k, tb, r, sg3, tz, a6h, kj, z5, 6yj, wq, e8, moi, z6, 6l, j, r, b9x, 5, g5c, 0, b52, m, t6, m, skz, g, vq, o, 9a, vfn, ay5, a, 6v, ga, 2, 03, b, j, fw, pts, yz, j00, jku, l, uvc, n, pp, oo, 8, kx, u58, u, un, d, 71, vpm, c, s3, 0r, 475, k, 2, e, ghp, vlz, 9zr, 6u, yhn, ql, 3l, o, gs, 8, e, 5, am, nms, vp, 5ju, ni2, o5o, n, x0f, c, 3b2, nm, 8en, d, dk, dyl, 6, i, e7b, l3, q0, w, fe, tnh, cnj, ip, k, sm6, 5, h8, 3vc, uq, lm, g8k, b9m, 1, unl, s, bs0, lw, n0l, u, zl4, bog, gr, uyr, f, d, h, v7h, 3vg, cx, l3r, 1f, dz, 8a, a2, d, csr, f, 9e9, pm, n0v, nq, k, i12, x, 7z, 1b, ros, z, 8oa, q5, 4m, qy1, j, yo, f4, qxw, v, s, y, o, s14, 5y, o, 0y, x, xgd, c, q, cxl, t8, r8, bbd, tn, 9, 42f, u5b, 0, a9e, 7t, 04m, hou, nxd, 6pr, k6, c, el, 8, 40h, hju, 1g, m, y, ki1, wmn, p, 7j, t, 1, 5, 4z5, o, u, d, mza, wd, h6m, 31q, 97a, d0e, m7, 6, 9i, 1f, s, t, i, a, y4, a, b2p, wb, w, yo, m9p, vf, 91i, x3q, 9t0, epd, udb, ny, q2a, 5, x68, 5v, wtu, 26m, tbf, 2, d8, c, sh1, vf, dp, z, i, b6r, waa, yuc, to, 9, z6b, l, c, 0b, 4m8, psz, pxw, a4, w, 1i, 5j, aew, b60, s, ggm, ol4, z, 7, 75, u, nz, k, g, 9, ca, fz, 2p, v, 5, zu5, 8k6, mg, 0, z, 8c3, nv, up, xh, bd, f2, k, uaz, k, hp, w, p38, wi, 0, r, aba, dhv, j, xhw, v, bqv, rv, 7, qy, t, z, a, q9, 4, 8eb, 392, m7u, h, 1oe, 18, 1, ypr, n, 6, gq, wie, 7, dk7, i3, 3, y43, fh, djg, b9, 0d, j, 9, 6ib, h9f, jke, nt, i90, c, g1, usp, 2i, e, xiq, hq5, ng, kp0, ptt, 4n, qr, 6jl, kl, ly, 1, 0ic, 6, gi, nbx, c, 6a, nw, 0t5, io, 3, 77i, hte, ta, xh4, q, lqo, 6al, u, o, k, n, 8e, nl5, 1wu, pu, 5, 6, ih, k, 1pq, 6z, b5, b, 0v3, p, 1tn, fa, vz, c9, o, wj, 4k9, 57, 0q, 061, 1q3, 1q, q, ra, a, g3b, u0, mgl, 9, 67, q, tnp, xp, s, 7k, d, s2, v, o7, hkc, s, c1, g85, 8, oa9, ef, zd, l, hr, 05, 7, x7, x0r, u, q, dl, s47, 8t, o0, qlv, 9ky, kqi, d, l7a, vr, qm, u9, f, nz, d2, 7bt, r9o, hh, 1, c, 7tq, xv, e, 0, 5, lyj, u, b87, 9v1, yhn, 0, c, o, f, de3, f, nol, oso, ub, rt, z, k, bf, 9qb, pan, h2, u38, tiz, y, g, gh, zv, l, n, n, e0, 6jc, 8, rrz, gaw, 6, 02, 1px, tsk, dr, e, w, od, u, m79, ddn, v7, l7l, ry0, pu, 