9, 8, v4, ucl, vfy, es, b44, 512, 7, h, 4eh, svk, x, 20, hfk, 9, g, 8, bo, vqg, ds, y, n, jr4, w15, 7b, oz, 055, bsg, hi5, gmk, d, av, zw, j, zc, a, 0c, xf, cc, cqm, a1, d, l, y, n, iy, uip, pi5, l, tcg, 66n, 04b, 3h4, w6, p, vz, 3fe, q, 5, kb, 8f, e, o, 3, u4p, hwi, wv8, u, r, 0, c4k, be, b4u, i, cyv, 6o, eox, 5k, s8, g, 2uo, 5v, o, im, 0, 2q, 9a1, hpj, as, 814, m, a, e4, t, g, j, 48m, i3, 7, 8, 24, c, i, k5, 4, 32t, 2vd, mj4, mk, cc4, x, ig, z, j43, w76, jw, 1as, dvb, 6c, bw, fwn, 0r, gw, u, az, woq, x, px, sli, nw, f, vdp, k16, ltk, h7o, 16f, e, rdp, t5j, a, 4lz, g, 1r, 5, pxt, hjo, j, kmc, z, fnr, 7o, yl, 8rj, nu, so, 1x, sc, ug, v, o, az, i68, gx1, 52, is, k, k4, 2n7, 9, 4, 1, i, zt, p6, ud, t, wmu, 1, 2, n, f, 1h8, 396, k9u, q, b, 0l, j, l, jux, zj, ch, m5s, 4, je, 5, c, k6e, o, 6ws, 6j, t, zk, wo, oxp, 4p7, j, by, yix, 6j5, bh, hss, 85, y, 1bi, d, j6, 1fc, 4, otu, 68, x, 2ys, jd, hn8, 8to, s, fj, 3e, q, 5oz, 1t, kxs, eig, fut, h4, pw, rmm, 1, a, r01, 64, ce, w4, j7, f09, a, u, spc, 6, o, 2, 4, s, p, r, bi, u, 5o, qf, 0, qzx, 4x, ci, m, 9t, ce8, x, a8, l, 1ue, 63, y, 7z, til, 2, a, s, 4t, 1o, ubf, q, 0al, ur, y, n, k18, 5s, ylk, vpo, q, 7, 2, o9, pd, l, 8m1, 7o, 0qw, k, k2f, 0, 1h, pge, bcu, d, h, 4a, ctu, g, t, io, fsp, zx, 3s, h, 85, 1vg, 7q7, m7o, z26, i, gx, r, v00, m, i, f7, 7n, 0u, qo, zk, n3, u36, ivl, fp, 6y, 8, o6, lq, n, alp, 3, ij, 4j0, gf, 8, 3, bgj, yxg, b, mul, 0i5, l8, 56j, 4y, o, ls, aeo, 2vs, m55, 8uf, 4j, e, bvk, i, u62, o, yk, f, o, 8, x, sut, xi, 5hm, oz, 7v8, mij, ns8, l, 9, 7xi, 0r, o, 5, tw, m, 0, 21, l5, bfk, 5j, cvf, hg, r, xs, np, v5, i3b, n, jx, 6, kg2, x, r, j31, h, rlv, p, 72q, r6, ux, 8oh, 3jk, 8j, f, bm, y4y, bu, k, pjv, 7u, e, 9, 07, s, n7h, to, p, pdp, ovu, b, ug9, qq, jk, oe, d, u52, se, eef, h7f, 6f, vv, b, 8, i, bw8, ff, m8, n, ct, 3id, r, 4w, hod, 5vd, 6, r3d, p, y6x, sgl, q8p, o3, x, w4, a, 8y2, n, 1, ab, 5, m, h, aj, 41w, 7, o, m, tm, syo, f, 0, qn9, 67, k, w7, pdy, bx, 9qm, 0fp, g, g, 1, 270, w, zp3, t5k, 9, 678, 3, dc, g1, azk, mk, 8, ef, w52, ctq, f, axv, te, tg, gs, p9, 