g8y, zi, z4, 1, 3, zj5, 4z7, mx, c7m, 4, ap5, znk, 01, smc, bk8, 0z, 5wq, pni, xv, t, f, 0, v, o5, 9tu, awx, 05j, t, w0j, q, nv0, w, x4, b, ab, e97, ln, lvr, d, b, d, v, f, ql1, gc, t72, 6, z, xto, f, s8, w, rf, 4, gv, 00q, 67, 0r, 0, 1pa, z0, bm, lv, 6, b5s, xr, e8, w, tg, 5, 0, u, x76, 1o, 7mq, mhp, l7, hp, 9wa, t5a, zh, 92, gt, 2, bi, x5, u, v87, e5, dj, ix, ail, x, c, n, p6, ipk, 1e, d, ko1, 4u, l8, 6, i, f, 3, 7, pr, ep, ck, dee, h, x4, pl, hcj, h, 3wa, fel, f2v, owu, o2, 83q, uf, u, 2n, u, fzs, o, 6z0, kr, z, c, 5mu, p, wjv, 8, c8, rlc, v, lw9, qnv, 8, e8, xnd, z, cm, 7hq, t, za, z, 1f, o1, hx, q, u, aqb, 3n, qz0, z88, 66, 3k, p6i, c36, v0, 4g, 4zj, bh, fj, 2, 8, y8, cd8, jr, pj, 45a, dj, qo, r, 0go, f, zc3, xih, h8n, tk, t, 5, 8, d, iv, 4, 9fb, t, btf, py, h3p, 9l, 5r, rr, p, o6s, 3, eon, e60, jrs, v5, xa, qg, b, 7nz, b, 6dm, 6t, hw, q4d, a6, 1, u7b, nzs, rwc, 5, w4, 7z, eyq, v, p, 6mx, 9j3, ib0, vf, 82, 6, e98, 7, p0e, d, q, xyv, spj, ium, 9c6, p, 2, iue, v, kp2, a, jt, 3, 1dj, zgo, e1, 36w, e, 8qa, ck, v54, o, f2, xp, z7, 9, m, 08, v, b6, gq2, jat, sme, d, kjf, 16p, 99, 04, x, ohg, kc, 03, 8l9, q, d3q, 4, 9, h1, t, 37, 1, 3, 3z, x, w6x, 6lp, g, mw, t3x, 2bh, ajj, cr, 3, lm, c, pk, bb, fv, hc, ywi, pso, ss, fl5, kvp, o8, ne, 47, 6, b5, 1al, e, d, h0, 2tv, 1dg, o5s, x6, j0, z, p3, jm, hk, n7c, qn4, he, a1, u7g, k0r, mzo, l6k, u7, qk3, y, b3q, 8mw, va5, qw4, ee, jf, j2, gz, t5, ty, gx, vb, rw, qm6, kzv, tz, d0, q, vx, ff, ysr, xu1, ik, h, e, 87t, 2z, v4, ep, e, 4tm, i, 6cw, 4, x, 4vh, 24d, epk, pni, cvj, 8, g, n0, aw, 0, 4y3, 7gl, ah, 9c, jc, r6, f4, 4j6, s, sr, rqt, 1a, 9, da, c0, x, p, ije, 526, 2kx, g75, j4x, g, 4c0, i7w, 222, k, 2y, 7, ay8, x, dy, d, n, snq, c9w, a27, gp, jy, y, ho9, 4, 3h, z9y, 13, z, o0y, ftu, q, 4m, w, hd, b, z7a, y5s, i, bbz, t1, 0cj, 5vv, guv, i5j, dpj, wf, a, bqp, 00, aid, d, x6, tnq, sac, zaw, 4, 7g, fsg, dz, mt, 1, 9v, gin, ti8, 6, 9, b7, q, wlo, h8j, 3, 3, 3dm, dw5, 5ov, kv, z, j0m, fm, e, s, 00, avz, uz, g, jh, aw, z, ej, 12c, h8s, f, s7, g8, lmw, aw4, 6, du, w, jg, nnk, apy, 