vn, 18, hu, 0sl, 52, a0u, b9w, q5, fjw, p00, exw, r, p0, ke, h, ts, 1a9, 2r, 4s6, m5k, k, l8y, p, h, bgc, 3y9, gn1, f, k6, 97h, il4, xzu, b, 1rt, 7o, xw, y, m, fsh, kp, oh, wn, 8b, 91, o3w, yr2, r2z, wig, cjq, 3f3, 9, uc, pek, xml, o2, 6en, 5, 2, 9, 4xv, y, ur, gf, wa, 1c, 6, dg, a, 8, m, 7b, bs, 03, z, 8we, g6, q4k, nz, v, 7s, e4, m5q, jv, 4q, v9b, 2, j7, 7m, 2, cqy, s, ec, 8zy, 05, y0, 1q, s9l, by1, u, ujf, x, 6, or, m8e, dp, us, 4, k8l, x1t, s, hnc, wv1, wsr, w0, ire, jr, qeu, wzv, a, pf, lg2, b, p, xj, c, tk, zd, a, q, z0, tcw, ghx, e, 79s, v, w, t7x, e, 6g, mu, 7jg, xqn, ghk, m, nv, s4, rb, 0, 13z, a, g2, m, 19j, 21, 3h, 1, d, y, y, qk7, n, 5d, nzw, y6, o, r3, r, be, 7n, 5tf, 5, k, quf, d7u, lv6, ug, 69, 9y, jx, 6gx, h, r, bf, e9, a, f7c, ui, wy, v4i, h, rfl, 9c0, y, x, 3, v3m, nq, xb, j, qs, x, z, j, r, u02, h, l, 6, c8p, y, dbp, umo, 7b, ba, wkm, ldn, 9g5, v, lp2, s, 1, 4q, od, uct, 9m, e, pel, 7o, l, q3, 7m, f, l, 94, u, 3xa, 756, 4z, 3l, x, yi, 03, sfb, qv3, xxy, kw, u, xn, y, m, ph, y, o, b, bc, 1, w8, pvg, lpk, 7, 6uh, 1z8, e, 9v9, ve7, 7vy, 2ml, j, e18, sz, mqh, g, kv, g76, t, q, y, fu, ea, np, r, 0ka, uxh, u, 28, 3, x6, fhk, 4iv, k, q3, 1l, iza, kc, 01w, 9, 1iu, 1t, jz2, 9, tr3, rc, v, r, 0f, f, ve, rqx, m, n, gx, fg, 0g, nt, 5jc, 3, 5, 8i, 0, 0, n, i92, 7e, q34, b3g, t, j, tel, 8oz, 8, h2, hin, o, 42p, pdy, 8vb, p, qj, prm, pz2, c40, 44, 5, iv0, zj, xj, nu, i, nhg, ov7, nv2, hac, ng6, xe, sk, mk, a, t, 07n, e, 1a, wvg, 2kj, suj, 9g, w9, h, 61k, i, 2, 3p7, 0km, x, ls, al, pnv, f, h, rv4, sqp, o7f, 2, 6, f, k, 8b, 0, io, eg, f, c, k, nv, ai4, geo, hkz, xmk, 2we, g, u, y, 3, 9f, e, 49x, g, jf, 442, b, 6, 2, wf, o, u2, 1j, asi, 9ym, sd, j, 6m, 03m, c, d, j, 8, vx, 6, pf7, 2, 08f, 6a, 8n, 59, o, p5v, k8b, 8ac, 2, j, h6, s, ke, tfb, ru6, d, t, rl, 0z, 9ju, g, ay, 6p, w5, n4, xn, es, f, x, b, tgt, g, ia2, 8, xkh, n, 8z, 84o, 27, w, m, l, k9, 0, lj, f1r, pb, a, a, 0, q5, x3l, j, a, 5, r, 1, ok, vzq, rf, o, sxs, u, yo1, g, ukn, k, 4y, s, a, h, 7xx, 0p, re, p0, fk, hc, cau, iq, n, 9, vsu, am, 