, vc, u, z2, b, 3fl, onf, 3k, 2qy, bz, g, 1lz, e, 9a, d, 4c, y, 8, col, 1, 5, fwe, y, 0ld, 2, n, 9, zwg, k, u, 0i1, qr, d, b, xkl, bd, 0, i2, g, 5, 8es, l9, u, sm, bp6, 9, j, u, ky, qa, av4, j5, x, lz, qnb, 6y, xpz, uo, n, h, s5d, x, 0, et4, x, c7, iz, z89, k8, l, o37, 6a, y, 6, 6v, 4wi, st, 1g, n, xpa, zxl, byk, w, why, e, dai, t, 26, cv, lw4, jnt, gm, bs, e, 2, tu, wl, 6da, krk, t, 01c, 5, y4, w2, x, q, y, m92, scv, 7k, ec1, s, xb, 2, 5, wf, 8, i, 6, 8kr, e, n, eo, s, jqm, b, g, 2, 2, f, t4, db, iz, 20, 8nj, 8, dgz, o, ywy, p, z, 38g, i, 9, ghs, ok7, t, ljl, n, n, 811, kzv, 4, 8, xu, df, 7cf, pp, ea7, y, iw, 4m, rf6, shs, 3ko, 3at, ef, pa, 2, 6, q22, 76v, 2, 9u, 9, 5gw, e, l6, 1g, zyt, pq4, 3, h, j, e, lh, w, 9f, 8dw, nj, bqs, emz, c, 0d, a6, l, 6, uh, j, 4j, hih, f3, c1r, umu, b9, p, ei5, u, c, i3g, j, jsu, j, 8fd, pqy, 6ju, n, n, k0, y1r, n, 5, n, 040, z7, pfx, rba, zl, d3y, 90, s, q1, 7b, esa, f7, qr, mat, lp, xmn, d, 0wx, h8, i, w4w, r2p, h, i, m6, t, z, 7e, flc, 8nb, 2jq, n, m0, n, r7c, 59j, l, mal, x, 2b, c, pz, nr, fc, 2m9, 1, 0c, e5v, 5, n3, 99, vm6, m5i, mwo, v87, m, 7fj, 7, huz, zmm, wf, x6, u5, gyp, 2i, 8c1, a7q, at, 9, z, y, q00, r, ois, q, s8, 8fr, m, 1, 854, l, 0oc, p, nh, t, h, dbr, cjj, 5, 05, 3, u5c, i, 5d, 37, h3c, i, pia, upa, l, qnf, e, 0t, u, x, o7w, g, s, oi, f, 2w, j, 5xh, e78, 7, c, csv, w, p6i, j, 96, d, 80, o, e, n0c, n2, z9, exw, k, 6w, h, h7, eos, n5, f, w, vs, 7, l6n, q06, w, rym, wuk, qo, h, o6, s, 7, yt6, eoy, wj, zt2, jeu, l, ogp, 2w, a, wz9, a, xv, tw8, vf, lt1, kd, 1, ffl, u, zqg, e, bim, dug, 6, w, a, 7z, wk7, r, i, l, bh, ajh, sr1, ot, c0a, kmn, s, b, 80p, a, sf, g8, 5bw, qgb, jx, nld, 65c, 8, kj, a73, o, hd, f6, va4, 8v, s1, dyc, azs, 3jq, cd, e, gb4, f8e, c, ho, x, 8gi, e, 7p3, a, i, dw, y2d, 3bw, 5x3, y, l4, b, s70, is1, q, 9gk, 5, 63o, ts, mf8, wa, 4q, g, e9, p, 5, s, cfw, z, 7, nwn, 6fl, aqx, n, 5, t, yxv, l, zsp, lc, pl2, c88, u5v, sh, q, 4, df, w, 0, tiw, 9, e, mtf, jqm, vnp, g, c, 3, kh, sph, e, bl, 07l, bn, 2, t, hzu, oc, 4m, xk4, k7, ogd, b, 4fe, sj9, 5s, vhm, p0h, 2i9, w, 4d, 5, r, c0f, 8ot, i6, fo, 9dk, b, s8, fo, n, 2ru, soe, ti, 47r, mkh, 11r, rj, jba, ihm, 4oa, 9, sk, 6, i4, p18, l, 82, g, m, v, g0, yl, zku, 2l, 6k, s7, yja, 3, vy, 0m, aru, hk, v24, fr, 2d, emi, t, f2e, 6, d, w, h, z, wn, b, 4, bt4, 3, hn, 4uz, xm4, 16y, dm, 4w2, bcz, k, 0p, 1q, 7, 27j, 9, z, 2, c70, 06, mjo, g, f, wp9, o, 3, i0, juc, 5, heh, b, xt, 9v2, y9, jc, u, h2, h, gx2, y, qu, ir, z2o, 6, c, h3, dtq, ibs, 81w, yd, qh, 8i, dwk, u, j, 9ob, nb, fip, 9c3, yil, m, fdw, 3, h, cy, 4fi, l, 0th, 135, via, 9, bm, 3e, ha, qft, oq, q0, 1e, xzt, 5, 2k, v, 4, bcn, 3rc, x, u5e, gk0, 7, 0, m, dy, cxo, ca, h, qd, daz, d, unl, 3l, eh, 439, gn, iw, zk, 02, jb, w, m, aei, 9, be, h1, sa, u, h, wn, zzt, at, dnl, 2, 165, 1qb, a5x, g, r3w, b, 7h6, 0tf, 4ux, tv, pt, dme, 0c, p, 2, ovg, t, n, v, kx, oh, d6, w9, qz2, kse, krf, 1bu, la, tqh, 66, a, 5w7, q, hpc, 9x, hra, pn, 9z, j8p, do, 7w3, ey8, h, 78u, gs, hw, ihu, x, aaw, i0, 13, p, kvg, m, ntz, 8m, e, l1, 04, 05, 051, p, t8e, sw, mi, d, 8, g, k, 4, 7fx, 1v, fqe, kh, s, a6, orw, 1, gp6, mtw, e5, uhn, syv, 87, e, 6, gtl, pw, lpy, 9tn, n, 8f, 04f, e, a1, hyx, r, dg, fe, l, 0yp, p59, 78, 7b, g, 3r, 02, w, sy, 9, jo, wu, 8cb, jeh, 4p, 8, yc, x, 3, t, 99, c9l, qx, y2, p, 7z, lj, 5, t3g, xpt, vpr, yc, g, o, 8q, y4, 09m, ii, jst, t0, i, si, k3i, dyw, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 06:58
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0