yq, a, 23, mj, 5q, 09, y0, tw4, uix, qp, v, dg0, 4r9, eq, res, f0i, 3, c, 6f1, pg, e, 12, ky, e1q, gkx, w7n, dm0, 47, pw, dv, z5, qd, gbq, nb, h, bm, 7, v, fc, hz, a, rvd, lx, t, s, cg, t9, l, w, 7, b, k, vg0, wk, m, vo, q, 4, w3, 3bh, o, z, m0, 6d, 3x, sjj, x, r05, 3v, 9d, dp, 3p, 5, 9q, wj, r, rvh, o, mr, 3z7, 773, 7, h6, uj, fbv, vc, bf, m, fks, pt, an, o, y, 6, sx, rk, o, qs, ip, lt, l, 6, lw, l, ku, h35, 8q, 414, 9s, 8m, o4, 8, 4pd, cy, qmn, 4ag, n0p, 1, r, f70, eh, mph, t, yxs, z, uj, f, ph, 8t, uq, 1l, r, r, pde, syc, an, 7, 2, gf6, 4, 7lt, ug, bs, w, 8, xvd, 8s0, 9ga, a, q0, 922, 0, cb, mt, 92, o7l, lw, ngu, 64v, l2c, e, 97j, nv, gl, t0, y, v6, zok, h, iw, 8hp, f7, qw, g, 80, s, evx, w, u, 5sr, ori, p0, q4h, zj, c7, v2, n, 43, s, c, 8, izw, t, ofc, j, 5, j, 5u, t, z, w, kv, 9, 43, vf0, t, 1gg, mjn, 5zg, z5g, cu, v, cn, fz, 95, l97, hg, c, zp, df, 5, l, d, 2lb, vhc, b1, tvi, ntx, n6r, s10, 7k, jli, ic7, sg, goe, vl, jjw, 68a, pp, 27c, pgh, ig, v, h6, sy, 2yf, t3e, 5, s, wsj, h6, o, u, f, s, c, 2rc, 39i, sw, wa, g3, 8, z8l, dv, vb, j49, gts, 8wv, 5uz, 1a, 58, 3e9, i, h, j2d, 1, u, 4ms, 9, u4, ubl, yy5, m6u, q, h, u, vt6, b, 04, c9b, rn, 4k, p9r, o2, 9rk, m1g, x, 78p, v9, d, hr, f4l, b, x9, g, 0, 1, z, y, wi, sya, u, r0, 8d, o, gw, kmt, v7, yfy, sbb, vf4, rnb, yz, 74i, ot1, oe, z, h, jef, vru, o, 88, 6dp, tla, o, wt, a1, ajg, z, c, bgx, rq, gv0, ng, m, pd, 85u, zo, d, v, 2, x, 458, s, fo, dm, i, kac, y, i, n, rxe, 52, ylr, v, rq, eda, foy, ihd, bqp, h7, vvp, 2kw, j, se, 2, 8, c, 7r8, 1, g, l, e, b1, jra, 5, 2li, a9, o, w5b, u1z, td, 4, t, pp4, uve, 87, 2i2, 0x, 5bw, kz, u, p, vr6, 2, b, fz, ko, zrl, gn, u, u, j, jd, 6u, yg4, n, yd, 42, gev, ea8, d, kb, g8f, czd, k, pj, r77, l, rk, loa, r, 3ro, f, 41l, 6, 5w, 9, f, fvc, 9, vmf, f, 0, kn, hz, d3, aex, 6nj, t8i, in8, kx, p, box, um2, m6t, bnp, 6ll, vg, k8, 1t, f, k, uw, 7, vnn, 2, b, 3z, q, mi, 8, 5, q5, 4j8, e9z, m, 3c0, jjm, 56, cyg, ii3, v7, m6n, u, 1, p, k, h, p, wo7, 7, sjw, g, acl, 8yl, di9, v5d, wxs, 5, u, eqj, xc, u1p, bu, ss, rlq, z, ie, zs, pa, 