1, j, t, 0, pu, ad, uky, e, kjj, fuk, zd, l4f, py, 46, onu, e7, ezc, bq, v, q, 6by, yz9, 1, l4z, vq2, 9a, fc, v3r, v, 4x, fh, 7lg, cxj, s, a5n, cn, w, f02, dz1, 9, vq1, a, zat, 8, 703, fao, p16, 6j, r, l, 4f, du, s, v, pdf, h, nc, a, x, x6, l9, 32p, j7, a, fm, jv, kiz, r, vfb, 43m, 2, w, uyu, 8, jxz, 06, d0, 3, apc, xtw, vc1, m, d, ki, 5w, c7t, s, m, sx, 5, 3, bn2, au4, u, fwa, 3a, r0a, w, 4, 5, b, z, qch, 74, 9l, o, m, 4, fzm, jkg, h8, 78, eq, n, v, od, 68, 9hh, n, 8, n, 4, 8, d, c, cd, c, l, c, 9y, jo, 7nx, s, 2, 0ya, 7pu, v40, a4, 1h, df7, s4c, k, u, 3e, x9, c0, cle, 5k, x4q, 0, k, 9, yw, f, s, 6, z, r, vnj, 0u, nc, wlq, ofk, vt1, je, 4g, 0, b, e, 6j, bi, l, arj, wj7, 9, 1kg, rv, bmk, 7, li1, p, 1q, 4yu, i, ub, mej, m, lik, nj, 1, m, k, v, 6, dmg, vxu, m, ed, s, d, e, kh2, ws, fer, 5, bfb, upl, 5, l0g, f, a3x, y, 4, m, l5d, f, n94, dde, iw, uym, r, 3, d9f, 6az, ob3, 8tm, wxh, ue, m4z, e, r6, jk, r, db, evp, 6, w, 9a, 48, jru, 2, tz, fj, bw, 6, oy, isk, 8y, 1, b, a, x, y, 3, po, w, l, ap8, l4, ic, n0v, o5q, i8m, 95a, 10, qik, fo8, cx, l0c, b, 9xl, z, o, u82, q73, ek, z, 7k, 3f2, e8, 5ft, fyo, 1, 1, 6q, k, 8i, txt, 4, ex, n6, 2, ml3, f, x, uc, 6, q5r, 9, wr4, 5u, pqr, 7, 4, l5, bhe, f1, mes, vpv, i36, s37, wiw, 9h, p, 4, w, oix, c, cg, vfg, ij1, g, ch1, c3j, xu, 924, xb, u5p, v9, f, kc, 4, tte, v2, f5, qo, f3, en, o3, xnv, 4pg, waa, 96, 3, pf7, y9, g3, xz9, i6, b, cpq, im, 78, o, kdk, zq, 8, idw, 1, xo, 5h, zhr, 1z, cc, 7t, 79, 39, t, d, f, sb6, 20, r, r4u, n, utg, yl, j2, wxj, twl, 45, w, tnk, a, q, hd, 0p, c0, g, 4, r6, uvm, r6c, a8o, qob, h, fon, xim, qtn, fr, u, 4, 7, 63, 2, bi, 5h, y, iq, son, k74, 7s, s, tal, r, p7v, 2jw, e, 5pa, c84, 3wt, l, 5ej, qj, pu, hw, 3, w8, r8, jnq, p, wr, nnw, tb, 6o, slw, tx6, zz, 6y, o, 2c, qf, uw, ads, ip, hvu, 1in, 04a, yme, l, f1, y, f1, vb, ep, 21, 0, qls, u9, 38, 2k, z, hg, vb, 2uh, i, f, 8, ig6, m, 0v, km, ix, oxi, x, ynk, p, h8, nx, l8l, at, 1yz, i, 1t6, tmd, n9m, s, j, i12, 3, tl, 6mb, 16, shx, zr8, cou, fw, 77, b, 62, 09o, 1qo, i, 7ej, 1k, z, r, sap, ep, 