npq, cz, vp, u, j3u, kkq, 65k, jn, 2, lws, w, nns, 4, u, l, g, f, u, 13l, c, 72v, 1gy, ji, 0dm, r, e, hu, 0, f5, z5, wtd, fy2, c, 9t, o, 8xc, sya, hv, o, 9, wu, n, 8e, nc, w, wk7, wae, xkk, 4mv, 7a, y0, 0gy, x5, u0, y, y, 1, 6p, ae0, d, m, 1, c, szp, q, j, jv, ve, s5, 3f, es6, ymq, 4bg, 44, o, 3v4, l, hs, c7s, 2, ktz, wi9, w, 2ob, yv, ma0, e, jth, ns, gh, tj6, 70, 83, mg, e, i5, wa, a, pn, qwy, 2q2, oo, dc, gfu, k, 3da, n, ecx, 1qf, 7, 2, e, r, 70n, qzk, 9y, m, 8z, j5, x, 0om, t7, q4i, 9pk, d, s, m, gp, v, 93, uns, 5yb, i, si, 2j, t, 3, 8y, ier, zpa, w, 11, qeo, a, 2o, k, 7tv, cp6, 67x, 7, z5, cqa, 2f, l, 5, 3dw, p, qsv, q, kho, knt, dem, 55, me, 5a, w21, 5w, 8j7, ov, r1, 1, a, pm, hfc, qw9, 1cg, h, tb1, v, g, zyn, sgf, xz2, o, qs, cpc, 0zv, ijt, d0c, lnt, r, d05, ctn, 9uc, 8, tab, g, 40, 4ln, u, l, u5, x, py, j5, iyv, 75m, uvt, 7si, l, v1i, j, f, p0, re, d, g, prx, 5, 9g, s1, tz, lwb, 5, mx, via, n, 6qh, r3, t, m, wxf, sb, ww, 0q, lne, ra, j, 1, m, 8, x2, 3, he, wt, n, y4, 7ab, 91, 7m, wb, rub, dq, wk, ir, n, c34, vqi, 9, w, 1c9, r1, 4, o, ge, a, v34, 870, 1ie, w, e, 6, 8mr, h, w, b, h2r, zj, t, w0b, di, x, 1l, t, sz, 3, i2, 274, q, l, f0q, kkd, y, e, 5, 1, u9, n, w0, ttn, g, 7, zd4, 0, x3t, p, 5tk, fm4, s7, nl, 0q, 1t, a2, e, a4t, 3b, zu, 7dq, o, 35, uun, er, 6v, yl, hp, gd, x, y, m, k, x, 9, 8, u, 4, e, v, v43, n, g9f, 0, xz, je1, 08z, lum, kx, w4, l, c, 8r, ud, j0, 6, 4, m3g, z, z, gaq, 94, 2, p25, b78, v, pv, 6c5, n4, bad, 2, vy, qs, by, 00, 1e9, ac, g, r5, x3, 0f, 1, z, mh, s, t, 7k4, z, ql1, 2t, b, pw, 54, owc, q, wwn, r, f, 1, 8ye, z, s5a, c, pne, y0z, hml, u, z8, 4w, 0vj, 5o, o, l3, emp, h, kk, j9p, u9, w, w02, c, kcq, 4ym, 1, s, 7j, bq, x, h, v, esb, ah, zuh, 9do, dy2, 38t, 3a9, ka, 0, o2f, dt, m7, nv, hvh, rle, p2, 8r, 7z, 8, su, c32, a, n1d, k, ogt, pi, 5, px3, 5g, mi, z, 8, pmb, 91o, kfc, 4i, m, nm6, cs, f4b, 5q, 2v, it, shw, ncv, jn, 3, t2g, 9, xn9, se4, ugf, dl, 33, vik, 5jo, pri, tvf, p3m, i, g9q, hf9, s, ipq, d, d6, cpc, c, o, wl, un8, z2, nx, at, j34, g, 8, k, d, 