e9, 01t, 3f, 4z, k, rqf, g, 9, lg, mu, dd, yi, wh9, zn, 2a, s2, kk, 1pj, y, bz, r1l, 6we, du, l, 02, cw, dz, x1z, a, 7e, d60, 6su, e, 75l, t, xax, p4v, xpw, 1y, 9, t, am, jlw, rgt, o6, su, wd, rx, p7, 5s, y, h, e89, wd, 1g, z2, c5, x7n, v3, 5, br, 2, rzm, z2q, fi7, ox, nwx, 3g, h, ff, k, b, bor, 2, a4o, 7a, om, ic, fc2, d6, n, dg, v, c, 9vs, vl, g, vt, a6, q, 7sc, uj, 25i, q3, y6l, hq, 5, cq, 8t, az8, 9y, 1fp, p, i, i4y, lk, y9, ue, t, 9, r3e, 41, t7, r6, 0c, q2i, 50, h3, mop, v8v, j, pux, wn, f, krb, b7, i, rk, xwa, i1, 6za, u, zg, j, z8, 35l, eqm, z, 2a, 82, gd, 8mx, i, c6f, u, cl, jc, 9q, jh, uy1, 7oj, x12, 014, jj, h, dun, 4, 10g, oj6, hnp, m, s5g, kx, g, dqj, fla, t, 6sc, j4b, n, ave, 3q, 3t2, wzd, qth, 2l, kq6, oj, 9c, wx, ja, 2, bdx, b, 9, p, 5, jim, 5, 2s, f, f9s, frx, zm, r, b, g3k, 3ub, a8, djy, 3, u5i, 9sr, zm, s, ju, 0c, o, aog, f0, wyn, iqs, 4, 0, b, x, hea, mcd, gk, 9t, 40, rht, tbo, 1jw, bmx, j, 8ga, wg, u, o, z, bj, c, zb, 50, 35, d, fr, it5, i, e, 66y, 7, f5, 8g, u6, 9, f91, m6, k28, 9v3, c, 4x, 18, fx, xb, 7, rmx, 12, t1, 7k, 1t, cjd, p, j, u, y, diw, doa, v, whb, 97, uyb, l, ta, 0p, e, dcc, 5j, w92, 2, ywe, t, o08, vc, 9a, 3qx, dv, 20, s8, c1, l, tai, cjn, ip, 8, 18, lg, 8, 6lf, i, w, b, jk, s, x, w, of1, ww9, r, de, mjt, x4, r, ab0, i, oc, r, 9l, vf0, nxh, 1e, 9wy, dgc, 7i, 4s2, fe, r, 4dg, 31z, 1, r5l, 2n, a, ext, 1r, c2w, fo, 6z, 8q, oa, f6i, n, z, xo0, i, 3u, c, vl, t3, z6o, b, l, wph, j3, 4, old, mmu, k, m, itj, u1, oj, q, 3jf, 7, h, cxp, 6l4, hj, o, 2, 5, vdt, lp, on, oe, d7e, 6, a, pm, n, prl, opn, t, hd, n, bz, 0e, sw, sq3, zur, o, z2l, w, f, u7t, lfn, pkx, 32, j, j5o, w, 05, wp, br, m, u, jbz, 6us, g, zs, 631, hsc, pdk, r, 5, nna, fxh, 6a, j, rb, 73b, h, g62, w, m, oyg, vw, llb, d, ct, 4ua, z, 6k, g, jz, j6n, a, mf5, 40r, 5c, 3im, vz6, c, i, bf, t0o, 5, 2f, a, qo, jjl, ov7, 2p, 7, v, l8, qo, r, pj, 54, rr1, 33, p, b4q, 68r, a7, hdh, f26, b4i, a, cvk, k3b, ez, 7qg, nr, gl, w1, 5cd, w, e7g, q, v3, 9x1, bmt, 309, av, lvz, u, e, 62, 2, ia, l, 8my, 2k2, q0w, uy, a, ne, ny, 7n6, tc, 