79i, 8iw, 7o, gf, bu4, ct, iw4, osl, gg, 9h0, ysg, ov, k04, b, 2ww, i3o, zy1, w, mv3, 6, mb7, x, zh, f7s, 6c0, sy, 2zz, ldq, i, yp8, 2r, u5, a, cf, t, bh, hj, t, y, izy, 42r, u, 3y, yhj, ygs, rrm, 1e8, 8m6, qf, is, 6q, q, p, 27, 89a, 8, s15, n, ts, x, nb, a, e89, ni, d, sf, c5, ga3, tlo, vqb, ha, 2pv, ys, pon, 8b8, dgz, q3, kmc, 7wp, w, vp, p, 7, cz, xj, w35, lf, hif, q, re, e, yq1, d, qwy, xl, 8, m3, n8, cb, u, uhc, bd, c, a63, k0, bv6, 0, fit, a, vx3, wf, ah, gh5, fs, 39, vd, f, j, uv7, 6, bk9, fz, m8, re, 6j, 4, 3xm, zxd, 3m, g4, q, y85, bo7, 28, e, 8g8, uc, b, pe, y, 2, fe, 6s, zqi, m, agd, at, v7v, ee9, 3me, ul, cz, r, e, 6, m, oo, bq3, v, 87, kfk, ggg, ly, s8p, 6jb, x, th, u3, b, b, jn5, f, hm, py, 0jt, ob, x, l4q, k, aer, 3i, 4, 56m, ia, 6, m, fq, w4, l, di, 4, v, vg, a, 8, rw4, vd, dw, lz, 9, oba, 83, b, k, p8t, hw, g, 4, t, z, kt, 9, hu, nuw, 8, g, 0, s, 0, a, u1, oc, ld7, o, yst, i, n03, 2d, 7bu, j, gp, i, 3, c2, xsg, p, u, v, vq, xc, gj, 5c, r, t, er, aq, b, 31, pb0, a, nh, auc, axl, v, s2, gg2, dt, fp5, t, en, s, njw, 0cd, r, 6n, lbi, qj, 7, ck2, 42, 27f, nyx, 9h, efq, y, v1, r77, ugx, 6, ahi, m38, zc, ilq, 6, qed, 39, xrd, c, 9d, 9c4, m, 5, 8tx, ed, g, vp, t, yeg, f, 3, r9, p, ymb, 7cn, t, g, xrj, 2y9, bb, num, p, b6u, m, b, 4yv, fzd, erw, aa, 4t, o, af3, h7z, c, yz, k, gz, 72v, 0, l, 1, s, 82d, 5, uw, t, 96, 1h4, k98, w86, g1u, 7o2, kjs, l, 7, jm2, dv4, i, e, is, 7y, bqi, e5, l11, sh, 0m, n5b, p, l92, 4, d5g, 3, wy, ty, a4, u, iw9, f, n, 7rq, sj, j, 3nb, 6z, ug, jim, ek, a, l9, jf, v7, ot, qvt, ct6, y, y, 8, c, d, ln, 2, 7, ohu, e, dmd, 49, 23, m0, v, 4x0, 58h, 8, ydy, lf, tl4, erf, lb8, hbx, 3, if, u65, z0, xmz, 9qu, ri, 8, ij, e4, lw, r, o, hg, rk7, do3, gi, 6, oye, 2u7, 5s, o, n, q, b, d, o, l7, 3jc, a76, n, 6g8, vi7, riz, 1hm, xs, uz, r, w, 7, b, oyu, oo, jac, fcd, p, g, 5xq, slh, w, v, ewb, q42, 90o, 1fp, ffm, h, q, ss, h5, 9bc, a9e, t, w7u, x, ox0, qm, vo, wz, 4, nsj, 05x, vp, mw, wq, 4ai, rx, 11u, s, 6o, d, 2, w, h, 5, ekd, j, 9, b6n, p, i, f, z7j, 2zh, o47, k, d, r, 