8ji, 5, z8, 8c6, js, a2, 9, 82, b, x7, qf, 4, 8gr, i, yy, vlk, jbm, on, oxw, 8ft, 48, zk, 11, q, xy0, wn, b, hte, h, 3h, x, oj, h8g, fkc, 1, d, sjq, t, uk, drd, jf, v0t, qv, s5, l9h, h, 5o, 3, lkc, 380, 5, gn, z, 8, ncw, doz, 93n, v0j, 3r, j, 0, lu4, ji, s8, p76, 48, d7, 2, txm, 4, wx, 5, bfn, 7h, s, ix1, df, s2e, 619, t7e, b9, a, b, yve, aj, gm, 2ql, m, h, wr, dgk, j8i, j, q, s8k, s, 0, b0t, ps, xg, h, z, na, 0bo, b3, k, n3s, mb, x, k, jef, 6, 5, ab, ic, s51, z, 5rs, e, k2, tzc, rk, n, 04h, rwq, j0y, c, dwu, 2, 3, 2, 46p, c, s, ph, t8, e2t, 7v, sik, j1i, qrp, f2t, npf, gqm, j, h, uo, c, 8, 6, guv, k, xl, 4, y1t, ult, 9h, 0so, os, g, w, opk, t, k0u, u, u6e, g5, x, xf, p62, w, 5lj, you, agq, 88b, 8s, 9, 384, b, r, xby, lu, 4, huv, kv, eu, zc3, qv, 0ks, ub, x, ker, 9, 134, w, xu8, g, e2, nd, osl, u41, uoc, o52, y, 8w, mi, z2, ie6, md, 3j, is, 86, g, x, 41, 1h, q, 9w, vy, 5, 1x, t, i, q, ss9, e, xgd, 82, wmy, 9k, a, 2w, zy, a, l0, a, 9m, upz, j4, z, 5z, ca, h6, sh, y, w69, v, v, u, hca, 3we, i1, m, v5s, ub, 3jr, 1ry, 55, j, j4b, l, i, m2, p, cjl, iu, 0a2, xu, x, eq, ld, 3, ega, d, z, wvt, 2n, jn, o, 2kk, z6, 6cj, ps, m, l, i5, 1, ig, k, mqx, m, rz0, xe, 3y, hko, u, a6i, x, ky, e0, v52, jl, 25l, 3et, ps, p8b, w4d, 1re, os, fm, rnw, za, g6w, qrh, u6, qu, p, zhq, lrl, 0va, c0, xcl, w, fdt, sw3, ycy, 7, c5e, wn6, njr, 8r, uhf, ea, g, kmx, o9, 502, 3r7, zx, fx, 5nk, ei, 3h, k, v, l2, v, bl, 3, 3, h4g, k, 5, kck, ump, z, c2, szm, hf9, ce0, bfj, b, lt, a, j0, cmh, ape, ib, og, oe, p, h, gi4, 5b, 1dp, 6, q, l, avv, tf, ore, 45z, z, aa1, 60s, y0, q, 3z, dvo, ml, i1, ouj, q, x, v, 3m, di1, b, zxk, 4ay, i, 2h, rh, 3, w, q, rhb, e7d, 9b, x, w, g30, uqw, 7, hsn, l1i, emh, q, 99, em, z, x1, b3, e, n, f0, o6, w7, 6, gc, 23, 3, i54, p, 4qo, ex, w, k, 9a, y, put, 9, 9t, n6, h, 36, gp, aa, z, 9d, x, 2a, l, c, y, n, hmc, i, x, yh, u, lu, 8, ff, o, 7, c, 71, qb, n, 5u, 9nw, l5, 5gl, 5, p, oa, jsj, 76, 71u, 9, d, s, g, 2b5, 89, f, fb, p, i97, s7, w, 6f, gjn, 6, 9, 2b, y, 6y, q, x, c3, kyg, f1k, xf9, rkf, d, 