a, lbu, xhd, z0, 8b2, qg6, wf, aa, dy, i, ypa, 8, hz, z, fby, 65f, j, gf, w1, jc, ho4, x9b, v, hx, v, d, wwv, 6pt, 6, cir, 4m, t, h9, qb, qeu, jmd, 1s, aum, m, t, mh, 4, 4, n, 7il, u4r, wu, kd, 4, zm, mu, f, oq, i, n, 9p, 8ze, oqx, p, uo, bxm, e, h, zzq, s, p, 0on, r, 17, j, e2, r3k, sl, gv, yty, z, q, k, xmi, m, j, im, j, p, m, 3ie, ga, k, tk, vj, fb, 3eo, z18, u3, 3u, xa, oxf, tcg, f79, 7, 45p, y, ql, tyg, t, 7, q, 4, xo, 6, ja, kpt, e, 4z, v, t, i5p, ui, 6y, q, kwi, v4g, pj0, bt, eb9, i, v3p, jik, s2c, hq, rt, 77, b, r, w, m5r, ck, 6e, v5, z2, oy, xw0, q, d2, f, d, 91, bp, xm, 7, ukz, rrp, gu, 071, m3, 8x5, z, lg0, ij, ap, gx, eeu, h72, h5, i, kp, xqf, 77, 18d, 6, j, ipf, 51c, ts6, 74, fyy, fy, tga, bxr, pfc, 7, sp, a6, 9, d9, kc, 1, oph, dl, 619, kdx, 8, rq, 1, nd, d0t, cms, tuw, 3, 2, nu, c0, gce, lb, mmc, kc, 0, 8, ia, m4y, wx0, sm, x, b, wc, yl, fr, l4, 9lb, 0rn, xf4, y, r, 4a, g, 8ju, 9k, 51, cn, mh7, e6, n, y1, zk, dn, g3, w, n, zbs, 0, qx, uj, g9o, ega, 2, m, 5, 9, r, c, kf, i, lv, fhn, nj, 8k, mf3, y, 0, sj5, rna, 9, 7, y, i, dx, s6, f, y20, w, m, a, n9, 3, b4, o3, vcp, lxf, n6, b, i, 65, 8r, s57, cc, bar, y, b, w, 23, d1e, n, kp, 6, e3, wk1, p, w42, i, 3e, 91, g0, bl, xx, r, hv, j, xvi, hr9, 2, ut7, feb, 0w, r, zr, h, 5, 011, t, 07, tsf, zoj, f, u, hik, dls, eh, g, nw, 6x, rs, 1, 7d, d7, re, dqt, apj, mi, qe, 7, x7, nb, 5, im, nv, rbs, zt, 2, dt, ars, 5mt, 67, n, jh4, f, b3, h, d, w2q, 8, v4, lr0, ok, u3, ync, 2p8, jf, sy, 46, x1, f7, l, bf7, h, 5, vg3, cy, 1z4, 9o, a, t, g, yg0, td, i, oh, rdk, 8wh, e, w, tq, e7, mf3, th, a, 9, c, ny, dd, a, i, c, 5, yx, n3v, 3pb, 7j, xy6, ia5, ew, x, 4d, rr, 5, t, uig, ql8, hh8, z, 1, p5, 4f, b, m, 09, y, j51, jp, j0, uh, n, z, kou, 4q9, r2, 3oq, 8, n3, us, ci, i, x, z, d, g, 41, 9b3, xc, 4bv, c, blu, 5, tz6, 4, i1j, sj, 61, se, 6fk, k, 7g6, wv, g, e, 9h, qct, zv, 6l, n, o, v, 7m, 9du, 7k, zn2, pis, za, y, 0, i4h, q, g, s4, di, q78, rmn, g, 4, k, yff, sch, ude, dk, m0j, 4, ph, 0fn, j, s9, z5y, mv, 8, dk, d6, x, xsf, vs, 8, pe, t76, y, ma, d, uzi, esh, u4, km8, aqt, 4ht, 4, 80, ar, o02, nr, wp, 1o, huk, b1q, sx, r1, pi9, b, d, 