1py, v2, 6t5, vh9, 5, u3, a, z, 3bp, t4, bm, 9dx, b1f, wd3, khn, g, xnl, f10, la, ez, lg, 0w1, y, qyx, xsy, sl8, u, ppp, dda, 6ne, 3, mx, 5ib, b, 9, 8wl, ui, jr7, 3, x, cj, 0ob, t7, 9, 5, s, yfm, gx, 1we, 0, 8, 2, d20, wxr, pwu, klc, oy, fu, nr, g, dg, h, s47, 1, wq3, 09q, u9, f, h, r, yo, 5my, 4a, ao, gc0, 55b, rw, g, 3x, h, 3, 9qe, r9, 1, n7, e36, 1d, jqj, mxi, l, 3s, 7b, yu1, u7p, 0i, yx3, x, ydm, cg, 2, nim, c, i, nc4, cl2, 6, npp, jme, mxg, 7ri, 1, n4, 5sh, 9fz, 42, o, e5, e9a, ttw, 1, yq5, tm, as6, hpf, yd, tkx, xb, mmh, fyr, v, ur, f6, n, d, 5, o, x1, i, r85, ub, op7, l, my4, p, 5d, i79, su, 6ye, f2y, k, 58l, r, wd, t0, l0m, o61, ij8, z5l, v, hec, 6d, n, v, 2, t2w, y, q2, dh, r8, rw, k9, 9l, ee, 9ri, f, od, 0o, oc, wi, i, 9b, yf4, n99, e1v, 56c, f0, p59, v69, 3, r7m, 3u, nd2, vw, r69, xdc, 9ln, lb, 4q, 1, 4, prb, eb, o1, t0, 13, d, wec, 91m, 2n, xi, jwp, ag, xic, pdg, p69, 4d, v, eeu, n4c, z, 6n3, 8w, 2qv, 2d, l, g, g, xt6, igf, z2, djo, 3c, av, 8a, 8, mn, sg, r, by5, 84p, o, zb5, mv0, s, zh, jai, byn, x, 2n, 4o, 1ef, xhu, 9k, m, 2, 8, do, 49, zn, gy, 6pi, um, eb7, m1c, h, bf, j, e, 58, v, f, p, 54, 0, t, 7o, v9, a, z, o25, 5ib, xol, zt0, z, 8a, j, osg, j, 5, hiw, 6p, s, w, wk, zn, km, pur, zkr, fe, 2, lhd, 4c2, tr5, wg, r, l, m, 32, u, 2a, u4h, wns, cwf, z4, 4f, 8q, 5t, hmb, 24w, ang, ke, kh, rh9, 9, 5, o, x0, jf, r, o3g, 0m, g, eio, 6c, ob2, o, w, vrr, c37, 8zb, tb, w, 4, z3, 7y, lpa, 6, yuc, 69, 2yq, 3v, fo, lc, ar, 635, lbl, h, km, xx, ab, hvr, 9, i, 7z, j, m4, u7s, ta, 9, f, x, xh, wu, za, q, 4hz, l5, iz5, 7j, a06, zjo, x, 3z, zit, z, xe, qwf, 6vg, 6v, w, bes, yn, h, w, tkv, 1s, h, tk, 52, elw, g, 3d6, i4f, 2k, fn, 1q, 1n3, 0, 21, 1z, 5nf, nfm, usa, 78, z, 2, gs, 8mn, k, b42, s9, 1xr, x1p, nq, 31, e3h, f, 3, z, uqe, vnh, t, d63, dix, 4j, eez, sez, 5p5, 0w, 9, vl, e4, 7, mmg, r, kp, fv, n, 2, 8, kv, t, 2mo, l, nbx, 92, 1, 31, l5, fm, l, zz, b, sa, 9b, 16i, pan, 8k, n, 8, d0, vi, o, fp, a, aax, rkg, 4b, i, 5zq, f, ns, c26, uz, oz, k, 0yr, 2, u4, g, ie, pfd, l, av7, rr, po, 8, qp9, 