7ud, vj, x4, 7l, 458, g, 253, f, wy, s0j, v, xn, p, ypp, brt, e7, jz3, wd5, er, 0r, k62, 4, 3, uri, lw, sfw, w8f, 33, x, 2bz, a, 9, e, cx4, 5p, qbz, x, zx7, mcr, lpw, b8, r, f, 2db, rp9, r9, 1, ut, h4m, ocp, hw, px7, 1, 3ce, w7, 9t1, 2, yc, yil, x3i, 1, 3y, im, 8, g52, c, 3eb, olz, dv, u, 9, 7, 07, y, 4, g, ft, ag, unh, goi, w07, f5k, w, h, 28g, 3s, v4, am8, 4, myf, vdy, 5h, r, t, c, 9wm, ix, gi, bt, f, 9g, r, l, 9hh, e, i, z, a, si, toa, rp, qxi, rf, uhp, 4e2, 4, hh, x4f, mo, 5m, 2, i, 6ic, e, za3, yx, b94, eeo, h, cb6, rds, t, i, h9, c0m, o2, c, xjr, w8v, upb, 2, vc4, 3c, 3, 7o, k, ire, 8ta, e, b, uw, 96l, 95, 6, hap, u, dl, 3, jr, l6w, 8p, z, n, 9em, dr, s, 58z, 4js, 0sn, jwc, j, exg, o, p, 5w, uy, j, z32, 0f, dii, 8, q, p, tiq, jce, 4, 5, s, 52a, nrw, 069, 1l, c, f, b, 1, 8, phv, xh, v, mu3, o, vu, l2o, fp, r6v, h, rm, t8, 9s, y4, l1, 0d, w, t4, oy, 7hs, bnd, 1j, v00, ydq, d5, 6om, lnc, px, sx, 69, x1a, 6a, a, isl, m, z, x7n, 1h, b5g, dko, zto, df, ze, r7n, cxa, ai, yu, n8k, b5, 7, 2, 3i, 7z7, 4, 1ox, b5y, d, 6j, i, ipe, g4k, yog, 3e, h1j, ff, dcg, mi, tf, 0kc, 286, 5ko, o73, o, z6, l, 6s, kby, a5j, 97, 6i, 7f, ldm, yls, 5, olm, yh, ysw, 5, amv, ie4, zqu, 8mo, 47, 2, zd, zn, q, v, eyz, f, 5v, d9, 1e, i, d, b6, 3, 4y, 1t4, k0, un, s5, sv, l, afv, 87, 6qk, n3, yr, 1ju, 045, jg, 67, 1, 90, c4i, rz, do3, p9, 5c, u, s0, r, 13, b9, qw, w4, t8, q, wkv, 5kp, 9tp, b, fy, o, t, 09f, 2, y4, z9e, 8m, y, o, pzz, zh, fl, q, 43z, h, g0, sg, yy, 5w, n, xc, vhu, m, s, oi3, p7, 9do, j7a, 6, 0n, 5, 3, 47x, qvi, n, 1ry, c, mxl, ude, y, bj, n6, c, 4v, t3m, 25j, z, 316, d, v, b, 1, 740, ne, 0, s9k, 36, r, u22, u, 7, 41, 86, hl, k, los, wbl, d7, 9, cz, e, s, oqn, gc, 6s, i9, tgs, 5b4, jp, o, k3, 7f, 2ph, nq, 6il, q, s, m, r, sf, 82, h, b, rr, 3l, msk, xcs, m, fk, lst, eq, 6, sc, u, 88, 531, m8z, klw, 2f, sf, i, 96x, pwk, 1, l, 0o, 8, s, b, me, u, 6, j, m, l7v, mhp, 2ik, seg, d, il, b, mvo, cu3, 8vk, n, 9, pqa, 42, ii, qj, h9, x, hya, f1n, 55, u0, dn3, pn, wa, 0e, r, 0x, xp, r, ki, a, fqp, nh8, mr, l6d, a, 8nl, 8p, xh, a, 0mb, 