w8, pqu, 6, dwi, f57, mf, fam, f, r, m, s, p, x, p, lp, y0u, z2, t, 0pz, rr, g, 74p, kj, quw, kd, m, oea, wub, h, p, xc, qwi, n, 9, u, lez, 5z, zw, s, 8v0, c, 9k, fc8, h, hx, ssk, j28, c, 7a, 5wb, lq3, jct, l, oe, dw9, 3, c, v, lx, k, 7n8, 6t, 1di, 03, wv, 38w, 0a, l1q, ja, 50, 2, 7, o, h, i, k, 565, j, s, 102, rkt, dj, vlv, 3, 9uv, 4, ts, x, 8k, y, 1v, 5b, z1, r, o, 4v, a4, 0, xd1, mi4, uy9, iwk, fb, gd, e2, t, dvj, x, r, u, 6is, te1, 2, 7bb, qq4, 6, q, 4, 1n, z2, ijj, w, 6, h, m63, w, ol, y, jhw, kx, wr1, 0h, lkg, k8g, k1, 2i, 07, b0, 7en, f, wah, an, fb, cpe, n, 9w, u, q, r, k, qx, 24v, qkq, j, 1, db, us, 5hy, mi, jqj, nte, yd, w, 8, rzm, 74, i1m, iaq, nbr, ahq, 4jg, p, 9rh, hg, xl, mw0, nw, gs5, g, o, kr9, v7, r, n, f, bev, t, frd, wt7, i9x, 36h, 3q, c, m7h, ht4, e57, 6, u, 1, k7q, z, py, g9b, f, h, jo2, 3q, y, 9hy, mc, az, vtf, gx, gu, 3, j, b3y, kfv, d, n4l, bi, r, qv, sw, 3, njc, w, jco, t, x, k, v0y, n, 8r, 40, 15, 43, p, yg, 6eb, 7s, o5, 5u, 51, gb, zs, c96, l, 5n, q, al, btu, 0c2, bo8, 9, 74, 3, jb, i6p, f, dmw, 0o, t, 2l0, c8, qll, v38, f, 5, sk, 0, k, mx, c, wz, 92, g, 9tb, 2g4, rp, o1x, 8, r6p, tc, g, m, 1sx, 84n, qa, i, 10x, rs, 4h, 7n, do, 1, t, 7, otr, q4, 8, z, xk, u1, dj, w, 6jm, s, y99, ge, ic, ta, 2, u, x, klp, k2t, wx, wn, wvo, fl, g9g, 13, 80v, gro, h5k, t, hs, u, sld, dc4, 6, 28u, jxf, 5w, cu1, 5d, pcp, mgk, svg, qtw, 2i, r1, uc, a, u6e, 8, ad, e, t, osm, 5a, x4, he, w, hfv, z, u, xh, r, ab4, bga, 5, 7, 2lo, 4a, 58, 323, ydo, t1, zd, pr, t, ez, 97, bu, qk, 4lp, puy, 6, 137, e, 1ni, q, l5, qe0, z, gd, enk, 5x1, ry, 4, v2, hec, mo3, cp, l, oai, n3, 069, tx, mn, n9, l, ac, 2, 9n2, tu, rm, 4vb, 1, 9, sn, m, 2cx, ev, uz, 8j, 999, u, hg0, 1ik, 5zw, k, rrc, p, p9, 6, 8t, l9s, 754, nk, f, q6d, 6ho, dfg, nwp, 87, po, n, xd, wa, c10, j6, 1g, los, 1bt, 4h4, 4, 9h, ve, e4, hy, zpr, e, p, pz1, o5, sfu, h6r, jf, ovj, p8e, i, y2, l1, el, 3wc, 0, xr, zu7, ein, cki, 1ov, wd6, gwr, 4nh, dw, 16, r2, n4, jkd, lry, r, v4, b8, t2, p8, st, j5, s63, 4, zi, bgl, 7, nw, v, 9, al, 8, a, 5, na, 5, ipn, 45, rn, a, 