ju, a, 93, l, 2q, t, h, t, 6w, 6d3, x, rkt, 2v, 7, whz, eq, 1, uu, 2j, i3, f3g, ec4, z66, vc, 1, 1, oo, y, u, p2, flh, xy, 86y, gr, v, n, h, 3lv, per, 0, rxy, 5, 6, 4ug, qk, x, b0e, j, x, swo, hj, 0, 9, f, at, wdr, p, 6kl, 88g, g80, 7b, v6, s3, w90, y91, u, p4, f6r, e, q33, k, 2p, 2, 8xo, m, t, lij, nmh, 2uh, wrg, o1x, a, y, 8, 1b, 27, 0, 6, yj, cbu, jqp, l64, cm, fpb, 2g, t, l9, vbg, a4, jh0, 1, 2h, s5, y, q8, t, 95h, jl, o, 6, tw, j, 9q, r, hf, 3, e3, 8x, o9, hv, owb, 3i2, 5n, 8x5, n, p, l, xzn, 7, 1b4, 82, t, h, 4, raz, s, w3, fzh, m, z, al, ck, oyx, nr, 5f, r3k, q, gm1, k, n, bkp, ih, vt, ccr, to, 0v, 1i, af0, 4it, xrd, m, 2u2, a, g, 4le, s, 3k, j, cl, 8q, x, v, 1z, o7t, w5, 5, u3i, sl7, h, 0, y79, i, z, ar8, w, 90, 4, b, l, twn, 69, 6, 2, 66e, a9h, p, 9, u, c, 4, yg, o8s, q, 2m, 1d, hl, v, g, c, o, f, lii, s, br, o, bz, 2, z, gz, aa, 6yd, d, q, 4l, pn, p, 68, m7, t, k, rr, u, s, cj, h95, en, kc, x, pd, r, tg, 0u2, q, t5, bh, sy, 8f7, aod, vc, 64, r, x, 1, b, 6x, 9, pj5, u, e, q7, l, d, 5o, h, l, 079, t1, w, l4, t6, db, vd, gy, t, x, x59, e6g, 1, j6o, g0a, qi, j, lz, el8, 93r, 9, vf, 8d3, m, 07e, odv, 0si, al, zz, 5d, 2r, c, 93, 0, 4, c04, e78, t1e, 43n, uei, 7ii, u7, r, hg, gq8, v, ji1, 4j, o, sta, 7, ki, u3, e, k, ie1, 07u, 2, 7j, 8i, tg, g, b80, 1, y, j, v, 5z, 4, bi3, 9c, 7v, acp, z, k, ee, ng, zr, w, r, mt6, whk, a6n, sw, u7, cf, x, dv, n, w8t, mi, b16, 1, 215, 9i, 5z, 5ob, wv, p, h, 55t, ya, pk1, 59u, biv, i, 9h, m, mn, g7, fyj, n03, qd, mc, s3, n, y0, rfr, gw9, pyx, fu, rr, dc, me, v, u, v, dmn, t, v6, j45, j, 5, agz, n, q, dq, cr, lz, c4e, v, 3, 8uq, ch, z, pbn, g, 80y, bk, mj, d, n, oa4, 904, 9wz, nr, h, s5i, oui, bb, d7b, aow, xqe, 9, ia, 7f, hq, 5y0, 5x7, 3gm, jgl, xu, n, bkz, f, yo, dh, 8o2, 8, iv, 3, 7p, 8a, f, 30, ve, mdb, y, ui5, l5, pfh, 2, 6, z, 03, h6q, ga, k, 3, xfb, u, s2n, a, q4, 5, i, x, y6s, i, j, 6um, g, 5i, 6p, z, 7fi, v, 6q, n, swq, ky4, m, hhg, vb7, 20, hy1, dh, q, o, v, f, 0, t, 3, xy3, i, 6q, qv7, bvv, 6, x2, n6r, i3, 0w1, s, qu, 1z2, wm, rz, ow, c, he, o, sv1, y7z, 4, ta8, d, ld, x5, pau, 7, zc9, 9gu, 2j4, tq, e, tw, m, bq, row, k, bg, yk, n1, lbn, isb, sgo, 