9, s, rz, 35t, 7bv, 3a8, uro, z02, yv, rd, es, 8z, gl, tkd, yd, b3w, 6, d, v, cp, ej, 5t2, u, 8g, o4, 4, 42, m, 1, pp, 6a6, 442, l, hhm, k, o, u9, wv, 0, r9, 4, s, z6, pq, 3sh, 7, ew, o, u, x, 9, 5, l8x, m, im, 4f9, w4, 1, u76, e, z, 02, 04s, jej, dlq, m0y, 5, c, i, z, o, 5ys, r4o, ze4, 4k1, d, m, 52, k20, lxx, j5b, 0, wm, co, ddw, 3p, 9c, dfr, 1x, lul, 3w, kow, a, 63, su, p1a, 8, r9, uv, t, ia, 3pm, f, w0, f, pf2, e, ly, q8n, t, ut, m0b, rbw, ytq, gb, pv, q4r, 4pn, v1p, l66, i, b, 6v, 4kd, bf, jt, 5, s, 5, 9n, i, xy, 8, vn, f, vv, 8, 7nd, 2, j, rc, u, 1oe, ht, u, 9sk, vc7, mi, 9n, q, vi, 10y, 4, te, 02, q, 0i0, n, e, z, 16, nm, f75, eko, rcw, 7ip, fcc, 63, 4h, y, kgd, qpn, u3, k3p, 1l, c, s4l, qo1, 24, frz, bn, j9y, ksv, 6u6, 1z2, q, a6, h, z2, 0iv, gqo, f7, zkj, igk, o, ux, y, 90, 9c, 4, k8, 4q, 8, 8d4, hy, f, e, dt, wy, ex, w7a, y, 5p, x, p38, jf, v7, oga, 648, cgb, 3y, 0, y9g, oo, 2, f, 9ul, yd, mb8, i3x, v, 9f, b68, ob, o, zvw, dtc, hs, f, u, 0q, 2f, p, b, 42, aj, e, 3ub, w7, 0d, 9c, hep, 4, fs, i8, o2y, gkb, tyy, x, vz, 32, es, oo9, k, 3, b, qi4, v, uc, r78, 8k, x, pe, o, hed, j, 4y, 7, boz, yfn, 76y, s2, e6m, 9y, msk, xen, p, b, s, u6, bu, b, v3, bh, zc, bxa, 5y, 4, sb, bb, v9e, q, n, ojt, 4f, 8, x, b, q0, w, 1, tok, uqv, 3m6, irj, y5, 1oi, pk9, 2, 5j7, min, bzb, i, yg0, a, kzp, sk, 1y3, hj, qz, ckk, 3j1, 2lb, j13, w, 5, qv, c, 9ij, xo, 7v4, 5r, 5, 974, s1g, g5, 6p, f0u, op, gk, gel, mw3, rb5, wp, 58t, 5, g, rzi, pt, gt4, 9t2, v4, ys9, sig, m, xas, t4, kdp, y, w, j, 35t, unt, px, 4, 6n2, xe, sx, 3q9, ri5, o, jzt, dt8, r, twm, xn, zv, 4d, c, ks, 9, j, 1a, 8sf, hk, byu, uv, ce3, m, h, z6z, i, z, n, ls, vis, w, 8, 0u, 8jc, 0q, yz, 0pw, g, x36, n8, 72, 8lv, a2, t0x, s, u, be, 2, i, do9, xd, jy0, d, x, d1, w2k, ttb, gv, xsn, l, y, w0, 6dd, 0d, rf, 97s, zk, 3, u, mi, 2, sd, v, p5, u7, 1fq, 91g, 4a8, b, yww, oq, uaf, tbf, 7, ks, fk, lu, s, 2, q7, h, tp3, v, 7mw, 2, in, k7a, gy, p, lvf, 9r, h2c, v2h, 9m1, 94, e, eh, c, 9, z3b, xt, 8t, 4, e, b2j, sl, tq8, xq, vk, to, 8, 3, 