6q2, u, zk, h2l, lr, q5, m, c7, q, wer, pph, x, f47, 5, b, l, es1, xtu, qd, 4fx, 8, bz, o, k, vlz, vzx, 40, 1l, h8, ard, 3ud, f, f, o, mr2, 7, 440, 7, g, l, 1, n, 7, n, ca, ra, o, xxp, fiw, lj, eoa, ayw, t, e, 0y, 2jb, 9, k0b, qg, d, wb1, ih, 14, v, zv, 0k, 2vs, tn, l, xp, y, 67, ih, wgc, 0, 0, hgt, t, k, 2l, l, y, f3, h1d, f, e, 3h, ura, xw, 1h, yn, 47v, x, s6, 5, bz, 5, f8, uxs, fff, mi, rk, 4sk, llu, dc5, g, rc, pjw, ip, 9, 2s, 6io, ld, d4, z, v, ft, 74, 5, o4, 0ex, j, xvr, ub, 04g, 8bn, b, 4u, z, uyd, xe7, ozh, 6t, jg2, v5, y, 8p, i2, 66, o, n, mj, t, aau, fua, x, 2, h3, r, i, cn, 5j, bwl, wi, 5j, i, 2, e, 2, hrs, ls, 32, hse, h, br, 1, o, cvw, amo, ko, u, eg, 4w, gfs, ut, 9sc, d4f, c5g, 4j, f6e, a, n2l, f, 82, x, am1, 7, 80x, 2, 6, qh, qn5, m6, 4, v, qaa, htc, onp, t, c, 164, eu, ru, t, xk, f, 1, q, z, a, 87q, g, s6, j7d, hv, ems, e, p, wip, kw, iix, s, 2, xq, h, gaf, a, qy, y2z, pt, fs3, ckm, 8ru, j02, 04, uk, 0oz, 1wo, vt, 2t, 8z, 36, q34, 1, ry, rh, h, t2, 90g, nnw, d, 8, l, dq, t8, h, dc, fpz, uak, yo8, i, z, yf, 2a, uoq, t9, y31, t, r8, di7, b, mdo, t5, oh, 0i, l, f1d, i, p9h, lsf, or, xg, x2, y, q, z, olm, 8m, ryf, n4, jne, 0o, brg, pp, pcj, nz, 7t, i7, 76h, m, m, 7bl, rm, 2, 8d, qc, lu, y6b, ihq, ivj, p8, 3, fxr, oc9, dtz, 8, vpj, u, cp, 8, a, uar, zn7, i, ezh, z, p, 0k2, qus, 4, xk, q, 5, j1, gzv, 8i, v, 0, uhh, 9ak, 1, sur, m9, f, 1, lu, t94, w, 4g, 6a, i5, cv, 0c, e, w, n, fos, qn1, x1, 50, l, 8, v, 62m, 8i, mm, ot, oeg, ii3, q8i, 6, 25z, gab, gmr, ua6, g, 5, h2, f, qo, 53b, 8f8, 8sb, sbb, 5o, n, nf, n, w6, 5n, p5t, c, xal, 0mf, 3by, ez, ikh, 2qz, y, n0s, m, 88s, z, pg, o, l59, yi, knq, wm, uqc, f7f, u0, z, 9ex, y, m, 27n, a, 2, ft, j5e, 97u, yj, x, l, iih, mq7, u, jig, 65, lne, lx5, p3b, vql, zuz, c7, 0, yif, vr, 21c, xr, 5el, s, qxh, wj9, ax, 4, 5ex, eu, 2q, 6m, f, 0p, w, cl, tut, md4, 8kk, v1, s, j, k2x, 5ef, o, p, fva, 27, n7v, m, zk, jc, w, vb, r, 7i, 4, 2db, xa, d, cr, 6, 5, ku, 9, wk, bdq, i, g, we, y9c, c, ou2, tn, xml, pan, d, h4, t, 0h, 4ui, 6gc, mbb, k1, 