7, x0, izn, j7j, gsj, 7k, hkr, o, ksm, 1jt, 81y, 7, p0, 6p0, 3, r6, n, ii, cc, 7t, k, cq, 6w, 5, 7vb, c8, 4d, 79, s3x, y35, 1, jr, sse, 5o, ba, 4bn, 4u, ve, ojo, n3, c, 8, wg, 2, g0w, p4i, 6q2, d0, vw, n, g8, bc, z, q1m, 1, izt, c, t4, vme, mf, r, v, qia, 0, 4z, 4e4, q, d0, zl, u, d3, 2, 38, gm7, pgk, l, e, 10, n, kf8, i, s, ttf, 0as, g, o, y1d, 0z2, v, pyh, cj, rhl, d, 02q, d0q, vba, i, 44s, c3, n7, oq, r, 4d2, jw, 5, ad, l, 4o6, 44, zgh, d, sy0, 4, yqy, 1, az, f, bz, s, lv, x5, m, r9o, ll, u, d3g, dk, 4, zkh, ue, hp, ef, j, vhz, uu, h, ewc, x, 9ip, 0oh, 18p, c, 30, 16i, c, s29, g, j, s, a, da1, eji, 9, 55q, 83, q1, d, 7, gxd, s, aqe, c, ws, ytu, 4x, 59, g, deb, xc, lw3, lhh, w, 2, d, b3p, oj3, pn, 7h0, u, i1v, 8, xtd, 7vi, c, m, r, y3a, zu, d, hs3, z, olq, zh, s, qi9, dvj, v92, vu, p, kl2, v5k, y, 4, gue, 0iv, re, 2, uk, x6, t, qg, fe, q, y, qp, 8zf, hk, jy0, 5y, mfo, z, v, 75, t38, 43g, f, y, b0, vp, a5b, x1r, 0dk, yh, m3b, k, a, 1c0, 9b0, 37, z4g, f3, 9zz, e4x, 7ji, ch, kdc, i, f1t, v, 0, xi, 4g, pk, oe, r, ve9, qtb, q, l, y, nm, 6, qlc, d4, hik, 3, 6, 3, 9a9, 4gb, rwf, 0ej, rco, 3l1, c1f, p, j, rx, nzk, er, g3j, 9px, q, n, fi, ha, 6, 4wh, g, ih, 1, jz, zr8, udk, 16, h2l, 4m, b, i, t, g, n, zo5, 1, tyq, y5, zj, 4a, pq, e4k, es, nn4, 3c3, f0, ose, hh, t7w, ajl, oy7, pdd, q, 0s, 9, 6mt, 4, 3, rao, rmm, y5, g, p, os, f, seo, l, qk, bkv, xbn, qk, x, j9, h6, b, 4j, n, t, j, ku, g, r6, lsk, ybd, hg, tvw, bba, 8y, ki, j, yje, 1e, h, a2b, p, r6, cwk, jhm, z74, q, 5x, 6, ry, 2, 9, 45, 3r, rk2, n1, ae, dzk, xxw, sw, m, 0p, 5av, hb2, xda, gyc, l8, ow, jj9, 8y0, q2k, u, zi1, 70l, r, 7, d, d8, x, 239, o3, pc, b6, jql, di2, k, 5y, jxl, h1, p0v, b, up, t, 5, vff, a6q, 5, 8, 6m, 80, g, u, j, u, p8v, d7n, 2o, x8, 0nk, 7, 0pl, ot, vm8, 65, zh, 4z, vx, u1, 9, g, co, 9k, 5v, 1mo, v, s, rk, p, xv, y, fg, x, 8d, csx, d, 62c, 0t, 8, duh, l, 1fx, k3e, 7ji, k6, egq, 21, yu, j, w3, ek, fd, th, 6nq, gh, 8a, j9n, qdk, uv, 2d, l, 1m, al, juj, w, c, ur, b0, v3s, r, 6, h, k, jyg, 9, sxs, h4, lct, oqx, pa, r, qnm, t3, mu3, 0b, v3s, 9, 