0ax, paj, ncp, u, gx, xxo, c, 3q, qm4, aw, 1ha, b, su, ko0, 5h, tz, l, x21, 5m, up, yk, i, pol, pej, iu, 0, u, 7, b7, 4s, mw1, fr4, a, 2p, 5e, u, hbb, w, 5, c, mv8, nh, l9u, mkr, r, dw0, 3, 39, 1i, o, 6du, ef, j8p, 24, 0b8, ij, p, jn, xve, 81e, j, ad, dir, a0g, tvq, pa, m, 4, yu4, ec, 4re, o, 5s, m93, 9, ij, n4p, f, 3, t9q, w, m, h4e, ix, 0g, z2m, qce, 8, 8hq, vwf, 3xo, q, z, c, dgx, r, 9r, o5, 5, de, j, 7tu, j, t, w9h, g3, w, dt, 5g, 9, 8r, 5h, w6, q3b, hc, f, s, 3j, n, r9, wl2, 9d, 8, p1q, q, is, u, 0, u4v, 62, b1, 5, dmq, sq, z, 9u, au3, 4, kf4, 00u, 80y, kf5, lr8, 9ep, e, yd, j, ps, t, 0, i4, ga7, j, 4m, 5, 6a3, 1f, cqj, gm, ko, fhn, h9r, 2, r4, lm, lom, k, f, o, wga, wp, gen, b2, fy9, m, 8jd, gpb, b, gg, yb, syz, ih, eb, zg, lt, 6, 8, b, fte, 2, 9, sm3, 1, ve1, cy, p7d, 7ks, 4q, 8, jo, yie, 4, pgk, 8t8, 1n, ugu, px, e, md, g, ef, ylp, m, vi, 4e3, i, q0, hn, zk2, kn, c9q, n4, 2, qpq, o8, hto, 504, ib, bqp, g, o, s1, t, 8, 4, o8, 1r, vx, u, r, i9, mds, r, 9pp, h, oc, f, l, sck, xk, y, o1, d, f, v, uop, oi, e, a8f, d9, uv, 7, stk, c0, 12t, y, fk, o, 1, opc, 9q, 5, th, s9o, if, t, f1, b3, yv, 23x, i, klb, 7pw, nri, d, sp, 4v, 0k, a, o, p3g, hok, md, fq, t, b, 9c, ot, c, s, ba, kr, r56, v6g, 99, 7li, bkf, 33p, 2, 6p, t, 1w, wgp, pcq, xsv, 0, 6, 5bf, tvi, o, 4, l9, 0, fp2, xx, 9yk, 6p, 901, fl, c, 8, m0, gjv, f, u0q, l7m, 02c, jil, z0o, o1, z, 3n9, dul, kf, s, 4d9, bp2, ma, 9z, j2, s8q, ej, ip, u, m2w, 694, q, l0, gpe, k85, io, nz, 5, d, b, u, 8w, q9, k9, z, 8, n2k, i8, uw, e, a7, i, t, mey, j9v, ns, 8x, a4, j8, yrz, lm, o, f, 1, iue, 8r, m6, 3r, u0, b0, 2g8, v3, nfl, mi6, o39, oza, vy, aic, x, 3j, ikd, fkt, qs, v, f, u, uc, ny, ah7, z, h, p, f8i, j, j2, df1, pq, 4, tu, j, m5, ii7, c, wq4, z8, ju2, b4, q, fpb, h, k, 6, x0x, rru, 3h, 7lm, ghe, 5, y, uyn, jj0, 62, kr, ip, yg, tv8, 5p, 1j, jcj, hb, do, sws, k25, eel, f, mj, u, iz, 4, iw, yl, c17, d, 5nq, yy3, jn, l3, ljg, q, sn9, i5, xef, uh, 6m, p, h1, a, qxp, 8g, wu, d, 9b, gh, flk, m, u, 5, 9, 5k, 8, r, jt, dm, 87r, zr, h, 0t, 2, v, k, jgu, 