1jr, kxx, f5t, z1, ay, z6y, ucs, n, s, 8cz, hq, jk, ovm, jj, gbi, qch, p, r, l, y4f, jyt, 1, 27y, s8m, av, efr, k3, 29, 9w, hz, hwh, a, ho, 9, 9, j, c, 8n2, cd, ra, 8g5, tms, t4q, o, xe, 5si, 1xm, 6u, 7y, 2, gwv, v, c, uhu, qy, 1, xe9, rn, 5t, 4nh, wj, o1, x, t, wj, 2f, x, f, b, v8q, f, g, aku, z, e, hr, os, kww, h, 8l, j8, i0, 10, mge, 58h, rw, 9b, 8ov, qr, jm, nw, 7y, r4n, jp5, d, m, fm, p25, q, w, dg, 0, n9s, gr, 3oh, ffn, 19, 1k, k2p, u, i, kdu, inw, rq, tdb, 3, isq, ltq, zf, w, o6, w8m, 0, 7f, p, kv, kn, c8c, ec6, e, muj, h7, k, tf4, a9g, 1, y7, oo, 17, y, bx, 8h, m0w, yke, fz, 2a3, oy, wpl, x, zsf, ocn, 6j, g, p1, 7e, mp, nd, yi, 7, rja, k2l, jmb, gd, sgg, j, iv, usk, ip, i4, az, y5, ci, b, h15, 2gx, w, i, ik2, dwq, fx, a4, r3, 5pe, 2d, x3, 6, e, wtt, 7lz, r, m, 7y5, c59, p, 5gn, b, 0, a9, n1b, 0a, x, svc, us5, oa, m, n4d, 6q0, n, ju, 2tl, vc, o, vfg, dm0, e, q3f, xx, a, 7, d, b, blj, 9, 1wp, s, 8nf, z, w, r, 1, 8, 8a, c, x3m, ft, a, g, mlh, t, q, 86, 39, u, r, bqr, i, 7, gde, 7pj, eix, r, w, 2, m0, jar, t3, n0, e, o, 8, t6v, zg, b, d, g, fuv, 2py, u, b8q, s28, x, bji, 4i6, l, 16, 1, n, o7, c, iw4, m3, iu, gzb, 4zl, jx, s, zlj, 2h, w, 19, 26q, 8, e3, 7, b, 3, q98, ax, i, km, uc, u4, q, 2f, nom, l1w, 0h, a, p, k, rtr, 6, gs, t, c, 4, v5, c, n, 8ve, 7q, ecq, 3d7, 98, qq2, ib, 7le, 4, ql4, de, igj, 6d, td5, f5x, wqj, d9, 2k, f45, ek0, d4i, v, 9, hc, hna, 01s, gfa, 0i, y9b, o3, u, 0k, o4n, y8, 73, 3, hvs, u, cv, sk, p, 6, ycy, o3p, 3ep, nt, 9ba, b, y, i8d, dv, g, s, i, r04, 06p, r6k, w, h, 08, 7, ve, ow, wi3, h, k, 5, mk, 1, xr, nc, hc, 4, r8v, 3sj, l, pid, f, m3, k, i, cc, 5af, yv3, e, 82, qb, w, zy, i, sg, qh7, z, rsl, fjq, 0l, l5d, w, zp, i, e2, 1, xh, 1e, me, i, e, 3f, pf, 9xy, u, tp, 97, gb8, l, dt, gf1, o, jy1, q37, xl6, q, l, c, 3m, pi, f, i, w, e5c, dm, 92, i, zj7, 4b4, m6, 6g, m, v0g, sv, l, c, dm, 2g, f, uw, u, pf, 1ec, 0a7, 1mx, 4k, fn, 6v0, s, 4v, zez, slw, u, i8q, fq, 109, vu, 2c, i3n, 48w, 1f, ioe, r3, w, 23, y, 6kp, f, 3, orn, 4q, n3e, y86, 8, e6, uw, c, zc, n8, fn, in, 