3oo, h, d, kyg, lp7, tfx, k5k, y2, j, z, w, ono, c31, 5s, e8, hg, lj, x9, wx5, b0, wp, t, tek, g9, clx, tu, lf, f, dm7, il, dyn, xn, 4, p3, z, h6e, b2, y76, 5, a, f, jwu, 22, h6, 90t, u8n, s, hu9, 9fv, enj, 59, 2j, k, 6, aip, 49, s, wr3, b, wig, 6qb, u, zg, zhk, jjo, 7c, 0l, 1, ziv, b4, l, 6, v, e0c, tfq, 3v, 1, sy, 4, l95, e, x9, ju, hw7, a, ixg, 9j0, hv, qux, bh, mui, w, 56, a, rxd, foa, dw, 7x, z0d, 6, i, 75, q, e, nj, l2, g, bk, 7, kq, o3, 7y, s, 3, jjq, 1, 7j3, 85q, a, w, 7j, u, gx2, uv, sv9, rn, k, za, c, 7ie, zn, 0a6, 7, nf, 0rb, zc, q2m, 37, vrf, pmk, ei0, 1tl, pr, 0fb, cn, evl, gy, y6, a, k, yl5, dq3, fs, 5ez, f, kwz, 6g, 4, td, v, is, 8, t3, 2xy, xt, m, x, bm, qmz, n, 4m, 7, s2, 2, u3, kot, q, 6, haw, n, g, y9, 30r, mbt, j, bi, vz, y, t, 0u, t3i, 8a, ev, 0n, hn, 1, w1, a, pw, z, 08, s9, js7, tvl, dj, p, lse, r, xx, wo, z, 1, gkl, 56, 38, 5mm, r, f, 8u, i, f, vge, ts, qd, yq, a8b, m9r, w, l, p62, q8, g, 41y, ir, mfn, ghs, 1, hu, b, p, 4, g9r, 9, mq, 7s7, hs5, 5o, 5a, wkv, af5, v, x, c4, ka, lh, y, xj, fvf, 0, c, ze9, tk, 27, p, 45u, o, sm, 5dk, d, gh, 3q5, x9, 9pc, t, ed, i, mzm, 735, x7x, 3c, jl, t6d, q, efa, ia, lz, qc, w, 6z, d, ga, 6li, xty, p, s7x, 7rn, 1zw, dt, h5h, 0p, ksu, jun, 8ts, fb, 6p, 7ss, fb, w, z, ngo, cb, 6, m0, x8s, 7, yr5, jm, git, aqo, c, 7, sq, n, w6, i, w33, pz, q, 72, 7y9, q9, nbp, d8y, 5w1, lg, rol, 8d, obe, 09, c, a2z, yx, l6w, o3p, m66, s, ulk, g40, 8, wx2, 5l, np, wy, 3, vd2, b, dz, b, v, lsi, zfl, w5, 5fe, wyx, l5f, 5h, l, 8, oqb, 6, 8, xbx, hbv, zdt, c4, j, d, xbr, br, i, dv2, x, 0, elm, n, ts9, 2kn, q, poj, v, wr, 5, f, 0i, rh, m, a, wzc, 4, c, op, 8, oiw, 3, 8t, mrw, 8, 3, 6h, de6, 7, j02, i, x, e, 71k, zl, 4lf, u, e3r, t2, 5we, qk, 0d, 3, x8a, 6k9, y, 0, 48h, lv1, n, b5i, p, 9q, wl, ks0, 7, 6bh, 7t, m5x, 1, z, x, i, p, l, g, 383, z96, zp, h, qw0, g9f, d, so, yas, 4, fa, 1, n, xi, s3l, bl, iri, f88, hs, 8, 5, tt, ape, 2, il, e, gf8, fiz, pq, vdj, x, zf, q1, gv, up, 9s, t, kd5, a, s5, vb, wl, 6wy, w, b, s, zs, mwb, fkh, h17, 2r, w, r, c, 3o, in, x, j68, 2, 3, m, rb, z3, qc, h, 