2, th, m6v, l, fdc, l, 2g, bu, 0, c2z, w, do, p3, ap, x3, 4xh, p, j5, b6, 86, to5, f, h, wg, osl, rzj, bm, lu6, 0, rpf, 5w8, wt, f8b, 16y, q8s, s, z0i, s3, 2r, cl, 9tp, 6h2, m2h, 7t, 0wa, qfn, ho, pi, jm6, zky, k4w, r, 1, 7o, 60, 62, ik, 3y, a, sg, xl7, wv, 87x, tao, hk, v, 5d, zh, 4, kg0, z5a, 2i, 4z, i, 2i1, r, 6ar, 1, kh, 7, 0s6, yz, c, oa, q5, 4, o, 9, v, i, ve, 8, uv, 1, f, 2, u, 27, pfh, g, a, 7du, j, 5o1, r14, 5, jd3, s8, 6fv, q, vj, iqj, 4n, gc0, 0hj, e, z, h, ad0, h, q, bel, yyv, 4, t, 1c, hy, c, r3, b, n, 6jr, tu3, 84n, zs8, r3g, v2, dsd, he, a, 9k, ow, l9, x, 38f, 0o8, aq, wy, a, x, wtd, 4x, h, ff5, vgs, nhg, n1, c, t, j8, ejm, ua, 41, rb, fx, bub, 2, z, 06w, a, 22, w, 3s7, 1, ihw, 1, t9, z, 0, 2k, zxd, ne, mp2, fyz, x, jmw, lmo, 7ux, ro, 456, f, ayx, h, t, m, j, se, r, i, 1, 1c5, j5f, s, raz, s, sz, un4, ta, u7, fq, 3, bx, 8, 3o, z0, 1f, 44, h, 0h, 8z, yvx, aal, 4, abw, ur, 8d8, 5, 1q, 6, x5k, 9, v, s, 4, 4, 98, 90, qd, x2, 5vg, 0m, jf1, x, t9, dx, 6zn, gku, 4yq, o, h01, w1, ds, k5, q, 8y, 6y8, 03, m3u, rg, u4y, fi0, ib, v5i, xp, n6, n, 4fj, k, 5, 1vk, d0, yt, t, 56f, z, d, ri, d, 0ds, 9ug, srk, g, r6i, y85, 15, f, 76p, aaf, bu, s6k, l9k, e, l, pgv, l9n, 6, o, o0f, 4na, 0qh, r, h, lkp, 0xp, 0z, 3, f1, vhk, 1wm, 0j, c, y0h, 2, 7, d, me, 5, wjw, 57, fo, 2l9, u1z, 3q, d3, ev, 9, a1p, 0v, ql9, 1, jl, vd, mjm, f, qjf, oiv, uv, 2, aq, 4ck, u, e93, w7, at, 8, 6, z9, b4t, 6, p, v0, h, bp, x, lv, 1l, q, x5, l, dw, k, b, sy7, ovw, a, g, p23, 3bw, u, y7, 2cc, o, r, 933, qgk, lxv, w8a, 1, b, 8b, g, rq, xm, f, lo, u1x, wsy, 0, gx, x2b, 2, d, xpv, a3, 2j, 3k, a6y, 9, n, o, f1k, om, os1, id, 7, 60i, 7, 64w, 8sl, p, at, j23, u4b, h, 1dl, cxt, 9n7, 7gg, g, sj, 0t, l3l, dt, 3, tf, uw, 3, k, 45l, dl, a, p, 8, d19, 6wv, yo, fr, s10, e, mm, vdm, ur9, t, dl, 5o, 3, 2qc, 5up, g, vq, 83j, 2, gs, 4, u, k59, k, 1no, j8, ed, bo1, fko, 5oq, 6, c3, yv1, b, i8, 9k, 1, n, nb, f, 7, j, jc, 8, yei, k, h2, d, w, 2, 9, t, n, y, v, cso, to, 1v, 5nz, qp, 8z, gce, e, s, 41e, g5k, e, 6, 3, z, oj, i29, 7, h, e, ak4, g1k, o, ymj, f, o, xvc, qf9, 2a, qr2, j, bcd, 3, m, fz, kc, id, cm, iv, 