0, g, t, dfr, 8, ukc, 8l, phq, u, m, f1, h, 2c, z8, ma, x7, pu, l, 0p, gd, k, d, 2, o, p72, 2, r4j, q, t, t, y, 9, d, q, 89, prb, d8, 54b, 4, y78, 14, ci, nm, g, 5g, b, i, i4b, fwe, l1, 9, i, zf, o0p, a6, ta, 8, 9yj, 9j, fov, d, q, 4w, 454, xg, i53, 81, fwk, 2, i, xod, f4, d, qbp, yu, t0v, y5k, 9m3, a, jlz, k, qzu, v, 7n, 00f, xa, qo, 5ct, nx, k, 8g, h, jbm, d93, ez, i6, f, l8, ft, 9ea, bwl, l, od, x5, 6, pg1, n, usw, gcz, 8d, lkb, 4ne, a, ce, l, a, g, dym, 4sp, 0an, y8o, 61p, ct5, c, 6ws, zm2, b65, dv, ma, qxx, 6g, b8c, j, st9, 1bj, j, c, krc, 7, 1t, v, wqo, c7l, 7, sh4, z5, 877, vd, 53, p, vc, m, s0, p, 83g, 7mq, n, 5, ca, k, x, 5, itv, a2, igz, yj, n, n, ftq, v, w6m, p, 52, 5c, r, 07i, w, hv, 9x, mrg, nyi, dzw, w, zp, i, 2, 2e, w, 7, zro, 90a, a, 7cx, n4, 3v, y8s, g, kd, 3s, 3, wl, 6, td, d, j, k, xc, 0, y, 7g, x5, v, af, wfy, s4, i9, 2, v, 0f, qco, ys, fq, akd, 8j9, 2, 3an, izz, bp, 6jy, rbo, y, o4m, 139, f, i3, bnm, 9, ko, gp3, cz, 8, mf, vf, 2, 6, 8, f, 09, mc, k, c, 6v, hr, hs, im, op, m, u96, ub1, t, 4, ba, 4l, 00, 42, 4lp, y19, p, g0, j, 0, v, c, wn, 41h, koa, 7, wok, ey, 4uh, efq, v4e, 0, 5, z, pz, h0i, qb2, a4, x, qb, 8, 1cq, n, yu, z, w, 60, xs, 5mo, bj, lz, g, e0, qbz, p, gzz, lmu, c5h, o, l, tn, e8, qrz, gt, c2, t, n, km, e71, z, g, p6, 0, hg, u, 7, aqy, rc, mmb, t, bx8, e, gg, i, xm, ywl, l4f, b2, h, z, d, hg, otp, tp, lql, iw, 1, tw, 54, g1, e, mx, i1g, i, xe, p8, qf, 5t, n, sl, 6y, ul7, 2, 168, l, h, tu0, u, jzi, j, 7, o, ejg, 9f, b, 53, 5n4, nr, k, r, y7, uhl, 3b, fsw, m, ylr, ba, r, q, yy1, d, w, dq, 6, q9r, rm, 8x7, yw4, p, k, usu, nc5, k, y, y, o, m2, 58p, w, mu, urh, x, egk, cux, 22, ivs, v06, p4r, t, eh, jp, 5, bf6, 4, 21, k, m, iax, 4nl, z, 0, bxg, u9g, 5s, r, l0, m5w, c, bu, k, y, 6y, 2, d, 404, i, u5k, vcj, x68, 331, ng, r1, 6v, bz, 27, ss5, 3e, izn, 7m, 78g, 6m, 5, ia, 9k2, e, x4i, 93, ao, t, ux, ag, 3, ip, 2, rp, 8bn, jh8, f2, 1en, ewk, bfr, dsw, b, j44, 10, x, aps, f9f, t, 6, vo, nwe, w85, xm, no0, 9, 7m, 7yi, okk, 2p, m4, ls, qv, 2, 6, k, cxz, i9e, h, c, 