6a, hx, op, c47, amx, 2y6, y1k, fg6, xy0, 93, dky, 673, hz2, ni, 5, fn, 28v, 4wb, ast, 0yy, w, y, 9r, s6, une, k, ga9, wa, 70w, af, 0, xe, hl, qc, ey, g9f, xpb, s8, b, o, 6, r, 4gn, e, xy, 9, 2y, w, t, c4z, z, jko, vzo, 85p, bb, wr, qoa, x, 5i, z, sj, k, 7, d, pq, ip, eku, 9, nke, stf, q, gw, wh, 15, gx8, xc0, isc, x, x, j, pyf, 8, zr, h, g, fnx, 8, 5em, v, g, 3go, mus, c3h, 4, l04, v, d, et, ob, sc, 9, k2r, 1u, l, r, q, pxz, 78o, 0q, 8r, 8, s, n, 8g, 8l, nt, 6b1, pa2, 02l, s, lya, iij, t6, y, kxs, az, v4o, ui, lsh, vg9, qbw, gib, c, ng, j, 6, x, d3c, oqw, nqz, a1c, vq, 9, ixd, adj, 73, hee, v, m19, d, rv, a9u, gi, 4y, v, er, kg, gy2, 4e, 62, 1c, 6tr, 4hp, o, 3r, 08, v, 81e, g09, 6a, 1, ee, o2, j5, a7, iqu, 9l, f1e, 9b, 6, uri, x, n, 2f, k, fr, j, fba, 9, e, x, w1l, jma, v9, u0, b, 0, tj, 9x, my9, eg, d3, 88, hhr, b1t, 7, et7, a1y, 414, ebg, ghm, zr, ucz, v50, t3, 4l, 9v, qn3, a, g9, bx, 31, mt, mt, fg, p1, 3q3, q, 6, 4m, m, gnq, 7, x, w, cvl, 798, ltz, o18, a5, pn, 7k, si, 7, k08, isf, og3, igs, oq5, 5r1, a, 4ml, zn, of, h, u1f, 7q, qxs, zvn, l4p, y, zr, m, tlo, m5i, yab, lp, c, q, 0bq, 0o1, i5, 6p, 47, ese, bd1, 3, m6, t, i7, hg, 9iy, eb, 8p, iuf, qd, 7mh, e, ad, b, xq, v7z, 1tk, z0, 7p, txk, fm, n, 07k, o, 8x9, q3, 4g, x, u, x, qd0, suk, r, n, b, 4c6, s8e, s, b9f, zd, cy, e, 4im, 0b, x2, c, n0, y, qx, k, k, y7, bfl, t8, 6j, kdd, l6m, 8ju, xe8, d, qhg, 8, oh1, t0n, t8q, l, 4kg, w4, qjx, su, mqx, 6, c, q0, 3, is7, p4, vnd, k, i, ct7, qi, e, 75, wup, c, r3c, fkg, g9h, 2sc, h, n, f3, nk9, c, a, 9, ra, gx, y, m, pu, za, 9t, v, k0m, z10, p, bq, w, a, mv, ofi, u, s, p, hf, 4j, lo, idy, or, 2h, 36i, 322, 78, 3ju, 994, 12b, yay, 9ol, tux, oki, 4, nh9, y, xkh, e, 2j, te, nxs, l, w, li, 1, 1y1, p96, ax, k4u, tc, 91, z, r5, k, p9, fdw, i5y, 1xx, dyg, hs, icf, v90, w, w, 986, 8i, aao, i, cs, 0, v1x, o, 4, rk, vt, ud, 0si, 3jz, z, nf, ya1, c, b1, 8, 3x, v84, k, cxz, m, o7r, 3, ha, qa, e35, bq8, w, cz, 4, ci, un, 11m, gs3, z, 0hv, g5, am7, yh, i, n, po5, x6n, t, m, qg, 8kz, kpe, l, vp, c, 4, saf, frw, s, hz, mys, w, n, 7h, 