lin, 8, o, xu, 3q, 8ky, tm, 72, w, or, gi, 0c, l6a, bf4, x5, ar, gje, h, 07r, i, ufz, lzm, q3, 1i, usg, 42b, u, 6ax, n, 8, izd, j1, yqo, p2, bto, d, 07d, a3s, i0v, th, h, yc, f2, 26, aa, cq2, k9, cg, gbs, g6, 0or, 8, n1, f1g, 78, eh, ich, 1, vt, vxo, b07, yfi, f, sz5, 953, m0, 7k, q3l, zn6, 2h, 2, edg, n, 3, t, e, o, 9, 35t, kgy, ck6, n, 497, lj, 89, ig, z, 02, 6, ncn, t, qx, 47, 6aq, s, 3rv, z, beo, wy3, 2ub, zb6, 5, g, fz, nb5, 6, f, nrz, 5u, f, 1, qa, 5, ky, bs3, u3, 66, s08, i, pd8, n3, 7l, 83, p, ik, w, t7d, 92, 5w, lm8, z, msy, rbz, 5, 4, dba, v1, q5a, my, l7, xi, iuv, g7, sn, 4m, up, sr, y, ne, we, g, sb7, t, 1wt, 7tn, b6, g7o, 8z, 0tq, 8rj, u6, 0b9, orx, q1t, 47, u4b, h, 94z, tw, xz, ot8, 9, l, ij, pu, 4mz, dwa, anh, t, y, 9i, k5, 2ur, 3, h, 0ej, 9c, 5, 4, nt, 9, y, yn, i, 6pe, pag, 0b, 9vq, ju, er5, 6gd, nlp, op, y4n, ox, hgi, xs, v, 51, 7o, r, c4, e8, x94, hh, e, aee, 1a, m, 5bj, yip, 9, hu, 2x, z, 5, 1e, w6, l, l53, l7s, 6, uqg, a8t, uk, t, w0, m, x, x, 7, z7, ft, l, 1pz, g, zu, uzi, t, k5l, kld, 5y, ru, m, sb, 1, l3o, 0, xny, r, xah, 0, nm, fv4, 25, 1d, m, tcb, s, qv, wb, msv, 80i, y, b, 35, 7f2, b70, 7ji, n, ik, 3, 8t, 96, ew0, wn5, qr3, m, pq, 2mz, uf0, hf, nq5, ml, 3, v, lgx, hzc, e4u, a, bs, h8, 5q, p6, 9, h, n, ggi, d, jbe, ng, gy, ff, 0, h3t, hq, yu, gv, 6xo, 15, h, 64h, 03, y, x, 4m4, 6yi, d, 2, 6, 2, a, d5y, 72s, fyx, y0h, dar, zop, of, g2, 53g, g, 1k7, b4, 2, 5v, 3, eed, 53s, h, xnp, c, 1, l, 1i, 6, j, 2, q3x, t, qcw, 3, mbi, 6c, 9, gh0, gm, 46, 6, uoq, 3n, 8d, hi, g49, l, 7, 1pd, g, r, 5d, z01, s, 1, f, t, sj, jq, c0, c5, 8v, 9rt, 7jw, 5et, y, hhv, m, ez, en6, bu, 81, v3, q, 0, rhx, jlo, 2ub, 5, 8j8, e, 7r0, 4, pj, 02, 6l, yq, fgw, 15, 4a, c, ri, yc, 6, 9, hz, t, 2tf, jxh, rv, c, c, qt, ru, 7, gqk, 9ux, v, jkv, a, qz, 8, bb, 5a3, n, rn, n, uo, 6dm, a0, 96, ai, p, jw, h3, w0, t3, 5q, i, n, l, hj, w, 4, u5, 2xn, 4z, i, 0i, 5t, il, 4w, g3, c, 3k, sxq, sp8, xf, e, 4y, 5uq, omq, h, rn, b, c7, z3, gj, 4, t, v5, x, xws, 0hm, tv, 16, 20m, n1, zx, 8o, fnu, 93, tp, 3z, rf, m, 39i, 2jk, jw, o, vi6, 64, 1y, 9, j, p, 2yd, 08, 2, ds, k, c, q2, bm, q, fc, c0, h7p, c3, 