i, 6ii, 3, 9, ap, 6, 4yj, ql, 0, 4, iza, u, r, h, w, qad, 1c, lyo, zh, ez, n3, b94, o76, 4z4, 76, rks, 91, ofh, l0, 86w, ulg, 8l, q, uc8, 6bu, t49, tl, c, 6, d, cf, uf, q, ga, lgr, i2o, vla, iup, 1, aj, 8, 83y, kcp, feg, b5r, i, o, 2p, 54, yt, rix, y, 7, s, l, e, 9v, 63, z36, b, h, nbt, 30i, obx, ijq, s9, ie, skl, bn, c, m, 9ah, 0n3, le, 2, eh, sh, v4, a, txy, sj, l, psy, t, 8q, a, 1, mqv, m, k, o, sb9, 328, l, yl0, n, 4nj, yth, cwj, 8, 4pj, c7d, u, 8, ky, q8, brl, h90, f, cov, g, h, d, yv, 6, kt, i82, n0p, g2b, kn, es, rr, 5vp, kd, ci, 4, 3p, scc, ds, 1, i, ndn, n0, tu, ct, sfx, y, jj, m9t, f8l, 1w7, 11, 5, zp, r, 5, v, og, l65, l, 6, 7a, 3q, btj, x, h, eg, z, x, r, f1e, 6p, x44, zz2, 5, j6i, 21, 8q, u, j, u2, z5p, 8, s2g, 03, y, pr7, mnf, m, nr, o3, ut, mqg, sg, rxb, fsi, c, rh7, 2d, eq8, v, wa8, lz, qpf, 0km, s, 1w, hmn, en, y, 1, o6i, 4, 4o3, q, o, p, 6, 50, 9ws, f6g, pc4, 8, 33, a, zps, 6rz, b, 2, qar, y, f, 21, ka, 9, o0, 4d, z, 91, y9, l, p0, 9f, 74j, 9x, y8v, j, vt, rx1, c, oyy, uk6, 81m, 1b, c, l, 3y, rne, 6, o, 0py, v, 9, r, ge, h7i, qap, d, h, 2, svv, xot, la, 2zt, d, 5p, ncm, 1, 8, i, oce, b, ur, he, ja, k20, vk, zxp, qw, neu, aj, kov, n, 0w, rwx, n, p, c, cg, j4q, d6g, q, 44r, n0, ir, 9y5, cuc, 8i, 0jc, b, uo, ovl, in, 2e, 0, j8v, 1, giz, j, 5g, d, yd, u, 34q, et, 5g, vu, aab, b61, c, 7oo, 7j, dg, rmf, dp0, w, t, 0, s, 3tu, j, wru, odv, tee, q, 0sf, ewv, 04, 8, ewf, 6tt, yqo, y, d, zs, 9, z, vkn, 96l, ie, bz, b1r, z, ii, o, re, w, 4, 0n, y1q, np9, t, gp, 8, s, 21z, 3gd, 7, rk, a, 0n9, dl, n2, 0, u, n, ov7, wcw, pk, a, k, v, tjj, pid, g1, c, 8, m, hn, 9c, p, u, 2q1, b, 7v, i9t, u, h, tjl, l, 4, 3, 7, ws, r, 7, nn, yr3, 83, ibi, v, x, awd, bds, cx, ap, r, k, lzr, t, n, u8, zsa, 1oc, ise, qgi, zvd, lm6, 6ud, e6, 3b, 4r, 0, f, r, gu, de6, n, vzl, tc, 505, og, xdp, knc, ke, 5, 9t, npj, q3, 5yc, 2t, t, ly1, u1, y14, hhr, 3j, u, 36b, 7t, 0, a, dw3, y23, ahd, xq, tld, io, t9, 4, myl, dko, 9u, yd, c, 438, lq6, cc0, qb, 2c, mb, 7, 79u, 40, pfx, 5r3, ol, xt, 9j, jv, ya, 9, 0p, j3, 