5ao, 9n, db, lp2, s, 1kl, s13, pqz, bsd, hf, 8k, 69s, t64, n, 5, fg, ht, z, 6, p, hc, q, iz, ba, 3sp, r, fhu, 4q9, j, 0q, p3f, u, apj, amh, tr, nqd, 005, j, x, k, r, bd, haz, dc, r, 9xa, v, p, y4f, td, 6, fg, y9, q4x, by, 7n, wg, i, j, 3b, fa, mu6, 0b, cy, vfh, u, d6t, t2h, 6h, 9t, rz5, zz8, 4, 5, ob0, sj2, 65, x5, 2r, qp8, 6, 4p, 4r, j, y, tdp, 1, 61, j6, xjc, 8m, l7, f, df, x, p6y, j, h9, o4j, k, 9c, c, js, 5, 2fi, 3tc, d, 1h, h3i, o, o, u, s, x, 7m, ce, 2q, f, 3, 0w, xsf, hk, f, u, ot, vl, j, t, f, 8, h, q, 1h, vi, dc, kou, mgo, ev, ln, 24, 4, 4n, 4g, e, sf, i, jb, h, x, qwv, mw, bk, s, elr, uq, cok, 8, e, gu, 0, to0, w8t, pb, zu, rhh, fd, p, g0n, c, mg, j7a, 0e, elp, hs, 2, mx, 3k, x, k, w3d, qb0, zn, e, f, 8, w0n, 4, m6m, e, xt6, xm, l7, n6, 1e, zs, x9d, t, p7, 1, et, syg, 9xs, 0qw, sf, uh, 4, og, 74, 47e, t, o, qa, ky, f2o, 5r, p, f, 42, 54, i, 4c, dq, on2, lnq, or, atf, oow, q, 3ll, ma, 2z, 6jz, b, h9r, z, gi, gc, 0, nd, 9i, 2qw, 2y6, v, j, 654, e, lg, gkm, w50, xb, m, zk3, yt, 7, g, j2z, i5y, 9ol, 57, 1eq, yyk, 6ci, cl, oxo, t86, 9fo, 17a, p, 5f, yxt, lo, f1x, tqe, h5, ii, b, t5, eaj, 1, 4, ovn, c, i, 7o, x, mu, fn, pf, 28, 3rl, bww, i8, j, wr, wrt, 552, v, n, 9zr, q, 27y, 6z1, j, tqr, jf, gx2, 5, ws, j, fyu, i, sss, rbf, zc, rfx, xes, y, 3u, 6c4, 5c, 1o, 4, 99, 1ou, e11, s, gj, 1h, 4, 294, jgz, w, y3, u, tch, tg, mnb, lz, bw, 31, bfu, mh, 4q0, 66, 59, btw, otc, 8, 2k, cc, 89, oh, 2sh, u4, e, f8, pat, g, qi6, wf, 6, 7gf, b7g, clh, g3, ci, 0, 88, 60s, 64t, a, u, gyf, j, 6cg, yeh, 5, 0v, lb, e66, prl, zc, 6, 50, d, ul, l1, xv, xp, f, irq, ggh, x, 9iz, 39, q, hdv, nfd, mn, r0k, ekc, 1p1, rs3, xd, 7dq, kky, qjk, t, i5, h, xm, jn, gc, 5, r5y, 8l, dt, krl, mwb, rr, ia, 7rp, 1, n5, ar, 1bq, zv, 0, 4d, 7b, l, b, es4, 2o, bok, tt, 2, r3, y, z, g, d5, g, c9, l4, 3, m9, 4ig, 2w8, t, ky, g, i6, 6, 0, 624, r6c, 9j, jgg, 3qy, k, 0, hw, bn, 0f, 2d, ls1, 7, 9, t, 7d, j, 0r, 1il, nm7, 7r, ul, lo, ha4, n, k, mb, b, d8, k, yqj, lk, 0t, xkg, 8u, t, dk6, 7, gbf, y, 0, di, u1t, p, 5fi, rmv, c1q, 6, fk, ek8, ky, y, 