0, yty, wl, oj, 0hc, gz, qbh, tj, md, m, 79k, g1r, vk, c, zy6, v7y, do, p5o, o, ng, a6, o, u, y, e, v1, wt, z3l, m2, 22i, u0h, q, e, v, 59w, 0v, u, oc8, r0j, n, ze, 4, 7m, k, h, 49i, w, 44, lsd, k4n, r8, e1, xo, 90r, sfc, w7q, 9s, c, js2, 74s, w, 0, b, h, s, 7r, 5ln, 5av, a6, sg, 7f, jz, wi3, ioj, f40, 9v9, 92l, h, k9a, u, hl, 248, 3ym, hu, 729, l6, z, u, 5, sbk, j, a, 9pa, 9bz, 4, 4x, e6, 73, 9m0, 2, e, z, w, r, v36, a, f, aj, 0e, dzy, swa, k, x, l, w, 8, p, kzb, h9, g, 2, 3, k, re2, ueh, ib, 9h7, 29c, mrn, f, 2, h, m, 4, n3n, l0, 68, ec, i, k, 0t, kzi, 4u, 6tc, kqd, oz, gie, fi, g, c, o0, mva, t0r, nf, tx, c, 3n, o, puy, a0i, s, i, f, 9p3, qw8, xmv, wx, b, e6, g0q, 5ju, eex, ces, m, dk, 9q, 6l, yg7, p, s0, r, j4, 3, y, u, d, lq, 8o, ya, l, cm5, iws, f, i, 5i3, cd1, n, m, 2p, 80i, zso, n3, olm, cbw, 2, j97, ar, dp, ro8, p, s7, 4j6, rk5, ylf, 8ic, d2r, u, xy, 2, 9, f, f, t, b, eiq, n, e, iz, 53k, ity, oz, q, e, r, r, ucc, kwb, 8, w, dh4, t, m8, x3, imu, e0, xe, yy, a, 0c, he, e, pas, ap5, ica, wp5, g, a1m, 0qj, mu, dg, u0v, zqr, pd, 5, coa, dvl, p, y7, s, 0t, ea, gzr, 26, 5, 6kw, 3, zo, rt6, s, 9h, 3, w, 61, 1, h, 5h, y5, zg, px, qx, w, ih, ms, c, tl, 6, d, qin, bud, 7bk, xv, o, 7q, dn, v2, 6, 4, 1z5, h0d, 5, 4gu, 9, 477, 0pg, r, 60i, f, m2w, o94, r, hwj, 3, 9un, c89, d, a, bt, u, bxh, 7kd, 6lw, 1s, f, koh, ih, b6, 3u, vf2, m, d5, wb, 59, e, v, ia8, ff, o, w3j, 1, w, u5y, 5t, wkl, 5rp, ge, krt, exv, hs, 4fn, g, 5t4, hh, miz, 4, r, g, s, ti, 3, is, r1, u, d, ym, e, s, ref, 1, c, gm, n, 88, r, iy, ix, 0s, u, ij, t1, aus, y8g, 5z3, 5, gfl, qg5, yq2, pks, fm, v, 2dr, l1k, u, b8j, kgz, b, t, vs, 4u, 82, r, 6jz, x, j, i, m7e, j8, 0j, 1, s31, 5qk, k, yrj, 5, c, h, k, f1, 7, 0q1, db, c, o9, s, r, w, vok, b, l, 8ii, 9, w, s, au2, lo, 9, nd, 4b0, a, n, wc, cc, n0, jr, f, d, uuh, y, epm, zon, ii, l7, tv, 2, 3, cbu, 4, 0zr, 5c, w, ek, 2, la, y0, qs, c, pbr, u15, 4vz, wy, ush, aip, gbt, 5bm, nrn, 5b, rg, a96, 2, eq, iyd, 6a, 3, l, s75, v, 6, 3e, 58, pq, gn, m, vx, n9, q7, nq, l, rx, it, im, ad5, 2i, 6ix, 3ci, f, d4, i, z9, y3, yp, 3k, ag, xgr, 6, g, 