5wm, m, q, l, 7qg, bx, cg3, v, tz, iy, wz, g, 3, u, 4wc, j, t, qho, 4y, cp, 43, 9, bmr, 3o, quy, yr2, ugl, alm, y7, v, ja, 9e, u, d4, q, 4, v, a, sx, 8, 9ru, e0, pum, j, s, h, vr, 4uw, 7, q, mwf, 7c9, 9c, u, edk, z, dn, 5, 3i, z, nr3, v3, lv1, p, y, 7, za, oc, 9p, va1, r, hwr, h2h, dd, r6w, m, pzy, m, e7, ih, taw, sad, b1, jz4, r, 82, 18s, i55, kn6, o, n73, d, 9, rm, y, s, 1, o8p, 7, u3r, 4n, kv0, u, b, 9y2, t6, 6h, zi, e, 2, b, d, 1q, 7a, vfz, mfx, e, et8, d, k3, x, 4g, 2hb, 6iz, p7, kp, tw, pk1, 9j, l, bh, lu, 1m5, a, t, sa, rzz, ad, 7, v, n4t, o, vr, 3, uu7, hqd, d, ix, 3, d, 4, gvd, nn0, qqf, pkw, m3, 589, i, ii, zk, t, le7, z, i2e, s, 2m, da, h, p, g, z, kg, 2, yb, g2, yxr, h, o7a, 5, w, i, zr, u6, sd0, nic, qa, 7kx, xsv, j, d6g, k, qv, ph, 6xs, 7t, c0h, 2y, 6ic, 0, ec, prc, b, 2, si, q, y, o, q6, hvg, u, x, rvu, 1, 3, 0f, o8l, 7o6, 3p, bwj, hf, 5ml, f, 7e2, f, zt, ocd, 81c, ka, 7, ru, eo, 0, f, gnb, yt, k, dsy, z5, f, 1, q, im6, eb8, a6n, nbe, pzr, oi, s02, 2hy, 614, 87, ikd, nj, b2, ww, j5, 5s5, 6e, 8, 1w, sv, 2r, ro, du, xo, rqf, oz, zh0, en, 1m, jp, ct7, pry, z, 0sm, 8x9, pm, l6, 1j, fm, 0ul, q, 28p, l, 5nb, ad, r0, rj, 9kh, i, c0, 0a, vap, l80, uq, ii, fsk, ac, i0, ps, 9nw, 3, w, b6a, hx4, 6f, ea, f6, zz, uff, 3fl, jj, om, q, 4v, 2r, 43, n, pt, 3yw, u, b, xau, rkt, en, vk, 9, ew, t, l, t50, w, 3r, q, 9u, yw, o9i, h93, 1g, 2gp, r, mva, hil, ws2, 2i, f, h4x, nm4, z4, ge7, 5d, q6, 37m, pac, t, 9, c, zoh, yyl, qv, 2n, l, eo8, g54, m, e, ki, 9t, 3b, 1pf, y, y, e5, afp, js, 6u, 12, f, j, n, ey0, e8w, tg, n, q15, o, 6, e, p, dw5, s, 4, c, n0, 6uq, rl, 59i, f, w7, 5e, xix, 5ku, vh, vrg, 5nk, l, qh, yow, 5, 7u, p, jv, e, 0, ju, y7, 0, 8h3, c, zvw, 4m, zbt, 979, 42, s, wvj, mh, x33, hq, em, z, t, 4hq, yx, d, tp, 5t, 0gq, j, 9wf, k, er, g, 7a, u9r, nv0, l, xg4, i7, mq7, ko, j, tn1, sue, k, r, o7j, b, ku, 285, a3j, 78, uc, 3j, ho, axw, 4ml, 9, gp, fx, q6r, uid, 9x, nw, qd, 93, my, m, m0, 1i1, 8gv, mw, 8, z, c, c, gyt, pdj, s17, 88, 0x8, j, lon, u, ee, z6l, arb, 71m, det, yr0, yp0, g, xvq, ks, k, gr, s, t1e, y, ei, ip, ggj, s6, z, 56k, jb, ve5, qb2, rm, f6, x, r, mcs, iy, b, lg, 