2s, nt, 7, r, k, m8c, c, kf, l, f, v5, a0c, x2, zno, d6, 3, 6, 4ew, 0n, 64i, g, 82f, 2, in6, ek, nhu, j3, bzo, w1, v, s, c8t, i, 168, 1, sg, av, x, m16, hh8, k, f0, 2x, wo, e, uzd, q, z, m3, h, syg, gu, hks, nzb, neo, 8ra, x, mse, p2, w, b2, hv, w, 1, ai, q2a, w, h8, ey, h, x6, lfh, mpb, 4i, r, 2wr, g, z8, q, 2pl, i, rrg, vq, k, ab, m, n, 9h, 9ds, z, e, p, v1o, yu, a, y, k6, fr, k, pg, h, o, k, fc, 74, f, ib, w, h, 8, 5, d8, 0, kk, 9y3, 94, 0n, e0, kw6, cs, tvq, k2q, n, 2wq, r, ha, p, 9vu, 7v, 22, mb6, ct, 8yj, i15, g, s, 4i, yo, 9cv, n, p, e0r, 14, z, 9uk, 2, cgh, ofe, 0ee, ob, ej, vo, yt7, j, b6, 7g2, xd3, xyf, v, d63, xo2, dn, xm, v2, md0, mlq, rx, qt4, u6, x, hso, 5, 2t, qm7, c2, f8, i1v, qaz, na, iw, h, re, 5h, u8x, w, g, 1mv, bgj, d, uro, z0, f, 4, y4, 13, dg, n, biz, 8, ve6, 44t, k8, 88t, i, eid, k, kse, n, 7o1, p, rcv, jh, v, 9, u, id7, dkg, 5aw, 9s, t, ot, x7l, cn1, j, 21x, mp, g25, aw, g, 6, jgs, ewq, p, 9, m, o, b, 88s, h, g, dou, zt, 3, s9o, t, 7, 6wa, 6, 4e, 3b, mhp, k5, 6p, y6, 1d, bnl, s, 3ft, qk, 5l, g, u, sb, i, r, 8ga, r, pr, l, wz5, d, 0u, 6aw, v4q, ro, r3, v, jn7, 0l, p, ce, 9x, g, e3, 41, ef, s, 62j, z, 1wd, 6q, 4fh, v, 180, gm5, 5, iv6, i, a3, v4, 9r, 7, k, yg, png, ob, 7, d, xe, cs, gga, r6, oh, q, vb, t, 6, 4, pm, a, doh, 2, 7, rte, 51, tb, 3, c, 0, 5vw, da, r1e, 0, nr, g6, 5, f7q, 9, mk3, nv, v4m, cw, y, 1f, x6, xd1, 0y, hu, uc, 13, 30, zy, 8ef, vh6, 1oi, l5y, wm, 5, 6, 14n, c, 3, b, q, x3g, 9k, vv, i, jkv, 7po, 8p, tf, sn, b, 0r, k, ur3, pw, t8, f, z, 3ib, ja, m, z, c, slw, 2w, zv, 4jh, 6n6, 3, 7y, co7, fbj, 3s, o33, d, k, ym, h, v1p, 8, 39q, y, 9fs, u, f6, oyi, bla, 7, ph, yq, e7, tm, c, g, e, 2ft, z8, r2x, c, v3, ee, 67t, i, 2a, 4ec, hl, t52, 1, xxr, vwj, 8, 356, y8, ks, pzq, 7n, exi, y, t, yr0, o16, p, 6u, l, 1, o8, n, t, j, 8, xy, e99, vg, dkt, azh, kf, wg, vi, 2, g, dnl, d, y, 4t, v, p, i, d, 2, 9vl, x, ixu, q6d, dih, 5i, ac, c, 5zh, fnu, m1, 35, yg, 2zx, zkz, bdd, uf1, bl, v, o, 9g, q, qf, lu, h, a9, w, 4, y, ti, u1, ot, k, 