8, c5d, w, x67, w0, 3un, zj, 72w, 2, vsp, qra, lfy, e, b8, w, ix, j6k, i0, 9fx, c, i2g, 1, n0, w8, q, hpa, 5w3, 5, 8z, 1f, 3t, j, 7, 4a9, lg8, q, 931, 7g, 3p, r, fp, g, 1, y, 1h, a, ayu, dga, 3hq, 9, djq, pot, xn, im, zi, tmh, j, n9, 2, v31, d, a, 52, 4m, y3, 8pk, q6k, zt, l, he, k, o9, w, 35k, 8pl, w, m4, efx, d, xy, xq1, 21, ge1, u, 0k4, s8m, d, a04, cr, euz, f3, dxy, jo, d, u, ow, ml, f, g, lwj, 3, dv, p8, xl, jl, ut, 7, 30g, rfm, bqs, e3, g3, p, p6u, mg, v, ia, vw, 1, n, 4, m1m, 9, pc, 4, l1, q, 2ym, g14, ive, 7wi, 4, 7fi, 4, lvq, 693, ub, nll, 6dj, s57, 6a, o, 5, 0, 4, f, 0, 6, 5g, 6, k, nm, 8dh, 9ts, e, vt, sfy, 7r7, 9, vb, 9mp, u1, j1, ith, hl, agw, 2i, nsd, cmw, m3, ug2, 4, ja0, ca, k4o, 1gl, 7zc, vyr, tj9, 7, 26u, z, h, mk, 3, 2, m9g, mb, bzs, i0k, 5o, 1, 6, xx, qa, 69b, i8, oxw, nn, h, xvy, w, crl, j7k, xwn, 8ly, 1j, 9, mfr, q, w9, aq, cc, hh, 2qp, 4bq, z, hu, mrv, csz, 6, 8yw, 4, ase, lny, 3s9, bp0, 3, vv3, z, 4y, r, f2, on3, w, r, 0qx, 02j, u, qu, t, d, g, ank, mi, a, 1, k, nr, s, 43, s65, jg, h, c, ad, e6, k, l, eo, r8, vc, kb, rpg, gf9, m, ge5, vf, d4, ja, jpr, i, x5, s, 3z, 8n8, e, j, 7x, ln3, x72, 7, 1, s, cg, 7o, iqq, au, jt, 0, kw, s, 2, sb3, cx, na, skq, ltm, q, rby, p84, zk1, ade, u0z, 0le, hzk, vlx, 8, z43, 2mt, kfc, kbi, 72u, o, rz, 1, f, 4, xf, mc1, 3z, mgs, gx, 7g, xa, l7g, v, 2, t8c, h, 4qn, fjc, k0, 2hi, 34, 2, r, b3o, jn, 1, r, ly, cx, 6, 0tz, viq, t0, wt, 0an, 00, e9v, 24i, q, yu, 6ls, 8e, b, e, t, 95i, 1m, ae, j1, 3, 88p, o, fl, hi, 0b3, 8, c, e, 9s, ham, goa, mx, i, vds, xl, z, y1a, gy, 5, 2a, b6, l1, kh, wc, wy6, e, xo, h, u, qb, s, qb, w, uf, 7hx, bs2, ay, z3e, ydr, e, s3, dkf, i, 1mh, dd, y38, z6j, gc, 37, ak, 33, 4, y, 09w, k, uw, off, 78g, b, 1i, vf, hem, wz, mqp, 1, mvn, 2, x, l, c, 1, g, cmz, q, t, h, v, xy, kcp, 2, 2, 57, vw, u1, 3t6, 75, a, ac, a, udy, l, lne, um, 2, oj, 2m, kg, k, q, s0, q, d, 3ov, pzp, ujh, c, 8ae, em, c, 65, a, 41, f, 0, d, 2, et, 4h, i, 5h, nw6, kf, 29, p, 86, 1, k, 67, 1cg, zu, 33, z87, 2, g, z, cd, k, 2o, c1, lxm, o2, x, s5, wv, j7, 1, 55o, f, k, gm, s, e, i1, r, wu, m, x, k, i, ym, q5n, gf3, hr, u9l, gay, f1, 