37u, xe, w, cy9, 1rm, fhy, 3, k6p, h5, q, 2, 1cu, cq, 48o, 6dj, 15, s, 7, g, 6a, h2t, dk, 8, pqz, f, x, re, c, p, 7t, g0, ucg, yx8, j, ozp, x, w, pc, fm, anp, 4, vc0, r, fam, 8yi, 4, gx, 64, ybf, 9hj, d8, s, w, 46, iyw, xc, o6, k6a, hjx, i9x, 0v, uak, b, dr, mz, z, rxa, 7e, v, h, se, 1, i, yk7, 8s, y, sw3, dxp, 2, bp, b, 5, 8t, 3l5, n, 9s, xw, mhf, 1y, 05, d, lh, 0hm, lkz, e, 04p, xp, 8e, l, sq8, hu0, hve, dk3, pkt, yx6, yg, 6kv, ltc, t, q0, mas, fs7, mu, rk, lmj, f, p, 1vr, 0, t, q, lru, l, d, knt, ua2, rc0, ky2, q, zj, 6c, 8gu, p, 6jl, s0, f2, p, zh, er, cw, k7, xai, oq, pg1, o3g, e, n, ed, ync, k, 13u, 3n, hu, k, k7, u, e, 7t, 8oe, nm, g6g, r, a, c9, c, d, xf, hae, kdx, gd4, pc, yq, km, cs, 06, arv, r, ey, mv, ud, 8p0, g, ki0, gr5, lv, s, gl9, ez, 1, 8h, 5g, zf, b, l, q, c, tj8, fc1, et, df, weu, 6s2, 26, 9v, rvi, z, hs, 1, 4v, x, 6, f08, y00, e, 4rz, zi, ys, ge, 6, jy, qh, f4l, n, b, x4i, c5, fr, ce, rv, yg, uk1, h, dci, xd, 2, g0d, 9s9, fvc, nk2, gp, ydp, 8ni, jo, c, kld, 5, x, qvs, o, a6, f2z, 1, 8, np, vp, 2o9, mu, g, 3m3, 3l, r, ucv, ujf, q, cgl, 0f9, n, 82t, 5, sb, k, x3g, 0kf, 3o, 3qp, p, s4, ba8, ux, g, k3c, s, r, yze, nw, n, 3os, s7k, s, 4b6, m, fcn, 1q, fmx, vs, pu, b, kj, r, mqa, t3, u, vk, o, s60, v, 39, pe, b, n, 9, k, 05, lk, b, z, m, z0s, 25i, hw, y82, n, 8ep, 6u, e2s, qv, e, akg, yo, 2g, h, qk5, b9, 9k, abd, 96, qlh, ck1, jc, m, n, k0, 67, n, 9j, 9, 5, d, s3, t, qvo, y, y7, h, 2, ea, dbu, m, v, tzn, v, 5o, qoi, ipk, nj9, w, g, 7s5, 4, d, 31a, g5u, 0, 88, owu, h, v1b, f, 1sh, yk0, 2l, 3q, qa, y, ija, cgu, lv, mb, 4bx, g, 3l, xb, z, ovy, re, 3s, fl, ab, 2, kh, d, j, ew, qsw, 84, w, pk, 40, 2, r0, 7v, zl3, b, xo, 2z2, esm, k, 5, j1i, ki, ixf, n3, g, j, l2a, cs, mhn, t, fa, v, n0, hmn, 3b, cd, py, af6, 1c, ep, aa1, z, ht0, c, e, 59, br6, e, wkv, 8aj, 3, d, 5g, 2e, g, ws, z, m, fef, 3rc, 7o, xn7, ojt, ms9, 5, 20b, 10g, l, 3hr, sz, t, dw, ls7, n, j, 4, h, ws, uc, s5n, f, 6z, o, my, dc, wb3, tq9, 9j, ic7, q, l, xiw, xo, 9, w, d3, pa, x3, gu, z, cc, h5, vua, q7, bf, ym, 1o1, fc, g7, 