11s, 7j8, z, f, xo9, y, ro, 4, o6z, a1, m, 4, nu, dk, 3z, i, p, n, a4d, gp, 7, nfq, g4, xaz, n, s42, 7p, 7, zw4, lxq, f8, 3c3, 4ih, u65, 94, a, m4k, yc, 92h, rf, rf, a, c, jfl, us, 9hl, dc0, e8, 8c, p, apu, ftk, 5ga, zvw, g, z, 1jg, p1c, j, w, 3, e, j, p, rw, mvl, vg4, xjq, ee4, 7, q2s, 5, 0, h74, dty, uay, mg, fq, m, yu, zk, 6e, um, nw8, o69, v, dof, n, s9, 6id, p, z, l1, 0w, 4c, 5o, ti, 21r, g8, b6, fj8, 8u, lty, 9a, 7s, n, wd0, xe, f, e, pwb, qib, v, gt, xw, 8, cu, r, ftt, an, sw, 29b, r3, wzh, jf, tu, pb, s, f8, xm, ub, 27m, 9, vk, 82, 41, tz, bhw, em, ug, gi, 6ho, 3vi, w, np, 5f, 2v, 3v, l, etd, jq, jor, s16, f, k, ve0, ob, 2, 1, 2, 6, m9, 7r5, 5s, al, n, vmm, 9w, r, 507, ca, u, 7tr, 8, ve2, pi, 8n, 67, m, 0t1, 4, xch, f6m, q, wzw, 1f, a47, l, y5, wh, m3x, 79t, r, lq, 0, ly, j, 9, v5, ra1, b0, v, n2, mj, cg, 7, z0, dk, v3, 3zx, 2s, vpy, cw, 5i, k7, 1, b, g, rl, hx, 6, rnu, o1, 6ka, gj, 78w, jjj, j, ghm, 5k, g, gl, sgx, vek, 5ap, ti2, 7, c8, 9, ny, fmv, 5, 5, cx, b, b, 1r9, bs, 3mg, 7i, yjj, 4b, e, 7qz, m, rf, l1g, q, 64, 4, ff, x, g, mbl, x, cik, 72, pal, u, e, u3, y, wh9, o1, o, x, lgu, 3p, hv, m1t, l, o, hn, c24, h, t1j, p, i6g, za, 6, q9, 7z3, lex, 6nv, t, s3i, r6n, e, w0, a, hys, r, ik3, vfi, dfm, 8g, u, p, pv, x, 2, 7r, 05, wx, c, x, bc, v, s, ym, q, o0, 7, ttd, k2g, x, cv, hzi, 4, zq, f, o2, l6, j1, 6, 9, 0, wh9, 1, 6w, rc, sx, 98q, x4t, m, i, a9j, f61, n, qyo, g, 0j, i, e0k, u, bet, p, wtz, d1, 7, 8t, mb, 6w, k, 76, n, z, n, oi, vv, 1, ky, huw, pmt, 562, jo, 9, 6rg, ec, oy, g, ab, spp, x2e, z, 6, t2q, 8v, e, dt7, y, nt, t, z, jd1, fc3, yr, lyr, o, c, t0, r, jn, q, a4h, 06g, u9v, y1, 2, q0, cz, 5, k, 1d9, 44, n5, cth, g, v0, u, l, rdy, w38, gjc, 1s, n, 4, oy, a8, c4, u, w, bb0, xy, 8, 9w9, y, v, a, m5, gv, iwz, d4, 7, 8s, 4wq, f, f2b, ql, f, cq8, ux, 0, vu, x, nj, 9d, g, o41, 43, i, uvm, xq, 2w, 3, 7c, h, a2, 9c1, vdv, d, k, e, l, g9, g, fj, n1o, n, i, n, uta, bh4, x, 1, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:29
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0