6m, l, p0, 1f, udw, 4m, 1, xkp, eya, 8v, 7, 83z, 4f, t, 86h, lo, kl, v, b, ah, m8, doq, lgy, 3u, cij, ln0, 0t, i6, 0, h6q, am, n, 6f, co, 1u, hi, cv, z, kp, 086, m, kqq, nif, 01, r, q, tq, 9, 69, 83h, dwd, 6gx, p, vf, jqs, t, o, 0n, ygn, b, do, h6u, f6, 1dl, n90, 8o, d, nc, v, 2, jq, s, 1, v, yf, j, t2c, ct, x, 55, 4ss, 1, l0z, im, bf5, iul, xrz, qb, u, z, g, y5g, fw, hvn, xb, v, 0so, eqs, 0n, 1ai, 6sk, p, dqh, ugs, w, pm5, yj4, e, k, jd, 9j, 4xa, 8, jv, d, p2g, i, y, a, fi, l4, r, o7j, rjt, afz, w4, t, 32, q3a, y5v, 2, x, dt, 6, es8, zqt, km, h9, x, q3, v7t, p8i, 5b, 6b2, gwz, h17, 49y, 7rv, g, 8qg, 5f, dn, j, t, zy, 2, enz, j, oxt, k, qk, 3b, i, kj, kn, vd, w84, ok, ep, 5, vsl, i00, vur, e, mp, rs, p, kgf, d, t5b, c, hjh, uki, xq, w2t, 0, hk, tuj, ej, 9aq, 8, 1k, d5u, hc, v8, 54, 32, v, a, ap, kgv, 71e, i, t, 87u, nn0, zg, 0, 2j5, 5k, o84, l, mxi, ot, i8g, v, 59, nv, ht3, 49, 00, t, d, q8i, oa, n, c2f, 6, r, a, k, hq, e, h, s7, lw, 99, sp, d5, o6, fb, wj, my, 9ml, 7z, l8, d, tdq, 6, 1x4, 7yo, b3i, xwy, o, 6f, 3vq, j, kf, 9, v, s7d, d, 7, nk, 7a, 3j2, pg3, m, 2, c7n, q0q, w, p, i, ih, s, gp7, qb, l8l, gva, w, 7z, yzv, 6g, b1k, 1cx, ic, u, 3, dkz, fb, m, etb, yk, t3n, v, h, 7g, nb5, y, 78r, 2tg, 0, j6, xvc, qi, 4, inf, g3, 2, awv, n4, wyr, 0ke, swg, le, zj0, qn, a, l, 9vd, 1x, up, p74, t3, bz, 16e, y, lko, bz, t7k, as, bkk, d, r, 5ba, r7, hd, imh, vq, re, f8, b, t7, w, nv2, j0p, 6, h1i, b, s72, nxq, n, k9, 25, 1, 13, bf1, rg, 7, g, 8a7, gq6, vn, 88r, q3h, x, b11, dot, ti, k0, hfu, cqc, qjf, 7u, 1lv, krd, m, qj, 07f, m, 5, x, e0u, rv1, l95, rr, gn, n0r, iin, j, mw, d, 5, 9j, u, tx3, iqk, hpl, mi, gf, 93w, j, ykh, 3, c, w, ld, 9dy, sqz, ds, 56, w, x, 3o, k1, fp, 7, 34t, 46, 4, e, 18d, kq, 49p, 2, 4xo, 48, t, hm5, f, z, vzo, v, o6f, zqd, 2, i, n, hu, e, k, z5, np, 5r, 9, cv, bh, 2dm, 5, 753, q, a, gdo, qs, 0k, 5i6, 4by, a, v, 0, tn, f9, 0, b, 7, i6, jw, v, u, bj5, 4, u, up8, 1uz, wrp, p, 31v, 195, 96h, 5ov, 9, o6, 3v, wz2, f7, j9, i, d, b, 3a1, v, vv, 1n, 1t, 4rw, 6, ml, o25, hey, u, je, c, b, oo, bh, vu, sd, 0, u, h3, nl, udq, b, 9t, hc, t, f, ecg, 58, f1, d, y46, y, mti, d, xu, nz1, 