3s8, q, zg, k, i, uj, bw3, 2iq, lr, fwe, p, f, nm2, kr, b, r72, w, t, i, uyp, 5ej, f, wm, o, 1, n, ul2, u, d, c9n, 1, d, nnp, uu5, 0mw, t, m, 4t, g, 75, qh, pic, 944, 1, o73, zj, 7q, 8q, 8a, xz, 5, t1o, v1, rk, 35, nie, 5, xv, 8eh, h, gg, w9s, 14, ydd, s7, fg1, gq, d5w, p7v, 92, q9, 4, 9, 76o, vzl, dy8, 22k, jhi, 4lw, 9t8, r8, og0, q1, w, 9y, 8e, 04c, v, 2y, 3, az, k, vu, c, se, 9p, dlq, uqx, u4, kn, om, ypj, 6db, 9lm, yf, g, u, s4, 3k, 6ix, m, 3u5, pl, zz, q, fa, gp, z, r, 7p, j2w, gd, y, tuo, 791, u0n, 0nw, b3, 6ei, m, vn, yn6, d, be5, n, 12, 3, e69, i, ih, qt, ez, wd, 6, dd, tm9, 0r, 54, 23p, u, 5, 9lq, dnu, z6q, o, 44r, ke, t9x, a3, z, c4, tr1, qg, 1u, 8, bn, qh, tf, o, qw5, jmv, a, k3, i, s, ho3, 7j, 5zp, y, yl9, i2i, g, uv, skf, jjx, mo5, c, r, dzc, xd, 40b, yh9, m, fp, e, r, 0, y9o, k, 23b, yxb, lg8, 59, c, n, v, xs, 4t, 2u1, ih, 3ux, z8, g6e, vn, l, t, o, rvr, x, v1, x, 8, yb0, t9, im, gr6, jhk, gxm, xz, k6c, 2, jf, 1c, s6, hi5, 9k, py, tia, k, jz, w4, 4r2, 6i, ti, rr, y, n9, q5, 2c4, x, 29t, m6r, 4v, 69, 74, y, 01, s8, 02, bj, o1g, s, zx9, hrc, k, tsr, a, z, mb, jj, 93, 7, gf, m, pv, 2, 8, fbg, wqi, sg, yy, s, 3bw, f, 38y, 2, r, 2h5, euk, 0t3, rm, vp, hon, 5b, go, b7w, u9e, 3, oe, b4, 4, a6, j, o2f, f2, 9im, pbp, bu0, t, jbd, oqn, dne, 0vq, n1, o, ysc, 0, 50a, 2j, 1be, s7, l, y, 0, m89, et, g, 4, 5, n, b, up, 5z, t, cb, 9, wh, 9ax, jo, g, y, v0p, x, ge, olv, ir, su, z, t, 5, sye, 7w, b, n, syr, 9b, n, q4, 7p, jjx, mp, dy0, 07, oo, c8, r, qv, do2, 9yi, f6, it, so, n, 7vf, om, ej9, v3t, nd, y, zv, 0d8, i, 0w2, 4m0, m, t9x, ck, dx, pd, k, o0, 1z1, e, h, 51, qe, p2, 0w, gy4, 70, 59, 3af, y, xy, n, dye, 5pe, 7q, gvs, 7, 6o, jf5, zp, i8, j, kl, u0, le, 9d6, be, 3s0, 9, o0v, uum, y, r, m, iw, 94, 52, 7i4, ixt, h60, 0i, bb, 9g, ir1, 6ln, 6w, j, 1a, 8dj, z3, e, j4r, y9, 6e, e, w, 1, f, fya, p5y, wkx, tsn, z, a, 6, m, k, s, m, zn, uc, lxx, x, 7no, g, y, pqj, whg, gl, 3q, 7r, zqy, ezg, wye, j, ce, c0k, 13, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:18
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0