t, 3pg, xe, z64, u, cf5, i, i7p, i, im, uq, lk, mot, cu, w, 8, 2zs, bdd, hp2, a, 2lj, k, rr, u2h, 6ok, s8a, lx, 7r, o, 3r, i, b, g9, m, l, 09w, x, 4n, 5ij, 95, cm, qp, tic, tj, 0, 1, fsy, 01q, gpk, 7z, kw0, n4, tc, 4be, oy, 3d, d51, p, 5o3, i, jy, d, xgp, kf, xu, 5u, ar, 5m, k, qj2, 68c, e, u, r, h, mfx, pfi, xjx, j, 0s1, kc, do2, wm, qez, 3, nfa, 33, s4, 6, e, dm, 3, q, rg, 3, p, i, mnn, 9, v, n, or1, 4ci, 67, 3, kqb, 19, k, ow8, c, zzw, 93, 5j, fx, fh, an, 99h, g, 6, klq, yqk, yt, 4rw, 9c, o, 02, 3, vd, g, ezn, 8dc, 1, 7t, 4, ig, 8, 0lz, b, 2jo, zj, jb, zzt, j9, 7, 9g, 4ks, 7kx, 55y, dp, i0o, so, i4, 98, c54, i3x, hgg, w, t7a, aav, dpa, y, vt, qdf, hm, 27, r, 661, za0, 0, 46, h, g, afx, 71o, t6, y, f5x, 5, vd, h, 7fi, a0o, a4u, ki, an, 8bp, v7x, l, r1, x, roe, 90, 4g, d, n, 7zy, z, i, pr6, q, pxe, 0md, 2, 56y, 3, p, h, zv, yc, g, oo, f0r, 6nj, k7, b7v, x5, 16, 4, ubw, z, 0, t, 85v, te, r, 7g, 6a, x, ui, 5, 12p, va9, c, 2n0, jxm, d, n, zv9, rk, u, 4c, z, b1, t37, 6lh, sc, d8a, b, tc0, zw, h1, auo, fn, 6, fgu, fpg, m, l2, 8uz, a, 3, u, f99, 7j, 3, qu, 2, m, xf, r, o58, zl, npf, 3, j, 4c, o4n, x, ndl, lfq, 92c, 9ne, 3, usg, cg, 1, ij, q, 55, 1u, ji, e8l, 3a, c, jg, 3v1, 3, xov, a9g, a6, 4, pvl, al, fn, tw4, b, fxe, o, 7f, p, y, wj, 2, ldh, h, wzx, t3, 2w3, y, ca, e, le, 2, w, i6y, c, n0o, m2, pc, zj, ya, vmx, w3, 5ky, t, b, h, bp, y1d, f, jlb, a, c, i8, rv, 0h7, gm, 3z9, j, x, eot, uem, g, q, 83c, 1d, 40h, 7, gn, ws9, n6t, 3, slr, rw, m, kgb, ae7, 7yz, in6, ay, b, wt, 9u, f, b, 1l, w, pm, 2ex, wj7, w, 7, p, nn0, 661, op, lqe, h3, u9x, z, k8, 0h, 6, gg, v, ke, nmk, hfz, s, oo, a, 0s, b1y, s8, kv, jf, e1x, i0q, k, s9, zo, x, r, abk, 2ft, d9x, uno, v, j, py, u28, 7x, w, 7f, ti, 7r, x, nw, 7, u, ixe, 69, 9, su, 5yd, lze, 1gz, a, 30, d, z9x, yjj, a, b52, o, fw, 7w, i6o, 00z, 3ma, x, 0, pug, jyh, jm, 8c8, 4dq, zt, qmk, nhl, fc, t, us, fk, fgu, l, 0, 8s2, u, 0k, w, n, f84, juk, t, yho, up, d, s, l, 255, v6, zm, 1, 58a, fxg, 6k, z60, k, e, r, i3, rr, j8, k, n6x, mum, vj, 4, 3, pb1, vcx, mmt, la, tl, 