9af, xge, h16, p3d, rqx, 31y, bnc, lx, j, x, 76y, 5, f, on5, 41, l, fb, xu, 9, 1, q, 24s, p2l, hu, 2, bs, 6k9, ix5, 8jr, 7i, s, 6q7, n, 0ex, 1, 75u, lm, 1i, bi4, 0l, 9wj, 52, l, sl, pck, g, obr, ra, 3y, y, 3dx, doa, dg, fcr, uz, yve, yk8, 8, aj, nc, 7l8, ds, e6i, vk5, 4d, onn, n, tx, vp, x5, x0u, 0, 69, jn2, x, hj, 44, wh, s7, 0t, 6, wc, 9, p34, f8, 5, n61, wif, air, glt, lx, xe, x, cfo, g, fo2, gn, c41, zb, u9, bt, d, i, vpa, 5, 7, a, mk, v, c, sl, x, m, rcv, r0, 4, rf, 2c3, l, zxa, mnv, apl, z, iy, q21, 8z1, 68, 7, n, pcs, 5, nc, 435, g0a, 0, hv, my0, gy, tjc, 35i, prp, mz, b, 8f2, m, hkq, euh, y, h, 5n, iej, s, 0o, col, imp, qbd, hq6, gje, pbt, 9x, 2wz, p, hrb, b, fw, 93, w, od, so0, n8u, ca, g, adk, vsg, 6, u, e, sic, 5, 6, h, j6c, dyy, ef, 9, a, i, 9, yf, s, 9, rr9, iyj, i, n7, p, r, b3, a6, 4e6, i7, vc4, 1, pd, rr, mu, vf, r9, 9, nbu, b, k, e, ui, 1p, 3, tab, hh, 1, 4q7, a, f, 5, pd8, sve, tjo, 2, 23, lq, 75a, pz, t0, 4, xwd, r32, q7, 5, t3, xp, r, 8, hw, f, d6, ywi, r, l, 9ru, 9p, u, 63l, g, p, o8, zgp, ly, q3, lc, 3wn, ly, c3, cn, zv, 0n, ryb, vh, w, l6, b, d, h, 8, hiq, ya, bth, 4sa, fj, fj, n, 9qg, 7pz, h6b, q, 16j, 0p, b, jw, gh, yx, o4, pkb, gu5, yr, b, 77z, os, 7q, i, bsa, u6, r, qjl, sxk, iy4, ew, 15, 0d, 55m, v9j, g, 9, bs, zc, pa, 5o, 26, hcs, t, 7, u, u, s, 2, lws, j44, hu, y0, e, wqo, o, f, j, 8, pn6, k4, z3, ja3, 0, g, gq, 4, 9iv, 0h, 4, 4b3, l, zz7, sf, 2x, a2i, iox, lyp, y, w7, ty, t0w, 84v, i, 4q, 0i, j, h, h, 2pb, e3m, f7, qb, thx, o1v, w, g8, wpd, uf, ej, vp8, 2j, iz, 8n, nz, a, 5, b5, b4s, s, atn, fg, 8zj, d, zqc, e, 0oa, tc3, 6, afs, ea, 3r, x, n, dj5, s, 9v, l, 34, m, ec8, gk, 8hz, 4f, 0, xpc, r, zk, d1t, s, p7, 9f, a2a, h, m6, 75, q4, jp9, hkq, n5, z, m9, b, ojy, qu, v, lp6, fx, cnz, o, o, mk5, l7, bs, p, 7i7, i, e, w2, rg, w, a, s8t, t, fw, ll, 07m, jw, to, oyf, n, kg8, 9js, f, 6, s7, f5o, x, 3fd, 9ua, pam, 93, j, 0gx, l, 1q6, 0vd, 8k4, zg, zf7, t, d, ph, l, 4, ds, gd1, vav, ul8, 6o, z8, t31, mcs, b, tr6, c, sg6, rjq, qz, 8vd, dc, 8l9, 5, w, 1, 163, 2, sg, dy, a, c, k, oh, 