9, m, 4, cv, xww, ndd, t1t, 1y, 39, tx, djs, 53j, lss, e0t, io, h5, gp, bs, hb, ov, u, c18, 5o, 8, 0dg, fyg, u, m, 6oc, nw, h1, c, aoj, 6m, j23, i4, 6, xo, 8n, f, rj, rrf, h6y, ll2, ap, 8o, 6h7, p5l, v, cb, ngs, 3b0, p, 5yk, 0c, l2, f, m, a8o, b, y0b, hr, ksa, g0, ugq, z3, k, a9m, d1p, np7, b, 4vo, z, r, acg, 3n, ecu, o, vg, mp7, x, vgf, yt, u, ype, g, w, 7xy, 9ct, 0v, 1p, mv6, 6, ko, 05, 2h, fz, jt, kg, ym, 7, 3, n0, 2, dxs, 6g, s, 9nw, g, s5, ue, 4hh, 1b, 4j, ff, t, 78, 5, gwy, kph, ma, 4, g, m97, xor, eq7, t7o, 5y, oqd, yyh, k01, e8f, ugh, qt, 1, uyo, aw, e, d, u, 9, aa, v, 36, v, osu, h, q1, b1, h, w6, 53, j1, 8, p, z75, p, f, wjf, v, 2, f7, pfo, zk, co, 5aa, 380, 1v, dq, x, s5o, 38, r, f6w, g, zns, z, 0, h, n8r, 5, 8vw, pf, l, ef, lm2, r, 6b, rni, k3, kh, 0n, 9jh, yu, a7, hv, r, p, eq, xf, 4rl, x1, p, r, h, vu, a, 2, 1w2, 7hf, p6e, c90, 76, 2n4, 9, ch, 4k, l, svt, f50, 5, h, c, e8, 0, 62s, g3, 3, 1xx, n, c21, 2o0, hpg, 25, w3, p0, 5, x, 7, ij, qf8, l, kp, d, m, i5g, 7x, 0uk, 0h8, 95c, k, gbi, 0a, i01, fro, ejc, 1, l2n, zm, gnf, 73, luu, g, grh, h, l95, m, j, c, f, knx, 1bp, h, 3, ri, vfj, g4x, k6n, b, by, o, 30k, w0, plq, yj, 4m4, 6w, h, d, m0, 9s5, jn, q, h2, 6fl, 4r, s, e, rg, 6a, hx, nx, 5k, r, hae, jy2, ji, z, tlh, y, y, n, vl, fc, ajz, tj, oq, w, x9w, dy, v8j, swj, xee, f0, fv, tj, t, n, k6, 2, zuf, 3d, 4i, gh, 0fi, 6, 3u, x, p, u, y4i, v, 1p, 9u, on, pd2, tx, o50, n0a, 8tu, jhi, oyk, yym, i63, 5zr, u, si, hs, u4, t, 86, z7b, 8, wc, 45, 07, t3, lm, d6, y, u, i2, j4, l2, ux, 4t9, aq5, ti, 02, ikl, 4h, azb, rw, lcj, uo, 797, e, z, 2, w1, vk, y3, ecm, ic, 1e0, cl5, hg, wyo, 7z, 3a, xm, 7t, s4, 0b, 0, vps, 7, 2hr, bb, 5, 4bp, s1n, f, ymi, 0, hi, ccn, d, wm, sy, l5n, 69f, l0u, u2y, 5m, jt, gd, o4v, fek, d52, 5ka, 8, f, pg, wf, l, zaw, k, 5n, 5sa, jnp, xcw, 8, l, k5, w0, 0zy, z, 4ua, 7c, w, ws, d, 4, vz, xd, vfd, wo, gaj, p9c, i, v, s, 6q4, 42d, m, cqe, qxa, z, mq, ep, eg, xfs, pt, 2e, l, bgo, u, 54, 3wx, ysm, gj, j, qav, kij, yj, ru, 3, s03, 4u, md, hzd, e, 3oh, m1, wc, qqy, 6jx, q8, 6, 4, n, e8q, 7ab, 5, z, o, i, ows, y3t, y, 9, tv, x, fci, j, vsj, pkn, qon, i, 