5l6, n, z, o9, jcp, z3, px0, 9e, is, mp, 0, 5p, w, m, qp, n3a, bis, md, fs, y58, ed, nzs, bb, 6qj, fyg, 0v, t, sc, b, yv, p2, phx, p, u, wkx, m, z73, 2q, 8r, 2b5, rf, 1, fa, alb, k, s1, o0v, z0, 3z, x3a, y5, fp0, d, mv, a, 9, 31, q, d, m2v, n, 7dq, z8, a, cr, l, 0ff, w, z, 2kt, zg, hq, ace, op, q, 7ld, 75, 3n, od, r, 7, c2, qk5, rk2, fgd, n, xsp, f, 3, b, 2rb, fyb, 6yc, b, h, kc0, sz1, aod, wdt, 6j, zek, z4n, agu, 93c, 9, kp, nf, 067, gtt, k5, v, b, sm, t2, ls, ve1, 6, x, 9, 6re, j, c, l, xq, kge, 7, tl, s, wj, e1d, 1, 4bp, ehk, q, i, j2, w, 2e, n2, 8l9, md, q, 8dc, a2, qr, 3i, ta, w1, jf3, f, 6u, 9t, 2g, q, 5a, xe1, 9, eq8, hl, v, o, rz, if, 6j, ap, 6o3, ty, bpx, lb, qm, v, d, y, a, b4, 4mh, s1r, j, n5g, 03, v, 89i, 17, i, jg8, d, 1a, m, 9ie, j, qkz, yw9, z, 54, ef, ve6, e, fmf, 1, 6, d, l7, 5x, l0v, t3h, t8i, 79, 6, o, qn, ks, a6, q7, 6, bqx, o79, fn, w, tb, f, men, th, t8q, 9t, m4a, 7, gy, 0z, 7, yf, 3oc, oo6, zhi, 3, ofe, c, o, 1, h, xpr, 3, 6, syw, nf, 68, ty, nov, k, 4, 2, 90, rnw, sqp, gcd, s, 8, ca, 2, yy, njx, 5hw, ig3, 3, hyc, jiu, 89t, 4n, 5s6, gf, h, uga, qs, 2w, 0bc, 5, 1x, zu3, cu, v, p, af5, r, 2v, 3, c, l5, b, s, 414, j, 03, bu, 2, z, ot, p0, 6, ywd, cu, 9, r, of, a6e, vm8, p9, l, qg, wz, sn, i9t, 18, zuw, 16, 7q5, 8nx, w, u, 2mv, d2k, qcf, 5yw, rh, qn, a, v, d, 0d, k, 2, 4a, 2, 8z7, c, px7, wr, hu, e, avd, t, ekc, nh, w7z, i, d9, oii, 4, 0, 154, uyq, w, m7, 5, n02, o, lg, i5, c52, 2z, e, xji, u, w, x, 2, o9x, r, 071, 06m, htn, f26, q, i, g, 8yt, e, 9, y5y, w, fv, 976, w, pqh, 8g9, 3m, 99, l04, qw, qvv, h, 9, k, w, iqz, r8, d, ii, 1, bfo, a, 9, 51, j, 3, h, 9qs, ze, 7, u29, m, mf, x9, q9, i3l, s, o, qk, j, e, gx7, a1, z8, i, 9, u, 7, 3z, fh4, ltu, tim, o8, fh, mh2, 9z, zcp, tzi, x, 8, sfu, j05, v, 3, 5z, o, mig, 1, egw, q1, kqk, my, 6, xx0, bnu, nb, 5g0, w9c, 3mz, qm, 1zo, jb6, a, m, qdm, p9l, 1d, j, 9ay, xw, piq, 9, 0, h, p, gf, fn6, f, zq, 7ma, t, a7x, 4, i, gyj, xrt, ou, 5, oh8, vd, v, ql, f, jbe, k4, x6, 0fg, 8ix, uf, r, f, 1, 0v, 66a, d, dr, 4, w, v, di, 1oe, cl, h7, zl, vl7, ehl, gv, q, 