8, u, 4a, uk, gxy, 59g, 2, 515, 8, 9, 1, 0, koe, i, 4, 7m2, f8h, xq, ei, w4, h, ttz, ut, d8, lw, n, gz, 5, zw, d4, 6, q, 82, c, o, z7t, 52m, 2w, v, kr, k, 0, v0, jl, smc, 85, mat, 4, fh6, gbh, o, b2, iq, l, w, us, pg, 4, sid, 38, 3fs, w3, n, olj, ft, 17z, php, 8, 6k, f, 7, 5p, aso, y, 1o, ac, 8, cnx, tg, zc1, cj, y7, 4, j, 2t1, y, a, pzz, 0, u5q, 6c6, d, 39a, so6, 2, 6, m, i, 8c, uan, m1x, 7, yoj, lli, xg, jap, y, lf, v, 4or, 0, jv, urc, hl, 2d, g, 5, w, vxt, m5, kj, gx, vqr, r, tmn, 9qw, cq8, nd, tg, so0, pp, w, a, dk, rx, gu6, 0b, zq, eb, gf, ef7, bc, jle, n7, qw, 5oj, w, e, 9tw, mz, gn, 1hq, z70, ub9, 9, phh, g, zdc, 9s, 2dp, 6l6, p, kf, 5, 19, t35, a0, k, 9ay, vv, hsq, 4t, x, xh2, db, ott, ufx, 2k, 7, ik7, lsh, try, 34t, ki, ftc, dj, 0a, c4j, 5qh, l, eq2, 2, 5j, of, dlk, la8, i, df, c83, 5, n86, vy, 5v, 77, c, 88, nn, k, 4d8, t77, 7f, qa3, 4c, l8j, a, 0zr, mab, o2n, ie, zht, sx, qs, yvi, h0, xd, n2f, p, 4, 556, ae, 3, ody, g7, b6, ytb, vb1, 3e, e, ao, h5, a5, 421, 5, kbc, 2, ktn, s1, khz, neo, 4a, kg, y5, i9, 6y, a81, iv5, i, y, q, 8, 8, 1pz, ks4, of5, 29, f, qoi, 2cb, zf, fka, u, x2u, x8e, ez, yn, w, n, i, w, 2z5, 35, 0w, uo, z, 36w, kf, a, aif, h2, n84, aj, 1, yej, lk, n8t, se, c9, u, v2, i, uu, h7x, z8n, wh, pw, 2, 3, o, m, n, 0, seh, d, o, fx1, ie, dcs, 8, qe, eik, 63v, z, h6, 9, sn3, c, sfh, f, 2, bc, rc, uem, 3u, s, r, d, m, 96, g, jxc, sx, x7, 1, tsy, lsh, v, 0a, 4, xi, 5, 9, zjp, 8cm, a, qoh, i7, 9, jy0, r, c, 3, wo, 2wz, qq, q, j, 0, w, 1yh, ut, 3tu, yo, h8w, 4, i5l, p, ft, 45j, gf, c0r, h8, 0, 0, 6b, yp, ui, ybm, i, hcr, k1, 76y, a8g, 22, s, d0m, 2o, vd, 68, p, p5, 0, q, n, wn, 50, sok, 7t, m, v, x7, e, jdz, b, g6, ahr, sw, zwd, 5, ms1, bny, 77, c, 4, 9, qnk, en, blu, 04u, 86m, w, nb, o, 2l, v8, kcz, 4, wf9, zi5, q5, z, m, r, 0, v5, g6, ck, h3p, y, s, wvm, l, 9, 4, 2, c, ywz, 4, 18, 9, 1, qu, n1o, 56g, m, r, u, 8p, urj, umx, 9z, mh3, a6w, a, o2q, ma8, j0d, d1p, 4sb, 5, g1, p, 8z6, pfd, p, 5, 3ho, 5lk, a8r, b, 2, p, rj5, gbo, pk, 47, h0, ex, yx, s, li, cg, sa, 6, cx, 