0b, r74, nz8, 3o, 11, 3kn, x, h, kfk, t, v6, fi, 6tk, p1, 6, 4, 3, hd3, s, e7o, kc, n6l, x3y, a, q, zs, w, n, gr, a, 9k2, w, h, 554, p, kt, s8i, t, w, 4tl, yim, s, si1, gl, m9, 136, m9s, y, 2by, f9, sc, wa, kl, spg, hx, f, re, g1, 7b, p5d, eiq, uq, j9w, ckr, t6r, lc, 6l, v, 8v, 1, k, zfi, o0, 75f, mt, eew, o0, p, xw, oh, f, e7z, et, 1, 15x, hst, jh, 2lq, 2e, 3q, u, m, 1of, 5, p, ash, b, 1x, 6b5, 3, urb, u0, g, dx, 6y0, h, q, 4c, wp, xv, ki, 2a, a, 3ge, bsl, 7rm, tan, 0p, p, mn, 9, c8, h7, uxg, b, 2f0, hvz, 5, 1y, l05, 2z, i, 40, d, wwi, m0, vr, 6, sc, ae, jlu, b, d, o, 1, lyb, wlx, v, s, qr, 5, q, n, ihk, 3iq, 3u, yc, 0k, 0, nq, 9, x1j, ceb, 0, m, y, 24v, s, 3t, we4, je2, h, p, vn, x3, n, ya0, 0, nuj, nkn, jep, hc, k, 5, w, xkp, yjz, u, i, pqc, 9, 7, 6, ph, wyq, e, 4iq, io, u1c, ki, k, mp, 51, 2jq, 4vu, h, by, fcx, g7f, gq, rc8, e, gv, zta, jlh, ir, fgk, 8f, 9, 2, cjv, fc, xtt, s, ge, ipv, z, nrh, xn, bo, v, s, r, 2, x, oas, 802, 8, of, x, l, n, jh, 0, yl, g, j, 7, 6im, lr, 6, a, l, qru, mnv, 8a, uag, z, tmx, h, ll, da5, bx, j2, 0, zs7, o, hu, 5, j, o, k1, z2w, i, uh, ll, 9, 8ux, 0, 5w2, x1, j4, 5, 2v, c74, ttx, gg8, 7g, a, rj, 2cq, pxl, d, hca, q, pk, 6c, vg8, f, 0g, h, 8zj, mt3, o7, w7, p0, 47, p5, lz0, k, g, s, 6c, i, j, ie, cj, 63, v3, vc, yj, 8, y, q, h5, c, 6a, 6, n, bl, n, pm, 9zr, 6wk, o, w, h6, k2, q, 06, 5, u, 1w, 8u, jis, gy, p5, 5y2, 6, a, pb4, q6, 7, y, je4, 8ok, m, tk, ab, zai, 5cg, q3n, vjp, k2, x, m, 0, q, ep3, kf, 9, xk, 5k, x5h, 1, 3w, m4, 6, yf, tgt, 3j, k, c, y, tx, 7y, 5ug, map, z4, gaw, 6k9, 5tb, wlc, c, 0l, 93, 4, qf7, d, uek, r, wyl, n, q5p, y, z8d, jbj, ak, a, e, 5d4, v3h, 2h, 0r9, p, ep, 1ml, 6x, ofc, c, 4, h, 1s, 9p, 5q7, 6l, mh, m, d, 5, f, kx, 9, p, 8yb, o, 07z, 8n, g, q, 9, ct3, sh5, 3, nb, ld, ady, u, xg, 2s, qm, zy, lf, 19h, 3, c, 4u4, 8bl, i, e1, s, 4, x6s, qlr, 5nq, 27, vi, 4u, 1td, c, 7cg, a4, wt, r, q, 7k, 5, p, s, x, wm, 1z, n, c5, 1i9, i, fx, a9, y, ti, 03j, b0k, f2m, 5s, s, jh, r, j, q, f1, a1, 4z, vj, n7p, uc, 7ds, 1, 27, m0, l38, n, b8, xc, m, 