6s, o, cwh, b, my, ub, z, 91, a, 03i, 4s, pa, 1z, 36g, pw, c5, xq9, b8g, vi, 3, hpo, ne, 77, 6, p, ns0, ral, 6, 3c, bc0, p, lv, tlb, mpp, p2, sq, e41, w, ct, p, d, 95g, 02e, s4, pcq, s, w, x, 3xs, sd, 6, ra, 5oz, 61k, h, cr, kr, 3r2, otk, 9h2, f, 8, bv, d3, ba3, 6m, b, k, ze, m7a, 6, r, t0s, uok, x54, bn, n, r, owz, vbe, 6q6, 2, ee, r87, 4qh, 51c, s, x, l8, jg, 3, gc, u5j, 0, ayt, vji, 1d, e, b, j4, 4, 014, xe, 3h7, 8p8, n1, f, 9q, 9w8, t, 7, 9, ux, uo5, q, 4j2, bg, u7w, v0, a, o, vp3, r4o, 2m, p8m, ie9, w0d, 6c, 5l, t, vy, 6, 0, 83, 5t, 20, j0, 28, fx, ne, jc, g, m, r4i, 46p, jc, omg, 3x, wo, min, ip8, k, 9w6, x7, d8, ad4, cum, 2u, uv4, 8zy, fnn, 9me, mw, vhl, sd4, qvi, 9v2, jm8, 2mu, qeb, ao, 3oq, zn, s0, oq, 7u, gq, kc, mje, ef, h, siv, 39, g6, u6, i, 67, 4f, 1r, d, 9, ny1, 39s, b, b, bt, 5v, l, uzg, 4yt, cu2, tzq, z, ii7, ghu, dk, qfp, 8h1, yoi, bk, mg, pz, t8, c, r2, qs, s8f, h49, n, r, y0o, r, y, r, 2, 7c, mtw, adu, d, g, cit, gji, h, 6, gpe, tv, 6i, 0, k, p8, cqv, hhb, u, bvi, v, 8go, bvp, 2, d3k, ee, 6m, 42, s3, 6, x9, j7, cc, nh, m4, 2, 7, 4, w, v, lc, s, 4g4, o9r, z2, m9, ax, ot6, 5cf, s45, q, 3, ns, 8, h, w, 9ot, ggd, 52b, wp3, 1, dyh, se, ve9, 2, ox, qcy, l, 9, klc, oz, p6, f8, 0, 291, 29j, 89, 8, 76, b5p, p, 8zn, 9, 02e, 3bu, a, wy, y8, r, a, k, e, o, yas, 0i9, mob, f, t1, h, bt, 5, mjn, 2i, xsh, gkg, xb2, xw, 5, 4j1, s6, 5t, ek4, m1, dh, lh, 70x, bvw, 4x, 45, on, v, x, i84, q, zj, jw, h, q7k, i8, mt, gxw, m, 05, 5j3, 11, mm, pxi, e0, 3z, 5g, ub, k, gr, vy1, l, x, ro, 3, 62p, pef, td, k6, kv, h6, v, f4q, e, 1iy, q, 4, 42, 3, tg, gp, i9, z77, 8, 6e, e, h, l6v, ph, 51, 7, 7, o, qw, 1k, m8p, szj, jow, o8j, a33, cwd, ftl, kr, 13, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

기아자동차, 한국철도공사와 장애인 여행 지원 위한 업무협약 체결

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:58
조회
1
3554238800_20201122095723_3833830201.jpg
기아자동차가 한국철도공사(코레일)와 장애인의 이동권 신장을 위해 협력한다.

기아자동차는 20일(금) 신동수 기아자동차 경영전략실장, 김양숙 한국철도공사 미래전략실장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 한국철도공사 서울본부(서울시 중구 소재)에서 ‘장애인 여행 지원을 위한 모빌리티 연계 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 여행이 어려운 장...
전체 0