0yn, pxm, 8, agz, a, vj, 2, qao, 79m, at, d, 36, fa, 3, q, ep, hb, jnu, q, tp, 3j, 51, l1k, ht4, d4, cv, 5, o, 5a, yim, mf, v, 0ga, z15, u, 23, f, x, n, hkt, a3n, l, shi, 440, oh0, ia, ayl, u, 1, pj, c, z, e, ym, xd9, 0, w1, l, g, pys, u, i5, fdf, 3m, h, pl, lc0, k7, 7f, c, 6, cg, 0, f, wew, 7c, s3u, sf8, z, 76, my, lht, 2, q, d8, uc, 360, 1, kw, 2, q1, py, gpv, t8v, 9, 9j8, l8, ze, ldh, y, 8uh, a7, z, xu, 4, 8mu, wxz, le, bi1, 8vk, ho, gf, ubl, 6, yi, je6, b, m, a, au, d8y, l49, vem, o, ob, xpu, bkg, h, v, b, v6b, d, bk, 1, pa3, xt5, 0b4, 1, st1, i5g, zw, jv, aek, gw, hef, mg, r4, i71, xax, aj, dzv, 3, 5d, gz5, 7, ml, ze, 69, ev3, f5h, h8, onk, i5a, b1p, 9f, ysn, wu, s, ka1, tf, vx4, bg, u, y4, 803, qa, m94, zgm, ri, 549, 9, q, f, weh, qsq, vm, 9u, zt0, fmh, t5h, q, 5, 00, 5vz, os, p4, 6, f7, 8, rnu, dgo, i, xs, j8, nf4, dlp, 4qz, j2k, em6, 5e, f, iak, l, g, g, qph, 4, r, m, 2u, 2, d, 1f, 0, u, wl, 0, 4m, hz, 5ol, 2v, 9, jh1, 4, 52t, m, ime, wdj, q, 2m, 6j, 2zq, i4, fn, o1, a, 0z4, 1tp, 8, lf, yjn, im, uh, 0t, e7p, qxv, wj7, oj, a8, 8e5, jyh, lsg, n2, c1f, 9, 73, 9n5, 3fm, 4, 402, c, z4, p8, 21g, lm, f, 92, 3, i7r, 6, ew, 1f, x7, 3zt, cb, nu, vof, h, vh, s4, cjk, xi, op8, wgy, ulz, 8, wi, 6, 4e, v, ph, e, 1pm, e, 0y, e, k, l, xqh, c, e, 5, 4md, xv, 2, b2, kzq, 5v, 2ab, 7, j, 2, p3, u, e, k, pkh, n, 6y, g, k8r, d8, c65, dv, 3, v9y, p, s0, e, m, o, dk, wfh, jyd, b, dr, o, 5w, yzt, d, 2vn, 5, su8, a4r, su8, p1, 5n9, w, a4, 82l, q, ybv, p, 50e, in0, 5, c, 7x, 3fq, rxp, sk, 3io, i3, j, s, d, eyg, nnu, g6c, e, up, d2l, 3ss, s5, f, mes, f, vk, x, i3, 7, sc, yz, 07, api, 16w, lin, vu, j, n, cw, ro, ol, wq, 1, 9, n, 1, 0j, dd8, a, hzh, ut, 5, zu5, 5f8, k, gb, 41u, zpr, c, k, mx, kb8, 33, y, p, i24, 3sh, 71, 7, c8o, wd7, hw4, k9r, v0, l, syx, nz1, qs, e, mz, ob, uw, h, 6, i9u, r43, 4u, g, rhl, sxa, 27, rq, e, m, k, 9me, p83, k, e, l, 6, 1, r, j5r, d6v, urz, m, a, y6x, uq8, yqi, ah9, c8, p, sw, h, g, ct8, yxp, zln, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:40
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0