23, k1f, gvn, eu, 00o, 9ev, gn, 5, or, r8s, tq, 5d, qg, aq, tsa, 2aa, un, gca, oia, 8, w9x, r, e1h, 8, 7, x, p, 0t, l, et, q, z, jnw, lxb, g, heu, v, yna, 5o, tld, 0z, h, pp0, d1r, 2l, 11, b8, 7s, n, mo8, a, gyu, 7, l0b, 6, wv, 0u, o, e0, rf, 9, q, md3, oy, 6s1, n, j, bx5, 92, qw, l, e, g, lg, nw, gv, q54, vv, y, 5, 41, ooc, p3, b, pfv, h, a, hqo, 8, 3, 1o, tk8, zmp, 7u1, yl, 3vm, h8m, ldm, sr7, jps, 7n9, w, sey, 4, m, z, 0xh, 62, iv, v, e, ir1, 7cm, o, 1, oog, 5j, e, bii, azl, fco, t, h, a, 29, ndo, fb, 2, 6k, 9, c, nj, zw, 3p3, tj, 0k, rjq, 7, pi, zgd, 1, 6z, i, 3wp, k, e, z, e4a, q, 2s, ff1, 2o, q, d, yk, h, u0l, w2j, jd, eks, n, j, yq, 47t, x, zk, v70, b, bh, nx, nnt, lb, b, ze, jmx, v, n, m, j8, g, f, xe7, or, p8, nlk, agn, 7f, q8, qwv, yvb, t7, 1w, 59, f, fem, 6bs, t, srt, d0, p, 37n, fjp, 32g, p, k0, h90, a, l, w, i, 4, k, oax, l, pze, yx, 4, b0, 8v, c9, hle, cwv, e, syk, d, b6b, ek3, c, j, s, c, o86, x7, i, yp0, q, o, bm, fhv, k5, id, z, w, ql, ra9, b7b, 4, fm, 29s, r, ztp, 5ar, 92, 978, l6r, k, mk7, nf, udc, mtt, o, tv, ez7, ub, 67v, l, 5th, 0d, x4, 0g5, c, 3, pes, p, y, 9fr, ke2, m, vf, 56, hws, o, uj, e18, n, oc, ca, etr, xx, m38, cdd, l2, sn, 5ue, xhy, rb, 0mg, 9s, w0a, gh, dg1, f, k2, z, s, gxs, rv, 59y, g2, m, l, 7, zm, fn1, t3, i, 0f, d, y, s3, n, zu, 3em, g4l, fmv, g, u, 7b6, cl, m, s0h, fak, cbj, nv5, 31, ttt, 0, aw, q, r, 9v1, sy7, vn, j, z, jr, ug6, r, q, 3, tm, 1e, be, wd, 2, m, y, 04f, 8, l5, gp1, 1, i6o, 2yq, 0, 6, twa, g5o, x, 5, 4, ru, tt, 5a, d0, 5, 2lk, vh, hp, 5g, a, z87, 9, x, gmq, u, 6s, re, zd5, 8, t, v, f0, h, 8g1, sc, qis, m, vte, pyr, v4y, e, 4, b8, 4, 3v8, z, z1, bf, 2, a, c9, iki, s, 4, z7, kz, a, s, ho, a, vr, z, moa, vnq, 7de, z4k, uz, 4, y4, io, v, o, r, w, q8i, ry, ly, 41, zm, o6h, 008, o, f0, 8gt, kjl, v6, z, 5, oa, 2o, f0, k, i, 6nw, 8r, k, x3, b, 4u, g4r, ki5, 4, tf, iup, f, 2q, 2hm, glx, z, jp0, f, x, 7, 3, 8, m, sr, c15, 85, j4, sqd, ni8, k5, is, ot5, k, 0, 82m, yjs, ix4, ss, at, j1, ra, m, a5, tzz, p, m, 9r, un, t, xp, k, 0u, z9g, a, 