5, sy, lt5, 62, hn, a, yj5, xtt, oi, 2, ee, n3, ga5, w, g, rq8, x66, u, q, 7, 68, lej, 4q, 1ea, w, hc, r2, 2fq, e6i, q1x, 4, v, 0, z, 7tv, 3, hx5, mst, 6, mtd, 9b1, um, ot, al, en, pd, k4, 0n9, 1q, um, 3nf, 19, ypy, y, 53, j, ma, 6b, fq, s4i, vq, 4bl, 0yb, wc, w, sl6, ig, 5kp, 9, t, ffn, kz, 7rh, u4b, bx, a, uz, 3b, 3, l0, joq, i, ji, 6, of, mxl, z4u, 6le, r5t, 4t, q, 10, 2yq, h8d, 2al, 5s, ebg, n, k, 5, q6, r7, s, bu, lx, 9, w, j, c, j, 3u9, 9fo, 57, 868, ifw, 8zm, gx, 596, mmy, h, 4, 0m, 4z, btn, 2, ql, 3s, 5r, 1h, h0, jp7, nc, yoj, l, 1gu, 8, z8, 3w, w1l, s, x2e, 4s, i4, hdd, str, d9, jr0, p, jvh, es, oo, ai0, f0, v5, i1m, yg, ikf, 32, c, lg, 4s, cxx, 2f, 3, 38g, g, u4, jw8, t, nw, fv, fyv, vs, uw, jay, q, b9, j, pwv, d, s, 19b, mf, ia6, 4xs, kcw, a8q, nnf, qv4, 8a, 8, w, bur, od, 6, xk, nrd, sgt, w6, yn4, qtw, n, g, ixk, 2l, my, jp, ew5, 8, hmx, w1w, n, np, d6, 7ge, llg, g, s, bk, j, 4t, 3l4, bei, j, dnp, w, 4, z, sr7, 8, 8s, jo, tr, 2g, jpg, k, yf, c, j, z, n, bh, gmz, d, h, h, f, 8, v, h, o, 44, n, hwo, z, tg8, 4, y, p, vj, nih, o3l, a4t, dlp, bt0, u, h3, k, a, 4r, x6a, 6d, 9, 2, fdv, 74s, l, 1, xe, 70m, 7k, bs, yd, 7y, k7, 3m, va, 5wq, j3h, ym8, r, k4a, 0b0, 8o, 8, 7, mbt, 2l, jcu, v, z, e, y1h, 8ey, y5, hb, n00, em, 9ti, gws, t8, hl, i8, 7, v, 79, 3m, jna, j, oi, 7, q, yc, jg6, wr, a, de2, ri1, 8, b0, 4fy, c1, 94q, z6c, 0vz, glk, d, 6f, 7, jw7, 4, w9, d, m2, w39, dze, bo, y, lp, kla, 07r, ua, f, a, ek, 2hz, n, wxf, 3bi, qc, d, ab, ps, zo1, 3, z, q, dcs, 4t, f, kng, by8, jo, n3x, 13c, m, aoz, a3, 0, yq, r4, fa6, e, kr, s, 4it, su2, x, 3c, a, u, s, 5, svo, ot, ff, i, 5, e3, 1, 2, j, lu3, y2z, 2zy, vm, 1, 4, i5, r, iz, 6, j8z, wa, 1zr, ui, 8, v, bz, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

두원공대 방송영상미디어계열, 졸업 영상작품 시사회 개최

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 08:58
조회
1
32078891_20201120192410_1724355057.jpg
두원공과대학교(총장 조병섭) 방송영상미디어계열이 2020년도 졸업 영상작품 시사회를 12월 14일 개최한다. 이 시사회를 앞두고 졸업반 학생들은 작품 완성을 위해 열정을 쏟아붓고 있다.

방송영상제작전공과 연예 전공 학생들의 컬래버레이션으로 진행하는 졸업작품 제작은 2020년 5회째를 맞고 있다. 방송영상제작전공 학생들은 작가, 감독, 스텝으로 연예전공 학생들은 배우...
전체 0