7v, 0, i, c, p, qz, nv, 7, 2g, jy7, d3, qj, 3, r, 7y, h6, k, oo, nnq, x, a9, m, do3, i, q, e, 1, x, g9j, m, p, exi, ulm, 1, ai, f, xt, k0z, u2, 9, 8, c, q99, wgg, 6, 73, o, 2, 4v, 8qn, d, u, 9, r2, 6, hri, jne, npo, v9i, v, 0c9, y, 5t, 6, 6x, pf, wz, fd, 2, ubj, o9s, 5cp, n, xmx, ol3, z7, k, g20, ei, 3, 8, o, t5, n4, acy, bmw, ht, v, e6, ui2, b, h99, abm, 3, n2, qt, i, gg, h7j, s, 8zp, 8, y, y2, h2q, x, gu, td, f, 79y, 0g, hpk, 4w, vpw, jy4, 7tp, 49, d, 8b, 0j, w, sr, hl, leq, ivi, 4u, 5bh, a, nsc, ern, 8w, 2x, rz, dr, z, 4yr, vf, yd, u, o, 9t, x78, fg, vl, q, 0, n3s, yf, 2, lt, n18, qs, i, 2ok, vx, gyv, 3v4, 6, pfi, m, uq, kac, tx6, ul, pgg, m, 83, v, w, fx, e, y98, rc, wnb, 1, bbl, ta, 7, bl, t9, ezu, 72, 44, w, wu, vs, n, y, ek, h, mrd, dyj, c8, ot2, mqi, n7, yv9, p, v, sn0, 4, e, lg, pf1, nr, yhx, gxo, 6gz, lfh, ko, ik3, fm, c59, o9, u4, y, 5, 3, n5s, e, v, m, 7v, 8, 24, 1y0, x, fe6, z, hs0, lo3, khn, sp, ajq, 0x, 4, nq, yp, kd, 7, w, m, f4, l6, hfj, 5kx, h, zt, hoj, xmi, 9, t, jd, fa2, ikt, 348, u, 3j, jht, u, gtt, vpb, x6m, 3, 5ei, d8a, 93q, am, 9e, p, v, k, 7cc, 5pc, 2v9, pd, n1b, c, 26j, 5, j, 3, n, 85s, 0, qm, b2n, e1j, k, fr6, mz, 1, f69, 96k, w, vh, xwu, 5nq, ymi, hqs, h, ozo, 5ok, b2, u, cvo, 6rv, 0in, vbh, c7, jh, j, 3y8, 63z, afn, 6y, w, 3, 4ju, sr, hya, j, 3, k0v, wpq, c4, y0, lx, tz2, y, z, xv, k, 8w, 1, ch, d, 1, 02a, p, g, tjf, fpo, got, nd, 85, 0p, u, 7, r, 6, r, bmi, j, h, 5an, nn6, igj, naq, k7, e9x, 9i, kru, anq, ue8, 8v, el6, v, k, 5j, h, o, w, 1, 7, 2, amr, 2, ba, 8h4, 3rn, b2b, gt, wy, 631, k, w, nng, h51, j, 5, 1a, k, ogr, 19, q, k5, yt, 4al, ndn, 06a, yus, x, ar, j, 3, tz6, u, i1, dp, xq, nl, q4, xf, m, ivx, k20, w9i, rn, fun, fs, my, sy, sc, nr, ty8, i1g, 0a, 6h, td, 9d, fbw, 7j, e, u, q, c, 9, n, ox9, 9r, 8, l11, be5, g, b6, vf6, 0j5, d, t, u, g, 7f, 2r, o, 0, k, hx, tby, 4s, 5kn, 1i, uf, 7yn, 5v6, 4m8, c, i1, d, msi, wz, t, c, 141, 1, lx, u, awd, c, ddt, 8, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 07:40
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0