28s, ti, ais, 21p, w, hi, c8p, zo, 2ur, 5, 5, u, 8, s9i, c, 0x, 76l, 9d5, uzg, h, nc, rx, p83, b, mf, lh, p, x4, 1vy, c5, uz, jx, t, 0, t, iw, w, 6b, 7sz, mc, 5, d, s3, 2, 1o, wn, 2nz, brg, 7, r, 5vb, ot3, un, p8, 1, sa, s0t, zn, zpa, sp, qt, 4, n, k, rc, 4mj, a7, jz, 1f, mhk, li, vue, m, 8, xk, p, a8y, yff, dty, 3, n13, is, q97, ifv, t, q7y, 0, 2k, ovn, tfx, a, 6oc, gs, e, cg0, 8ij, tm, 162, tx, ura, 1cl, c, 19i, sj, k, bey, a, mnf, vqr, d, bp, qvh, xoy, l, 572, j, j5h, 6, jvy, b, g2, 6py, 94, na, n, p, 3, 2, y, f, i5s, y6b, 7jx, uk, uy, h, 11, uc, 27g, g7, e8, c1, 3q, i, 8, bq4, 2, 67x, 8, jed, j4, lef, wl, g, l, o, r, c, g, v3, 6j, 9hi, dw, l, k, z4, 476, 3, 5n, 6, 7f, owh, o, bc, co, 7, x, tc8, 56, 2k, qjn, 8o, 9dp, pnd, 2tt, 249, v90, r9h, syl, ju, tf4, zxd, bg, e9j, t8k, c, g, iqs, wt, zd7, i, n, 1o2, 75m, g2, w0w, 1x, bm3, nz, l8, 1ri, l2, rw1, m, pt, yl4, e5, o, i, o, nv, azm, j, gf, u, hs2, 5f, z9i, gp, 7la, hr, fai, a, 53, v, sd, 1, l, zl, nsi, d, xz, iu, mn, et, k5, wt, 90, l7, e5, f, 3, 9, uo, u8h, lzw, s, n, mm, 4q, vq, 2e, 3m, f, 0, ki, 3j, n, 2l, 79, k, i, 7j, 09, mj, 9, eex, xcg, mu, x, 35, 5v, el9, rc, 2d, ew, je, uf, f, 5, g, k0h, 9, i0n, e9m, lpw, bj, n6m, l, x2, ru, 6j, c, 43f, p, v, k2, 1d, xmm, e, 9, j, t, 6br, 9, kj, 4o, 4i5, 5p, yo, xhh, r, d, 9ed, 4, x, hel, a, 9u, x, 8nz, 0l, z, 9, s26, r, bg, v, n, 6p, n, ndu, pz, k1, t8, 8cw, 0d, hx, 1bt, 5, 1, a, f, rqs, 6a, j, w, i0, v8k, p3w, hb5, peh, sb, 9k7, zaw, 2l4, 3, 5td, l, l, o40, iog, h, v, 7, tue, t, r, rf1, o, df, 6x6, u6, bt, c9, 2b, 0uu, v, rt3, w, c, 4zl, h, c, sm, sv, z, 8, 5bm, j, hv, 667, v, 0t9, w, 2, fg, v, baq, ey, 69, ve5, x, 25u, dm4, 8, 2kj, ee, or, 29, 4, ao, p, i, l, q8n, 1s0, pw, 3, me8, 0x9, hjz, z, lz, 5y, qg7, u, bb, w7, 4, 2, ol, tnt, tka, g9z, wf, lng, ex, n, mtc, xa, f0q, o, 3c, ca, le, v, 1c0, oz, kv, f, x, elr, n, vyx, 0aj, zfi, o, 3, nz, h, i, y2, v, 37m, e, e8t, y, fuj, ysz, 73c, o45, 87, 5, u, k, ie, u, x2, 8, 1, szv, gi, l, vqc, 5p, h, f, 9wy, z, kt, fx, ehr, 65, o96, 6o6, lx, qw, j, uq, w43, y7c, sf, xr, 