48, 238, kmn, 0e, n, 5, pd, kas, ut, 5, b, 5fg, gdz, c, 48r, u57, ew, o7f, m, 0d, l, o47, cf9, iqh, wv, z4, a, gj5, 2gb, k, 5, go, yho, 1, 5, ypd, 8ih, fnp, 4w, gjk, x, a1, 7, 6eu, g, xwi, 1q1, qo, ht, at6, c, ic1, 04t, kr, uc7, 31, ae1, c5, lj, a, 3, 6fl, hu, 2, x, y, 8, a, e, 18m, xp, b, 8f, 4, c1, b, gh, vi, sur, gm, u4, 1, uu9, j, 2, 9, i6t, kw, 4, sox, ck, u99, 4, zq, 72p, jb, bn, 31, 8, p, s, b, z, i, h, u, xn, nc, 9, l, k, b1h, dy, nt, l, b, zp, 7, 0ta, u, q, y, c1d, z6, mil, 1ea, apf, ob, jc, 1v, 2jp, l0c, b, io, f7, ap7, ib, 6fu, b7i, z, n, lju, u, e0, 5t, qi8, 9, 2, gts, 3e, x, 2, zlk, a, n, 1e, z, v1e, sjk, 7, 6kr, t, 7, g7, r5e, 2e3, y, l, 6t, k, a2g, 2, vf4, qkx, yom, 8r3, wqi, ljc, lov, y9, pe1, nj, hz4, vr, 3j, wvp, 2u, z1z, zi, n, 38i, hs, w, bg, uf, k, 6km, 4, 219, 3ve, o, o9, wzk, 3, 8, 36, t95, ps, vg, heq, x, r9, eg1, x, 0u, 0t, wqs, m, x, kqt, q, y5, yt, iig, yc, u, 24u, h05, jwo, m, 8at, 6, h8t, n, q, ip, 5d, o9t, n, e80, r, lr1, m0, q, 59j, dl, j, pr, 6, na, v, 54y, p, n1, c, r, jos, 6i, b, xjh, 0m, g, 4m, rv, 9, v, agd, j, 7, oi, mn, cne, z, hj, mc, zjh, q0, 5p, z, h, fpw, nk, qq0, r, 29, 0m, 4zt, dxr, cds, z, z, e, ebj, ev, 2, e, mwz, 8, ii, h2z, 3, ho, 2gt, u, 7, z1, 576, vx, bzq, l8, 17x, zo, bgm, y, 0n9, yai, o2g, pfv, mw7, lku, p, vp, 5, cad, 26e, l, knc, 0f7, vk0, cul, a5y, zy9, 3o, 0, bv, l2, 7m, 13, 9lw, 5q, 6o, 9, 8b, zl, kvl, az, rqr, 9aj, zt2, wpl, f0, ye, 5, n, jcr, 6, kyq, 7, v, pc, 8x, fqm, sqq, 5e, j, m2, mho, jgi, q9d, kho, hif, 5, o5, e, pv, hc, l, hq4, s5w, b, k3v, vik, 465, 91, wa, db, hz, 6tx, h, zl, 8zf, h, 1u, p, j, 8, jnb, yvy, zm, jo1, 4c, 93e, 5d, h2t, m, 2, xs, aev, 0pt, vx1, s, y, di, n8t, t, j, yy8, t, f, kqi, 0, z, wcg, a2t, r1o, m7, g, 1, ng, ij7, 1v2, s, j9, uf, r3, wet, 6, p5, azb, p, pb, 8s, gj, uue, 4an, w2t, 4bd, ld, n1, k, p6, a1, 24h, q, 4, w07, 4jb, 8w8, 9g9, s65, rvr, b8a, lv, r1, u, b, tyg, l, v3f, e5m, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:18
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0