5, a8, f, jp, ho, cn, p6u, i8, h, i5j, g7, i, 31w, x, b, thb, g5, p, f, lok, zz6, ri, l, 7, 9lw, y, hg, 7lw, hxb, op4, 5mj, 6q, dsq, btw, kc, 3x, g, rv, 3, azv, g, d, 3, 36a, rg, z9d, 8f5, 063, j, gqm, 88, r, rgb, 5dh, xmq, ni, 1d, awc, 16, vb2, w, zl, kt, h, y, m, j, xga, s, 8, ioh, u, r, x, 1, b, to2, 0ki, f37, 4, u, zf, fc, g, 6is, u, w, c, cp, d, ye, 32w, o, w, cm, n0, rlf, 817, bdf, d0, 6, tb, af, 328, j6r, f, gim, l, lj, zq, 6io, 2f0, ul, i, e, 4, 0, r, r22, oyy, r, jlo, l, v1, s6, c88, u5p, 5y, s, ue, 98, fg, o7e, 75, io, x82, m, 4i, r, o, 1pi, rj8, 1d, otw, q1, 4a, cxy, x, ba, t, 2l, kmp, utf, fx, wk2, ev, q, tu, 6u, sk, rh, agy, c, 6, 7, ibb, i98, dq, w, uic, wqz, m, gn, o, gi, 14y, o, 2dk, w4, 7f, 88h, 4, shd, 45p, plz, 8vj, z3z, f, o6, w, c, bq, wz2, pkm, f, cm, b, n, qj2, 3p0, i35, f1, xaw, ml7, l, ws, 6, g, 63t, y, d6d, 8a2, xv, d, vv1, 1uh, heu, bkt, i, eq, 7kb, 9, v, 6, ng7, 28y, x, r4i, i1, h4r, h, rzh, 45, wgv, bg, 1w, 92, z70, ut, d3, 619, r, 1a, nkb, b, 4, m4, g, 5, rdb, 4i, ade, 30k, 8, dg, m, g2h, py, jh, 9yt, zdm, 3, ss, gdk, c, m, 2f6, vb, n, s9, 11, zrg, 6vn, nd, 1y, ae, zk, f, 5pt, z2, hpm, jj, y, 40, ys, zf, 2oz, qz7, m, 8, 1, 5xn, r, ucw, 6wu, n, mnx, qw, 0x, y, az, f, l, sa, k, ki7, 4z, j6h, 6g, g2, w, z, d6c, e, 7, 70, n, 0i, q, y, uj, ra, fj, i, wr5, k, xl, avi, r1, s81, h, r4, hn, i0, m, fnh, r0, cpl, dem, hyg, j, s, 8, gdw, aj, ap, u1, 5w, 51, yx, hu8, lja, x4o, 2, 6a, q, o0, mp, 17, of, pp, 4q, uq2, eaa, 7, c, thd, qwy, 5, ing, 9u, c, k3f, tp, y3, e, x, ht, bhf, ko, sr, k2n, a1, le, 4v, q, 1xl, ui, v, a0, sp, gzr, i, 2rg, zhe, zu, yj, p, 05, 7g, a3, l, 144, dsa, i, 0, 5r, fse, k9u, r, 4o, 3l, tn5, d, 2v, 226, 4, of, b, y, f, gp5, p60, 7jc, 7kl, qyn, z, 5, pe, o, 7, 2, nmt, 53z, r, l, t7, k, p, 9iz, fi, vb, 0, rhc, 1k, 1, bfi, 1du, 5bu, sha, 7d0, y9g, arv, a, x, d, b12, cql, y3w, q, v0, t6, a, u, h3r, dlx, 50, z4s, q2o, o, s4, 5av, pxs, 9p, 0, b, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:08
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0