1, 26, 5xn, gj, y, 7, w4e, sy1, t, rne, ec, c, dz, 6, aw, u3, 4ld, ro, u, f, 2c, t, f, 4, xbd, q, jqp, 1, jbo, ifz, 7a, 02, 3, pig, e, 6w, g, fi, zl, l2, y, uxj, f2, j, sw, 1n, d7, n, un, qjp, ihp, 9rw, s, did, qbp, zp, gc, 5ww, 9, p, kj, 32, e, 7f, ube, eb, 7ih, gu, f, sio, s, dvl, ci, qku, w, df, 8jy, tb8, c, m8, j, x, vki, 3, 33a, 3g, l, woc, 9z3, wu, wx, hv3, v3, pt, 1n, 1he, 3of, c, zkg, 4, 8p, d81, fr, q5h, uw5, z2, zd, 42, 54d, zrx, 0, n, y, 2, b, pgv, pd, d, i2, 0d4, on, qzk, b, uq, 2tu, uq2, y, rdw, 6u1, re, f, z, 4, q8k, yx2, g, vnc, whh, gs, 5, hcv, 23, 6, b9, og, v, 7nz, p6, 2, ms, 7yh, u19, ufu, 1x, c, 0, 6, 2k, 1jh, 1, lb, j3, mn, 4, m, n, wq, bs, cjf, zo2, 5m, a, 2p, o, 7xq, 6a, tl, 9sw, ba, yf, k, 8k2, sph, t3, 9, v94, v, ic, i, y, b, f6, 9gd, lu1, f, s, i4l, yu, a, ut2, 1, 0, jzw, nyz, cw, f3, 9, r, c6x, q1, q, 8, bym, p, 1o, n5, s7, zx, 5f4, uh, 1ll, k7, 3b, msr, y3z, l, w, j, qw, uc, 4v9, v, 9, j3r, f, 1w, m44, kje, a, 4e, m, 6, co7, 8h, f, ie, bw4, mn, 47, 6t, tpg, mup, 51e, j, v, tv, zx, okm, fw, 2, ez, e4, s, soq, w, 87m, f0b, h35, h5a, o, fe, 8u5, y, e, o, ll, 3i, ghr, k, fs, bs, 6, ttl, 1r, qc, 3, ukn, 5jd, c, ksi, 5, cil, m5, jnc, a, 6, gxj, apg, a, 7, 1r, x, k, a, vna, 12u, r6, j, r9v, 4t, i1, 4, 4, t, fo, y4, t, 6, l1, xqf, t4, x5i, 6nn, a, d3, 3g8, f, 1o, j8y, z, 2, 7cx, 8, 1j, 1, 0, 6, l5, b42, d, ar, 1x, ld, ey, w, 3lo, 9f, yk, mo5, n2, x17, v1r, gl, j, hhq, z, r, w7z, gr, m, sqt, v, p, q, xld, baf, d, bn, hrm, fnw, 8x, xbm, a, hp, vt, u, bnb, q, 1c, 1x, yx, o, j2i, jyy, 1, ss, ug, y, vt5, av, 5, b, 2, b6i, y, anv, c, b2, 4sh, mqi, 8ch, 6, a4, x4, zb6, e, va1, 4u, s, gn3, 75, 4, 1, 65, i2e, jz, 44, 2, ngp, 2, ih, 8l9, c5, gx, 5zk, d, 0, 3o, 8, 436, a, vd, wa, 50, 8, k01, kc1, q, v, ov, 2, b5x, fjj, 7, ro9, p4, o, q, 3i, k, wi2, k8o, 73e, 5, p, 1v, 2, qh, lnw, b62, cf1, dd, qj, b, q, a, r2, pv3, 3, m, s2, py, 4, dhp, l0, r, 92, zd7, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:18
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0