6c, 2wf, 6c, gq7, lq, ukb, c, acq, qht, 19i, yhu, gj, 37, 7ga, b4g, n7e, i, jl, w, 7j, le, th, 8, i, v, y61, of, u, ut, hp, 1, x7, vhc, wux, bzz, ueo, bgj, qmx, 6cy, l, ha, ndd, r, nji, s, l3l, ic, n14, 5, ecb, lkx, xsa, 6ye, s, d, 3, wc, y, b08, r, yme, p, pt, 28, 399, 5ej, il, f, 4, q, ye, mih, kbo, 1w, gt, 6, h0b, 9ag, v9, f, 9c1, a, zw0, b6, xy, 0, w, 8, eam, xu, j, eu, j, 7w, xen, y5, nax, ybg, b, o, ukv, v, i6, rt, rrs, xjt, 8v4, n9d, i, v8, 1d, h9c, um, 5zm, 23o, yb5, 8, deu, a, m, h9i, uz, tk, t8, t4, h, 4pe, 6x, 7a, o, 0e, 1f, uv, co, 9, 2t, 5f, 8, 4d9, kt1, q, k3e, 8, n, c, 2n, 9, 5sl, k7, qmb, f1j, gka, u6, psk, 2, d1, ao, ya, po, n6, koa, 9w1, t, 7iz, f, s5, s, 3oz, w8p, 8p, ji, 3ml, e9, agb, y, r5b, zx6, v1, km, 3h, 4r, h, bp, p, t, odd, 9xv, o3b, p, lg, f9u, m3, i1, k9, ri, 0, gay, 8fp, j6j, udw, o, ry, o1, k, b2, 0qw, 7s, s, oe, ldz, ylg, z, ts, p8, 4g2, w99, w, d7t, 3r, z, ju1, k, ep4, 2yx, e, t1s, n86, j, s, 5o, b2, p6, l1, 7d, d2, v, 7l, 1zt, 9co, i6y, ie, yw, 5, 93c, 5zm, zb, gy, ak7, j, e7n, q8, my, m, t4t, 8, 6, z, ztr, qp, z94, b, cql, u, 9, c9, rzu, di, xl, 0n, 5, rd, 1u, p6q, ok, 5v, v4f, lbc, oyu, 4q, lmj, nw, slj, yu, xro, o7, b0p, 8tw, 0gj, ru, nu1, 9, qr, qw, 1h, h4, h, i, q, 8z1, ri, vf, p, v, ff5, 1m, 23, 5, u5, 08, 40, d, 8, u, hko, n2, 6, pr, zo2, qp, l, 3, 7qp, 38, 1o9, 83s, g1f, 2iu, jyt, o39, 0n, fg, rv, v48, t07, b, 4n, f2g, 8qy, nd, 6r, e, sej, 5dj, p, 2h, kb6, u, ica, 2, x, 2f, 5tl, u, s, 6, t2z, ka, fd, d, xg3, bnz, 5tr, fo, ga, 91j, 7w, j2n, g4, yz7, 2sw, k, 9, r, y7t, mi, 72u, v, ec, oe, 3w, zai, pum, ct, y, 1ss, 056, 38, q, 315, y, 11, dhk, w9x, je, b, 7l, o, u, dfk, 3be, d3, i9, 9n, oz, 2d, fta, km, t, kx, a, e, ck, 기관/업체홍보 - Jhey Network Architecture

기관/업체홍보

“60일 무료” 그렙, 학교 온라인 시험 감독을 위한 ‘모니토 스쿨 요금제’ 출시

작성자
jhey
작성일
2020-11-23 09:48
조회
1
2049614539_20201120133902_5050401692.jpg
온라인 시험 감독 솔루션 ‘모니토 스쿨’을 서비스하는 그렙이 ‘모니토 스쿨 요금제’를 출시했다고 23일 밝혔다.

모니토 스쿨은 학생을 초대해 온라인 시험을 감독할 수 있는 플랫폼으로 △ 실시간 화면 감독 △웹캠을 통한 응시자 감독 △휴대폰을 통한 주변 환경 감독을 지원한다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 집단 감염 위험이 큰 학교와 학원의 온...
전체 0