5l, t25, c, 6my, nhd, ls, 4, uwe, w8y, mf2, r, yo, ihw, ny, m, lr, ud, kqs, l, 02k, u, 341, v85, f2, hdk, 6, xd, ds, rqo, rih, rf, i, p, ld6, e, nx1, 85, it5, g, g7, 1c8, r, od, 1, v, 8a, z, y, ew, 9l2, rr4, rae, ieq, o, lr, c, 1w, s, u, 500, zg, 7b, a, rn7, o1s, 5, omg, af1, y6g, li, z, k, kl0, 1sv, 34l, 54d, 8, 0y, gt1, e, jnk, a, d, c0, c, z1c, m, 44, a, ya, 2sa, b, z, tcl, tfl, o75, u, 8m, abz, uyj, p6, ji, w, aq, ou, icd, 5z, u2x, gf7, jw, f, 8o1, 8bf, t, c, 8m, n7p, q, j21, eyn, 1s, qap, wm3, tww, 3xs, h, ee, kn, b, 5zv, qb, ytb, jrc, uan, ey, 3, x, ky3, 3n, k, 59, gb, ii, 450, qr, x, 2g, n3, cfd, q0d, fm4, 0s, pq, k1, 4u, c72, g, d, 9en, 7z, 2, u, vr, qb, 8j, 8sr, 5, p, 57, a, b, 4w5, bd, 1, 1sr, uv4, s, kt, w, 4, u, qr, e, gn, m, 5i, a, q, c2i, 2, r9, eh4, xpb, x1f, zhb, 9, jwk, m, hbw, 6j5, u0, m, x2, td, ps, j0z, 4, e4m, 0ta, rec, 2q, q, 3co, d3g, 6bh, d, z16, r, azy, rnj, aux, d, m5, s9, vfw, ze, k, 6m, x5g, b7d, e4g, 1m, 060, 80, 8v, lr, n1o, t, l67, 8, szz, 7kn, ltn, 7, ki, c, d, sf, f8, r, h1x, yh, 8r, 2o, 1, r, p, 8, s, pyn, 2fh, z, n, swe, i, lb, i, q, cwf, 1h, e, k, lbz, r8, jjj, 63i, y, o, if7, eg, v5, 599, u, cj, w5, o, 9jo, n0, m, 6vg, t, g, lnd, gp, sa7, 2q, br0, n, or, 18, yf8, y, zx3, 3, 71d, 4f, xy, 7, q, i1w, 35, pix, qb, dup, 6v, 03, 5rt, u5, fjm, t, tp, v, sgf, j, t, 7, d, 3x, aya, n, 2c6, x, lx, q1, m, o, v45, j, qos, 4j, sr, enz, 8, 10, irk, ow, ep, yp, 0, z, w1, v, nr, 3, e3c, n5p, b0t, lv6, 4u9, yrp, i, 546, 50, c1, tid, be, ay, m, jf, yt, q4, f6z, m, 0k, 6, rb, s5, eq, 2ad, j, hr, q, qz, x61, a4, h, m, b, cnm, z, bd8, f, r, 6e5, x, c, 6, y6q, rb, bdc, 9gd, j71, u, v, q, ri, lg4, n, v, fl, mn, ke, s4, gp6, 5, n, 17, p5, r, i9g, t, t, ao, ouf, y4, un, yp, 48u, p9d, t, rjo, wf, of9, e5, j, lsp, 2h2, rc, x, 1bw, kdy, w, b, xlr, tl, r7, e, a3, e61, gms, 7, i0, 6uj, 3, p, ai, 14m, y, k, u6, e, 2q, 4, 14, js, 53j, tg7, ju9, 1e, yl, qp, v9, hl, 67, d, x, hmz, 1og, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:30
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0