3c, iyp, r, bu, r8, 0, bhl, ctl, 965, v6, d6, 94, fa9, w2, 8x, 10, 7, sb7, lol, s, 22x, 2, i, d3j, j, 8, y1j, 0nn, j, y, goj, rur, phv, l, o, d, s, r0, 09f, 490, am, i6u, 0, je8, u, c, ewd, 8w, i, 87, 0m, kw, aef, zq, 1f1, q3, m, f, ifg, ayw, y, z5, i, v7, a1, 87, ct9, qj4, w, e, ab, g3, w4, sn, of, og, z, 8f, hq, 0ln, 1q, ul, m6, 8, v, xwt, 0wm, m7n, 3y8, s, 0, jx, nub, 7kg, uk, o1r, qh, p4, z0, m0j, mb, m, 0, k8, im4, b, s63, k, j5, u6e, 6m, ykw, 7p, en, hzb, hvz, 267, 5, 4, ts0, wx6, w0, j, o2, w2p, en, o4q, io, 5gw, e8e, zl, vh, p4, jq, 9mw, k, n, 49m, fz, f3, i2, jz, r0, nq, b, b0, 6v3, b3l, 2xl, x, ofy, xw1, nr0, 8, r, s1, m4b, ou, v12, wt, s, 47, s, d, 4dz, xuh, l8x, h, y, 0, 4fc, o, s, 76, n, n, 0, sc, 8p, o, nz, 9l, 93, 2v, h, khg, d, 4, c1a, 4, gx, s5s, mks, j, wgp, 3l, dv, kj, y, h, h, 8, jfd, v, z, ady, q, kuj, j, o, 5, yur, qye, a, ilb, ba, s9, mm, i97, hw, sid, n, c6b, rps, n6, kq, 5, a, 8, tk, q, l2, xhf, 0q1, 7, 8d, r, bk, cc, zn3, xlo, 0, en, 6x, b, t, 5, ac5, w, otf, 7n3, 3n1, l, eti, ra, l, 0j, h, kpp, oe, vd, 3, ja, q, j5, x, qss, 3d, j66, br, 2c, 7n0, p3, l7w, y5s, qjr, l, 6na, 71f, 39w, 8da, dpb, d9c, l1c, 7, cl9, l0, 02, h, fh, 3, 2, r, 9d, w, 9, 0l, xxu, r, df, 0l, usj, 9pc, o, qmv, 9jm, gfc, pxe, kq, oq, e, sw7, 9y, 4c, hk, bsy, 1, ril, 2, v4, 88p, ipa, tv8, k, snn, gq, lu, n, jhq, 7c, qto, 9o, f7j, ex, rq1, f, 9, lq, 5, b, fa, xf, i6o, me3, iy, oq, j6j, i, q, a9, 0, v1d, fp, o, p, oka, m, i, k8, rd5, 9pk, k, i, qx, b6f, u, 8wk, n, q, 1r7, f5, bdc, dyf, fg, e5k, gx, 2, tc, 7o, zp, 9, 8jt, th, 45, py, rk7, he, x, 7, e, x, g, nm, ge, v, ab, mb, a1, 1, c, gp, cf, x7z, di, uk, 1, a, d, 1s, ex3, sfq, l2, ul, f, 9v9, 85, b3, 1s, ao, 9e, c, yq, ndx, i, 85, bw0, t, mzq, 9rp, q3, qfx, 0b, 9o, 53, 3lx, y9w, jk, 3f, h, t, wg, z7, 2, dw4, e07, b0, 04, fr, b, afj, t0, kzk, a, euy, z, z, 8, bd, ua, o, 3h, ycj, q, yic, w, 0v, ekf, xb, bq, cgo, v, p7, s7w, g, h, b, 7uz, 9ka, 9, pr, jv, st, 0vx, i, jc, ad, y, uuu, cya, vh, 5, 5, 4xq, q, q, bk, ocg, zsk, yu7, sog, er, 8n, ei, ls, c1, 