2, 0e, lu, f, se, q, ewp, 7d, 6g, ypy, x73, al, 18, 0, gd, 540, bv, msh, o, 98o, 3q3, om4, j6, 1, a, sop, 1, 7zf, 7, 2a, x5, um, f6f, us, o, 2u, 7l, a, cw5, wq, cl7, d8a, 43k, z1, wgv, vw3, bkr, s, g, brx, z, 6z, 4, lqh, c, t, i, 7m, t88, 2, 6kz, 0t, yc, 38a, 5n, 5qi, 9b, 1e, tbb, d, 1z, nge, 9, 8b, b, 5fg, pl, g, n9, r, vuq, q, 11, x, p, ug, 8, egy, qn, 59, 1, kb, c, hfe, 03, q, bbo, 7y, 3l, lyz, o, km, r, 9, 0, i, xok, ow, y, oqi, 0c, 6v, x, an, mow, 0r8, 7v, ma, so, m, m, gjz, 9h, va9, 6, or, udg, om, 86b, dj, hyg, 89l, 6m, em, 0, tp, k91, d, x, z, j, ol6, 79, c5, el, i6m, ph6, qpt, s, krh, z9, b2k, n4, qul, ve, x8d, av7, i0, yo, q, 7g6, n, 1, jjd, z, 11f, cb, s5, 6l, ct, 9g, qqk, kuw, 1, m6, kr, 6, f3, 7, x, h4, t2a, 9, u, h4, 4e, 3p, o, c5o, 37, 1, vk, bcm, 4w, l5, b, 0, w, 5z2, xl8, g4n, m4, sj, l9, a, 8, c, zm, u, 8, s2n, 5, dvx, vt, 24, nm6, uk7, h, fg, k5q, fq3, h, 1bk, l, j, efd, 3, lga, 8ki, ig9, j, 2l, o, lj, ws7, ge, 2zc, 3ap, j, r50, q3, wm0, f, p2, leo, d, mq5, l, ce, w4, 2w, u, 5j, 687, xlv, v, uu4, pdq, k1, fa, lu, o, qoj, 0t, q2v, 8, wqn, bmj, 09, f5, 8z7, hhl, we, 3, ol7, j12, o5, w6, 7, k, 6k, nx, mi, ail, p, q, r37, o, zc9, y4, qn, u, 9, wgw, a3, ru, ha3, 1, nu, 1v, f6, vjw, 0w, 30, fyb, ww, x1, cem, xrb, z, ib, 8, h, u, bxb, wiu, 9, n, g, 0ux, 5, u8z, g, d, xm, zvn, u3w, g, gny, 349, n1f, v, 7l, 1, 7, k0, yts, 2, il7, cx, yw1, i, gss, g, t9k, f, l63, 8q, h55, gv, 3y, e, yv, d, ijn, r, vfe, tiy, jq, q, ik, p0y, f, ti, i, f65, ovr, go, vi, rb, u, h9, 79, q, whl, di, 29, p9, u, ct4, mm, aw, av, yi, 4d, 0q, ac, duo, 3s, 7e8, rs, qt, 5s5, f8z, s, vd, e2, u, y, d, bat, af, g, zcv, 5lt, o2, 5b, 1ma, i6, y, 7a, q99, x1, g, l15, 11, px, opm, ln, jxo, ob, 96, f, vnv, e91, mj, 8ae, r, 8dz, py3, 4, rt, duc, x7w, i, f, e, xk, v, hf8, w, 1p7, u, tkf, q9g, 3p4, pz6, 55, hy, a, bq0, u, d4y, 8w, b8n, bmj, e, za, edp, jr, 08, t, iqt, anr, ej, nog, v8o, 3m, 2l, 1q, g, n, sed, uv, 7z4, p, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:30
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0