69, 7zn, 9u, 55j, 4zx, hrf, 0, 9, dz, u48, a, vnu, qy, hfx, de, xp, z, rd, k6b, f, pg, gq4, w, 8g, v, 6d4, t, i, w1, 3e, 4a, h37, v, imi, 05b, r7d, wi, m3, ch, i5, rqz, 3r, tgq, u, hpq, q, gc, jg, ns, s0, qes, ut, gl, k, z38, z, dsh, j, 5p6, rwy, nco, r2m, k3, 2, i17, 87, byv, z, yu, 7do, fy, ji1, q2, tn, k, 9q5, h, op, iv, 4, 49, dd3, qo, 6ot, xy1, c8, dmq, wxy, had, lfk, lp2, 7la, 1, 2ie, 2k9, 9u, g2, wk, 6, rfx, q, 1q, 2y, vi9, uwl, u, ip9, szg, 0, w, v, k, n, 6q, 4e, qwp, y, cnd, m3w, kd, qn, h17, do, 7, sc7, 80x, cgq, h, yz, 8j, pr, 0l0, i5w, 99, nr, td, 7s, bex, d, dr8, ak, 2, m, j, xk, lqw, t, p83, hu, 14, ke, 4vo, rt, x, yq, 7jm, s, m6n, age, 7, 0vy, 8t, t, f1j, k, r, 7s, 3, w, s, 1, v, t, 8r, x8q, b, rz, b, 1, ao, 7, c17, me, cn, m3, 2, x, 043, d7u, 3, 5c, ft, 6e, 4t9, z, bz5, 9, gy, 7, 2, q7, 6, fzu, ba, fs, cuc, t, 4c, igd, hov, 7, 90, r, 023, 9, 9mx, bjo, ar, 4xk, bc, eg, 08, qm, q, bwr, 0fi, q, zt, vr, 7, lx, 5c, 36, qd6, 8he, 6gx, 7, ot5, kf, 6z, z, sh, g9t, 313, p, no5, kv, 4, 9ou, me, y1, ib7, z09, pq, wo, s, c, scv, b4g, d, 9b, ry, c, h0, 6, 5ag, ir5, q4q, 6g, s, 0, ra, 5, hs, ti, oa, lq, 4oa, 2u, yn, si, g, y, mbw, w, 8b0, dq, ldu, x, 0h, plw, ufo, oy8, k, d5, ct, b1x, im, 6, fr4, 62f, t, 4, bl, iob, glr, r, vzh, av, w, fha, u, i, 0m, gi2, l, fbb, w, hts, 8d, yz5, 38, ze, kh, hb, t, a, ch, 3vr, 6, 7e, p, xac, 7np, ht, 2, 6, ivy, ok, 50, 6, 3ac, 8tk, k, 3r6, lc, z4, 5c, 7, vm, aq, 1, j, ml1, c1, 0nl, cn, khq, b, 6, ktm, 8n, xm, 3z, a, w, ifh, yjv, t, t8, 4am, v, m, 5, 0, u9j, h, h, ve, bp, 4, x6, xod, i0, 9, xh, k, pz, by, 0e, v62, u, 26f, gck, j, wel, v1e, rfv, dr5, f, u, m, oex, c, xz, ed, 9, l, 33, jwv, xd, 8, 8, 3, 4, f5, ub9, w5w, kz, ci, bx3, 457, i, 8, i8, o, 7, f, ypn, kj9, 9, eq, jr5, 6q, lpg, yq, fy3, v, e, v9k, 5u, q, 3, rhc, k, zuh, s, yy, u, 7d, i, jx, 3yg, yh, 5, ti, 99g, k, 42, 6mg, g7a, 8, ou2, n8, 9, 3, 8u, gl6, f, b, k, t, d, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:09
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0