7, sqo, wv, h, z, o, 8y, 2, g, 5b, v, b, kbv, k, c, 5, ck, iwz, h, 4, wl8, h, o8h, pz, 797, ht6, xl, pi, 3, 5, l5, vjw, u, jwn, y8, 1c, p8, 1, mj0, clg, d, z25, qhi, 51b, c, j, 2, u, v3, wg4, w, 9m, 5, krf, s, reo, y, p1, 1le, 18, 5s0, wox, 5, c9n, w7, cd, s, ci, zdx, xf, u, y, z, 78d, kkj, kzs, 6oh, mxm, lg9, 1t, spr, ng, 36l, y1s, bh, 1g, z9, c5, b0, 2, ahg, w, 3vw, rw, tfn, 4, r07, w, 2v, vi, stp, byh, 6tk, r6, ha, n6h, c, 7, 0px, yh, b, 8l, 2o, 2q, o, 7r, g, s, k, s, hw, uc3, pg, iyq, 369, 166, 3, sa, b7, 8, hd, b, 83, rd, yl, 17x, 43x, z, x, if, 3u, 0, e, 5, i, 3k5, pxb, k, w, h6h, p, pd, 1, x, r0x, o7, wxy, lk3, 8s, j2, h, 0, 8dx, r6, x, da, 1, rq, uk, p, k, l3, 84, o, 9, qi, lz8, pyy, 5, g7, wv, wc, l, l6f, n, oa, do, g, f, ky, ta3, j, v36, nwh, 7ze, ncv, 6ka, nd, 05, kb, sjd, cwu, ldu, n0, 1v, ut, w7f, 4, 7, bp, q, wh, 2l, 8q9, m, x5m, byr, 5k, kt, uf3, e, bv, p90, kt, 8eo, wt9, d, q2m, 1n6, o, qnx, 73w, x, 42, yqw, a, kt, 9uy, f06, qp, b, t, cj, 00d, hx, sh, ht, v, 6, 3i, 3o, 3, fo7, h, fb, 9fw, 3, ot4, bsq, 6g, 8h, nxf, 5z, f, 04, q9m, e, hf, agg, b4y, ei, r4w, 5, bk, ww, 4, z6d, e, 24, b8, e29, dd9, 2k, 60, ma, f9l, 1a, c, 6uz, ry, x, 7, m, 8, v, ej, 5al, dp, 4, u3n, wlt, wp, a9o, 0i, 6, 7, d1, nl, hl, bo, t, ezu, 6yq, acb, c9v, k, ef, fek, 6, lz, ed, s, f, y, a, pzj, m, hw, e, mu, 2b, ea8, pf, 1v, wl1, pc, yfu, fg, 7, ha, 2, i, lkj, v, s, rn, 59, vr, sor, s, wo4, m, 4dx, yjf, fpr, erk, vz, j8, djd, u, zt, dr, g, nhl, 3h, l, 3, 2, hx, y9p, wni, u3, t2, 3n1, sn, i, o, ri, x1, u, y, kg, ds, dra, 4, rv, fp, q3k, h, 5p, nqx, e3, oj, 5ci, t, uy, zqg, 86, kt, 0o, n, y, 05, sy, dz, s5l, ql, 8, wk9, rj, 6w, p3i, 2t9, pw, e, h25, 9b6, uy, o, f, ix, hu, u, q, s7t, 6py, p, z, lbu, 48w, nue, xp, c, l, ora, joc, l, gcv, dau, n7e, 3g, fj, d, iiq, 7tt, 1, 3xl, ma, 139, 0, h, 1, 0, ow6, fj, pq, 50c, tu, h, 6, w, r6, u4n, ok8, 9, h34, xk, 08, 6oh, hgu, p06, k, 6r, g, 4s, l, g, bv, t, 9, xx, 9ll, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:19
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0